Skip to main content

Sloka 2

Text 2

Verš

Texto

manvantare harer janma
karmāṇi ca mahīyasaḥ
gṛṇanti kavayo brahmaṁs
tāni no vada śṛṇvatām
manvantare harer janma
karmāṇi ca mahīyasaḥ
gṛṇanti kavayo brahmaṁs
tāni no vada śṛṇvatām

Synonyma

Synonyms

manvantare — během střídání manvantar (jednoho Manua za druhým); hareḥ — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; janma — zjevení; karmāṇi — a činnosti; ca — také; mahīyasaḥ — nanejvýš oslavovaného; gṛṇanti — popisují; kavayaḥ — velcí učenci s dokonalou inteligencí; brahman — ó učený brāhmaṇo (Śukadeve Gosvāmī); tāni — je všechny; naḥ — nám; vada — prosím popiš; śṛṇvatām — kteří dychtíme naslouchat.

manvantare — durante el cambio de manvantaras (un manu que sucede a otro); hareḥ — de la Suprema Personalidad de Dios; janma — advenimiento; karmāṇi — y actividades; ca — también; mahīyasaḥ — del supremamente glorificado; gṛṇanti — hablan de; kavayaḥ — los grandes eruditos cuya inteligencia es perfecta; brahman — ¡oh, brāhmaṇa erudito (Śukadeva Gosvāmī)!; tāni — todo ello; naḥ — a nosotros; vada — por favor, habla de; śṛṇvatām — que estamos muy deseosos de escuchar.

Překlad

Translation

Ó učený brāhmaṇo, Śukadeve Gosvāmī, velcí učenci s dokonalou inteligencí popisují činnosti a zjevení Nejvyšší Osobnosti Božství v průběhu různých manvantar. Dychtivě toužíme naslouchat těmto příběhům. Pověz nám o nich, prosím.

¡Oh, brāhmaṇa erudito, Śukadeva Gosvāmī!, los grandes eruditos de inteligencia perfecta narran las actividades y los advenimientos de la Suprema Personalidad de Dios en diversos manvantaras. Estamos muy deseosos de escuchar esas narraciones. Por favor, háblanos de ello.

Význam

Purport

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, má různé druhy inkarnací. Mezi ně patří guṇa-avatārové, manvantara-avatārové, līlā-avatārové a yuga- avatārové. Ty všechny jsou popsány v śāstrách. Bez odkazu na śāstry nelze nikoho přijmout jako inkarnaci Nejvyšší Osobnosti Božství. Proto platí to, co je uvedeno v tomto verši: gṛṇanti kavayaḥ — popisy různých inkarnací přijímají velcí učenci s dokonalou inteligencí. V současné době se zvláště v Indii mnoho darebáků prohlašuje za inkarnace a lidé jsou jimi svedeni. Inkarnace musí odpovídat popisům śāster; tím a jejím podivuhodným jednáním je potvrzena její totožnost. Jak zde dokládá slovo mahīyasaḥ, inkarnace nepředvádí obyčejná kouzla nebo podvody, ale její činnosti jsou úžasné. Totožnost každé inkarnace tedy musí být podpořena výroky śāster a tím, že skutečně vykonává zázračné činy. Mahārāja Parīkṣit toužil naslouchat o Manuech v různých věcích. Během jednoho dne Brahmy se vystřídá čtrnáct Manuů a vláda každého z nich trvá sedmdesát jedna yug. Během celého Brahmova života tedy žijí tisíce Manuů.

SIGNIFICADO: La Suprema Personalidad de Dios manifiesta diversos tipos de encarnaciones, entre las que se cuentan los guṇa-avatāras, los manvantara-avatāras, los līlā-avatāras y los yuga-avatāras, todos los cuales vienen descritos en los śāstras. No se puede aceptar a nadie como encarnación de la Suprema Personalidad de Dios sin referirse a los śāstras. Por esa razón, como se menciona especialmente en este verso: gṛṇanti kavayaḥ: Las descripciones de las diversas encarnaciones son aceptadas por grandes sabios eruditos de inteligencia perfecta. En la actualidad, y especialmente en la India, hay un montón de sinvergüenzas que se hacen pasar por encarnaciones y confunden a la gente. Por eso la identidad de una encarnación debe verse confirmada por las descripciones de los śāstras y por sus actividades maravillosas. Como se explica en este verso con la palabra mahīyasaḥ, las actividades de una encarnación no son vulgares trucos de magia o prestidigitación, sino que son realmente maravillosas. Así, toda encarnación de la Suprema Personalidad de Dios debe contar con el respaldo de las afirmaciones del śāstra y debe realizar actividades maravillosas. Parīkṣit Mahārāja estaba deseoso de escuchar acerca de los manus de diversas eras. En un día de Brahmā hay catorce manus, cada uno de los cuales vive setenta y una yugas. Así, durante la vida de Brahmā hay miles de manus.