Skip to main content

Sloka 27

Text 27

Verš

Texto

yo ’sau labdha-varo matto
na vadhyo mama sṛṣṭibhiḥ
tapo-yoga-balonnaddhaḥ
samasta-nigamān ahan
yo ’sau labdha-varo matto
na vadhyo mama sṛṣṭibhiḥ
tapo-yoga-balonnaddhaḥ
samasta-nigamān ahan

Synonyma

Palabra por palabra

yaḥ — ten, kdo; asau — on (Hiraṇyakaśipu); labdha-varaḥ — jenž dostal neobyčejné požehnání; mattaḥ — ode mne; na vadhyaḥ — že nebude zabit; mama sṛṣṭibhiḥ — žádnou z živých bytostí, které jsem stvořil; tapaḥ-yoga-bala — díky askezi, mystické moci a síle; unnaddhaḥ — který byl proto velice pyšný; samasta — všechny; nigamān — védské příkazy; ahan — znevažoval, porušoval.

yaḥ — la persona que; asau — él (Hiraṇyakaśipu); labdha-varaḥ — que recibió la extraordinaria bendición; mattaḥ — de mí; na vadhyaḥ — no ser matado; mama sṛṣṭibhiḥ — por ningún ser vivo creado por mí; tapaḥ-yoga-bala — por austeridad, poder místico y fuerza; unnaddhaḥ — estando muy orgulloso de ello; samasta — todos; nigamān — los mandamientos védicos; ahan — pasó por alto, desobedeció.

Překlad

Traducción

Tento démon Hiraṇyakaśipu ode mne dostal požehnání, že ho nezabije žádná živá bytost, kterou jsem stvořil. Takto ujištěn a posílen askezí a mystickou mocí nadmíru zpyšněl a porušoval všechny védské příkazy.

Yo concedí a ese demonio, Hiraṇyakaśipu, la bendición de que no sería matado por ningún ser vivo de mi creación. Con esa garantía y con la fuerza que obtuvo de sus austeridades y del poder místico, se volvió demasiado orgulloso y desobedeció todos los mandamientos védicos.