Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 7.7.22

Verš

aṣṭau prakṛtayaḥ proktās
traya eva hi tad-guṇāḥ
vikārāḥ ṣoḍaśācāryaiḥ
pumān ekaḥ samanvayāt

Synonyma

aṣṭau — osm; prakṛtayaḥ — hmotných energií; proktāḥ — je řečeno; trayaḥ — tři; eva — zajisté; hi — skutečně; tat-guṇāḥ — kvality hmotné energie; vikārāḥ — proměny; ṣoḍaśa — šestnáct; ācāryaiḥ — autoritami; pumān — živá bytost; ekaḥ — jedna; samanvayāt — ze spojení.

Překlad

Pánových osm oddělených hmotných energií, tři kvality hmotné přírody a šestnáct výsledků přeměny (jedenáct smyslů a pět hrubohmotných prvků, jako je země a voda) — v tom všem existuje jedna duchovní duše jako pozorovatel. Všichni velcí ācāryové proto docházejí k závěru, že individuální duše je těmito hmotnými prvky podmíněná.

Význam

V minulém verši bylo vysvětleno: kṣetreṣu deheṣu tathātma-yogair adhyātma-vid brahma-gatiṁ labheta — “Duchovně pokročilá osoba chápe existenci duchovní částečky v těle, a tak může rozvíjením duchovního poznání dosáhnout dokonalosti v duchovním životě.” Inteligentní člověk, který v těle umí najít vlastní já, musí znát osm vnějších energií, jež jsou vyjmenovány v Bhagavad-gītě (7.4):

bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ
khaṁ mano buddhir eva ca
ahaṅkāra itīyaṁ me
bhinnā prakṛtir aṣṭadhā

“Země, voda, oheň, vzduch, éter, mysl, inteligence a falešné ego — všech těchto osm prvků dohromady tvoří Mé oddělené hmotné energie.” Bhūmi, země, zahrnuje všechny objekty smyslového vnímání, jimiž jsou rūpa (podoba), rasa (chuť), gandha (vůně), śabda (zvuk) a sparśa (dotek). V zemi je vůně růží, chuť sladkého ovoce a vše ostatní, co si můžeme přát. Śrīmad-Bhāgavatam (1.10.4) uvádí: sarva-kāma-dughā mahī — země (mahī) obsahuje vše, co požadujeme. V bhūmi neboli zemi jsou tedy přítomné všechny objekty smyslového vnímání. Z hrubohmotných a jemnohmotných prvků (mysli, inteligence a ahaṅkāry, falešného ega) sestává celková hmotná energie.

V celkové hmotné energii působí tři hmotné kvality přírody (sattva-guṇa, rajo-guṇa a tamo-guṇa). Ty nenáleží duši, ale hmotné energii. Právě jejich vzájemným působením se projevuje pět poznávacích smyslů, pět činných smyslů a mysl, která smysly ovládá. Pak dostává živá bytost s ohledem na tyto kvality příležitost uskutečňovat různé druhy karmy s různými druhy poznání, myšlení, cítění a chtění. Tak začíná pracovat stroj v podobě těla.

Toto vše náležitě rozebírají v sāṅkhya-yoze velcí ācāryové, zvláště Nejvyšší Pán Kṛṣṇa v podobě Devahūti-putry Kapily. To je zde vyjádřeno slovem ācāryaiḥ. Nemusíme následovat nikoho, kdo není autorizovaným ācāryou. Ācāryavān puruṣo veda — úplně znát pravdu můžeme tehdy, když přijmeme útočiště u zkušeného ācāryi.

Živá bytost je individuální, ale tělo je složené z mnoha hmotných prvků. To je dokázáno skutečností, že tato kombinace hmotných prvků se poté, co ji živá bytost opustí, stává pouhým seskupením hmoty. Hmota je jedné kvality a duchovní duše je kvalitativně totožná s Nejvyšším. Nejvyšší je jeden a individuální duše je také jedna, ale duše je pánem individuální kombinace hmotné energie, zatímco Nejvyšší Pán ovládá celkovou hmotnou energii. Živá bytost je pánem daného těla a podle svých činností je vystavena různým druhům bolesti a radosti. Nejvyšší Osoba, Paramātmā, je také jedna, ale přesto je zároveň individuálně přítomná ve všech tělech.

Hmotná energie se ve skutečnosti dělí na dvacet čtyři prvků. Individuální duše, vlastník individuálního těla, je dvacátý pátý prvek a nade vším je Pán Viṣṇu, Paramātmā či svrchovaný vládce, který je dvacátým šestým prvkem. Když člověk zná všech těchto dvacet šest prvků, stává se z něho adhyātma-vit, znalec rozdílu mezi hmotou a duší. Bhagavad-gītā (13.3) uvádí: kṣetra kṣetrajñayor jñānam — poznání kṣetry (povahy těla), individuální duše a Nadduše je skutečnou jñānou. Pokud člověk nakonec nepochopí, že Nejvyšší Pán má věčný vztah s individuální duší, jeho poznání je nedokonalé. To je doloženo v Bhagavad-gītě (7.19):

bahūnāṁ janmanām ante
jñānavān māṁ prapadyate
vāsudevaḥ sarvam iti
sa mahātmā sudurlabhaḥ

“Ten, kdo má opravdu poznání, po mnoha zrozeních a smrtích, se Mi odevzdá — ví, že jsem příčinou všech příčin a vším, co existuje. Taková velká duše je nesmírně vzácná.” Vše — duchovní i hmotné — se skládá z různých energií Vāsudeva, jemuž je individuální duše, duchovní část Nejvyššího Pána, podřízena. Ten, kdo si osvojí toto dokonalé poznání, se odevzdá Nejvyšší Osobnosti Božství (vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā sudurlabhaḥ).