Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.7.51-52

Verš

nālaṁ dvijatvaṁ devatvam
ṛṣitvaṁ vāsurātmajāḥ
prīṇanāya mukundasya
na vṛttaṁ na bahu-jñatā
na dānaṁ na tapo nejyā
na śaucaṁ na vratāni ca
prīyate ’malayā bhaktyā
harir anyad viḍambanam

Synonyma

na — ne; alam — stačí; dvijatvam — být dokonalým, vysoce kvalifikovaným brāhmaṇou; devatvam — být polobohem; ṛṣitvam — být svatou osobností; — nebo; asura-ātma-jāḥ — ó potomci asurů; prīṇanāya — k potěšení; mukundasya — Mukundy, Nejvyšší Osobnosti Božství; na vṛttam — nikoliv řádné chování; na — ne; bahu-jñatā — velká učenost; na — ani; dānam — dobročinnost; na tapaḥ — ani askeze; na — ani; ijyā — uctívání; na — ani; śaucam — čistotnost; na vratāni — ani plnění velkých slibů; ca — také; prīyate — je uspokojen; amalayā — neposkvrněnou; bhaktyā — oddanou službou; hariḥ — Nejvyšší Pán; anyat — jiné věci; viḍambanam — pouhé předvádění.

Překlad

Moji drazí přátelé, synové démonů, Nejvyšší Osobnost Božství nemůžete potěšit tím, že se stanete dokonalými brāhmaṇy, polobohy či velkými světci nebo že dosáhnete dokonalosti v etiketě či učenosti. Nic z toho Pána nepotěší. Uspokojit Ho nelze ani dobročinností, askezí, obětí, čistotou či sliby. Pána potěší jedině neochvějná, čistá oddanost. Bez upřímné oddané služby je vše pouhé předvádění.

Význam

Prahlāda Mahārāja říká na závěr, že dokonalosti může člověk dosáhnout, když bude všemi prostředky upřímně sloužit Nejvyššímu Pánu. Láska k Bohu se nevyvine dosažením hmotné úrovně brāhmaṇy, poloboha, ṛṣiho atd.; pokud však někdo upřímně slouží Pánu, jeho vědomí Kṛṣṇy je úplné. To dokládá Bhagavad-gītā (9.30):

api cet sudurācāro
bhajate mām ananya-bhāk
sādhur eva sa mantavyaḥ
samyag vyavasito hi saḥ

“Je-li ten, kdo se dopustí i toho nejohavnějšího činu, zaměstnaný oddanou službou, má být považován za světce, protože jeho rozhodnost je správná.” Vyvinout čistou lásku ke Kṛṣṇovi je dokonalostí života. Jiné procesy tomu mohou napomáhat, ale pokud člověk nevyvine lásku ke Kṛṣṇovi, jsou pouhou ztrátou času.

dharmaḥ svanuṣhitaḥ puṁsāṁ
viṣvaksena-kathāsu yaḥ
notpādayed yadi ratiṁ
śrama eva hi kevalam

“Povinnosti (dharma), které lidé plní — bez ohledu na to, v jakém zaměstnání — jsou jen zbytečnou námahou, nevzbudí-li v nich zájem o poselství Nejvyššího Pána.” (Bhāg. 1.2.8) Měřítkem dokonalosti je čistá oddanost Pánu.