Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.7.26

Verš

ebhis tri-varṇaiḥ paryastair
buddhi-bhedaiḥ kriyodbhavaiḥ
svarūpam ātmano budhyed
gandhair vāyum ivānvayāt

Synonyma

ebhiḥ — prostřednictvím těchto; tri-varṇaiḥ — ze tří kvalit přírody; paryastaiḥ — odmítnutých (jelikož se nedotýkají životní síly); buddhi — inteligence; bhedaiḥ — rozdíly; kriyā-udbhavaiḥ — pocházející z různých činností; svarūpam — přirozené postavení; ātmanaḥ — vlastního já; budhyet — je třeba pochopit; gandhaiḥ — prostřednictvím vůní; vāyum — vzduch; iva — stejně jako; anvayāt — z blízkého styku.

Překlad

Tak jako lze poznat přítomnost vzduchu díky vůním, které nese, lze také pod vedením Nejvyšší Osobnosti Božství pomocí těchto tří stavů inteligence poznat živou duši. Tyto tři stavy ovšem nejsou duší; sestávají ze tří kvalit a pocházejí z činností.

Význam

Jak již bylo vysvětleno, existují tři stavy našeho bytí — bdění, snění a hluboký spánek. Ve všech máme různé zážitky, a to znamená, že duše tyto stavy pozoruje. Činnosti těla ve skutečnosti nejsou činnostmi duše. Duše se od těla liší; je nezávislá na hmotných činnostech, stejně jako se vůně liší od hmotného média, které ji přenáší. Tohoto rozboru je schopen ten, kdo je plně pod ochranou lotosových nohou Nejvyššího Pána. To je doloženo ve Védách slovy yasmin vijñāte sarvam evaṁ vijñātaṁ bhavati. Ten, kdo zná Nejvyšší Osobnost Božství, automaticky zná i vše ostatní. Bez přijetí útočiště u Pánových lotosových nohou jsou i význační učenci, vědci, filozofové a náboženští představitelé neustále zmateni. To dokládá Śrīmad-Bhāgavatam (10.2.32):

ye 'nye 'ravindākṣa vimukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ

Pokud člověk nepřijal útočiště u Pánových lotosových nohou, jeho inteligence je znečištěná, třebaže si namlouvá, že je osvobozený od hmotných nečistot. Bhagavad-gītā (3.42) uvádí:

indriyāṇi parāṇy āhur
indriyebhyaḥ paraṁ manaḥ
manasas tu parā buddhir
yo buddheḥ paratas tu saḥ

Nad smysly je mysl, nad myslí je inteligence a nad inteligencí je duše. Ten, jehož inteligence se oddanou službou nakonec očistila, setrvává na úrovni buddhi-yogy. To rovněž popisuje Bhagavad-gītā (dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ yena mām upayānti te). Když se s rozvojem oddané služby inteligence zbaví nečistot, lze jí použít k návratu domů, zpátky k Bohu.