Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.7.23

Verš

dehas tu sarva-saṅghāto
jagat tasthur iti dvidhā
atraiva mṛgyaḥ puruṣo
neti netīty atat tyajan

Synonyma

dehaḥ — tělo; tu — ale; sarva-saṅghātaḥ — kombinace všech dvaceti čtyř prvků; jagat — viděné, jak se hýbe; tasthuḥ — a jak stojí na jednom místě; iti — takto; dvidhā — dva druhy; atra eva — v této hmotě; mṛgyaḥ — má být hledána; puruṣaḥ — živá bytost, duše; na — ne; iti — takto; na — ne; iti — takto; iti — tímto způsobem; atat — co není duše; tyajan — opouštějící.

Překlad

Každá individuální duše má dva druhy těl: hrubohmotné z pěti hrubých prvků a jemnohmotné ze tří jemných. Ona sama sídlí uvnitř těchto těl. Člověk musí najít duši analýzou: “To není ono. To není ono,” a tak oddělit duchovní od hmotného.

Význam

Dříve bylo řečeno: svarṇaṁ yathā grāvasu hema-kāraḥ kṣetreṣu yogais tad-abhijña āpnuyāt. Odborník na studium půdy dokáže zjistit, kde je zlato, a pak tam začne kopat. Poté může analyzovat kámen a testovat zlato pomocí kyseliny dusičné. Podobně musí člověk analyzovat celé tělo, aby v něm nalezl duši. Při studiu svého těla se musí sám sebe ptát, zda jeho hlava je duše, zda prsty jsou duše, zda ruka je duše a tak dále. Takto musí postupně odmítnout všechny hmotné prvky a kombinace hmotných prvků v těle. Poté — je-li kvalifikovaný a následuje-li ācāryu — může pochopit, že on sám je duchovní duše žijící uvnitř těla. Nejvýznačnější ācārya, Kṛṣṇa, začíná své učení v Bhagavad-gītě slovy:

dehino 'smin yathā dehe
kaumāraṁ yauvanaṁ jarā
tathā dehāntara-prāptir
dhīras tatra na muhyati

“Tak jako vtělená duše souvisle přechází v tomto těle z dětství do mládí a stáří, přechází také v čase smrti do jiného těla. Moudrý člověk není touto změnou zmatený.” (Bg. 2.13) Duše vlastní tělo a sídlí v něm; to je skutečná analýza. Tato duše se nikdy nemísí s prvky těla. Přestože se nachází v těle, je od něho oddělená a trvale čistá. Člověk musí analyzovat a poznat vlastní já — to je seberealizace. Neti neti je analytický proces založený na odmítání hmoty. Je-li analýza vedena odborným způsobem, umožňuje poznat, kde duše je. Laik však nedokáže rozlišit ani zlato od země, ani duši od těla.