Skip to main content

Sloka 38

Text 38

Verš

Text

āsīnaḥ paryaṭann aśnan
śayānaḥ prapiban bruvan
nānusandhatta etāni
govinda-parirambhitaḥ
āsīnaḥ paryaṭann aśnan
śayānaḥ prapiban bruvan
nānusandhatta etāni
govinda-parirambhitaḥ

Synonyma

Synonyms

āsīnaḥ — když seděl; paryaṭan — když chodil; aśnan — když jedl; śayānaḥ — když ležel; prapiban — když pil; bruvan — když mluvil; na — ne; anusandhatte — věděl; etāni — všechny tyto činnosti; govinda — Nejvyšším Pánem, jenž oživuje smysly; parirambhitaḥ — obejmutý.

āsīnaḥ — while sitting; paryaṭan — while walking; aśnan — while eating; śayānaḥ — while lying down; prapiban — while drinking; bruvan — while talking; na — not; anusandhatte — knew; etāni — all these activities; govinda — by the Supreme Personality of Godhead, who enlivens the senses; parirambhitaḥ — being embraced.

Překlad

Translation

Prahlāda Mahārāja zůstával trvale pohroužen v myšlenkách na Kṛṣṇu. Když byl takto neustále v objetí Pána, ani nevěděl, jak samočinně probíhaly nezbytné činnosti jeho těla — jak seděl, chodil, jedl, ležel, pil či hovořil.

Prahlāda Mahārāja was always absorbed in thought of Kṛṣṇa. Thus, being always embraced by the Lord, he did not know how his bodily necessities, such as sitting, walking, eating, lying down, drinking and talking, were being automatically performed.

Význam

Purport

Malé dítě, o které pečuje jeho matka, neví, jak je postaráno o potřeby jeho těla, jako je jedení, spaní, ležení, močení a kálení. Je spokojené, že může být na matčině klíně. Prahlāda Mahārāja, o něhož se staral Govinda, byl přesně jako malé dítě. Nezbytné činnosti jeho těla se odehrávaly bez jeho vědomí. Tak jako otec a matka pečují o své dítě, Govinda pečoval o Prahlāda Mahārāje, jenž zůstával trvale pohroužený v myšlenkách na Něho. Tak vypadá vědomí Kṛṣṇy. Prahlāda Mahārāja je živoucím příkladem dokonalosti, kterou vědomí Kṛṣṇy skýtá.

A small child, while being cared for by his mother, does not know how the needs of the body for eating, sleeping, lying down, passing water and evacuating are being fulfilled. He is simply satisfied to be on the lap of his mother. Similarly, Prahlāda Mahārāja was exactly like a small child, being cared for by Govinda. The necessary activities of his body were performed without his knowledge. As a father and mother care for their child, Govinda cared for Prahlāda Mahārāja, who remained always absorbed in thoughts of Govinda. This is Kṛṣṇa consciousness. Prahlāda Mahārāja is the vivid example of perfection in Kṛṣṇa consciousness.