Skip to main content

Sloka 17

Text 17

Verš

Text

pañca-viṁśati-tattvānāṁ
puruṣo ’dbhuta-darpaṇaḥ
adhyātmam abudhasyeha
kim asat-karmabhir bhavet
pañca-viṁśati-tattvānāṁ
puruṣo ’dbhuta-darpaṇaḥ
adhyātmam abudhasyeha
kim asat-karmabhir bhavet

Synonyma

Synonyms

pañca-viṁśati — dvacet pět; tattvānām — prvků; puruṣaḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; adbhuta-darpaṇaḥ — úžasný tvůrce projevů; adhyātmam — Jenž dohlíží na všechny příčiny a následky; abudhasya — toho, kdo neví; iha — v tomto světě; kim asat-karmabhiḥ bhavet — jaký prospěch může přinést vykonávání dočasných plodonosných činností.

pañca-viṁśati — twenty-five; tattvānām — of the elements; puruṣaḥ — the Supreme Personality of Godhead; adbhuta-darpaṇaḥ — the wonderful manifester; adhyātmam — the overseer of all causes and effects; abudhasya — of one who does not know; iha — in this world; kim asat-karmabhiḥ bhavet — what can be the benefit of engaging in temporary fruitive activities.

Překlad

Translation

(Nārada Muni mluvil o domu z dvaceti pěti prvků. Haryaśvové pochopili tento jinotaj.) Nejvyšší Pán je zdrojem dvaceti pěti prvků a jakožto Nejvyšší Bytost, vládce příčiny a následku, způsobuje jejich projevení. Pokud se někdo věnuje dočasným plodonosným činnostem, aniž by znal tuto Nejvyšší Osobu, jaký prospěch z toho získá?

[Nārada Muni had said that there is a house made of twenty-five elements. The Haryaśvas understood this analogy.] The Supreme Lord is the reservoir of the twenty-five elements, and as the Supreme Being, the conductor of cause and effect, He causes their manifestation. If one engages in temporary fruitive activities, not knowing that Supreme Person, what benefit will he derive?

Význam

Purport

Filozofové a vědci vedou odborný výzkum ve snaze zjistit původní příčinu, ale měli by to dělat skutečně vědecky, nikoliv náladově nebo prostřednictvím fantastických teorií. Vědu o původní příčině objasňují různá védská písma. Athāto brahma-jijñāsā / janmādy asya yataḥ. Vedānta-sūtra udává, že člověk se má dotazovat na Nejvyšší Duši. Takové dotazy na Nejvyššího se nazývají brahma-jijñāsā. Vysvětlení Absolutní Pravdy, tattvy, podává Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.11):

Philosophers and scientists conduct scholarly research to find the original cause, but they should do so scientifically, not whimsically or through fantastic theories. The science of the original cause is explained in various Vedic literatures. Athāto brahma jijñāsā/janmādy asya yataḥ. The Vedānta-sūtra explains that one should inquire about the Supreme Soul. Such inquiry about the Supreme is called brahma jijñāsā. The Absolute Truth, tattva, is explained in Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.11):

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate
vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

“Učení transcendentalisté, kteří znají Absolutní Pravdu, nazývají tuto neduální podstatu Brahman, Paramātmā nebo Bhagavān.” Absolutní Pravda se začátečníkům jeví jako neosobní Brahman a pokročilým mystickým yogīnům jako Paramātmā, Nadduše, ale oddaní, kteří jsou ještě pokročilejší, chápou Absolutní Pravdu jako Nejvyššího Pána, Viṣṇua.

“Learned transcendentalists who know the Absolute Truth call this nondual substance Brahman, Paramātmā or Bhagavān.” The Absolute Truth appears to neophytes as impersonal Brahman and to advanced mystic yogīs as Paramātmā, the Supersoul, but devotees, who are further advanced, understand the Absolute Truth as the Supreme Lord, Viṣṇu.

Tento hmotný vesmírný projev je expanzí energie Pána Kṛṣṇy, Pána Viṣṇua.

This material cosmic manifestation is an expansion of the energy of Lord Kṛṣṇa, or Lord Viṣṇu.

eka-deśa-sthitasyāgner
jyotsnā vistāriṇī yathā
parasya brahmaṇaḥ śaktis
tathedam akhilaṁ jagat
eka-deśa-sthitasyāgner
jyotsnā vistāriṇī yathā
parasya brahmaṇaḥ śaktis
tathedam akhilaṁ jagat

“Vše, co vidíme v tomto světě, je pouze expanzí různých energií Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, Jenž je jako oheň, který šíří světlo do daleka, přestože je na jednom místě.” (Viṣṇu Purāṇa) Celý vesmírný projev je expanzí Nejvyššího Pána. Když tedy někdo nepodniká výzkum, aby objevil nejvyšší příčinu, a místo toho se falešně zabývá povrchními, dočasnými činnostmi, proč vyžaduje uznání jako důležitý vědec nebo filozof? K čemu je jeho vědecké a filozofické bádání, nezná-li konečnou příčinu?

“Whatever we see in this world is but an expansion of various energies of the Supreme Personality of Godhead, who is like a fire that spreads illumination for a long distance although it is situated in one place.” (Viṣṇu Purāṇa) The entire cosmic manifestation is an expansion of the Supreme Lord. Therefore if one does not conduct research to find the supreme cause, but instead falsely engages in frivolous, temporary activities, what is the use of demanding recognition as an important scientist or philosopher? If one does not know the ultimate cause, what is the use of his scientific and philosophical research?

Puruṣu, původní osobu — Bhagavāna, Viṣṇua — lze pochopit jedině oddanou službou. Bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ — pouze oddanou službou je možné porozumět Nejvyšší Osobě, která stojí za vším. Člověk se musí snažit pochopit, že hmotné prvky jsou oddělenou, nižší energií Pána a že živá bytost je Pánovou duchovní energií. Vše, s čím se setkáváme, včetně hmoty a duše, životní síly, není nic než kombinace dvou energií Pána Viṣṇua — nižší a vyšší. Lidská společnost by měla se vší vážností studovat skutečnosti týkající se stvoření, udržování a zničení, jakož i trvalé místo, odkud se živá bytost nikdy nemusí vrátit (yad gatvā na nivartante). Namísto rozvíjení takového poznání jsou však lidé přitahováni k dočasnému štěstí a smyslovému požitku, jež vrcholí v bezbřehé vášni. Takové činnosti nepřinášejí žádný užitek; člověk se musí zapojit do hnutí pro vědomí Kṛṣṇy.

The puruṣa, the original person — Bhagavān, Viṣṇu — can be understood only by devotional service. Bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ: only by devotional service can one understand the Supreme Person, who is behind everything. One must try to understand that the material elements are the separated, inferior energy of the Lord and that the living entity is the Lord’s spiritual energy. Whatever we experience, including matter and the spirit soul, the living force, is but a combination of two energies of Lord Viṣṇu — the inferior energy and the superior energy. One should seriously study the facts concerning creation, maintenance and devastation, as well as the permanent place from which one never need return (yad gatvā na nivartante). Human society should study this, but instead of culturing such knowledge, people are attracted to temporary happiness and sense gratification, culminating in bottomless, topless passion. There is no profit in such activities; one must engage himself in the Kṛṣṇa consciousness movement.