Skip to main content

Sloka 43

ТЕКСТ 43

Verš

Текст

tantu-kṛntana yan nas tvam
abhadram acaraḥ punaḥ
tasmāl lokeṣu te mūḍha
na bhaved bhramataḥ padam
tantu-kṛntana yan nas tvam
abhadram acaraḥ punaḥ
tasmāl lokeṣu te mūḍha
na bhaved bhramataḥ padam

Synonyma

Пословный перевод

tantu-kṛntana — ó ty kazisvěte, který jsi ode mě nemilosrdně oddělil mé syny; yat — kterou; naḥ — nám; tvam — ty; abhadram — nepříznivou věc; acaraḥ — učinil; punaḥ — znovu; tasmāt — proto; lokeṣu — po všech planetárních soustavách ve vesmíru; te — tebe; mūḍha — ó ty nevychovaný darebáku; na — ne; bhavet — může být; bhramataḥ — který putuješ; padam — sídlo.

tantu-kṛntana — O mischief-monger who have mercilessly separated my sons from me; yat — which; naḥ — unto us; tvam — you; abhadram — an inauspicious thing; acaraḥ — have done; punaḥ — again; tasmāt — therefore; lokeṣu — in all the planetary systems within the universe; te — of you; mūḍha — O rascal not knowing how to act; na — not; bhavet — there may be; bhramataḥ — who are wandering; padam — an abode.

Překlad

Перевод

Již jednou jsi mě připravil o syny, a nyní jsi mi udělal tutéž nepříznivou věc znovu. Jsi proto darebák, který neví, jak se chovat k ostatním. Můžeš cestovat po celém vesmíru, ale proklínám tě, abys neměl nikde žádný domov.

You have made me lose my sons once, and now you have again done the same inauspicious thing. Therefore you are a rascal who does not know how to behave toward others. You may travel all over the universe, but I curse you to have no residence anywhere.

Význam

Комментарий

Prajāpati Dakṣa byl gṛhamedhī, který chtěl zůstat ve stavu hospodáře, a proto si myslel, že když Nārada Muni nebude moci zůstat na jednom místě, ale bude muset cestovat po celém světě, bude to pro něho velký trest. Takový trest je však pro kazatele ve skutečnosti požehnáním. Kazatel je známý jako parivrājakācārya — ācārya neboli učitel, který neustále cestuje ve prospěch lidské společnosti. Prajāpati Dakṣa proklel Nāradu Muniho slovy, že i když může cestovat po celém vesmíru, nikdy nebude moci zůstat na jednom místě. V učednické posloupnosti pocházející od Nārady Muniho jsem byl proklet i já. I když mám mnoho středisek, která by mi mohla být vhodným sídlem, nikde nemohu zůstat, protože mě prokleli rodiče mých mladých žáků. Od okamžiku založení hnutí pro vědomí Kṛṣṇy cestuji každý rok dvakrát až třikrát kolem celého světa, a přestože mě všude, kam přijedu, čeká pohodlné ubytování, nikde nemohu zůstat déle než tři dny nebo týden. Proti této kletbě rodičů mých žáků nic nenamítám, ale nyní je nutné, abych zůstal na jednom místě kvůli dokončení jiného úkolu — tohoto překladu Śrīmad-Bhāgavatamu. Kdyby se moji mladí žáci — zvláště ti, kteří přijali sannyās — ujali mise cestovat po celém světě, mohl bych přenést rodičovskou kletbu na tyto mladé kazatele. Pak bych se mohl pohodlně usadit na jednom místě a pracovat na překladu.

Because Prajāpati Dakṣa was a gṛhamedhī who wanted to remain in household life, he thought that if Nārada Muni could not remain in one place, but had to travel all over the world, that would be a great punishment for him. Actually, however, such a punishment is a boon for a preacher. A preacher is known as parivrājakācārya — an ācārya, or teacher, who always travels for the benefit of human society. Prajāpati Dakṣa cursed Nārada Muni by saying that although he had the facility to travel all over the universe, he would never be able to stay in one place. In the paramparā system from Nārada Muni, I have also been cursed. Although I have many centers that would be suitable places of residence, I cannot stay anywhere, for I have been cursed by the parents of my young disciples. Since the Kṛṣṇa consciousness movement was started, I have traveled all over the world two or three times a year, and although I am provided comfortable places to stay wherever I go, I cannot stay anywhere for more than three days or a week. I do not mind this curse by the parents of my disciples, but now it is necessary that I stay in one place to finish another task — this translation of Śrīmad-Bhāgavatam. If my young disciples, especially those who have taken sannyāsa, take charge of traveling all over the world, it may be possible for me to transfer the curse of the parents to these young preachers. Then I may sit down conveniently in one place for the work of translation.