Skip to main content

Sloka 32

Text 32

Verš

Texto

nyasyedam ātmani jagad vilayāmbu-madhye
śeṣetmanā nija-sukhānubhavo nirīhaḥ
yogena mīlita-dṛg-ātma-nipīta-nidras
turye sthito na tu tamo na guṇāṁś ca yuṅkṣe
nyasyedam ātmani jagad vilayāmbu-madhye
śeṣetmanā nija-sukhānubhavo nirīhaḥ
yogena mīlita-dṛg-ātma-nipīta-nidras
turye sthito na tu tamo na guṇāṁś ca yuṅkṣe

Synonyma

Synonyms

nyasya — uvrhající; idam — tento; ātmani — do svého vlastního Já; jagat — Tebou vytvořený vesmírný projev; vilaya-ambu-madhye — v Příčinném oceánu, kde je vše uchováno ve stavu konzervované energie; śeṣe — jako bys spal; ātmanā — sám; nija — svůj osobní; sukha-anubhavaḥ — prožívající stav duchovní blaženosti; nirīhaḥ — zdánlivě nečinný; yogena — mystickou silou; mīlita-dṛk — oči zdánlivě zavřené; ātma — projevením sebe sama; nipīta — vyloučený; nidraḥ — jehož spánek; turye — v transcendentálním stavu; sthitaḥ — udržující (sebe); na — ne; tu — ale; tamaḥ — hmotný spánek; na — ani; guṇān — do hmotných kvalit; ca — a; yuṅkṣe — hroužíš se.

nyasya — arrojar; idam — esta; ātmani — en Tu propio ser; jagat — manifestación cósmica creada por Ti; vilaya-ambu-madhye — en el océano Causal, en el que todo se conserva en un estado de energía latente; śeṣe — Tú actúas como si durmieses; ātmanā — por Ti mismo; nija — Tu propia personal; sukha-anubhavaḥ — experimentando el estado de bienaventuranza espiritual; nirīhaḥ — que pareces no estar haciendo nada; yogena — por el poder místico; mīlita-dṛk — con ojos que parecen cerrados; ātma — por una manifestación de Ti mismo; nipīta — impedido; nidraḥ — cuyo sueño; turye — en el estado trascendental; sthitaḥ — manteniendo (Tú mismo); na — no; tu — pero; tamaḥ — la condición material del sueño; na — no; guṇān — las modalidades materiales; ca — y; yuñkṣe — Tú Te ocupas en.

Překlad

Translation

Ó můj Pane, ó Nejvyšší Osobnosti Božství, po zničení je tvořivá energie uložena v Tobě, který vypadáš, jako bys spal s přivřenýma očima. Ve skutečnosti ale nespíš jako obyčejná lidská bytost, neboť jsi vždy na transcendentální úrovni, nad stvořením hmotného světa, a vždy prožíváš transcendentální blaženost. V podobě Kāraṇodakaśāyī Viṣṇua takto setrváváš ve svém transcendentálním stavu, mimo styk s hmotnými předměty. I když se zdá, že spíš, tento spánek se liší od spánku pod vlivem nevědomosti.

¡Oh, mi Señor!, ¡oh, Suprema Personalidad de Dios!, después de la aniquilación, la energía creativa se repliega en Ti, que pareces dormir con los ojos semicerrados. Pero, en realidad, Tú no duermes como un ser humano corriente, pues siempre estás en un estado trascendental, más allá de la creación del mundo material, y siempre sientes bienaventuranza trascendental. Así, en Tu forma de Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu, permaneces en Tu posición trascendental, sin contacto con los objetos materiales. Aunque pareces dormir, ese sueño es distinto del sueño producto de la ignorancia.

Význam

Purport

V Brahma-saṁhitě (5.47) je velice jasně vysvětleno:

SIGNIFICADO: En la Brahma-saṁhitā (5.47), se explica con gran claridad:

yaḥ kāraṇārṇava-jale bhajati sma yoga-
nidrām ananta-jagad-aṇḍa-sa-roma-kūpaḥ
ādhāra-śaktim avalambya parāṁ sva-mūrtiṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
yaḥ kāraṇārṇava-jale bhajati sma yoga-
nidrām ananta-jagad-aṇḍa-sa-roma-kūpaḥ
ādhāra-śaktim avalambya parāṁ sva-mūrtiṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám původního Pána Govindu, který leží v Příčinném oceánu ve své úplné části jako Mahā-Viṣṇu. Zatímco se hrouží do mystického spánku věčnosti, z pórů Jeho transcendentálního těla vycházejí všechny vesmíry.” Ādi-puruṣa, původní Nejvyšší Osobnost Božství — Kṛṣṇa, Govinda — se expanduje do podoby Mahā-Viṣṇua. Po zničení tohoto vesmírného projevu zůstává ve stavu transcendentální blaženosti. Slovo yoga-nidrām se používá v souvislosti s Nejvyšší Osobností Božství. Měli bychom chápat, že tato nidrā (spánek) není jako naše nidrā podléhající kvalitě nevědomosti. Pán se vždy nachází na úrovni transcendence. Je sac-cid-ānanda, věčně blažený, a proto Ho spánek nevyvádí z rovnováhy, tak jako obyčejné lidské bytosti. Je třeba vědět, že Nejvyšší prožívá transcendentální blaženost ve všech stavech vědomí. Śrīla Madhvācārya stručně podotýká, že Pán je turya-sthitaḥ, vždy setrvávající na úrovni transcendence. Tam neexistuje nic takového, jako jāgaraṇa-nidrā-suṣupti — bdění, spánek a hluboký spánek.

«Yo adoro a Govinda, el Señor primigenio, cuya porción plenaria, Mahā-Viṣṇu, se acuesta en el océano Causal y entra en el sopor místico de la eternidad; de los poros capilares de Su cuerpo trascendental se generan todos los universos». El ādi-puruṣa, la Suprema Personalidad de Dios original, es decir, Kṛṣṇa, Govinda, Se expande en la forma de Mahā-Viṣṇu. Tras la aniquilación de la manifestación cósmica, Él permanece en el estado de bienaventuranza trascendental. La palabra yoga-nidrām se emplea en relación con la Suprema Personalidad de Dios. Debemos comprender que ese nidrā, ese sueño, no es como nuestro nidrā resultado de la modalidad de la ignorancia. El Señor siempre está situado en el plano trascendental. Él es sac-cid-ānanda, eternamente bienaventurado, de manera que no Se ve perturbado por el sueño, como los seres humanos corrientes. Debe entenderse que la Suprema Personalidad de Dios goza de bienaventuranza trascendental en todos Sus estados de existencia. Śrīla Madhvācārya señala de forma concisa que el Señor es turya-sthitaḥ, está siempre situado en el plano trascendental. En ese plano no existen lo que conocemos como jāgaraṇa-nidrā-suṣupti, es decir, la vigilia, el sueño y el sueño profundo.

Praktikování yogy je podobné jako yoga-nidrā Mahā-Viṣṇua. Yogīnům se doporučuje mít oči přivřené, ale nejedná se vůbec o spánek, i když falešní yogīni (zvláště v moderní době) při své takzvané yoze spí. V śāstrách je yoga popsána slovem dhyānāvasthita, stav dokonalé meditace, avšak jedná se o meditaci o Nejvyšší Osobnosti Božství. Dhyānāvasthita-tad-gatena manasā — mysl má vždy dlít u lotosových nohou Pána. Věnovat se yoze neznamená spát. Mysl má být stále aktivně upřena na lotosové nohy Pána. Takové praktikování yogy bude úspěšné.

La práctica del yoga es similar al yoga-nidrā de Mahā-Viṣṇu. A los yogīs se les aconseja tener los ojos semicerrados, pero ese estado no tiene nada que ver con el sueño, aunque los yogīs de imitación, y especialmente hoy en día, manifiestan su supuesto yoga durmiendo. En el śāstra el yoga se describe con la palabra dhyānāvasthita, un estado de meditación completa, pero se trata de meditación en la Suprema Personalidad de Dios. Dhyānāvasthita-tad-gatena manasā: La mente debe estar siempre situada a los pies de loto del Señor. Practicar yoga no significa dormir. La mente debe estar siempre fija, de un modo activo, en los pies de loto del Señor. Entonces, la práctica del yoga será un éxito.