Skip to main content

Sloka 26-27

ТЕКСТЫ 26-27

Verš

Текст

śrī-hiraṇyakaśipur uvāca
kalpānte kāla-sṛṣṭena
yo ’ndhena tamasāvṛtam
abhivyanag jagad idaṁ
svayañjyotiḥ sva-rociṣā
рӣ-хирайакаипур увча
калпнте кла-сшена
йо ’ндхена тамасвтам
абхивйанаг джагад ида
свайаджйоти сва-рочиш
ātmanā tri-vṛtā cedaṁ
sṛjaty avati lumpati
rajaḥ-sattva-tamo-dhāmne
parāya mahate namaḥ
тман три-вт чеда
сджатй авати лумпати
раджа-саттва-тамо-дхмне
парйа махате нама

Synonyma

Пословный перевод

śrī-hiraṇyakaśipuḥ uvāca — Hiraṇyakaśipu řekl; kalpa-ante — na konci každého dne Pána Brahmy; kāla-sṛṣṭena — vytvořenou časem; yaḥ — ten, kdo; andhena — hlubokou temnotou; tamasā — nevědomostí; āvṛtam — zahalený; abhivyanak — projevený; jagat — vesmírný projev; idam — tento; svayam-jyotiḥ — vydávající vlastní záři; sva-rociṣā — paprsky vyzařujícími z těla; ātmanā — jím samotným; tri-vṛtā — řízený třemi kvalitami hmotné přírody; ca — také; idam — tento hmotný svět; sṛjati — tvoří; avati — udržuje; lumpati — ničí; rajaḥ — kvality vášně; sattva — kvality dobra; tamaḥ — a kvality nevědomosti; dhāmne — svrchovanému pánu; parāya — nejvyššímu; mahate — velkému; namaḥ — s úctou se klaním.

рӣ-хирайакаипу увча — Хираньякашипу сказал; калпа-анте — в конце каждого дня Господа Брахмы; кла-сшена — созданный временем; йа — который; андхена — непроглядной тьмой; тамас — невежеством; втам — окутанный; абхивйанак — проявил; джагат — материальный космос; идам — этот; свайам-джйоти — озаряющий себя; сва-рочиш — сиянием своего тела; тман — собой; три-вт — управляемым тремя гунами материальной природы; ча — также; идам — этот мир; сджати — создает; авати — хранит; лумпати — уничтожает; раджагуны страсти; саттвагуны благости; тама — и гуны невежества; дхмне — верховному повелителю; парйа — высочайшему; махате — великому; нама — (мой почтительный) поклон.

Překlad

Перевод

S úctou se klaním nejvyššímu pánu tohoto vesmíru. Na konci každého dne jeho života je vesmír vlivem času zcela zahalen neproniknutelnou tmou a poté, během svého dalšího dne, tento zářící pán svým vlastním jasem projevuje, udržuje a ničí celý vesmírný projev prostřednictvím hmotné energie se třemi kvalitami. On, Pán Brahmā, je útočištěm těchto kvalit — sattva-guṇy, rajo-guṇy a tamo-guṇy.

Хираньякашипу сказал: Я в глубоком почтении склоняюсь перед повелителем этой вселенной. В конце каждого дня его жизни вселенную под влиянием времени окутывает непроглядная тьма. Затем, когда наступает следующий день, этот светозарный повелитель сиянием, которое исходит от его тела, проявляет, поддерживает и разрушает весь материальный мир. Он делает это, используя материальную энергию, состоящую из трех гун. Господь Брахма — прибежище гун природы: саттва-гуны, раджо-гуны и тамо-гуны.

Význam

Комментарий

Slova abhivyanag jagad idam poukazují na toho, kdo tvoří tento vesmírný projev. Původním stvořitelem je Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa (janmādy asya yataḥ) a Pán Brahmā je následným stvořitelem. Když je Brahmā Kṛṣṇou zplnomocněn být strůjcem fenomenálního, nám viditelného světa, stává se svrchovaně mocnou postavou tohoto vesmíru. Pán Kṛṣṇa vytváří celkovou hmotnou energii a Brahmā později s využitím všeho nezbytného, co již bylo vytvořeno, formuje celý projevený vesmír. Na konci Brahmova dne je vše až po Svargaloku zatopeno vodou a dalšího rána, když je vesmír pohroužen ve tmě, Brahmā svět opět projeví. Proto je zde popisován jako ten, kdo projevuje tento vesmír.

Слова абхивйанаг джагад идам относятся к тому, кто создает материальный космос. Изначальный творец — это Верховная Личность Бога, Кришна (джанмдй асйа йата), а Господа Брахму называют вторичным творцом. Получив от Кришны способность создавать и обустраивать проявленный мир, Господь Брахма становится величайшей силой в этой вселенной. Кришна создает совокупную материальную субстанцию, а Брахма, используя предоставленные ему материалы, конструирует уже саму вселенную. В конце дня Брахмы Сваргалока и все планетные системы, расположенные ниже ее, тонут в водах потопа, а на следующее утро, когда во вселенной царит мрак, Брахма вновь создает проявленный мир. Вот почему в этом стихе о Брахме говорится, что он проявляет нашу вселенную.

Trīn guṇān vṛṇoti — Pán Brahmā využívá tří kvalit hmotné přírody. Prakṛti, hmotná příroda, je zde nazvána tri-vṛtā, “zdroj tří hmotných kvalit”. Śrīla Madhvācārya v této souvislosti poznamenává, že tri-vṛtā znamená prakṛtyā. Pán Kṛṣṇa je tedy původním stvořitelem a Pán Brahmā původním strůjcem.

Трӣн гун воти: Господь Брахма использует три гуны природы. Пракрити, материальная природа, названа здесь три-вритой — источником трех материальных гун. В связи с этим Шрила Мадхвачарья поясняет, что три-вта значит практй. Итак, Господь Кришна — это изначальный творец всех миров, а Господь Брахма — изначальный создатель одной вселенной.