Skip to main content

KAPITOLA ČTVRTÁ

Hiraṇyakaśipu utiskuje celý vesmír

Tato kapitola zevrubně líčí, jak Hiraṇyakaśipu získal moc od Pána Brahmy a jak jí zneužil a trýznil všechny živé bytosti v tomto vesmíru.

Hiraṇyakaśipu svou tvrdou askezí uspokojil Pána Brahmu a obdržel od něho požehnání, která si přál. Jeho tělo, jež bylo bezmála sežrané mravenci, bylo poté obnoveno v plné kráse a zářilo jako zlato. I nadále však zůstal nepřítelem Pána Viṣṇua, jemuž nemohl zapomenout, že zabil jeho bratra. Hiraṇyakaśipu porazil všechny odpůrce na deseti světových stranách a ve třech světech a podrobil si všechny živé bytosti — polobohy i asury. Když se stal vládcem všech planet včetně sídla Indry, jehož odtamtud vyhnal, začal si užívat života ve velkém přepychu, a tak se pomátl na rozumu. S výjimkou Pána Viṣṇua, Pána Brahmy a Pána Śivy ovládl všechny polobohy, kteří mu pak začali sloužit, ale přes všechnu svou hmotnou moc nebyl spokojený — překračoval védská usměrnění, a tak byl neustále pyšný a namyšlený. Všichni brāhmaṇové s ním byli nespokojeni a s rozhodností ho prokleli. Nakonec se všechny živé bytosti ve vesmíru, zastoupené polobohy a mudrci, modlily k Nejvyššímu Pánu, aby jim přinesl úlevu od Hiraṇyakaśipuovy vlády.

Pán Viṣṇu polobohům sdělil, že budou i s ostatními živými bytostmi zbaveni hrůz, které má Hiraṇyakaśipu na svědomí. Jelikož démon sužoval všechny polobohy, následovníky Véd, krávy, brāhmaṇy a zbožné, svaté osoby a jelikož choval zášť vůči Nejvyššímu Pánu, přirozeně ho čekala brzká smrt. Jeho posledním závažným přečinem mělo být mučení vlastního syna, který byl mahā-bhāgavata, vznešený vaiṣṇava. Pak měl démonův život skončit. Když Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, polobohy takto uklidnil, všichni byli spokojeni. Věděli, že utrpení, jež jim Hiraṇyakaśipu působil, se blíží ke konci.

Na závěr popisuje Nārada Muni, jaké vlastnosti měl Prahlāda Mahārāja, syn Hiraṇyakaśipua, a jak se Prahlādův otec nesmiřitelně stavěl proti vlastnímu vznešenému synovi. Tím tato kapitola končí.

Verš

śrī-nārada uvāca
evaṁ vṛtaḥ śata-dhṛtir
hiraṇyakaśipor atha
prādāt tat-tapasā prīto
varāṁs tasya sudurlabhān

Synonyma

śrī-nāradaḥ uvāca — Śrī Nārada Muni pravil; evam — takto; vṛtaḥ — požádaný; śata-dhṛtiḥ — Pán Brahmā; hiraṇyakaśipoḥ — Hiraṇyakaśipua; atha — potom; prādāt — dal; tat — jeho; tapasā — obtížnou askezí; prītaḥ — potěšený; varān — požehnání; tasya — jemu, Hiraṇyakaśipuovi; su-durlabhān — zřídkakdy získaná.

Překlad

Nārada Muni pokračoval: Pána Brahmu velice potěšila Hiraṇyakaśipuova obtížná askeze. Když ho tedy tento démon žádal o požehnání, skutečně mu je dal, přestože získat je lze velmi vzácně.

Verš

śrī-brahmovāca
tāteme durlabhāḥ puṁsāṁ
yān vṛṇīṣe varān mama
tathāpi vitarāmy aṅga
varān yadyapi durlabhān

Synonyma

śrī-brahmā uvāca — Pán Brahmā řekl; tāta — můj milý synu; ime — všechna tato; durlabhāḥ — zřídkakdy získaná; puṁsām — lidmi; yān — ta, která; vṛṇīṣe — žádáš; varān — požehnání; mama — ode mne; tathāpi — přesto; vitarāmi — dám; aṅga — ó Hiraṇyakaśipu; varān — požehnání; yadyapi — ačkoliv; durlabhān — obvykle nedostupná.

Překlad

Pán Brahmā řekl: Ó Hiraṇyakaśipu, požehnání, o která žádáš, většina lidí stěží kdy získá. Ale i když jsou obvykle nedostupná, tobě je dám, můj milý synu.

Význam

Hmotná požehnání si ne vždy zaslouží být zvána požehnáními. Pokud někdo vlastní stále více, požehnání se může stát prokletím. Tak jako je k získání hmotného bohatství v tomto světě zapotřebí velké síly a snahy, i jeho uchování vyžaduje velké úsilí. Pán Brahmā Hiraṇyakaśipuovi sdělil, že i když je připravený poskytnout mu vše, oč ho žádal, pro Hiraṇyakaśipua bude velmi těžké si výsledky těchto požehnání udržet. Jelikož to však Brahmā slíbil, chtěl mu všechna vyžádaná požehnání dát. Slovo durlabhān naznačuje, že člověk nemá přijímat požehnání, kterých si nebude moci v klidu užívat.

Verš

tato jagāma bhagavān
amoghānugraho vibhuḥ
pūjito ’sura-varyeṇa
stūyamānaḥ prajeśvaraiḥ

Synonyma

tataḥ — pak; jagāma — vzdálil se; bhagavān — nejmocnější, Pán Brahmā; amogha — neselhávající; anugrahaḥ — jehož požehnání; vibhuḥ — Nejvyšší v tomto vesmíru; pūjitaḥ — uctívaný; asura-varyeṇa — nejvýznačnějším démonem (Hiraṇyakaśipuem); stūyamānaḥ — velebený; prajā-īśvaraiḥ — mnoha polobohy, pány různých oblastí.

Překlad

Pán Brahmā, jehož požehnání nikdy neselhávají, se pak vzdálil, uctíván nejlepším z démonů Hiraṇyakaśipuem a veleben velkými mudrci a světci.

Verš

evaṁ labdha-varo daityo
bibhrad dhemamayaṁ vapuḥ
bhagavaty akarod dveṣaṁ
bhrātur vadham anusmaran

Synonyma

evam — takto; labdha-varaḥ — když získal vytoužené požehnání; daityaḥ — Hiraṇyakaśipu; bibhrat — získávající; hema-mayam — zářivé jako zlato; vapuḥ — tělo; bhagavati — vůči Pánu Viṣṇuovi, Nejvyšší Osobnosti Božství; akarot — udržoval; dveṣam — zášť; bhrātuḥ vadham — zabití bratra; anusmaran — neustále myslel na.

Překlad

Démon Hiraṇyakaśipu, jemuž Pán Brahmā takto požehnal a jenž získal zářivé zlaté tělo, i nadále vzpomínal na smrt svého bratra, a nenáviděl proto Pána Viṣṇua.

Význam

Démon nenávidí Nejvyšší Osobnost Božství i tehdy, když získá veškeré bohatství, které je v tomto vesmíru dostupné.

Verš

sa vijitya diśaḥ sarvā
lokāṁś ca trīn mahāsuraḥ
devāsura-manuṣyendra-
gandharva-garuḍoragān
siddha-cāraṇa-vidyādhrān
ṛṣīn pitṛ-patīn manūn
yakṣa-rakṣaḥ-piśāceśān
preta-bhūta-patīn api
sarva-sattva-patīñ jitvā
vaśam ānīya viśva-jit
jahāra loka-pālānāṁ
sthānāni saha tejasā

Synonyma

saḥ — on (Hiraṇyakaśipu); vijitya — porážející; diśaḥ — světové strany; sarvāḥ — všechny; lokān — planetární systémy; ca — a; trīn — tři (vyšší, nižší a střední); mahā-asuraḥ — velký démon; deva — polobozi; asura — démoni; manuṣya — lidí; indra — králové; gandharva — Gandharvové; garuḍa — Garuḍové; uragān — velcí hadi; siddha — Siddhové; cāraṇa — Cāraṇové; vidyādhrān — Vidyādharové; ṛṣīn — velcí mudrci a světci; pitṛ-patīn — Yamarāja a další vůdci Pitů; manūn — nejrůznější Manuové; yakṣa — Yakṣové; rakṣaḥ — Rākṣasové; piśāca-īśān — vládci Piśācaloky; preta — Pretů; bhūta — a Bhūtů; patīn — vládci; api — také; sarva-sattva-patīn — vládce všech planet; jitvā — porážející; vaśam ānīya — podrobující si; viśva-jit — dobyvatel celého vesmíru; jahāra — zabral; loka-pālānām — polobohů, kteří řídí vesmírné dění; sthānāni — sídla; saha — s; tejasā — veškerou jejich mocí.

Překlad

Hiraṇyakaśipu dobyl celý vesmír. Tento velký démon si podrobil všechny planety ve třech světech — vyšším, středním a nižším — včetně planet lidských bytostí, Gandharvů, Garuḍů, velkých hadů, Siddhů, Cāraṇů a Vidyādharů, velkých světců, Yamarāje, Manuů, Yakṣů, Rākṣasů, Piśāců a jejich vládců a také pánů duchů a Bhūtů. Porazil i vládce všech ostatních planet osídlených živými bytostmi a podmanil si je. Když dobyl sídla všech, uchvátil jejich moc a vliv.

Význam

Slovo garuḍa zde poukazuje na to, že existují planety velkých ptáků, jako je Garuḍa. Slovo uraga zase svědčí o existenci planet obrovských hadů. Tyto popisy různých planet ve vesmíru mohou být výzvou moderním vědcům, kteří si myslí, že všechny planety kromě Země jsou pusté. Tito vědci tvrdí, že vyslali výpravy na Měsíc, které nenalezly žádné živé bytosti, ale jen velké krátery plné kamení a prachu — přestože je Měsíc tak jasný, že podobně jako Slunce osvětluje celý vesmír. Moderní vědce samozřejmě není možné přesvědčit o pravdivosti védských informací o vesmíru. Nicméně když říkají, že všechny ostatní planety jsou pusté a živé bytosti jsou jedině na Zemi, jejich slova na nás nedělají příliš velký dojem.

Verš

devodyāna-śriyā juṣṭam
adhyāste sma tri-piṣṭapam
mahendra-bhavanaṁ sākṣān
nirmitaṁ viśvakarmaṇā
trailokya-lakṣmy-āyatanam
adhyuvāsākhilarddhimat

Synonyma

deva-udyāna — slavné zahrady polobohů; śriyā — nádherou; juṣṭam — obohacený; adhyāste sma — zdržoval se v; tri-piṣṭapam — vyšší planetární systém, kde žijí různí polobozi; mahendra-bhavanam — palác Indry, nebeského krále; sākṣāt — přímo; nirmitam — postavený; viśvakarmaṇā — Viśvakarmou, slavným architektem polobohů; trailokya — všech tří světů; lakṣmī-āyatanam — sídlo bohyně štěstí; adhyuvāsa — žil v; akhila-ṛddhi-mat — vlastnící bohatství celého vesmíru.

Překlad

Hiraṇyakaśipu, jenž vlastnil veškeré bohatství, se usadil v nebesích, kde leží slavná zahrada Nandana, v níž nacházejí potěšení polobozi. Sídlil v nejhonosnějším paláci nebeského krále Indry, který osobně postavil architekt polobohů Viśvakarmā a který byl tak krásný, jako by v něm bydlela bohyně štěstí celého vesmíru.

Význam

Z tohoto popisu vyplývá, že všechny nebeské planety vyššího planetárního systému jsou miliónkrát bohatší než nižší planetární systém, kde žijeme my. Viśvakarmā, slavný nebeský architekt, se proslavil jako stavitel mnoha úžasných budov na vyšších planetách, kde je navíc i mnoho nádherných zahrad a parků, jež jsou popisovány slovy nandana-devodyāna, “zahrady skýtající požitek polobohům”. Tomuto popisu vyššího planetárního systému a jeho nádhery je třeba porozumět studiem autoritativních písem, jako je védská literatura. Teleskopy a ostatní nedokonalé vědecké přístroje k poznání vyšších planet nestačí. Jelikož takzvaní vědci mají nedokonalý zrak, potřebují tyto přístroje, ale ty jsou rovněž nedokonalé. Nedokonalí lidé používající nedokonalé, lidskou rukou vyrobené přístroje nedokáží vyšší planety náležitě vnímat. Přímé informace, získané z védské literatury, jsou však dokonalé. Tvrzení, že na jiných planetách než na Zemi neexistují honosná sídla, proto nemůžeme přijmout.

Verš

yatra vidruma-sopānā
mahā-mārakatā bhuvaḥ
yatra sphāṭika-kuḍyāni
vaidūrya-stambha-paṅktayaḥ
yatra citra-vitānāni
padmarāgāsanāni ca
payaḥ-phena-nibhāḥ śayyā
muktādāma-paricchadāḥ
kūjadbhir nūpurair devyaḥ
śabda-yantya itas tataḥ
ratna-sthalīṣu paśyanti
sudatīḥ sundaraṁ mukham
tasmin mahendra-bhavane mahā-balo
mahā-manā nirjita-loka eka-rāṭ
reme ’bhivandyāṅghri-yugaḥ surādibhiḥ
pratāpitair ūrjita-caṇḍa-śāsanaḥ

Synonyma

yatra — kde (v sídle krále Indry); vidruma-sopānāḥ — schodiště z korálu; mahā-mārakatāḥ — smaragdové; bhuvaḥ — podlahy; yatra — kde; sphāṭika — křišťálové; kuḍyāni — stěny; vaidūrya — z kamene vaidūrya; stambha — sloupů; paṅktayaḥ — řady; yatra — kde; citra — úžasné; vitānāni — baldachýny; padmarāga — zdobená rubíny; āsanāni — místa k sezení; ca — také; payaḥ — mléka; phena — pěna; nibhāḥ — stejně jako; śayyāḥ — lůžka; muktādāma — z perel; paricchadāḥ — s okraji; kūjadbhiḥ — s cinkajícími; nūpuraiḥ — zvonky na kotnících; devyaḥ — nebeské ženy; śabda-yantyaḥ — vydávající sladké zvuky; itaḥ tataḥ — sem a tam; ratna-sthalīṣu — na místech posázených drahokamy; paśyanti — vidí; su-datīḥ — s krásnými zuby; sundaram — překrásné; mukham — tváře; tasmin — v tom; mahendra-bhavane — sídle nebeského krále; mahā-balaḥ — nejmocnější; mahā-manāḥ — velmi přemýšlivý; nirjita-lokaḥ — ovládající každého; eka-rāṭ — mocný diktátor; reme — užíval si; abhivandya — uctívané; aṅghri-yugaḥ — jehož dvě nohy; sura-ādibhiḥ — polobohy; pratāpitaiḥ — souženými; ūrjita — nad očekávání; caṇḍa — krutá; śāsanaḥ — jehož vláda.

Překlad

Schody v Indrově sídle byly z korálu, podlaha se skvěla smaragdy nesmírné ceny, stěny byly z křišťálu a sloupy z kamene jménem vaidūrya. Úžasné baldachýny byly nádherně zdobené, místa k sezení byla posázená rubíny a hedvábné ložní prádlo, bílé jako pěna, zdobily perly. Tamní ženy, jež měly nádherné zuby a překrásné tváře, chodily po paláci s libozvučně cinkajícími zvonky na kotnících a viděly, jak se jejich krása zrcadlí v drahokamech. Polobozi však byli nesmírně sužováni a museli skládat poklony u nohou Hiraṇyakaśipua, který je bez jediného důvodu přísně trestal. Tak žil Hiraṇyakaśipu v paláci a krutě vládl všem.

Význam

Hiraṇyakaśipu měl na nebeských planetách takovou moc, že mu všichni polobozi s výjimkou Pána Brahmy, Pána Śivy a Pána Viṣṇua byli nuceni sloužit. Báli se jeho přísného trestu, kdyby ho neuposlechli. Śrīla Viśvanātha Cakravartī srovnává Hiraṇyakaśipua s Mahārājem Venou, který byl také ateistou a také pohrdal obřady uvedenými ve Vedách; Mahārāja Vena se však bál některých velkých mudrců, jako je Bhṛgu, zatímco Hiraṇyakaśipu vládl tak, že kromě Pána Viṣṇua, Pána Brahmy a Pána Śivy se každý bál jeho. Hiraṇyakaśipu se měl natolik na pozoru před tím, aby ho velcí mudrci jako Bhṛgu nespálili svým hněvem na popel, že askezí překonal jejich moc a dokonce i z nich učinil své podřízené. Je vidět, že i na vyšších planetárních soustavách, kam se lidé dostávají díky zbožným činnostem, působí asurové, jako byl Hiraṇyakaśipu, nepokoje. Nikdo ve třech světech nemůže žít v ničím nerušeném klidu a blahobytu.

Verš

tam aṅga mattaṁ madhunoru-gandhinā
vivṛtta-tāmrākṣam aśeṣa-dhiṣṇya-pāḥ
upāsatopāyana-pāṇibhir vinā
tribhis tapo-yoga-balaujasāṁ padam

Synonyma

tam — jeho (Hiraṇyakaśipua); aṅga — můj milý králi; mattam — opojeného; madhunā — vínem; uru-gandhinā — silně aromatickým; vivṛtta — koulejícíma; tāmra-akṣam — s očima barvy mědi; aśeṣa-dhiṣṇya-pāḥ — hlavní osobnosti všech planet; upāsata — uctívaly; upāyana — s veškerým příslušenstvím; pāṇibhiḥ — vlastníma rukama; vinā — mimo; tribhiḥ — tři hlavní božstva (Pán Viṣṇu, Pán Brahmā a Pán Śiva); tapaḥ — askeze; yoga — mystické síly; bala — síly těla; ojasām — a síly smyslů; padam — sídlo.

Překlad

Můj milý králi, Hiraṇyakaśipu byl bez ustání opojen silně aromatickými víny a likéry. Proto stále koulel očima, které svou barvou připomínaly měď. Jelikož ale podstoupil velkou askezi na úrovni mystické yogy, všichni až na tři nejpřednější polobohy — Pána Brahmu, Pána Śivu a Pána Viṣṇua — ho i přesto, že byl tak ohavný, osobně uctívali a vlastníma rukama mu přinášeli různé dary pro jeho potěšení.

Význam

Skanda Purāṇa uvádí: upāyanaṁ daduḥ sarve vinā devān hiraṇyakaḥ. Hiraṇyakaśipu byl tak mocný, že kromě tří nejpřednějších polobohů — Pána Brahmy, Pána Śivy a Pána Viṣṇua — mu každý sloužil. Madhvācārya říká: ādityā vasavo rudrās tri-vidhā hi surā yataḥ — jsou tři druhy polobohů: Ādityové, Vasuové a Rudrové, a pod nimi další, jako jsou Marutové a Sādhyové (marutaś caiva viśve ca sādhyāś caiva ca tad-gatāḥ). Všichni polobozi jsou proto zváni tri-piṣṭapa a totéž slovo tri se vztahuje na Pána Brahmu, Pána Śivu a Pána Viṣṇua.

Verš

jagur mahendrāsanam ojasā sthitaṁ
viśvāvasus tumburur asmad-ādayaḥ
gandharva-siddhā ṛṣayo ’stuvan muhur
vidyādharāś cāpsarasaś ca pāṇḍava

Synonyma

jaguḥ — opěvování slávy; mahendra-āsanam — trůn krále Indry; ojasā — vlastní silou; sthitam — usazený na; viśvāvasuḥ — nejpřednější zpěvák mezi Gandharvy; tumburuḥ — další zpěvák z řad Gandharvů; asmat-ādayaḥ — včetně nás (Nārada a další rovněž oslavovali Hiraṇyakaśipua); gandharva — obyvatelé Gandharvaloky; siddhāḥ — obyvatelé Siddhaloky; ṛṣayaḥ — velcí mudrci a světci; astuvan — přednášeli modlitby; muhuḥ — znovu a znovu; vidyādharāḥ — obyvatelé Vidyādhara-loky; ca — a; apsarasaḥ — obyvatelstvo Apsaroloky; ca — a; pāṇḍava — ó potomku Pāṇḍua.

Překlad

Ó Mahārāji Yudhiṣṭhire, potomku Pāṇḍua! Hiraṇyakaśipu, usazený na trůnu krále Indry, vlastní silou ovládal obyvatele všech ostatních planet. Dva Gandharvové — Viśvāvasu a Tumburu — já sám, Vidyādharové, Apsary a mudrci jsme mu znovu a znovu přednášeli oslavné modlitby.

Význam

Asurové někdy nabydou takové moci, že i Nāradu Muniho a podobné oddané mohou přimět, aby jim sloužili. To neznamená, že byl Nārada Hiraṇyakaśipuovi podřízený. Někdy se však v tomto hmotném světě stane, že asurové mohou ovládnout velké osobnosti a dokonce i velké oddané.

Verš

sa eva varṇāśramibhiḥ
kratubhir bhūri-dakṣiṇaiḥ
ijyamāno havir-bhāgān
agrahīt svena tejasā

Synonyma

saḥ — on (Hiraṇyakaśipu); eva — skutečně; varṇa-āśramibhiḥ — těmi, kdo striktně dodržovali usměrňující zásady čtyř vareṇ a čtyř āśramů; kratubhiḥ — obřady; bhūri — hojně; dakṣiṇaiḥ — obdarovávaný; ijyamānaḥ — uctívaný; haviḥ-bhāgān — části obětin; agrahīt — přivlastňoval si; svena — svou vlastní; tejasā — silou.

Překlad

Hiraṇyakaśipu, jehož striktní následovníci zásad vareṇ a āśramů uctívali oběťmi a věnovali mu přitom velké dary, místo dávání podílů z obětin polobohům přijímal vše sám.

Verš

akṛṣṭa-pacyā tasyāsīt
sapta-dvīpavatī mahī
tathā kāma-dughā gāvo
nānāścarya-padaṁ nabhaḥ

Synonyma

akṛṣṭa-pacyā — plodící obilí, aniž by byla obdělávána či orána; tasya — Hiraṇyakaśipua; āsīt — byla; sapta-dvīpa-vatī — sestávající ze sedmi ostrovů; mahī — Země; tathā — tak jako; kāma-dughāḥ — které mohou dát jakékoliv množství mléka; gāvaḥ — krávy; nānā — různé; āścarya-padam — úžasné jevy; nabhaḥ — nebe.

Překlad

Planeta Země, sestávající ze sedmi ostrovů, jako by se Hiraṇyakaśipua bála a stále plodila bez jakéhokoliv obdělávání. Připomínala tak krávy surabhi v duchovním světě nebo kāma-dughā na nebeských planetách. Země dávala dostatek obilí, krávy dojily hojně mléka a meziplanetární prostor krásně zdobily úžasné jevy.

Verš

ratnākarāś ca ratnaughāṁs
tat-patnyaś cohur ūrmibhiḥ
kṣāra-sīdhu-ghṛta-kṣaudra-
dadhi-kṣīrāmṛtodakāḥ

Synonyma

ratnākarāḥ — moře a oceány; ca — a; ratna-oghān — různé druhy drahokamů; tat-patnyaḥ — manželky moří a oceánů neboli řeky; ca — také; ūhuḥ — nesly; ūrmibhiḥ — svými vlnami; kṣāra — slaný oceán; sīdhu — oceán vína; ghṛta — oceán přečištěného másla; kṣaudra — oceán šťávy z cukrové třtiny; dadhi — oceán jogurtu; kṣīra — oceán mléka; amṛta — a velice sladký oceán; udakāḥ — vody.

Překlad

Různé oceány ve vesmíru a řeky, které se do nich vlévají a jsou přirovnány k jejich manželkám, dodávaly Hiraṇyakaśipuovi svými vlnami různé druhy drahokamů. Byly to oceány slané vody, šťávy z cukrové třtiny, vína, přečištěného másla, mléka, jogurtu a sladké vody.

Význam

Voda moří a oceánů, které známe, je slaná, ale na jiných planetách ve vesmíru jsou oceány šťávy z cukrové třtiny, alkoholu, ghí, mléka a sladké vody. Řeky jsou zde obrazně označeny za manželky oceánů a moří, protože do nich stékají jako jejich přítoky, stejně jako manželky lnou ke svým manželům. Moderní vědci se pokoušejí podnikat výlety na jiné planety, ale nevědí nic o tom, kolik je ve vesmíru různých druhů oceánů a moří. Podle jejich zkušeností je Měsíc plný prachu. To však nevysvětluje, jak je možné, že nám posílá chladivé paprsky na vzdálenost miliónů kilometrů. Pokud jde o nás, následujeme zmocněné osobnosti, jako je Vyāsadeva a Śukadeva Gosvāmī, jež popisují vesmír v souladu s védskou literaturou. Stanovisko těchto autorit je zcela jiné než stanovisko moderních vědců, kteří na základě nedokonalé zkušenosti svých smyslů usuzují, že jedině tuto planetu obývají živé bytosti a ostatní planety jsou pusté a plné prachu.

Verš

śailā droṇībhir ākrīḍaṁ
sarvartuṣu guṇān drumāḥ
dadhāra loka-pālānām
eka eva pṛthag guṇān

Synonyma

śailāḥ — kopce a hory; droṇībhiḥ — s údolími mezi nimi; ākrīḍam — místa skýtající Hiraṇyakaśipuovi potěšení; sarva — všechna; ṛtuṣu — v ročních obdobích; guṇān — různé kvality (plody a květy); drumāḥ — rostliny a stromy; dadhāra — zastával; loka-pālānām — jiných polobohů, dohlížejících na různé přírodní jevy; ekaḥ — sám; eva — skutečně; pṛthak — různé; guṇān — kvality.

Překlad

Údolí mezi horami se stala místy skýtajícími Hiraṇyakaśipuovi potěšení. Jeho moc byla taková, že všechny stromy a rostliny dávaly hojné množství plodů a květů v každém ročním období. Sesílání deště, vysoušení a spalování, jež běžně náleží třem správcům vesmíru — Indrovi, Vāyuovi a Agnimu — řídil Hiraṇyakaśipu sám, bez pomoci polobohů.

Význam

Na začátku Śrīmad-Bhāgavatamu stojí: tejo-vāri-mṛdāṁ yathā vinimayaḥ — tento hmotný svět je tvořen ohněm, vodou a zemí, jež se slučují a tvarují. Zde je uvedeno, že tři kvality přírody (pṛthag guṇān) působí podle pokynů různých polobohů. Král Indra se například stará o sesílání deště, polobůh Vāyu ovládá vzduch a vysouší vodu, zatímco polobůh vládnoucí ohni vše spaluje. Hiraṇyakaśipu však díky asketickému provádění mystické yogy nabyl takové moci, že řídil vše sám, bez pomoci polobohů.

Verš

sa itthaṁ nirjita-kakub
eka-rāḍ viṣayān priyān
yathopajoṣaṁ bhuñjāno
nātṛpyad ajitendriyaḥ

Synonyma

saḥ — on (Hiraṇyakaśipu); ittham — takto; nirjita — dobyl; kakub — všechny světové strany ve vesmíru; eka-rāṭ — jediný vládce celého vesmíru; viṣayān — hmotné objekty smyslového požitku; priyān — velmi příjemné; yathā-upajoṣam — co nejvíce; bhuñjānaḥ — užívající; na — ne; atṛpyat — byl spokojen; ajita-indriyaḥ — neschopný ovládat smysly.

Překlad

I přesto, že získal moc nad všemi světovými stranami a nejvyšší možnou měrou se těšil všem druhům smyslového požitku, byl nespokojený, neboť místo toho, aby ovládal své smysly, zůstal jejich služebníkem.

Význam

Tak vypadá život asurů. Ateisté mohou dosahovat hmotného pokroku a vytvářet pro smysly nesmírně příjemné podmínky, ale jelikož je smysly ovládají, nemohou být spokojeni. Tento stav má na svědomí moderní civilizace. Materialisté jsou velmi pokročilí a dovedně si užívají peněz a žen, a přesto ve společnosti panuje nespokojenost. Lidé totiž nemohou být šťastní a pokojní bez vědomí Kṛṣṇy. Pokud jde o hmotný smyslový požitek, lidé ho mohou stupňovat co hrdlo ráčí, ale jelikož jsou v této hmotné situaci služebníky svých smyslů, nemohou být spokojeni. Démon Hiraṇyakaśipu byl živoucím příkladem této nespokojenosti lidstva.

Verš

evam aiśvarya-mattasya
dṛptasyocchāstra-vartinaḥ
kālo mahān vyatīyāya
brahma-śāpam upeyuṣaḥ

Synonyma

evam — takto; aiśvarya-mattasya — toho, jenž byl opojen různými druhy bohatství; dṛptasya — velmi pyšný; ut-śāstra-vartinaḥ — překračující usměrňující zásady uvedené v śāstrách; kālaḥ — doba; mahān — velká; vyatīyāya — uplynula; brahma-śāpam — prokletí vznešenými brāhmaṇy; upeyuṣaḥ — když jej postihlo.

Překlad

Hiraṇyakaśipu tak strávil dlouhou dobu, nesmírně pyšný na své bohatství a překračující zákony a usměrnění uvedené v autoritativních śāstrách. Stihlo jej tedy prokletí čtyř Kumārů, velkých brāhmaṇů.

Význam

V minulosti došlo k mnoha případům, kdy démoni poté, co získali hmotné bohatství, nesmírně zpychli — až do té míry, že překračovali zákony a usměrnění autoritativních śāster. Tak se choval Hiraṇyakaśipu. Bhagavad-gītā (16.23) uvádí:

yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya
vartate kāma-kārataḥ
na sa siddhim avāpnoti
na sukhaṁ na parāṁ gatim

“Ten, kdo se nestará o příkazy písem a jedná podle vlastního rozmaru, nedosáhne ani dokonalosti, ani štěstí, ani nejvyššího cíle.” Slovo śāstra označuje to, co řídí naše jednání. Zákony a usměrňující zásady uvedené v śāstrách nemůžeme porušovat či překračovat. Bhagavad-gītā to dokládá znovu a znovu:

tasmāc chāstraṁ pramāṇaṁ te
kāryākārya-vyavasthitau
jñātvā śāstra-vidhānoktaṁ
karma kartum ihārhasi

“Je tedy třeba pochopit, co je a co není povinnost, podle pravidel písem. Ten, kdo je zná, má jednat tak, aby mohl být postupně povznesen.” (Bg. 16.24) Každý by měl jednat podle pokynů śāster. Vliv hmotné energie je ale tak silný, že jakmile někdo získá hmotné bohatství, začne zákony písem překračovat. Když člověk překračuje zákony śāster, okamžitě se ocitá na cestě zkázy.

Verš

tasyogra-daṇḍa-saṁvignāḥ
sarve lokāḥ sapālakāḥ
anyatrālabdha-śaraṇāḥ
śaraṇaṁ yayur acyutam

Synonyma

tasya — jeho (Hiraṇyakaśipua); ugra-daṇḍa — strašlivým trestem; saṁvignāḥ — sužované; sarve — všechny; lokāḥ — planety; sa-pālakāḥ — se svými hlavními vládci; anyatra — kdekoliv jinde; alabdha — když nezískali; śaraṇāḥ — útočiště; śaraṇam — pro útočiště; yayuḥ — přišli za; acyutam — Nejvyšší Osobností Božství.

Překlad

Všichni, včetně vládců různých planet, nesmírně trpěli tvrdými tresty, které jim Hiraṇyakaśipu udílel. Vystrašení a rozrušení, neschopni najít jiné útočiště, se nakonec odevzdali Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇuovi.

Význam

V Bhagavad-gītě (5.29) Pán Kṛṣṇa říká:

bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ
sarva-loka-maheśvaram
suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ
jñātvā māṁ śāntim ṛcchati

“Mudrci, kteří vědí, že jsem konečným cílem veškerých obětí a askeze, Nejvyšším Pánem všech planet a polobohů a přejícím přítelem všech živých bytostí, se zbaví hmotných strastí a dosáhnou klidu a míru.” Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, je nejlepším přítelem všech. Když je někdo nešťastný či trpí, hledá útočiště u přítele, který mu přeje. Dokonalým přejícím přítelem je Pán Śrī Kṛṣṇa. Všichni obyvatelé různých planet, kteří nemohli nalézt žádné jiné útočiště, tedy museli vyhledat útočiště u lotosových nohou nejlepšího přítele. Budeme-li od samotného začátku vyhledávat útočiště u nejlepšího přítele, nebude nám hrozit žádné nebezpečí. Člověk, jenž chce překonat oceán tak, že se chytí za ocas psa, který v něm plave, je nepochybně hlupák. Totéž platí o tom, kdo v neštěstí hledá útočiště u nějakého poloboha, protože jeho snaha bude marná. Za všech okolností bychom se měli uchylovat k Nejvyšší Osobnosti Božství. Pak nám nikdy nebude hrozit nebezpečí.

Verš

tasyai namo ’stu kāṣṭhāyai
yatrātmā harir īśvaraḥ
yad gatvā na nivartante
śāntāḥ sannyāsino ’malāḥ
iti te saṁyatātmānaḥ
samāhita-dhiyo ’malāḥ
upatasthur hṛṣīkeśaṁ
vinidrā vāyu-bhojanāḥ

Synonyma

tasyai — tomu; namaḥ — naše uctivé poklony; astu — nechť jsou; kāṣṭhāyai — ve směru; yatra — kde; ātmā — Nadduše; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; īśvaraḥ — nejvyšší vládce; yat — kterým; gatvā — směřující; na — nikdy; nivartante — vracejí se; śāntāḥ — pokojní; sannyāsinaḥ — světci ve stavu odříkání; amalāḥ — čistí; iti — tak; te — oni; saṁyata-ātmānaḥ — s ovládnutou myslí; samāhita — ustálenou; dhiyaḥ — inteligencí; amalāḥ — očištění; upatasthuḥ — uctívali; hṛṣīkeśam — Pána smyslů; vinidrāḥ — beze spánku; vāyu-bhojanāḥ — a živili se pouze vzduchem.

Překlad

“S úctou se pokloňme ve směru, kde sídlí Nejvyšší Osobnost Božství, kam odcházejí velcí světci, očištěné duše ve stavu odříkání, a odkud se poté, co tam odešli, nikdy nevracejí.” Vládnoucí božstva různých planet začala uctívat Hṛṣīkeśu touto meditací, při níž vůbec nespala, zcela ovládla mysl a živila se pouze vzduchem.

Význam

Zde jsou velmi důležitá slova tasyai kāṣṭhāyai. Nejvyšší Osobnost Božství ve svých aspektech Brahmanu a Paramātmy sídlí všude, ve všech směrech, v každém srdci a v každém atomu. Jaký má potom smysl říkat tasyai kāṣṭhāyai (ve směru, kde je Hari)? Hiraṇyakaśipu za doby své vlády rozšířil svůj vliv všude, ale to neplatilo o místech, kde se odehrávaly zábavy Nejvyšší Osobnosti Božství. Na zemi jsou například místa, jako Vṛndāvan a Ayodhyā, jež se nazývají dhāmy. V dhāmu nepůsobí vliv Kali-yugy ani žádného démona. Pro toho, kdo se do takového dhāmu uchýlí, je uctívání Pána velmi snadné a brzy se projeví z toho plynoucí duchovní pokrok. V Indii je i dnes možné jít do Vṛndāvanu a na podobná místa, kde lze za krátkou dobu obdržet výsledky duchovních činností.

Verš

teṣām āvirabhūd vāṇī
arūpā megha-niḥsvanā
sannādayantī kakubhaḥ
sādhūnām abhayaṅkarī

Synonyma

teṣām — před nimi; āvirabhūt — projevil se; vāṇī — hlas; arūpā — bez podoby; megha-niḥsvanā — podobný hřmění v oblacích; sannādayantī — rozeznívající; kakubhaḥ — všechny světové strany; sādhūnām — světců; abhayaṅkarī — zahánějící strach.

Překlad

Poté v jejich přítomnosti zazněla transcendentální zvuková vibrace, která pocházela od osobnosti neviditelné hmotným očím. Hlas, hluboký jako hřmění v oblacích, byl velmi povzbudivý; zaháněl všechen strach.

Verš

mā bhaiṣṭa vibudha-śreṣṭhāḥ
sarveṣāṁ bhadram astu vaḥ
mad-darśanaṁ hi bhūtānāṁ
sarva-śreyopapattaye
jñātam etasya daurātmyaṁ
daiteyāpasadasya yat
tasya śāntiṁ kariṣyāmi
kālaṁ tāvat pratīkṣata

Synonyma

— ne; bhaiṣṭa — bojte se; vibudha-śreṣṭhāḥ — ó nejlepší z učených osobností; sarveṣām — všech; bhadram — štěstí; astu — nechť je; vaḥ — vám; mat-darśanam — pohled na Mě (nebo věnování Mi modliteb či naslouchání o Mně, což je vše absolutní); hi — ovšem; bhūtānām — všech živých bytostí; sarva-śreya — veškerého štěstí; upapattaye — pro dosažení; jñātam — známé; etasya — tohoto; daurātmyam — ohavnosti; daiteya-apasadasya — velkého démona, Hiraṇyakaśipua; yat — co; tasya — toho; śāntim — konec; kariṣyāmi — učiním; kālam — doby; tāvat — do té; pratīkṣata — jen čekejte.

Překlad

Hlas Pána zněl: Ó nejlepší z učených osobností, nebojte se! Přeji vám veškeré štěstí. Staňte se Mými oddanými tak, že o Mně budete naslouchat, opěvovat Mě a věnovat Mi modlitby, neboť tyto činnosti přinášejí požehnání všem živým bytostem. Vím vše o Hiraṇyakaśipuově jednání a velice brzy mu učiním přítrž. Do té doby prosím trpělivě čekejte.

Význam

Lidé si někdy zarputile přejí vidět Boha. V souvislosti s uvedeným výrazem mad-darśanam (“pohled na Mě”) bychom měli mít na vědomí, že v Bhagavad-gītě Pán říká: bhaktyā mām abhijānāti. Jinými slovy, schopnost poznat Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, vidět Ho či mluvit s Ním závisí na našem pokroku v oddané službě, zvané bhakti. Bhakti zahrnuje devět různých činností: śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ smaraṇaṁ pāda-sevanam / arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ sakhyam ātma-nivedanam. Všechny tyto druhy oddané služby jsou absolutní, a proto není žádný podstatný rozdíl mezi uctíváním Božstva v chrámu, díváním se na Ně a opěvováním Jeho slávy. To vše jsou způsoby, jak vidět Pána, neboť vše, co je vykonáno v rámci oddané služby, umožňuje přímý styk s Nejvyšším. Všichni oddaní slyšeli Pánův hlas, a přestože Pána nespatřili, setkali se s Ním, jelikož Mu věnovali modlitby a byla přítomná vibrace Jeho hlasu. Mezi díváním se na Pána, přednášením modliteb a nasloucháním transcendentální vibraci není žádný rozdíl, jako je tomu v rámci zákonů hmotného světa. Čisté oddané proto plně uspokojuje oslavování Pána, které se nazývá kīrtan. Věnovat se kīrtanu a poslouchat vibraci Hare Kṛṣṇa znamená přímo vidět Nejvyšší Osobnost Božství. S touto realizací lze pochopit absolutní povahu Pánových činností.

Verš

yadā deveṣu vedeṣu
goṣu vipreṣu sādhuṣu
dharme mayi ca vidveṣaḥ
sa vā āśu vinaśyati

Synonyma

yadā — když; deveṣu — vůči polobohům; vedeṣu — vůči védským písmům; goṣu — vůči kravám; vipreṣu — vůči brāhmaṇům; sādhuṣu — vůči světcům; dharme — vůči náboženským zásadám; mayi — vůči Mně, Nejvyšší Osobnosti Božství; ca — a; vidveṣaḥ — nepřátelský; saḥ — ten; vai — skutečně; āśu — velice brzy; vinaśyati — je zničen.

Překlad

Když někdo vystupuje nepřátelsky vůči polobohům, kteří zastupují Nejvyšší Osobnost Božství, Védám, které dávají veškeré poznání, kravám, brāhmaṇům, vaiṣṇavům, náboženským zásadám a nakonec Mně, Nejvyšší Osobnosti Božství, bude i se svou civilizací velice brzy zničen.

Verš

nirvairāya praśāntāya
sva-sutāya mahātmane
prahrādāya yadā druhyed
dhaniṣye ’pi varorjitam

Synonyma

nirvairāya — jenž nemá nepřátel; praśāntāya — velmi rozvážný a klidný; sva-sutāya — na svém synovi; mahā-ātmane — který je velkým oddaným; prahrādāya — Prahlādovi Mahārājovi; yadā — když; druhyet — dopustí se násilí; haniṣye — zabiji; api — i když; vara-ūrjitam — požehnaný Pánem Brahmou.

Překlad

Jakmile bude Hiraṇyakaśipu týrat velkého oddaného Prahlāda, svého vlastního syna, který je klidný a rozvážný a nemá nepřátel, ihned ho zabiji, navzdory Brahmovým požehnáním.

Význam

Urážka čistého oddaného neboli vaiṣṇavy je nejhorší ze všech hříšných činů. Přestupek vůči lotosovým nohám vaiṣṇavy má tak katastrofální následky, že ho Śrī Caitanya Mahāprabhu přirovnal k šílenému slonu, který vtrhne do zahrady a způsobí nesmírné škody tím, že vytrhá velké množství rostlin a stromů. Proviní-li se někdo vůči lotosovým nohám brāhmaṇy či vaiṣṇavy, zničí to všechny jeho příznivé činnosti. Všichni by si proto měli dávat dobrý pozor, aby se nedopustili vaiṣṇava-aparādhy, přestupků vůči lotosovým nohám vaiṣṇavy. Zde Pán jasně říká, že i když Hiraṇyakaśipu získal od Pána Brahmy mnohá požehnání, všechna vezmou za své, jakmile spáchá přestupek vůči lotosovým nohám svého syna jménem Prahlāda. Vaiṣṇava jako Prahlāda Mahārāja je zde nazván nirvaira, “nemající nepřátel”. Na jiném místě Śrīmad-Bhāgavatamu (3.25.21) je řečeno: ajāta-śatravaḥ śāntāḥ sādhavaḥ sādhu-bhūṣaṇāḥ — oddaný nemá nepřátel, je klidný, věrný písmům a všechny jeho vlastnosti jsou vznešené. Oddaný sám nikdy nepodněcuje nepřátelství, ale toho, kdo se stane jeho nepřítelem, Nejvyšší Pán zničí bez ohledu na všechna požehnání, jež mohl získat někde jinde. Hiraṇyakaśipu si bezesporu vychutnával plody své askeze, ale zde Nejvyšší Osobnost Božství říká, že jakmile se dopustí přestupku vůči Prahlādovým lotosovým nohám, bude zničen. Spáchá-li někdo přestupek vůči lotosovým nohám vaiṣṇavy, jeho délka života, bohatství, krása, vzdělání ani cokoliv jiného, co získal díky svým zbožným činnostem, ho neochrání. Proviní-li se vůči lotosovým nohám vaiṣṇavy, bude zničen, ať vlastní cokoliv.

Verš

śrī-nārada uvāca
ity uktā loka-guruṇā
taṁ praṇamya divaukasaḥ
nyavartanta gatodvegā
menire cāsuraṁ hatam

Synonyma

śrī-nāradaḥ uvāca — velký světec Nārada Muni řekl; iti — tak; uktāḥ — osloveni; loka-guruṇā — svrchovaným duchovním mistrem všech; tam — Jemu; praṇamya — skládající poklony; divaukasaḥ — všichni polobozi; nyavartanta — vrátili se; gata-udvegāḥ — zbaveni veškeré úzkosti; menire — považovali; ca — také; asuram — démona (Hiraṇyakaśipua); hatam — za zabitého.

Překlad

Velký světec Nārada Muni pokračoval: Nejvyšší Pán, duchovní mistr všech, uklidnil polobohy žijící na nebeských planetách, ti se Mu s úctou poklonili a vrátili se přesvědčeni, že nyní je démon Hiraṇyakaśipu prakticky mrtev.

Význam

Méně inteligentní lidé, kteří se s horlivostí věnují uctívání polobohů, by si měli povšimnout, že jakmile jsou polobozi sužováni démony, obracejí se o pomoc na Nejvyšší Osobnost Božství. Když se k Nejvyšší Osobnosti Božství uchylují polobozi, proč by neměli o splnění veškerých tužeb žádat Nejvyššího Pána ti, kdo polobohy uctívají? Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (2.3.10) stojí:

akāmaḥ sarva-kāmo vā
mokṣa-kāma udāra-dhīḥ
tīvreṇa bhakti-yogena
yajeta puruṣaṁ param

“Ať už člověk touží po všem, netouží po ničem nebo si přeje splynout s Pánovým bytím, inteligentní je jedině tehdy, když transcendentální láskyplnou službou uctívá Pána Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství.” Chce-li někdo — ať je to karmī, jñānī či yogī — aby se mu splnilo určité, byť i hmotné přání, měl by se obrátit na Nejvyššího Pána a modlit se k Němu; pak toho dosáhne. Pro splnění touhy, ať je jakákoliv, se není třeba zvlášť obracet na nějakého poloboha.

Verš

tasya daitya-pateḥ putrāś
catvāraḥ paramādbhutāḥ
prahrādo ’bhūn mahāṁs teṣāṁ
guṇair mahad-upāsakaḥ

Synonyma

tasya — jeho (Hiraṇyakaśipua); daitya-pateḥ — krále Daityů; putrāḥ — synové; catvāraḥ — čtyři; parama-adbhutāḥ — nanejvýš schopní a obdivuhodní; prahrādaḥ — ten, který se jmenoval Prahlāda; abhūt — byl; mahān — nejvznešenější; teṣām — z nich všech; guṇaiḥ — s transcendentálními vlastnostmi; mahat-upāsakaḥ — neboť byl čistým oddaným Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Hiraṇyakaśipu měl čtyři obdivuhodné, velmi schopné syny, mezi nimiž vynikal ten, který se jmenoval Prahlāda. Měl všechny transcendentální vlastnosti, protože byl čistým oddaným Osobnosti Božství.

Význam

yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ

“U toho, kdo má neochvějnou oddanou víru v Kṛṣṇu, se projevují všechny dobré vlastnosti Kṛṣṇy a polobohů.” (Bhāg. 5.18.12) Prahlāda Mahārāja je zde veleben za to, že měl všechny dobré vlastnosti, kterých nabyl uctíváním Nejvyšší Osobnosti Božství. Čistý oddaný, prostý jakýchkoliv pohnutek, má tedy všechny příznivé vlastnosti, hmotné i duchovní. Tělo duchovně pokročilého, neochvějného, velkomyslného oddaného Pána projevuje všechny dobré vlastnosti. A naopak — harāv abhaktasya kuto mahad-guṇāḥ — není-li člověk oddaným, pak i když má z hmotného hlediska nějaké dobré vlastnosti, nemají žádnou cenu. To je závěr Véd.

Verš

brahmaṇyaḥ śīla-sampannaḥ
satya-sandho jitendriyaḥ
ātmavat sarva-bhūtānām
eka-priya-suhṛttamaḥ
dāsavat sannatāryāṅghriḥ
pitṛvad dīna-vatsalaḥ
bhrātṛvat sadṛśe snigdho
guruṣv īśvara-bhāvanaḥ
vidyārtha-rūpa-janmāḍhyo
māna-stambha-vivarjitaḥ

Synonyma

brahmaṇyaḥ — s výchovou a vzděláním řádného brāhmaṇy; śīla-sampannaḥ — se všemi dobrými vlastnostmi; satya-sandhaḥ — odhodlaný poznat Absolutní Pravdu; jita-indriyaḥ — dokonale ovládající smysly a mysl; ātma-vat — jako Nadduše; sarva-bhūtānām — všech živých bytostí; eka-priya — jediný milovaný; suhṛt-tamaḥ — nejlepší přítel; dāsa-vat — jako obyčejný služebník; sannata — vždy poslušný; ārya-aṅghriḥ — u lotosových nohou velkých osobností; pitṛ-vat — přesně jako otec; dīna-vatsalaḥ — laskavý k ubohým; bhrātṛ-vat — přesně jako bratr; sadṛśe — k sobě rovným; snigdhaḥ — plný zalíbení; guruṣu — k duchovním učitelům; īśvara-bhāvanaḥ — jež považoval za rovné Nejvyšší Osobnosti Božství; vidyā — vzdělání; artha — bohatství; rūpa — krása; janma — urozenost; āḍhyaḥ — obdařený; māna — pýcha; stambha — drzost; vivarjitaḥ — zcela prostý.

Překlad

(Zde jsou popsány vlastnosti, které měl Mahārāja Prahlāda, syn Hiraṇyakaśipua:) Byl dokonale vychovaný a vzdělaný jako kvalifikovaný brāhmaṇa. Měl vynikající charakter a byl odhodlaný poznat Absolutní Pravdu. Zcela ovládal své smysly a mysl. Stejně jako Nadduše byl laskavý ke každé živé bytosti a nejlepší přítel všech. K úctyhodným osobám se choval jako obyčejný služebník, k nebohým jako otec, sobě rovným byl nakloněn jako chápající bratr a své učitele, duchovní mistry a starší duchovní bratry považoval za rovné Nejvyšší Osobnosti Božství. Nebyl pyšný, přestože byl obdařen vzděláním, bohatstvím, krásou, urozeností a tak dále.

Význam

Zde jsou uvedeny některé z předností vaiṣṇavy. Vaiṣṇava je automaticky brāhmaṇou, neboť má všechny příznivé charakteristiky brāhmaṇů:

śamo damas tapaḥ śaucaṁ
kṣāntir ārjavam eva ca
jñānaṁ vijñānam āstikyaṁ
brahma-karma svabhāva-jam

“Klid, sebeovládání, askeze, čistota, snášenlivost, čestnost, poznání, moudrost a zbožnost jsou přirozené charakteristiky, podle kterých jednají brāhmaṇové.(Bg. 18.42) Tělo vaiṣṇavy projevuje tyto přednosti, a proto je dokonalý vaiṣṇava také dokonalým brāhmaṇou, což zde vyjadřují slova brahmaṇyaḥ śīla-sampannaḥ. Vaiṣṇava je vždy odhodlaný poznat Absolutní Pravdu a k tomu je zapotřebí zcela ovládat smysly a mysl. Prahlāda Mahārāja oplýval všemi těmito vlastnostmi. Vaiṣṇava každému vždy přeje dobro. O šesti Gosvāmīch je například řečeno: dhīrādhīra-jana-priyau. Měli je stejně rádi vznešení i hrubí lidé. Vaiṣṇavové musí být stejně nakloněni všem, bez ohledu na jejich postavení, tak jako Paramātmā (ātmavat). Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati — Paramātmā nechová nenávist vůči nikomu; sídlí v srdci brāhmaṇy, ale i v srdci prasete. Vaiṣṇavové nikdy neodmítají jednat pro dobro všech, stejně jako měsíc nikdy neodepře své příjemné paprsky ani domu caṇḍāly. Vaiṣṇava proto vždy poslouchá duchovního učitele (ārya). Slovem ārya je nazýván ten, kdo pokročil v poznání. Toho, komu se poznání nedostává, tak nazvat nelze. V současnosti se ovšem slova ārya užívá pro bezbožné lidi. Tak vypadá neblahá situace Kali-yugy.

Slovo guru poukazuje na duchovního učitele, který zasvěcuje svého žáka do toho, jak dělat pokroky v realizaci vědy o Kṛṣṇovi neboli vědomí Kṛṣṇy. To uvádí Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura (śrī-bhagavan-mantropadeśake gurāv ity arthaḥ).

Verš

nodvigna-citto vyasaneṣu niḥspṛhaḥ
śruteṣu dṛṣṭeṣu guṇeṣv avastu-dṛk
dāntendriya-prāṇa-śarīra-dhīḥ sadā
praśānta-kāmo rahitāsuro ’suraḥ

Synonyma

na — ne; udvigna — rozrušené; cittaḥ — jehož vědomí; vyasaneṣu — v nebezpečí; niḥspṛhaḥ — bez touhy; śruteṣu — po věcech, o kterých slyšel (zvláště dosažení nebeských planet za zbožné jednání); dṛṣṭeṣu — i dočasných věcech, které viděl; guṇeṣu — objekty smyslového požitku pod vlivem kvalit hmotné přírody; avastu-dṛk — vidící jako nepodstatné; dānta — ovládající; indriya — smysly; prāṇa — životní sílu; śarīra — tělo; dhīḥ — a inteligence; sadā — vždy; praśānta — uklidněné; kāmaḥ — jehož hmotné touhy; rahita — zcela prostý; asuraḥ — démonské povahy; asuraḥ — přestože se narodil v démonské rodině.

Překlad

Přestože se Prahlāda Mahārāja narodil v rodině asurů, sám nebyl asurou, ale velkým oddaným Pána Viṣṇua. Na rozdíl od ostatních asurů nikdy nechoval zášť vůči vaiṣṇavům. Nerozrušilo ho, když se ocitl v nebezpečí, a přímo ani nepřímo se nezajímal o plodonosné činnosti popsané ve Védách. Hmotné věci pro něho neměly žádnou cenu, a byl tedy zcela prostý hmotných tužeb. Vždy ovládal smysly a životní vzduch a s vyrovnanou inteligencí a rozhodností překonal veškerý chtíč.

Význam

Z tohoto verše zjišťujeme, že to, zda člověk má či nemá příslušné vlastnosti, není dáno původem. Prahlāda Mahārāja byl původem asura, a přesto měl všechny vlastnosti dokonalého brāhmaṇy (brahmaṇyaḥ śīla-sampannaḥ). Pod vedením duchovního učitele se může každý stát zcela způsobilým brāhmaṇou. Prahlāda Mahārāja byl živoucím příkladem toho, jak myslet na duchovního učitele a pokojně přijímat jeho pokyny.

Verš

yasmin mahad-guṇā rājan
gṛhyante kavibhir muhuḥ
na te ’dhunā pidhīyante
yathā bhagavatīśvare

Synonyma

yasmin — u něhož; mahat-guṇāḥ — vznešené transcendentální vlastnosti; rājan — ó králi; gṛhyante — jsou oslavované; kavibhiḥ — těmi, kdo jsou rozvážní a znalí; muhuḥ — vždy; na — ne; te — tyto; adhunā — dnes; pidhīyante — jsou zahalené; yathā — tak jako; bhagavati — u Nejvyšší Osobnosti Božství; īśvare — nejvyššího vládce.

Překlad

Učení světci a vaiṣṇavové i dnes opěvují Prahlādovy dobré vlastnosti, ó králi. Tak jako vždy najdeme všechny příznivé vlastnosti u Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, má je věčně i Jeho oddaný Prahlāda Mahārāja.

Význam

Z autoritativních písem víme, že Prahlāda Mahārāja stále žije na Vaikuṇṭhaloce a také v tomto hmotném světě na planetě jménem Sutala. Tato transcendentální schopnost existovat současně na různých místech je dalším rysem Nejvyšší Osobnosti Božství. Goloka eva nivasaty akhilātma-bhūtaḥ — Pán se zjevuje v srdci každého, a přesto zároveň sídlí na své planetě, Goloce Vṛndāvaně. Díky čisté oddané službě získává oddaný téměř stejné vlastnosti, jako má Pán. Obyčejné živé bytosti toho nemohou dosáhnout, ale oddaný může mít stejné přednosti jako Nejvyšší Osobnost Božství; ne v plné míře, ale částečně.

Verš

yaṁ sādhu-gāthā-sadasi
ripavo ’pi surā nṛpa
pratimānaṁ prakurvanti
kim utānye bhavādṛśāḥ

Synonyma

yam — jehož; sādhu-gāthā-sadasi — na shromáždění, kde se setkávají světci nebo se hovoří o vznešených vlastnostech; ripavaḥ — ti, kdo měli být Prahlādovými nepřáteli (i oddaný jako Prahlāda Mahārāja měl nepřátele, k nimž patřil i jeho vlastní otec); api — i; surāḥ — polobozi (polobozi jsou nepřáteli démonů, a jelikož se Prahlāda Mahārāja narodil v rodině démonů, polobozi měli být jeho nepřáteli); nṛpa — ó králi Yudhiṣṭhire; pratimānam — významný příklad nejlepšího z oddaných; prakurvanti — činí; kim uta — co potom říci o; anye — další; bhavādṛśāḥ — vznešené osobnosti, jako jsi ty.

Překlad

Na každém shromáždění, kde se hovoří o světcích a oddaných, se i nepřátelé démonů (polobozi) — a což potom ty, králi Yudhiṣṭhire—pochvalně zmiňují o Prahlādovi Mahārājovi, jehož uvádějí jako příklad velkého oddaného.

Verš

guṇair alam asaṅkhyeyair
māhātmyaṁ tasya sūcyate
vāsudeve bhagavati
yasya naisargikī ratiḥ

Synonyma

guṇaiḥ — s duchovními vlastnostmi; alam — k čemu; asaṅkhyeyaiḥ — jichž je nesčetně mnoho; māhātmyam — vznešenost; tasya — jeho (Prahlādova); sūcyate — je naznačena; vāsudeve — k Pánu Kṛṣṇovi, Vasudevovu synovi; bhagavati — Nejvyšší Osobnosti Božství; yasya — jehož; naisargikī — přirozená; ratiḥ — připoutanost.

Překlad

Kdo by dokázal uvést Prahlādovy nesčetné transcendentální vlastnosti? Projevoval čistou oddanost a neochvějnou víru ve Vāsudeva, Pána Kṛṣṇu (Vasudevova syna). Jeho připoutanost k Pánu Kṛṣṇovi byla přirozená díky jeho předchozí oddané službě. Přestože jeho dobré vlastnosti nelze vyčíslit, dokazují, že byl velkou duší (mahātmou).

Význam

Jayadeva Gosvāmī ve svých modlitbách k deseti inkarnacím říká: keśava dhṛta-narahari-rūpa jaya jagad-īśa hare. Prahlāda Mahārāja byl oddaným Pána Nṛsiṁhy, jenž je Keśava, samotný Kṛṣṇa. Když tedy v tomto verši stojí: vāsudeve bhagavati, měli bychom vědět, že Prahlādova připoutanost k Nṛsiṁhadevovi byla připoutaností ke Kṛṣṇovi, Vāsudevovi, synovi Vasudeva. Proto je Prahlāda Mahārāja nazýván mahātmā. V Bhagavad-gītě (7.19) tuto skutečnost potvrzuje samotný Pán:

bahūnāṁ janmanām ante
jñānavān māṁ prapadyate
vāsudevaḥ sarvam iti
sa mahātmā sudurlabhaḥ

“Ten, kdo má opravdu poznání, po mnoha zrozeních a smrtích, se Mi odevzdá — ví, že jsem příčinou všech příčin a vším, co existuje. Taková velká duše je nesmírně vzácná.” Vznešený oddaný Kṛṣṇy, Vasudevova syna, je velkou duší, kterou lze najít jen vzácně. Prahlādovu připoutanost ke Kṛṣṇovi líčí následující verš. Kṛṣṇa-graha-gṛhītātmā — jeho srdce bylo vždy plné myšlenek na Kṛṣṇu. Prahlāda Mahārāja je proto ideálním oddaným s vědomím Kṛṣṇy.

Verš

nyasta-krīḍanako bālo
jaḍavat tan-manastayā
kṛṣṇa-graha-gṛhītātmā
na veda jagad īdṛśam

Synonyma

nyasta — když se zcela zřekl; krīḍanakaḥ — všech zábav či hravosti; bālaḥ — chlapec; jaḍa-vat — jakoby netečný, nečinný; tat-manastayā — díky tomu, že byl plně zaujat Kṛṣṇou; kṛṣṇa-graha — Kṛṣṇou, který je jako mocný vliv (jako graha, vliv planet); gṛhīta-ātmā — jehož mysl byla zcela upoutána; na — ne; veda — chápal; jagat — celý hmotný svět; īdṛśam — takový.

Překlad

Prahlāda Mahārāja se od nejútlejšího dětství nezajímal o dětské hračky. Zcela se jich zřekl a zůstával tichý a navenek netečný, plně zaujatý vědomím Kṛṣṇy. Jelikož jeho mysl byla prostoupena vědomím Kṛṣṇy, nechápal, jak se může celý svět točit kolem uspokojování smyslů.

Význam

Prahlāda Mahārāja je živoucím příkladem velké osobnosti zcela zaujaté vědomím Kṛṣṇy. Caitanya-caritāmṛta (Madhya 8.274) uvádí:

sthāvara-jaṅgama dekhe, nā dekhe tāra mūrti
sarvatra haya nija iṣṭa-deva-sphūrti

Ten, kdo si je zcela vědom Kṛṣṇy, nevidí nikde nic než Kṛṣṇu, přestože se nachází v tomto hmotném světě. Podle toho se pozná mahā-bhāgavata. Díky své čisté lásce ke Kṛṣṇovi vidí mahā-bhāgavata Kṛṣṇu všude. Brahma-saṁhitā (5.38) to dokládá takto:

premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti
yaṁ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám původního Pána, Govindu, jehož neustále vidí oddaní, kteří mají oči potřené balzámem lásky. Vidí Ho v Jeho věčné podobě Śyāmasundary, jež sídlí v srdci oddaného.” Vznešený oddaný neboli mahātmā, jehož je vzácné spatřit, si je vždy plně vědom Kṛṣṇy a neustále vidí Pána ve svém srdci. Někdy se říká, že pod vlivem nepříznivých planet, jako je Saturn, Rāhu nebo Ketu, se člověku nic nedaří. Prahlāda Mahārāja byl naopak pod vlivem Kṛṣṇy, svrchované planety, a nemohl tedy myslet na hmotný svět a žít bez vědomí Kṛṣṇy. Tak se pozná mahā-bhāgavata. Dokonce i nepřítele Kṛṣṇy vidí jako Kṛṣṇova služebníka. Jiným příkladem je, že oku stiženému žloutenkou se zdá být vše žluté. Mahā-bhāgavatovi připadá, že každý kromě něho slouží Kṛṣṇovi.

Prahlāda Mahārāja je mahā-bhāgavata, nejpokročilejší oddaný. V předchozím verši stojí, že přirozeně lnul ke Kṛṣṇovi (naisargikī ratiḥ), a zde jsou popsány znaky této připoutanosti. I když byl ještě chlapec, neměl zájem si hrát. Śrīmad-Bhāgavatam (11.2.42) uvádí: viraktir anyatra ca—znakem dokonalého vědomí Kṛṣṇy je, že oddaný ztrácí zájem o všechny hmotné činnosti. Žádný malý chlapec si nemůže přestat hrát, ale Prahlāda Mahārāja se nacházel na úrovni prvotřídní oddané služby, a tak byl neustále pohroužený v tranzu vědomí Kṛṣṇy. Tak jako je materialista nepřetržitě pohroužený v myšlenkách na hmotný zisk, mahā-bhāgavata jako Prahlāda Mahārāja je neustále pohroužený v myšlenkách na Kṛṣṇu.

Verš

āsīnaḥ paryaṭann aśnan
śayānaḥ prapiban bruvan
nānusandhatta etāni
govinda-parirambhitaḥ

Synonyma

āsīnaḥ — když seděl; paryaṭan — když chodil; aśnan — když jedl; śayānaḥ — když ležel; prapiban — když pil; bruvan — když mluvil; na — ne; anusandhatte — věděl; etāni — všechny tyto činnosti; govinda — Nejvyšším Pánem, jenž oživuje smysly; parirambhitaḥ — obejmutý.

Překlad

Prahlāda Mahārāja zůstával trvale pohroužen v myšlenkách na Kṛṣṇu. Když byl takto neustále v objetí Pána, ani nevěděl, jak samočinně probíhaly nezbytné činnosti jeho těla — jak seděl, chodil, jedl, ležel, pil či hovořil.

Význam

Malé dítě, o které pečuje jeho matka, neví, jak je postaráno o potřeby jeho těla, jako je jedení, spaní, ležení, močení a kálení. Je spokojené, že může být na matčině klíně. Prahlāda Mahārāja, o něhož se staral Govinda, byl přesně jako malé dítě. Nezbytné činnosti jeho těla se odehrávaly bez jeho vědomí. Tak jako otec a matka pečují o své dítě, Govinda pečoval o Prahlāda Mahārāje, jenž zůstával trvale pohroužený v myšlenkách na Něho. Tak vypadá vědomí Kṛṣṇy. Prahlāda Mahārāja je živoucím příkladem dokonalosti, kterou vědomí Kṛṣṇy skýtá.

Verš

kvacid rudati vaikuṇṭha-
cintā-śabala-cetanaḥ
kvacid dhasati tac-cintā-
hlāda udgāyati kvacit

Synonyma

kvacit — někdy; rudati — pláče; vaikuṇṭha-cintā — myšlenkami na Kṛṣṇu; śabala-cetanaḥ — jehož mysl byla zmatená; kvacit — někdy; hasati — směje se; tat-cintā — myšlenkami na Něho; āhlādaḥ — rozradostněný; udgāyati — hlasitě zpívá; kvacit — někdy.

Překlad

Díky rozvinutému vědomí Kṛṣṇy někdy plakal, jindy se smál, někdy dával najevo radost a jindy hlasitě zpíval.

Význam

Tento verš dále vyjasňuje přirovnání oddaného k dítěti. Pokud matka ponechá své dítě v postýlce nebo kolébce a jde se věnovat nějakým povinnostem, dítě okamžitě pochopí, že jeho matka odchází, a proto pláče. Jakmile se však matka vrátí a pečuje o ně, dítě se směje a je veselé. Prahlāda Mahārāja, který byl neustále pohroužený v myšlenkách na Kṛṣṇu, také někdy cítil odloučení — “Kde je Kṛṣṇa?” Tento stav popsal Śrī Caitanya Mahāprabhu slovy: śūnyāyitaṁ jagat sarvaṁ govinda-viraheṇa me. Když vznešený oddaný cítí, že Kṛṣṇa odešel a není Ho vidět, pláče kvůli odloučení. A když vidí, že se Kṛṣṇa vrátil, aby o něho pečoval, směje se jako dítě, které vidí, že se o ně matka stará. Tyto znaky se nazývají bhāva. Různé bhāvy, extatické stavy, podrobně popisuje Nektar oddanosti a lze je vidět v činnostech dokonalého oddaného.

Verš

nadati kvacid utkaṇṭho
vilajjo nṛtyati kvacit
kvacit tad-bhāvanā-yuktas
tanmayo ’nucakāra ha

Synonyma

nadati — hlasitě volá (oslovuje Pána: “Ó Kṛṣṇo!”); kvacit — někdy; utkaṇṭhaḥ — plný úzkosti; vilajjaḥ — beze studu; nṛtyati — tančí; kvacit — někdy; kvacit — někdy; tat-bhāvanā — v myšlenkách na Kṛṣṇu; yuktaḥ — pohroužen; tat-mayaḥ — uvažuje, jako by se stal Kṛṣṇou; anucakāra — napodoboval; ha — zajisté.

Překlad

Když Prahlāda Mahārāja viděl Nejvyšší Osobnost Božství, plný úzkosti hlasitě volal. Někdy ze samé radosti pozbyl studu a začal tančit v extázi a jindy, zcela pohroužen v myšlenkách na Kṛṣṇu, se cítil s Pánem totožný a napodoboval Jeho zábavy.

Význam

Prahlāda Mahārāja někdy cítil, že je Pán od něho daleko, a proto Ho hlasitě volal. Když viděl, že je Pán před ním, naplnilo ho to radostí. Někdy se v mysli ztotožnil s Nejvyšším a napodoboval Pánovy zábavy. A když od Něho cítil odloučení, projevoval příznaky šílenství. Impersonalisté tyto pocity oddaného nikdy nepochopí. Je nutné pronikat stále hlouběji do duchovní realizace. První realizací je neosobní Brahman, ale je třeba pokročit ještě dále, k realizaci Paramātmy a nakonec Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána, který je uctíván transcendentálními pocity oddaného na úrovni śānta, dāsya, sakhya, vātsalya či mādhurya. Uvedené Prahlādovy pocity se vyznačovaly náladou synovské lásky. Když Prahlāda Mahārāja cítil, že u něho Pán není, začal plakat (nadati), tak jako dítě, které opustí matka. Oddaný jako Prahlāda někdy vidí, že k němu Pán přichází z velké dálky, aby ho uklidnil, stejně jako matka dítěti odpovídá: “Neplač, mé milé dítě! Už jdu!” Tehdy oddaný uvažuje: “Tady je můj Pán! Můj Pán přichází!” a začne tančit, aniž by mu vadila daná situace a styděl se před svým okolím. V naprosté extázi tak někdy napodobuje Pánovy zábavy, stejně jako pasáčci krav napodobovali chování zvířat z džungle. Nestává se však samotným Pánem. Prahlāda Mahārāja dospěl k duchovním extázím, které jsou zde popsané, díky pokroku v duchovní realizaci.

Verš

kvacid utpulakas tūṣṇīm
āste saṁsparśa-nirvṛtaḥ
aspanda-praṇayānanda-
salilāmīlitekṣaṇaḥ

Synonyma

kvacit — někdy; utpulakaḥ — se zježenými chlupy; tūṣṇīm — zcela potichu; āste — zůstává; saṁsparśa-nirvṛtaḥ — prožívající velkou radost ze styku s Pánem; aspanda — bez pohybu; praṇaya-ānanda — díky transcendentální blaženosti pocházející z láskyplného vztahu; salila — plné slz; āmīlita — přivřené; īkṣaṇaḥ — jehož oči.

Překlad

Někdy, když cítil dotek Pánových lotosových rukou, prožíval duchovní radost a mlčel. Z lásky k Pánu se mu ježily chlupy a z přivřených očí mu kanuly slzy.

Význam

Když oddaný prožívá odloučení od Pána, dychtivě si přeje vidět, kde Pán je, a jindy, když cítí bolesti odloučení, mu z přivřených očí tečou proudy slz. Ve své Śikṣāṣṭace Śrī Caitanya Mahāprabhu prohlásil: yugāyitaṁ nimeṣeṇa cakṣuṣā prāvṛṣāyitam. Slova cakṣuṣā prāvṛṣāyitam poukazují na slzy tekoucí bez ustání z očí oddaného. Prahlādovo tělo projevovalo všechny tyto znaky, které se objevují v extázi čisté oddanosti.

Verš

sa uttama-śloka-padāravindayor
niṣevayākiñcana-saṅga-labdhayā
tanvan parāṁ nirvṛtim ātmano muhur
duḥsaṅga-dīnasya manaḥ śamaṁ vyadhāt

Synonyma

saḥ — on (Prahlāda Mahārāja); uttama-śloka-pada-aravindayoḥ — lotosovým nohám Nejvyššího Pána, jenž je uctíván transcendentálními modlitbami; niṣevayā — neustálou službou; akiñcana — oddaných, kteří nemají nic společného s hmotným světem; saṅga — ve společnosti; labdhayā — získal; tanvan — zvětšující se; parām — nejvyšší; nirvṛtim — blaženost; ātmanaḥ — duše; muhuḥ — neustále; duḥsaṅga-dīnasya — toho, kdo kvůli špatné společnosti zaostává v duchovní realizaci; manaḥ — mysl; śamam — pokojnou; vyadhāt — činil.

Překlad

Jelikož Prahlāda Mahārāja přišel do styku s dokonalými, čistými oddanými, kteří nemají vůbec nic společného s čímkoliv hmotným, neustále se věnoval službě Pánovým lotosovým nohám. Ti, kdo zaostávali v duchovní realizaci, se očistili pohledem na rysy jeho těla, když byl v dokonalé extázi. Prahlāda Mahārāja je obdařoval transcendentální blažeností.

Význam

Prahlāda Mahārāje jeho otec neustále mučil. Takové hmotné podmínky obyčejně nedovolí mít klidnou mysl, ale jelikož je bhakti nepodmíněná (ahaituky apratihatā), Prahlāda nebyl Hiraṇyakaśipuovými tresty nikdy rozrušen. Znaky jeho extatické lásky k Nejvyšší Osobnosti Božství, které projevovalo jeho tělo, naopak měnily mysl jeho přátel rovněž narozených v ateistických rodinách. Místo aby byl Prahlāda mučením vyveden z klidu, ovlivnil tyto přátele a očistil jejich mysl. Oddaný není nikdy znečištěn hmotnými vlivy, ale ti, kdo jim podléhají, mohou pohledem na chování čistého oddaného dosáhnout duchovního pokroku a blaženosti.

Verš

tasmin mahā-bhāgavate
mahā-bhāge mahātmani
hiraṇyakaśipū rājann
akarod agham ātmaje

Synonyma

tasmin — jemu; mahā-bhāgavate — vznešenému oddanému Pána; mahā-bhāge — požehnanému; mahā-ātmani — úžasně velkomyslnému; hiraṇyakaśipuḥ — démon Hiraṇyakaśipu; rājan — ó králi; akarot — páchal; agham — velký hřích; ātma-je — vůči vlastnímu synovi.

Překlad

Můj milý králi Yudhiṣṭhire, démon Hiraṇyakaśipu tohoto vznešeného, požehnaného oddaného mučil, přestože byl Prahlāda jeho vlastní syn.

Význam

Začne-li démon jako Hiraṇyakaśipu sužovat oddaného, pak navzdory vznešenému postavení, jehož dosáhl tvrdou askezí, je to začátek jeho pádu a výsledky jeho askeze mizí. Ten, kdo utiskuje čistého oddaného, přichází o všechny výsledky své askeze a zbožného jednání. Jelikož se Hiraṇyakaśipu nyní rozhodl trestat svého syna, vznešeného oddaného Prahlāda Mahārāje, jeho majestát začal upadat.

Verš

śrī-yudhiṣṭhira uvāca
devarṣa etad icchāmo
vedituṁ tava suvrata
yad ātmajāya śuddhāya
pitādāt sādhave hy agham

Synonyma

śrī-yudhiṣṭhiraḥ uvāca — Mahārāja Yudhiṣṭhira se otázal; deva-ṛṣe — ó nejlepší světče mezi polobohy; etat — toto; icchāmaḥ — přejeme si; veditum — vědět; tava — od tebe; su-vrata — odhodlaného dělat duchovní pokroky; yat — protože; ātma-jāya — vlastnímu synovi; śuddhāya — který byl čistý a vznešený; pitā — otec, Hiraṇyakaśipu; adāt — dával; sādhave — velký světec; hi — ovšem; agham — potíže.

Překlad

Mahārāja Yudhiṣṭhira pravil: Ó nejlepší ze světců mezi polobohy a nejlepší z duchovních vůdců! Jak je možné, že Hiraṇyakaśipu působil Prahlādovi Mahārājovi, čistému a vznešenému světci, tolik potíží, když byl Prahlāda jeho vlastní syn? To bych se od tebe chtěl dozvědět.

Význam

Abychom se dozvěděli o Nejvyšším Pánu, Osobnosti Božství, a vlastnostech Jeho čistého oddaného, musíme se dotazovat autorit, jako je Devarṣi Nārada. Na transcendentální skutečnosti se nemůžeme ptát světského člověka. Śrīmad-Bhāgavatam (3.25.25) uvádí: satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ — autoritativně poznat postavení Pána a Jeho oddaných je možné jedině stykem s oddanými. Oddaný jako Nārada Muni je oslovován suvrata. Su znamená dobrý a vrata značí slib. Slovo suvrata tedy poukazuje na toho, kdo nemá nic společného s hmotným světem, který je vždy špatný. Ten, kdo se obrátí na materialistického učence pyšného na akademické znalosti, se nic duchovního nedozví. V Bhagavad-gītě (18.55) stojí: bhaktyā mām abhijānāti — je třeba se snažit poznat Kṛṣṇu prostřednictvím oddané služby a oddaného. Proto bylo zcela namístě, že se Yudhiṣṭhira Mahārāja chtěl dozvědět více podrobností o Prahlādovi od Śrī Nārady Muniho.

Verš

putrān vipratikūlān svān
pitaraḥ putra-vatsalāḥ
upālabhante śikṣārthaṁ
naivāgham aparo yathā

Synonyma

putrān — syny; vipratikūlān — kteří jednají proti vůli otce; svān — své; pitaraḥ — otcové; putra-vatsalāḥ — milující děti; upālabhante — plísní; śikṣa-artham — aby je poučili; na — ne; eva — zajisté; agham — trest; aparaḥ — nepřítel; yathā — jako.

Překlad

Otec a matka mají vždy rádi své děti. Když jsou neposlušné, plísní je nikoliv z nepřátelství, ale jen pro jejich poučení a dobro. Jak mohl Hiraṇyakaśipu, Prahlādův otec, trestat tak vznešeného syna? To si přeji vědět.

Verš

kim utānuvaśān sādhūṁs
tādṛśān guru-devatān
etat kautūhalaṁ brahmann
asmākaṁ vidhama prabho
pituḥ putrāya yad dveṣo
maraṇāya prayojitaḥ

Synonyma

kim uta — o to méně; anuvaśān — na poslušné a dokonalé syny; sādhūn — velké oddané; tādṛśān — takové; guru-devatān — ctící otce jako Nejvyšší Osobnost Božství; etat — tuto; kautūhalam — pochybnost; brahman — ó brāhmaṇo; asmākam — nás; vidhama — rozptyl; prabho — ó můj pane; pituḥ — otce; putrāya — vůči synovi; yat — která; dveṣaḥ — zášť; maraṇāya — s úmyslem zabít; prayojitaḥ — uplatněná.

Překlad

Mahārāja Yudhiṣṭhira se dále otázal: Jak se mohl otec dopouštět takového násilí na svém vznešenému synovi, který byl poslušný, způsobný a měl svého otce v úctě? Ó brāhmaṇo, můj pane, ještě nikdy jsem neslyšel nic tak rozporuplného: milující otec trestá svého vznešeného syna s úmyslem ho zabít. Prosím, rozptyl naše pochyby.

Význam

V dějinách lidstva není jednoduché najít milujícího otce, který by ubližoval vznešenému a oddanému synovi. Mahārāja Yudhiṣṭhira proto chtěl, aby Nārada Muni rozptýlil jeho pochybnost.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke čtvrté kapitole sedmého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Hiraṇyakaśipu utiskuje celý vesmír”.