Skip to main content

Sloka 26-27

Texts 26-27

Verš

Text

śrī-hiraṇyakaśipur uvāca
kalpānte kāla-sṛṣṭena
yo ’ndhena tamasāvṛtam
abhivyanag jagad idaṁ
svayañjyotiḥ sva-rociṣā
śrī-hiraṇyakaśipur uvāca
kalpānte kāla-sṛṣṭena
yo ’ndhena tamasāvṛtam
abhivyanag jagad idaṁ
svayañjyotiḥ sva-rociṣā
ātmanā tri-vṛtā cedaṁ
sṛjaty avati lumpati
rajaḥ-sattva-tamo-dhāmne
parāya mahate namaḥ
ātmanā tri-vṛtā cedaṁ
sṛjaty avati lumpati
rajaḥ-sattva-tamo-dhāmne
parāya mahate namaḥ

Synonyma

Synonyms

śrī-hiraṇyakaśipuḥ uvāca — Hiraṇyakaśipu řekl; kalpa-ante — na konci každého dne Pána Brahmy; kāla-sṛṣṭena — vytvořenou časem; yaḥ — ten, kdo; andhena — hlubokou temnotou; tamasā — nevědomostí; āvṛtam — zahalený; abhivyanak — projevený; jagat — vesmírný projev; idam — tento; svayam-jyotiḥ — vydávající vlastní záři; sva-rociṣā — paprsky vyzařujícími z těla; ātmanā — jím samotným; tri-vṛtā — řízený třemi kvalitami hmotné přírody; ca — také; idam — tento hmotný svět; sṛjati — tvoří; avati — udržuje; lumpati — ničí; rajaḥ — kvality vášně; sattva — kvality dobra; tamaḥ — a kvality nevědomosti; dhāmne — svrchovanému pánu; parāya — nejvyššímu; mahate — velkému; namaḥ — s úctou se klaním.

śrī-hiraṇyakaśipuḥ uvāca — Hiraṇyakaśipu said; kalpa-ante — at the end of every day of Lord Brahmā; kāla-sṛṣṭena — created by the time factor; yaḥ — he who; andhena — by dense darkness; tamasā — by ignorance; āvṛtam — covered; abhivyanak — manifested; jagat — cosmic manifestation; idam — this; svayam-jyotiḥ — self-effulgent; sva-rociṣā — by his bodily rays; ātmanā — by himself; tri-vṛtā — conducted by the three modes of material nature; ca — also; idam — this material world; sṛjati — creates; avati — maintains; lumpati — annihilates; rajaḥ — of the mode of passion; sattva — the mode of goodness; tamaḥ — and the mode of ignorance; dhāmne — unto the supreme lord; parāya — unto the supreme; mahate — unto the great; namaḥ — my respectful obeisances.

Překlad

Translation

S úctou se klaním nejvyššímu pánu tohoto vesmíru. Na konci každého dne jeho života je vesmír vlivem času zcela zahalen neproniknutelnou tmou a poté, během svého dalšího dne, tento zářící pán svým vlastním jasem projevuje, udržuje a ničí celý vesmírný projev prostřednictvím hmotné energie se třemi kvalitami. On, Pán Brahmā, je útočištěm těchto kvalit — sattva-guṇy, rajo-guṇy a tamo-guṇy.

Let me offer my respectful obeisances unto the supreme lord within this universe. At the end of each day of his life, the universe is fully covered with dense darkness by the influence of time, and then again, during his next day, that self-effulgent lord, by his own effulgence, manifests, maintains and destroys the entire cosmic manifestation through the material energy, which is invested with the three modes of material nature. He, Lord Brahmā, is the shelter of those modes of nature — sattva-guṇa, rajo-guṇa and tamo-guṇa.

Význam

Purport

Slova abhivyanag jagad idam poukazují na toho, kdo tvoří tento vesmírný projev. Původním stvořitelem je Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa (janmādy asya yataḥ) a Pán Brahmā je následným stvořitelem. Když je Brahmā Kṛṣṇou zplnomocněn být strůjcem fenomenálního, nám viditelného světa, stává se svrchovaně mocnou postavou tohoto vesmíru. Pán Kṛṣṇa vytváří celkovou hmotnou energii a Brahmā později s využitím všeho nezbytného, co již bylo vytvořeno, formuje celý projevený vesmír. Na konci Brahmova dne je vše až po Svargaloku zatopeno vodou a dalšího rána, když je vesmír pohroužen ve tmě, Brahmā svět opět projeví. Proto je zde popisován jako ten, kdo projevuje tento vesmír.

The words abhivyanag jagad idam refer to he who creates this cosmic manifestation. The original creator is the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa (janmādy asya yataḥ); Lord Brahmā is the secondary creator. When Lord Brahmā is empowered by Lord Kṛṣṇa as the engineer to create the phenomenal world, he becomes the supremely powerful feature within this universe. The total material energy is created by Kṛṣṇa, and later, taking advantage of all that has necessarily been created, Lord Brahmā engineers the entire phenomenal universe. At the end of Lord Brahmā’s day, everything up to Svargaloka is inundated with water, and the next morning, when there is darkness in the universe, Brahmā again brings the phenomenal manifestation into existence. Therefore he is described here as he who manifests this universe.

Trīn guṇān vṛṇoti — Pán Brahmā využívá tří kvalit hmotné přírody. Prakṛti, hmotná příroda, je zde nazvána tri-vṛtā, “zdroj tří hmotných kvalit”. Śrīla Madhvācārya v této souvislosti poznamenává, že tri-vṛtā znamená prakṛtyā. Pán Kṛṣṇa je tedy původním stvořitelem a Pán Brahmā původním strůjcem.

Trīn guṇān vṛṇoti: Lord Brahmā takes advantage of the three modes of material nature. Prakṛti, material nature, is described here as tri-vṛtā, the source of the three material modes. Śrīla Madhvācārya comments in this connection that tri-vṛtā means prakṛtyā. Thus Lord Kṛṣṇa is the original creator, and Lord Brahmā is the original engineer.