Skip to main content

Sloka 36

Text 36

Verš

Text

rājaṁś caturdaśaitāni
tri-kālānugatāni te
proktāny ebhir mitaḥ kalpo
yuga-sāhasra-paryayaḥ
rājaṁś caturdaśaitāni
tri-kālānugatāni te
proktāny ebhir mitaḥ kalpo
yuga-sāhasra-paryayaḥ

Synonyma

Synonyms

rājan — ó králi; caturdaśa — čtrnáct; etāni — všichni tito; tri-kāla — tři fáze času (minulost, přítomnost a budoucnost); anugatāni — pokrývající; te — tobě; proktāni — popsáni; ebhiḥ — těmito; mitaḥ — počítán; kalpaḥ — jeden Brahmův den; yuga-sāhasra — tisíc cyklů čtyř yug; paryayaḥ — skládající se z.

rājan — O King; caturdaśa — fourteen; etāni — all these; tri-kāla — the three periods of time (past, present and future); anugatāni — covering; te — to you; proktāni — described; ebhiḥ — by these; mitaḥ — estimated; kalpaḥ — one day of Brahmā; yuga-sāhasra — one thousand cycles of four yugas; paryayaḥ — consisting of.

Překlad

Translation

Popsal jsem ti čtrnáct Manuů minulosti, přítomnosti a budoucnosti, ó králi. Celková doba, ve které vládnou, trvá tisíc cyklů čtyř yug a nazývá se kalpa neboli jeden Brahmův den.

O King, I have now described to you the fourteen Manus appearing in the past, present and future. The total duration of time ruled by these Manus is one thousand yuga cycles. This is called a kalpa, or one day of Lord Brahmā.

Význam

Purport

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k třinácté kapitole osmého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Popis budoucích Manuů”.

Thus end the Bhaktivedanta purports of the Eighth Canto, Thirteenth Chapter, of the Śrīmad-Bhāgavatam, entitled “Description of Future Manus.”