Skip to main content

Sloka 40

Text 40

Verš

Text

tri-bhuvanātma-bhavana trivikrama tri-nayana tri-loka-manoharānubhāva tavaiva vibhūtayo ditija-danujādayaś cāpi teṣām upakrama-samayo ’yam iti svātma-māyayā sura-nara-mṛga-miśrita-jalacarākṛtibhir yathāparādhaṁ daṇḍaṁ daṇḍa-dhara dadhartha evam enam api bhagavañ jahi tvāṣṭram uta yadi manyase.
tri-bhuvanātma-bhavana trivikrama tri-nayana tri-loka-manoharānubhāva tavaiva vibhūtayo ditija-danujādayaś cāpi teṣām upakrama-samayo ’yam iti svātma-māyayā sura-nara-mṛga-miśrita-jalacarākṛtibhir yathāparādhaṁ daṇḍaṁ daṇḍa-dhara dadhartha evam enam api bhagavañ jahi tvāṣṭram uta yadi manyase.

Synonyma

Synonyms

tri-bhuvana-ātma-bhavana — ó Pane, jsi útočištěm tří světů, protože jsi jejich Nadduší; tri-vikrama — ó Pane, Jenž přijímáš podobu Vāmany, Tvá moc a bohatství jsou přítomné ve všech třech světech; tri-nayana — ó udržovateli a pozorovateli tří světů; tri-loka-manohara-anubhāva — ó Ty, Jenž jsi vnímán jako nejkrásnější osoba ve třech světech; tava — Tvé; eva — jistě; vibhūtayaḥ — expanze energie; diti-ja-danu-ja-ādayaḥ — démonští synové Diti a Dānavové, další démoni; ca — a; api — také (lidské bytosti); teṣām — jich všech; upakrama-samayaḥ — doba jednání; ayam — toto; iti — takto; sva-ātma-māyayā — působením Své vlastní energie; sura-nara-mṛga-miśrita-jalacara-ākṛtibhiḥ — s různými podobami, jako jsou podoby polobohů, lidských bytostí, zvířat, kombinací a vodních živočichů (inkarnace Vāmany, Pána Rāmacandry, Kṛṣṇy, Varāhy, Hayagrīvy, Nṛsiṁhy, Matsyi a Kūrmy); yathā-aparādham — podle jejich přestupků; daṇḍam — potrestání; daṇḍa-dhara — ó nejvyšší vykonavateli trestu; dadhartha — udělil jsi; evam — takto; enam — tohoto (Vṛtrāsuru); api — také; bhagavan — ó Nejvyšší Osobnosti Božství; jahi — zabij; tvāṣṭram — syna Tvaṣṭy; uta — vskutku; yadi manyase — považuješ-li to za vhodné.

tri-bhuvana-ātma-bhavana — O Lord, You are the shelter of the three worlds because You are the Supersoul of the three worlds; tri-vikrama — O Lord, who assume the form of Vāmana, Your power and opulence are distributed throughout the three worlds; tri-nayana — O maintainer and seer of the three worlds; tri-loka-manohara-anubhāva — O You who are perceived as the most beautiful within the three worlds; tava — of You; eva — certainly; vibhūtayaḥ — the expansions of energy; diti-ja-danu-ja-ādayaḥ — the demoniac sons of Diti, and the Dānavas, another type of demon; ca — and; api — also (the human beings); teṣām — of all of them; upakrama-samayaḥ — the time of enterprise; ayam — this; iti — thus; sva-ātma-māyayā — by Your own energy; sura-nara-mṛga-miśrita-jalacara-ākṛtibhiḥ — with different forms like those of the demigods, human beings, animals, mixtures and aquatics (the incarnations Vāmana, Lord Rāmacandra, Kṛṣṇa, Varāha, Hayagrīva, Nṛsiṁha, Matsya and Kūrma); yathā-aparādham — according to their offenses; daṇḍam — punishment; daṇḍa-dhara — O supreme chastiser; dadhartha — You awarded; evam — thus; enam — this one (Vṛtrāsura); api — also; bhagavan — O Supreme Personality of Godhead; jahi — kill; tvāṣṭram — the son of Tvaṣṭā; uta — indeed; yadi manyase — if You think it proper.

Překlad

Translation

Ó Pane, ó zosobnění tří světů, otče tří světů! Ó sílo tří světů v podobě inkarnace Vāmany! Ó tříoká podobo Nṛsiṁhadeva! Ó nejkrásnější osobo ve třech světech! Vše a všichni, včetně lidských bytostí a dokonce i démonských Daityů a Dānavů, jsou pouze expanze Tvé energie. Ó svrchovaně mocný, jakmile démoni nabydou veliké moci, vždy se zjevíš ve Svých podobách různých inkarnací, abys je potrestal. Zjevuješ se jako Pán Vāmanadeva, Pán Rāma a Pán Kṛṣṇa. Někdy se zjevuješ jako zvíře (Pán Kanec), někdy jako smíšená inkarnace (Pán Nṛsiṁhadeva a Pán Hayagrīva) a někdy jako vodní živočich (Pán Ryba a Pán Želva). V těchto rozličných podobách vždy trestáš démony a Dānavy. Modlíme se proto, aby ses — pokud si to přeješ — dnes zjevil jako další inkarnace a zabil velkého démona Vṛtrāsuru.

O Lord, O personified three worlds, father of the three worlds! O strength of the three worlds, in the form of the Vāmana incarnation! O three-eyed form of Nṛsiṁhadeva! O most beautiful person within the three worlds! Everything and everyone, including human beings and even the Daitya demons and the Dānavas, is but an expansion of Your energy. O supremely powerful one, You have always appeared in Your forms as the various incarnations to punish the demons as soon as they become very powerful. You appear as Lord Vāmanadeva, Lord Rāma and Lord Kṛṣṇa. You appear sometimes as an animal like Lord Boar, sometimes a mixed incarnation like Lord Nṛsiṁhadeva and Lord Hayagrīva, and sometimes an aquatic like Lord Fish and Lord Tortoise. Assuming such various forms, You have always punished the demons and Dānavas. We therefore pray that Your Lordship appear today as another incarnation, if You so desire, to kill the great demon Vṛtrāsura.

Význam

Purport

Existují dva druhy oddaných, které se nazývají sakāma a akāma. Čistí oddaní jsou akāma, zatímco oddaní na vyšších planetárních soustavách — jako například polobozi — se nazývají sakāma, protože si ještě chtějí užívat hmotného bohatství. Za své zbožné činnosti se oddaní sakāma dostávají na vyšší planetární soustavy, ale v srdci stále ještě touží ovládat hmotné zdroje. Někdy je obtěžují démoni a Rākṣasové, ale Pán je tak laskavý, že se vždy objeví jako inkarnace a zachrání je. Jeho inkarnace jsou tak mocné, že například Pán Vāmanadeva pokryl dvěma kroky celý vesmír a neměl kam umístit Svůj třetí krok. Proto je známý jako Trivikrama — předvedl Svou moc tím, že pouhými třemi kroky vysvobodil celý vesmír.

There are two kinds of devotees, known as sakāma and akāma. Pure devotees are akāma, whereas devotees in the upper planetary systems, such as the demigods, are called sakāma because they still want to enjoy material opulence. Because of their pious activities, the sakāma devotees are promoted to the higher planetary systems, but at heart they still desire to lord it over the material resources. The sakāma devotees are sometimes disturbed by the demons and Rākṣasas, but the Lord is so kind that He always saves them by appearing as an incarnation. The Lord’s incarnations are so powerful that Lord Vāmanadeva covered the entire universe with two steps and therefore had no place for His third step. The Lord is called Trivikrama because He showed His strength by delivering the entire universe with merely three steps.

Oddaní sakāma a akāma se liší v tom, že když se oddaní sakāma (jako jsou polobozi) dostanou do potíží, obracejí se na Nejvyššího Pána, aby jim pomohl, zatímco oddaní akāma Pána ani v největším nebezpečí neobtěžují kvůli hmotnému prospěchu. I když oddaný akāma trpí, usuzuje, že je to za jeho minulé bezbožné činnosti, a je ochotný nést jejich důsledky. Nikdy Pána neobtěžuje. Oddaní sakāma se ve svízelných situacích okamžitě modlí k Pánu; nicméně jsou považováni za zbožné, protože se pokládají za zcela závislé na Pánově milosti. Śrīmad-Bhāgavatam (10.14.8) uvádí:

The difference between sakāma and akāma devotees is that when sakāma devotees, like the demigods, fall into difficulty, they approach the Supreme Personality of Godhead for relief, whereas akāma devotees, even in the greatest danger, never disturb the Lord for material benefits. Even if an akāma devotee is suffering, he thinks this is due to his past impious activities and agrees to suffer the consequences. He never disturbs the Lord. Sakāma devotees immediately pray to the Lord as soon as they are in difficulty, but they are regarded as pious because they consider themselves fully dependent on the mercy of the Lord. As stated in Śrīmad-Bhāgavatam (10.14.8):

tat te 'nukampāṁ susamīkṣamāṇo
bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam
hṛd-vāg-vapurbhir vidadhan namas te
jīveta yo mukti-pade sa dāya-bhāk
tat te ’nukampāṁ susamīkṣamāṇo
bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam
hṛd-vāg-vapurbhir vidadhan namas te
jīveta yo mukti-pade sa dāya-bhāk

I když oddaní trpí, pouze se modlí a slouží s větším nadšením. Takto upevní své postavení v oddané službě a bezpochyby se kvalifikují pro návrat domů, zpátky k Bohu. Oddaní sakāma samozřejmě získají od Pána výsledky, které si přejí ve svých modlitbách, ale nejsou ihned způsobilí vrátit se k Bohu. Zde je třeba si povšimnout toho, že Pán Viṣṇu je ve Svých různých inkarnacích vždy ochráncem Svých oddaných. Śrīla Madhvācārya říká: vividhaṁ bhāva-pātratvāt sarve viṣṇor vibhūtayaḥ. Kṛṣṇa je původní Osobnost Božství (kṛṣṇas tu bhagavān svayam). Všechny ostatní inkarnace pocházejí z Pána Viṣṇua.

Even while suffering in the midst of difficulties, devotees simply offer their prayers and service more enthusiastically. In this way they become firmly fixed in devotional service and eligible to return home, back to Godhead, without a doubt. Sakāma devotees, of course, achieve from the Lord the results they desire from their prayers, but they do not immediately become fit to return to Godhead. It is to be noted herein that Lord Viṣṇu, in His various incarnations, is always the protector of His devotees. Śrīla Madhvācārya says: vividhaṁ bhāva-pātratvāt sarve viṣṇor vibhūtayaḥ. Kṛṣṇa is the original Personality of Godhead (kṛṣṇas tu bhagavān svayam). All the other incarnations proceed from Lord Viṣṇu.