Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.2.2

Verš

śrī-viṣṇudūtā ūcuḥ
aho kaṣṭaṁ dharma-dṛśām
adharmaḥ spṛśate sabhām
yatrādaṇḍyeṣv apāpeṣu
daṇḍo yair dhriyate vṛthā

Synonyma

śrī-viṣṇudūtāḥ ūcuḥ — Viṣṇudūtové prohlásili; aho — běda; kaṣṭam — jak je to bolestné; dharma-dṛśām — těch, kdo mají zájem o udržování náboženství; adharmaḥ — bezbožnost; spṛśate — ovlivňuje; sabhām — shromáždění; yatra — kde; adaṇḍyeṣu — na ty, kdo si nezaslouží potrestání; apāpeṣu — kdo jsou bez hříchu; daṇḍaḥ — trest; yaiḥ — kým; dhriyate — je uvalen; vṛthā — zbytečně.

Překlad

Viṣṇudūtové prohlásili: Běda, jak je bolestné, že do shromáždění, kde má být udržováno náboženství, proniká bezbožnost. Došlo to až tak daleko, že ti, kdo mají na starosti ochranu náboženských zásad, zbytečně trestají osobu, která je prostá hříchů a trest si nezaslouží.

Význam

Viṣṇudūtové obvinili Yamadūty, že svým pokusem odvléci Ajāmila k Yamarājovi, aby ho potrestal, porušili náboženské zásady. Yamarāja je autorita pověřená Nejvyšší Osobností Božství posuzovat zbožné a bezbožné činy a trestat lidi, kteří jsou bezbožní. Jsou-li však trestáni lidé, kteří jsou bez poskvrny, je tím celé Yamarājovo shromáždění znečištěné. Tento princip platí nejen na Yamarājově dvoře, ale i v celé lidské společnosti.

V lidské společnosti je povinností královského dvora či vlády náležitě udržovat náboženské zásady. V současném věku, Kali-yuze, jsou bohužel náboženské zásady falšovány a vláda nedokáže správně posoudit, koho je třeba potrestat a koho ne. Je řečeno, že když v Kali-yuze člověk nemůže u soudu platit, spravedlnosti se nedovolá. U soudních dvorů skutečně často dochází k podplácení soudců, aby vynášeli příznivé rozsudky. Představitelé náboženství, kteří káží a šíří hnutí pro vědomí Kṛṣṇy ve prospěch všeho obyvatelstva, jsou někdy zatýkáni a pronásledováni policií a soudy. Viṣṇudūtové jakožto vaiṣṇavové želeli této nanejvýš politováníhodné situace. Z duchovního soucitu ke všem pokleslým duším chodí vaiṣṇavové kázat — v souladu se všemi náboženskými principy — ale vlivem Kali-yugy bohužel dochází k tomu, že tito vaiṣṇavové, kteří zasvětili své životy kázání slávy Pána, jsou někdy pronásledováni a soudně trestáni na základě falešných obvinění z narušování klidu a pořádku.