Skip to main content

Sloka 47

ТЕКСТ 47

Verš

Текст

śrī-nāgā ūcuḥ
yena pāpena ratnāni
strī-ratnāni hṛtāni naḥ
tad-vakṣaḥ-pāṭanenāsāṁ
dattānanda namo ’stu te
рӣ-нг ӯчу
йена ппена ратнни
стрӣ-ратнни хтни на
тад-вакша-паненс
даттнанда намо ’сту те

Synonyma

Пословный перевод

śrī-nāgāḥ ūcuḥ — obyvatelé Nāgaloky, kteří vypadají jako hadi, pravili; yena — kým; pāpena — nejhříšnějším (Hiraṇyakaśipuem); ratnāni — drahokamy na našich hlavách; strī-ratnāni — krásné manželky; hṛtāni — odebrány; naḥ — naše; tat — jeho; vakṣaḥ-pāṭanena — rozerváním hrudi; āsām — všech žen (které byly uneseny); datta-ānanda — ó Pane, jenž jsi zdrojem radosti; namaḥ — uctivé poklony; astu — nechť jsou; te — Tobě.

рӣ-нг ӯчу — обитатели Нагалоки, которые похожи на змей, сказали; йена — которым; ппена — очень грешным (Хираньякашипу); ратнни — драгоценные камни на наших головах; стрӣ- ратнни — прекраснейшие жены; хтни — отняты; на — наши; тат — его; вакша-панена — разрыванием груди; см — их (всех похищенных женщин); датта-нанда — о Господь, источник блаженства; нама — почтительный поклон; асту — да будет; те — Тебе.

Překlad

Перевод

Obyvatelé Nāgaloky pravili: Tento Hiraṇyakaśipu, největší hříšník, vzal z našich kápí všechny drahokamy a unesl všechny naše krásné manželky. Nyní, když jsi svými drápy rozerval jeho hruď, přinášíš našim ženám nesmírnou radost. S úctou se Ti tedy společně klaníme.

Обитатели Нагалоки сказали: Величайший грешник Хираньякашипу отнял все драгоценные камни с наших голов и забрал у нас прекрасных жен. Поэтому, разорвав ему грудь Своими ногтями, Ты доставил нашим женам огромную радость. И теперь мы вместе с ними почтительно склоняемся перед Тобой.

Význam

Комментарий

Nikdo nezůstane klidný, pokud ho někdo násilím připravil o bohatství a o manželku. Všechny obyvatele Nāgaloky, která se nachází pod zemskou planetární soustavou, naplňovala velká úzkost, protože jim Hiraṇyakaśipu ukradl jejich bohatství i manželky. Když nyní Pán Hiraṇyakaśipua zabil, získali obojí zpět, a ženy se cítily spokojeně. Obyvatelé různých lok (planet) skládali Pánovi uctivé poklony, jelikož jim Hiraṇyakaśipuova smrt přinesla úlevu. K potížím podobným těm, které způsoboval Hiraṇyakaśipu, nyní vinou démonských vlád dochází na celém světě. Dvanáctý zpěv Śrīmad-Bhāgavatamu uvádí, že vládci v Kali-yuze nebudou o nic lepší než ničemové a lupiči. Obyvatelstvo tak bude jednak sužováno nedostatkem potravy a jednak vládou a jejími vysokými daněmi. Jinými slovy, ve většině oblastí světa lidi tohoto věku sužují praktiky, na základě kterých vládl Hiraṇyakaśipu.

Любой человек будет встревожен, если у него отнимут жену и имущество. Жители Нагалоки, расположенной ниже той планетной системы, к которой относится Земля, пребывали в сильном беспокойстве, ибо Хираньякашипу отнял у них драгоценности и похитил их жен. Теперь же, когда Господь убил Хираньякашипу, они получили обратно свои богатства и жен, и их жены были этим очень довольны. Обитатели разных лок, планет, выражали Господу свое почтение и признательность, потому что со смертью Хираньякашипу они избавились от множества бед. В наши дни весь мир страдает примерно так же, как при Хираньякашипу, и вызвано это тем, что у власти стоят демоничные люди. Как сказано в Двенадцатой песни «Шримад-Бхагаватам», в Кали- югу правительства будут состоять из одних мошенников и грабителей. Народ будет страдать, с одной стороны, от недостатка пищи, а с другой — от непосильных налогов, устанавливаемых государством. Иначе говоря, в эту эпоху жители большинства стран мира страдают, поскольку правители руководствуются теми же принципами, что и Хираньякашипу.