Skip to main content

Sloka 19

Text 19

Verš

Texto

kāla-cakraṁ bhrami tīkṣṇaṁ
sarvaṁ niṣkarṣayaj jagat
svatantram abudhasyeha
kim asat-karmabhir bhavet
kāla-cakraṁ bhrami tīkṣṇaṁ
sarvaṁ niṣkarṣayaj jagat
svatantram abudhasyeha
kim asat-karmabhir bhavet

Synonyma

Synonyms

kāla-cakram — kolo věčného času; bhrami — které se automaticky otáčí; tīkṣṇam — velice ostré; sarvam — všechny; niṣkarṣayat — pohání; jagat — svět; sva-tantram — nezávislé, nezajímající se o takzvané vědce a filozofy; abudhasya — toho, kdo nezná (tento princip času); iha — v tomto hmotném světě; kim asat-karmabhiḥ bhavet — k čemu je dobré vykonávat dočasné plodonosné činnosti.

kāla-cakram — la rueda del tiempo eterno; bhrami — que gira por sí sola; tīkṣṇam — muy afiladas; sarvam — todas; niṣkarṣayat — dirigiendo; jagat — el mundo; sva-tantram — independiente, sin preocuparse de los supuestos científicos y filósofos; abudhasya — del que no conoce (este principio, el tiempo); iha — en el mundo material; kim asat-karmabhiḥ bhavet — de qué sirve ocuparse en actividades fruitivas, que son temporales.

Překlad

Translation

(Nārada Muni hovořil o hmotném předmětu z ostrých žiletek a blesků. Haryaśvové tento jinotaj pochopili následujícím způsobem:) Věčný čas se pohybuje velice energicky, jako kdyby ho tvořily žiletky a blesky. Jakožto nepřerušovaný a zcela nezávislý pohání činnosti celého světa. Jaký prospěch může člověk získat z vykonávání dočasných hmotných činností, nesnaží-li se studovat věčný prvek času?

[Nārada Muni había hablado de un objeto físico hecho de rayos y cuchillas afiladas. Los Haryaśvas entendieron esta alegoría de la siguiente manera:] El tiempo eterno discurre a gran velocidad, y corta como si estuviera hecho de cuchillas y rayos; fluye sin interrupción y con absoluta independencia, dirigiendo las actividades del mundo entero. Quien no trata de estudiar este elemento eterno, el tiempo, ¿qué beneficio puede obtener de las actividades materiales, que son temporales?

Význam

Purport

Tento verš vysvětluje slova kṣaura-pavyaṁ svayaṁ bhrami, která se konkrétně vztahují na oblast vlivu věčného času. Říká se: “Pozdě bycha honit.” Jak stojí v morálních pokynech velkého politika Cāṇakyi Paṇḍita:

SIGNIFICADO: Este verso explica las palabras kṣaura-pavyaṁ svayaṁ bhrami, que se refieren concretamente a la órbita del tiempo eterno. Se dice que el tiempo no perdona. En sus instrucciones morales, el gran político Cāṇakya Paṇḍita indica:

āyuṣaḥ kṣaṇa eko 'pi
na labhyaḥ svarṇa-koṭibhiḥ
na cen nirarthakaṁ nītiḥ
kā ca hānis tato 'dhikā
āyuṣaḥ kṣaṇa eko ’pi
na labhyaḥ svarṇa-koṭibhiḥ
na cen nirarthakaṁ nītiḥ
kā ca hānis tato ’dhikā

Jediný okamžik života nelze vrátit zpět ani za milióny dolarů. Každý by měl proto uvážit, jakou ztrátu utrpí, když promarní ve svém životě byť jen moment. Lidé žijí jako zvířata — nechápou smysl života a pošetile se domnívají, že věčnost neexistuje a že jejich padesát, šedesát nebo nanejvýš sto let dlouhý život je vším. To je ta největší pošetilost. Čas je věčný a v hmotném světě živá bytost prochází různými fázemi svého věčného života. Čas je zde přirovnán k ostré žiletce. Žiletka je určená k holení vousů, ale při nepozorném zacházení způsobí neštěstí. Člověk nemá způsobovat neštěstí zneužíváním svého života. Měl by si dávat velice dobrý pozor, aby svůj život využil k duchovní realizaci, k získání vědomí Kṛṣṇy.

Ni siquiera con millones de dólares podremos recuperar un simple instante de vida. Por eso debemos reflexionar en lo mucho que perdemos si desperdiciamos inútilmente aunque solo sea un instante de nuestra vida. Viviendo como animales, sin comprender el objetivo de la vida, los necios piensan que no existe la eternidad, y que este período de vida de cincuenta, sesenta o, a lo sumo, cien años, lo es todo. Esa es la mayor de las necedades. El tiempo es eterno, y en el mundo material pasamos por distintas fases de nuestra vida eterna. En este verso, el tiempo se compara con una cuchilla afilada. Las cuchillas sirven para rasurarse la cara, pero, si no se manejan con cuidado, pueden causar un desastre. Se nos aconseja que no causemos el desastre de desperdiciar el tiempo que tenemos asignado de vida. Debemos poner muchísima atención en emplear el tiempo que dure nuestra vida en la iluminación espiritual, el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa.