Skip to main content

Sloka 11

Text 11

Verš

Текст

hata-putras tatas tvaṣṭā
juhāvendrāya śatrave
indra-śatro vivardhasva
mā ciraṁ jahi vidviṣam
hata-putras tatas tvaṣṭā
juhāvendrāya śatrave
indra-śatro vivardhasva
mā ciraṁ jahi vidviṣam

Synonyma

Пословный перевод

hata-putraḥ — jenž ztratil svého syna; tataḥ — poté; tvaṣṭā — Tvaṣṭā; juhāva — vykonal oběť; indrāya — Indry; śatrave — aby stvořil nepřítele; indra-śatro — ó nepříteli Indry; vivardhasva — vzrůstej; — ne; ciram — za dlouhou dobu; jahi — zabij; vidviṣam — svého nepřítele.

hata-putraḥ — who lost his son; tataḥ — thereafter; tvaṣṭā — Tvaṣṭā; juhāva — performed a sacrifice; indrāya — of Indra; śatrave — for creating an enemy; indra-śatro — O enemy of Indra; vivardhasva — increase; — not; ciram — after a long time; jahi — kill; vidviṣam — your enemy.

Překlad

Перевод

Poté, co byl Viśvarūpa zabit, vykonal jeho otec, Tvaṣṭā, obřady určené k zabití Indry. Nabízel obětiny do obětního ohně se slovy: “Ó nepříteli Indry, vzrůstej, abys mohl neprodleně zabít svého nepřítele.”

After Viśvarūpa was killed, his father, Tvaṣṭā, performed ritualistic ceremonies to kill Indra. He offered oblations in the sacrificial fire, saying, “O enemy of Indra, flourish to kill your enemy without delay.”

Význam

Комментарий

Tvaṣṭovo pronášení mantry mělo určitý nedostatek, protože ji místo krátce vyslovoval dlouze, a tím se změnil její smysl. Tvaṣṭā chtěl recitovat slovo indra-śatro, “ó nepříteli Indry”. V této mantře je slovo indra v přivlastňovacím pádu (ṣaṣṭhī) a slovo indra-śatro je složenina zvaná tat-puruṣa (tatpuruṣa-samāsa). Tvaṣṭā však nevyslovil mantru krátce, ale dlouze, a tím se “nepřítel Indry” změnil na “Indru, který je nepřítelem”. Místo bytosti nepřátelské vůči Indrovi se proto zjevilo tělo Vṛtrāsury, jehož Indra považoval za svého nepřítele.

There was some defect in Tvaṣṭā’s chanting of the mantra because he chanted it long instead of short, and therefore the meaning changed. Tvaṣṭā intended to chant the word indra-śatro, meaning, “O enemy of Indra.” In this mantra, the word indra is in the possessive case (ṣaṣṭhī), and the word indra-śatro is called a tat-puruṣa compound (tatpuruṣa-samāsa). Unfortunately, instead of chanting the mantra short, Tvaṣṭā chanted it long, and its meaning changed from “the enemy of Indra” to “Indra, who is an enemy.” Consequently instead of an enemy of Indra’s, there emerged the body of Vṛtrāsura, of whom Indra was the enemy.