Skip to main content

Sloka 22

ТЕКСТ 22

Verš

Текст

yasya nārāyaṇo devo
bhagavān hṛd-gataḥ sadā
bhaktyā kevalayājñānaṁ
dhunoti dhvāntam arkavat
йасйа нрйао дево
бхагавн хд-гата сад
бхактй кевалайджна
дхуноти дхвнтам аркават

Synonyma

Пословный перевод

yasya — jehož; nārāyaṇaḥ devaḥ — Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnost Božství; bhagavān — Pán; hṛt-gataḥ — v srdci; sadā — vždy; bhaktyā — oddanou službou; kevalayā — samotnou; ajñānam — nevědomosti; dhunoti — zbavuje; dhvāntam — temnoty; arka-vat — jako slunce.

йасйа — которого; нрйаа дева — Господь Нараяна; бхагавн — Бог, Верховная Личность; хт-гата — находящийся в сокровенных покоях сердца; сад — всегда; бхактй — преданным служением; кевалай — исключительно; аджнам — невежество; дхуноти — устраняет; дхвнтам — тьму; арка-ват — как солнце.

Překlad

Перевод

Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, jenž oplývá všemi vznešenými atributy, vládne v tvém srdci, jelikož jsi čistý oddaný. Trvale rozptyluje veškerou temnotu nevědomosti, tak jako slunce rozptyluje temnotu vesmíru.

Нараяна, Верховный Господь, исполненный всех совершенств, царит в твоем сердце, ибо ты — чистый преданный. Он изгоняет оттуда любое невежество, так же как солнце разгоняет тьму во вселенной.

Význam

Комментарий

Slova bhaktyā kevalayā vyjadřují, že samotným vykonáváním oddané služby lze v plné míře nabýt veškerého poznání. Kṛṣṇa je pánem všeho poznání (aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ). Pán sídlí v srdci každého (īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati), a když je s oddaným spokojen, poučí ho. Jedině oddaným však dává pokyny, které jim umožní neustálé pokroky v oddané službě. Ostatním, neoddaným, dává pokyny podle způsobu jejich odevzdání se. Slova bhaktyā kevalayā poukazují na čistého oddaného. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vysvětluje, že bhaktyā kevalayā znamená jñāna-karmādy-amiśrayā, “bez příměsi plodonosného jednání či spekulativního poznání”. Samotné odevzdání se Pánovým lotosovým nohám je příčinou veškerého osvícení a duchovního vědomí oddaného.

Слова бхактй кевалай указывают на то, что, просто занимаясь преданным служением, можно обрести полное знание. Все знание принадлежит Кришне (аиварйасйа самаграсйа вӣрйасйа йааса рийа). Господь пребывает в сердце каждого (ӣвара сарва-бхӯн хд-дее ’рджуна тишхати), и когда Он доволен преданным, то дает ему наставления изнутри. Только преданному Господь дает наставления, помогающие ему совершенствоваться в преданном служении. Других, кто не являются бхактами Господа, Он наставляет, принимая во внимание то, как они относятся к Нему. Слова бхактй кевалай описывают чистого преданного. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что бхактй кевалай означает джна-кармдй-амирай, «без примесей кармической деятельности или умозрительного философствования». Просто укрывшись под сенью лотосных стоп Господа, преданный обретает совершенное знание и безошибочную проницательность.