Skip to main content

Sloka 67

ТЕКСТ 67

Verš

Текст

etair anyaiś ca vedoktair
vartamānaḥ sva-karmabhiḥ
gṛhe ’py asya gatiṁ yāyād
rājaṁs tad-bhakti-bhāṅ naraḥ
этаир анйаи ча ведоктаир
вартамна сва-кармабхи
гхе ’пй асйа гати ййд
рджас тад-бхакти-бх нара

Synonyma

Пословный перевод

etaiḥ — těmito způsoby; anyaiḥ — jinými způsoby; ca — a; veda-uktaiḥ — jak nařizují védská písma; vartamānaḥ — následující; sva-karmabhiḥ — svým zaměstnáním; gṛhe api — dokonce i doma; asya — Pána Kṛṣṇy; gatim — cíle; yāyāt — může dosáhnout; rājan — ó králi; tat-bhakti-bhāk — kdo prokazuje oddanou službu Nejvyšší Osobnosti Božství; naraḥ — kdokoliv.

этаи — этими (путями); анйаи — другими (путями); ча — и; веда-уктаи — указанными в ведических писаниях; вартамна — следующий; сва-кармабхи — своими действиями; гхе апи — даже до́ма; асйа — Его (Господа Кришны); гатим — к цели; ййт — может прийти; рджан — о царь; тат-бхакти-бхк — тот, который преданно служит Верховной Личности Бога; нара — человек.

Překlad

Перевод

Ó králi, člověk má vykonávat své povinnosti v souladu s těmito pokyny, jakož i dalšími pokyny uvedenými ve védské literatuře, jen aby zůstal oddaným Pána Kṛṣṇy. Tak bude schopen dosáhnout cíle, i když bude žít doma.

Дорогой царь, выполнять свои обязанности, следуя этим, а также другим наставлениям, которые даны в ведических писаниях, нужно только ради того, чтобы всегда оставаться слугой Господа Кришны. Тот, кто так поступает, сумеет, даже живя дома, достичь высшей цели жизни.

Význam

Комментарий

Konečným cílem života je Viṣṇu, Kṛṣṇa. Pokud se tedy člověk snaží dosáhnout tohoto cíle, Kṛṣṇy, ať už pomocí védských usměrňujících zásad či hmotných činností, jeho život bude dokonalý. Cílem má být tedy Kṛṣṇa; každý, z jakéhokoliv postavení, má usilovat o Jeho dosažení.

Высшей целью жизни является Вишну, Кришна. Поэтому, если человек, следуя ведическим предписаниям или занимаясь материалистической деятельностью, пытается достичь этой цели — Кришны, — его жизнь становится совершенной. Кришна должен стать для нас целью: каждому, независимо от своего положения, нужно стараться достичь Кришны.

Kṛṣṇa přijme službu od kohokoliv. V Bhagavad-gītě (9.32) říká:

Господь Кришна принимает служение от всех. Он говорит в «Бхагавад-гите» (9.32):

māṁ hi pārtha vyapāśritya
ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te 'pi yānti parāṁ gatim
м хи пртха вйапритйа
йе ’пи сйу ппа-йонайа
стрийо ваийс татх ӯдрс
те ’пи йнти пар гатим

“Ó synu Pṛthy! Ti, kdo se ke Mně uchýlí, byť jsou i nižšího původu, ženy, vaiśyové (obchodníci) a śūdrové (dělníci), mohou dosáhnout nejvyššího cíle.” Nezáleží na tom, v jakém je člověk postavení; pokud se snaží o to, aby vykonáváním své povinnosti pod vedením duchovního mistra dosáhl Kṛṣṇy, jeho život bude úspěšný. Nedá se říci, že Kṛṣṇy mohou dosáhnout pouze sannyāsīni, vānaprasthové a brahmacārīni. I gṛhastha neboli hospodář může dosáhnout Kṛṣṇy, stane-li se čistým oddaným bez hmotných tužeb. Příklad je uveden v následujícím verši.

«О сын Притхи, предавшись Мне, даже люди низкого происхождения, женщины, вайшьи (торговцы) и шудры (рабочие) могут достичь высшей обители». Неважно, какое положение занимает человек в обществе: если он, выполняя свои обязанности под руководством духовного учителя, стремится достичь Кришны, его жизнь непременно увенчается успехом. Было бы ошибкой считать, что к Кришне могут прийти только санньяси, ванапрастхи и брахмачари. Грихастха, семейный человек, тоже сможет достичь Кришны, если станет чистым преданным, свободным от материальных желаний. Пример, подтверждающий это, приводится в следующем стихе.