Skip to main content

Sloka 36

Text 36

Verš

Texto

śrī-dakṣa uvāca
aho asādho sādhūnāṁ
sādhu-liṅgena nas tvayā
asādhv akāry arbhakāṇāṁ
bhikṣor mārgaḥ pradarśitaḥ
śrī-dakṣa uvāca
aho asādho sādhūnāṁ
sādhu-liṅgena nas tvayā
asādhv akāry arbhakāṇāṁ
bhikṣor mārgaḥ pradarśitaḥ

Synonyma

Palabra por palabra

śrī-dakṣaḥ uvāca — Prajāpati Dakṣa řekl; aho asādho — ó ty nanejvýš nečestný neoddaný; sādhūnām — společnosti oddaných a velkých mudrců; sādhu-liṅgena — v šatu světce; naḥ — nám; tvayā — tebou; asādhu — nečestný skutek; akāri — byl vykonán; arbhakāṇām — ubohých chlapců, kteří byli velice nezkušení; bhikṣoḥ mārgaḥ — cesta žebráka, žebravého sannyāsīna; pradarśitaḥ — ukázána.

śrī-dakṣaḥ uvāca — Prajāpati Dakṣa dijo; aho asādho — ¡oh, muy deshonesto no devoto!; sādhūnām — de la sociedad de devotos y grandes sabios; sādhu-liṅgena — que llevas las ropas de una persona santa; naḥ — a nosotros; tvayā — por ti; asādhu — una falta de honestidad; akāri — ha sido hecha; arbhakāṇām — de pobres muchachos sin experiencia; bhikṣoḥ mārgaḥ — la senda del mendigo o sannyāsī mendicante; pradarśitaḥ — mostrada.

Překlad

Traducción

Prajāpati Dakṣa řekl: Běda, Nārado Muni, nosíš oděv světce, ale ve skutečnosti jím nejsi. Naopak já jsem světec, i když teď žiji jako gṛhastha. Tím, že jsi mým synům ukázal cestu odříkání, ses vůči mně dopustil ukrutné nespravedlnosti.

Prajāpati Dakṣa dijo: ¡Ah, Nārada Muni!, llevas las ropas de una persona santa, pero no eres un verdadero santo. En verdad, la persona santa soy yo, aunque ahora lleve vida de gṛhastha. Al mostrar a mis hijos la senda de la renunciación, has cometido una injusticia abominable contra mí.

Význam

Significado

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: sannyāsīra alpa chidra sarva-loke gāya (Cc. Madhya 12.51). Ve společnosti lze nalézt mnoho sannyāsīnů, vānaprasthů, gṛhasthů a brahmacārīnů, ale pokud žijí řádně, v souladu se svými povinnostmi, jsou všichni považováni za sādhuy. Prajāpati Dakṣa byl nepochybně sādhu, protože se podrobil takové askezi, že se mu zjevil Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství. Měl však sklon k vyhledávání chyb. Nevhodně si myslel, že Nārada Muni je asādhu, že není žádný světec, protože Nārada zmařil jeho záměry. Dakṣa toužil připravit své syny na život gṛhasthů plně obdařených poznáním, a proto je poslal podrobit se askezi u jezera Nārāyaṇa-saras. Nārada Muni však využil jejich pokročilé úrovně askeze a dal jim pokyn, aby se stali vaiṣṇavy ve stavu odříkání. To je povinnost Nārady Muniho a jeho následovníků — musí každému ukázat cestu zřeknutí se hmotného světa a návratu domů, zpátky k Bohu. Prajāpati Dakṣa však nechápal vznešenost povinností, které Nārada Muni vykonal ve vztahu k jeho synům. Jelikož nedokázal ocenit Nāradovo chování, nařkl ho, že je asādhu.

Śrī Caitanya Mahāprabhu dice: sannyāsīra alpa chidra sarva-loke gāya (CcMadhya 12.51). Vemos que en la sociedad hay muchos sannyāsīsvānaprasthasgṛhasthas brahmacārīs, pero, si viven conforme a sus deberes, a todos ellos se les considera sādhus. No cabe duda de que Prajāpati Dakṣa era un sādhu, pues había ejecutado unas austeridades tan grandes que la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Viṣṇu, había aparecido ante él. No obstante, en su mentalidad estaba la tendencia a buscar defectos, y cuando Nārada echó por tierra sus planes, cayó en el error de pensar que Nārada Muni era asādhu, es decir, que no era santo. Con el deseo de educar a sus hijos para que fuesen gṛhasthas perfectamente dotados de conocimiento, Dakṣa les había enviado a realizar austeridades a Nārāyaṇa-saras. Sin embargo, Nārada Muni se aprovechó de que habían alcanzado un elevado nivel de austeridad para darles la instrucción de que fuesenvaiṣṇavas miembros de la orden de renuncia. Ese es el deber de Nārada Muni y de sus seguidores: tienen que mostrar a todo el mundo la senda que lleva de regreso al hogar, de vuelta a Dios, a través de la renuncia al mundo material. Prajāpati Dakṣa, sin embargo, no sabía percibir el carácter excelso de los deberes de Nārada Muni en relación con sus hijos. Incapaz de apreciar su conducta, Dakṣa acusó a Nārada de ser asādhu.

V této souvislosti jsou velice důležitá slova bhikṣor mārga, “cesta stavu odříkání”. Sannyāsī se nazývá tridaṇḍi-bhikṣu, protože jeho povinností je žebrat o almužny v domech gṛhasthů a dávat gṛhasthům duchovní pokyny. Sannyāsī může žebrat ode dveří ke dveřím, ale gṛhastha nikoliv. Gṛhasthové si mohou na své živobytí vydělávat v rámci rozdělení na čtyři třídy duchovního života. Brāhmaṇa gṛhastha si může vydělávat tím, že se stane učencem a bude učit lidi, jak uctívat Nejvyšší Osobnost Božství. Rovněž se může uctívání ujmout sám. Proto je řečeno, že jedině brāhmaṇové mohou uctívat Božstva a mohou také přijímat jako prasādam vše, co lidé Božstvu obětují. I když může brāhmaṇa někdy přijímat milodary, není to určeno na jeho osobní zaopatření, ale na uctívání Božstev. Brāhmaṇa tedy neshromažďuje nic pro budoucí použití. Kṣatriyové mohou zase vybírat daně od občanů a musí také občany chránit, uvádět v platnost pravidla a předpisy a udržovat zákon a pořádek. Vaiśyové si mají obstarávat živobytí prostřednictvím zemědělství a ochrany krav a śūdrové mají žít ze služby třem vyšším třídám. Dokud se člověk nestane brāhmaṇou, nemůže přijmout sannyās. Sannyāsīni a brahmacārīni mohou žebrat o almužny ode dveří ke dveřím, ale gṛhastha nikoliv.

Las palabras bhikṣor mārga, «la senda de la orden de renuncia», son muy significativas en este aspecto. El sannyāsī recibe el nombre de tridaṇḍi-bhikṣu, pues tiene el deber de ir a casa de los gṛhasthas para pedirles limosna y darles instrucciones espirituales. Al sannyāsī se le permite mendigar de puerta en puerta, pero no así al gṛhastha. Los gṛhasthas pueden ganarse la vida en el marco de las cuatro divisiones de la vida espiritual. El gṛhastha brāhmaṇa puede elevarse a la posición de sabio erudito y ganarse el sustento enseñando a la gente cómo adorar a la Suprema Personalidad de Dios. También puede ocuparse personalmente en la adoración. Por eso se dice que solo los brāhmaṇas pueden adorar a la Deidad y aceptar como prāsada lo que la gente ofrezca a la Deidad. El brāhmaṇa, en ocasiones acepta caridad, pero no para su propio sustento, sino para la adoración de la Deidad. Por lo tanto, el brāhmaṇa no almacena nada para usarlo en el futuro. Los kṣatriyas, por su parte, pueden recaudar impuestos de los ciudadanos; también tienen el deber de proteger a los ciudadanos, imponer reglas y regulaciones, y mantener la ley y el orden. Los vaiśyas deben ganarse el sustento a través de la agricultura y la protección de la vaca, y los śūdras deben ganarse la vida sirviendo a las tres clases superiores. Nadie puede entrar en la orden de sannyāsa sin haberse elevado hasta el nivel de brāhmaṇa. Los sannyāsīs brahmacārīs pueden pedir limosna de puerta en puerta, cosa que les está prohibida a los gṛhasthas.

Prajāpati Dakṣa odsoudil Nāradu Muniho, protože Nārada jakožto brahmacārī, který mohl žebrat ode dveří ke dveřím, učinil sannyāsīny z Dakṣových synů, kteří se připravovali na život gṛhasthů. Dakṣa se na Nāradu nesmírně hněval, protože si myslel, že se na něm Nārada dopustil velkého bezpráví. Podle Dakṣova názoru Nārada Muni jeho nezkušené syny svedl (asādhv akāry arbhakāṇām). Dakṣa považoval své syny za nevinné chlapce, kteří byli svedeni tím, že jim Nārada ukázal cestu životního stavu odříkání. Na základě všech těchto důvodů obvinil Prajāpati Dakṣa Nāradu Muniho, že je asādhu a že by se neměl oblékat jako sādhu.

Prajāpati Dakṣa condenó a Nārada Muni porque este, como brahmacārī que mendigaba de puerta en puerta, había llevado a sus hijos a la orden de sannyāsa, cuando él los estaba educando para que fuesen gṛhasthas. Dakṣa estaba muy irritado con Nārada, porque pensaba que este había sido muy injusto con él. En opinión de Dakṣa, Nārada Muni había desorientado a sus inexpertos hijos (asādhv akāry arbhakāṇām). Para Dakṣa, sus hijos eran muchachos inocentes a los que Nārada había desencaminado al mostrarles la orden de vida de renuncia. Basándose en todas esas consideraciones, Prajāpati Dakṣa acusó a Nārada Muni diciéndole que era asādhu, y que no debía vestir los hábitos de un sādhu.

Světci se někdy u gṛhasthů setkávají s nepochopením; zvláště když učí jejich mladé syny, aby přijali vědomí Kṛṣṇy. Gṛhastha si obvykle myslí, že dokud člověk neprojde životem gṛhasthy, nemůže být pro vstup do stavu odříkání náležitě připraven. Když v souladu s pokyny Nārady nebo některého člena jeho učednické posloupnosti nějaký mladý muž okamžitě přijme cestu odříkání, jeho rodiče se velmi rozhněvají. Stejný jev se vyskytuje v našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, protože učíme všechny mladé chlapce v západních zemích kráčet cestou odříkání. Dovolujeme život gṛhasthy, ale i gṛhastha jde cestou odříkání. I on se musí vzdát tolika zlozvyků, až si jeho rodiče myslí, že si prakticky zničil život. Zakazujeme jedení masa, nedovolený sex, hazardování a požívání omamných látek, a rodiče se proto diví, jak může být život s tolika zákazy pozitivní. Zvláště v západních zemích jsou tyto čtyři zakázané činnosti pro moderní obyvatelstvo prakticky vším. Rodiče proto naše hnutí někdy nemají v oblibě, stejně jako Prajāpatimu Dakṣovi se nelíbilo jednání Nārady a obvinil ho z nečestnosti. Nicméně i když se na nás mohou rodiče hněvat, my musíme bez rozpaků plnit svou povinnost, protože patříme k učednické posloupnosti, která pochází od Nārady Muniho.

A veces los gṛhasthas no saben entender a las personas santas, sobre todo cuando estas instruyen a sus hijos jóvenes para que sean conscientes de Kṛṣṇa. Por lo general, los gṛhasthas piensan que no es correcto entrar en la orden de renuncia sin haber pasado por la vida de gṛhastha. Cuando un joven emprende directamente la senda de la orden de renuncia, siguiendo las instrucciones de Nārada o de un miembro de su sucesión discipular, sus padres se enfadan mucho. Ese mismo fenómeno se está dando en nuestro movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa, debido a que estamos instruyendo a todos los jóvenes occidentales para que sigan la senda de la renunciación. Permitimos la vida de gṛhastha, pero el gṛhastha también sigue la senda de la renunciación. Tiene que abandonar tantos malos hábitos, que sus padres creen que su vida ha sido prácticamente destruida. No permitimos comer carne, ni vida sexual ilícita, ni juegos de azar, ni consumo de sustancias embriagantes; los padres entonces se preguntan qué puede tener de positivo una vida con tantas restricciones. En Occidente, esas cuatro actividades prohibidas vienen a ser la esencia misma de la vida de la población actual. Debido a ello, a veces a los padres no les gusta nuestro movimiento, del mismo modo que a Prajāpati Dakṣa no le gustaron las actividades de Nārada y le acusó de falta de honestidad. No obstante, y aunque los padres se enfaden con nosotros, no dudamos en cumplir con nuestro deber, pues pertenecemos a la sucesión discipular de Nārada Muni.

Lidé oddaní rodinnému životu se diví, jak se někdo může vzdát radostí života gṛhasthy, který je ústupkem pro sexuální požitek, jen proto, aby se stal žebravým mnichem ve vědomí Kṛṣṇy. Nevědí, že dokud člověk nepřijme život mnicha, ústupek pro hospodáře v podobě možnosti pohlavního styku nelze usměrnit. Ve védské civilizaci proto platí pravidlo, že na konci padesátého roku musí muž zanechat rodinného života. To je povinné. Jelikož je však moderní civilizace pomýlená, hospodáři chtějí žít rodinným životem až do smrti, a z toho důvodu trpí. V takových případech radí žáci Nārady Muniho všem členům mladší generace okamžitě se připojit k hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Na tom není nic špatného.

La gente adicta a la vida familiar se pregunta cómo es posible abandonar el disfrute de la vida de gṛhastha —que es una concesión para el disfrute sexual— para pasar a ser un mendicante consciente de Kṛṣṇa. No saben que esa vida de mendicante es la única manera de regular la autorización para la vida sexual que supone la vida de gṛhastha. Por esa razón, la civilización védica establece que, al cumplir los cincuenta años, hay que abandonar la vida de familia. Es obligatorio. Sin embargo, la civilización moderna se ha descarriado, de manera que los casados desean permanecer en la vida familiar hasta que se mueren, y eso no les aporta más que sufrimiento. En estas circunstancias, los discípulos de Nārada Muni aconsejan a las generaciones jóvenes que se unan inmediatamente al movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa. No hay nada de malo en ello.