Skip to main content

Sloka 1

Text 1

Verš

Text

śrī-nārada uvāca
bhrātary evaṁ vinihate
hariṇā kroḍa-mūrtinā
hiraṇyakaśipū rājan
paryatapyad ruṣā śucā
śrī-nārada uvāca
bhrātary evaṁ vinihate
hariṇā kroḍa-mūrtinā
hiraṇyakaśipū rājan
paryatapyad ruṣā śucā

Synonyma

Synonyms

śrī-nāradaḥ uvāca — Śrī Nārada Muni řekl; bhrātari — když bratr (Hiraṇyākṣa); evam — takto; vinihate — byl zabit; hariṇā — Harim; kroḍa-mūrtinā — v podobě kance, Varāhy; hiraṇyakaśipuḥ — Hiraṇyakaśipu; rājan — ó králi; paryatapyat — byl soužen; ruṣā — hněvem; śucā — zármutkem.

śrī-nāradaḥ uvāca — Śrī Nārada Muni said; bhrātari — when the brother (Hiraṇyākṣa); evam — thus; vinihate — was killed; hariṇā — by Hari; kroḍa-mūrtinā — in the form of the boar, Varāha; hiraṇyakaśipuḥ — Hiraṇyakaśipu; rājan — O King; paryatapyat — was afflicted; ruṣā — by anger; śucā — by grief.

Překlad

Translation

Śrī Nārada Muni řekl: Můj milý králi Yudhiṣṭhire, když Pán Viṣṇu v podobě Varāhy, kance, zabil Hiraṇyākṣu, Hiraṇyākṣův bratr Hiraṇyakaśipu zuřil a bědoval.

Śrī Nārada Muni said: My dear King Yudhiṣṭhira, when Lord Viṣṇu, in the form of Varāha, the boar, killed Hiraṇyākṣa, Hiraṇyākṣa’s brother Hiraṇyakaśipu was extremely angry and began to lament.

Význam

Purport

Yudhiṣṭhira se otázal Nārady Muniho, proč se Hiraṇyakaśipu stavěl tak nesmiřitelně proti vlastnímu synovi Prahlādovi. Nārada Muni začal vyprávění celého příběhu tím, že vyložil, jak se Hiraṇyakaśipu stal zapřisáhlým nepřítelem Pána Viṣṇua.

Yudhiṣṭhira had inquired from Nārada Muni why Hiraṇyakaśipu was so envious of his own son Prahlāda. Nārada Muni began narrating the story by explaining how Hiraṇyakaśipu had become a staunch enemy of Lord Viṣṇu.