Skip to main content

Sloka 33-34

ТЕКСТЫ 33-34

Verš

Текст

patir eva hi nārīṇāṁ
daivataṁ paramaṁ smṛtam
mānasaḥ sarva-bhūtānāṁ
vāsudevaḥ śriyaḥ patiḥ
патир эва хи нрӣ
даивата парама смтам
мнаса сарва-бхӯтн
всудева рийа пати
sa eva devatā-liṅgair
nāma-rūpa-vikalpitaiḥ
ijyate bhagavān pumbhiḥ
strībhiś ca pati-rūpa-dhṛk
са эва деват-лигаир
нма-рӯпа-викалпитаи
иджйате бхагавн пумбхи
стрӣбхи ча пати-рӯпа-дхк

Synonyma

Пословный перевод

patiḥ — manžel; eva — vskutku; hi — jistě; nārīṇām — žen; daivatam — polobůh; paramam — nejvyšší; smṛtam — je považován; mānasaḥ — který sídlí v srdci; sarva-bhūtānām — všech živých bytostí; vāsudevaḥ — Vāsudeva; śriyaḥ — bohyně štěstí; patiḥ — manžel; saḥ — On; eva — jistě; devatā-liṅgaiḥ — prostřednictvím podob polobohů; nāma — jména; rūpa — podoby; vikalpitaiḥ — vnímané; ijyate — je uctívaný; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; pumbhiḥ — muži; strībhiḥ — ženami; ca — také; pati-rūpa-dhṛk — v podobě manžela.

пати — муж; эва — поистине; хи — конечно; нрӣм — женщины; даиватам — полубогом; парамам — высшим; смтам — считается; мнаса — пребывающий в сердце; сарва-бхӯтнм — всех живых существ; всудева — Всудева; рийа — богини процветания; пати — супруг; са — Он; эва — конечно; деват-лигаи — через формы полубогов; нма — имена; рӯпа — обличья; викалпитаи — воспринимаемые; иджйате — почитаемый; бхагавн — Верховная Личность Бога; пумбхи — мужчинами; стрӣбхи — женщинами; ча — также; пати-рӯпа-дхк — в образе мужа.

Překlad

Перевод

Manžel je pro ženu nejvyšší polobůh. Pán Vāsudeva, Nejvyšší Osobnost Božství a manžel bohyně štěstí, sídlí v srdci každého a ploduchtiví pracovníci Ho uctívají prostřednictvím různých jmen a podob polobohů. Stejně tak manžel zastupuje Pána jako objekt ženina uctívání.

Для женщины муж — главный из богов. Верховная Личность Бога, Господь Всудева, супруг богини процветания, пребывает в сердце каждого. Люди, привязанные к плодам своего труда, поклоняются Ему в образе различных полубогов и их имен. Точно так же и женщина оказывает почтение Господу, поклоняясь своему мужу.

Význam

Комментарий

Pán říká v Bhagavad-gītě (9.23):

Господь говорит в «Бхагавад-гите» (9.23):

ye 'py anya-devatā-bhaktā
yajante śraddhayānvitāḥ
te 'pi mām eva kaunteya
yajanty avidhi-pūrvakam
йе ’пй анйа-деват-бхакт
йаджанте раддхайнвит
те ’пи мм эва каунтейа
йаджантй авидхи-пӯрвакам

“Ti, kdo jsou oddanými jiných bohů a s vírou je uctívají, uctívají ve skutečnosti pouze Mě, ó synu Kuntī, ale nesprávným způsobem.” Polobozi jsou různí pomocníci, kteří jednají jako ruce a nohy Nejvyšší Osobnosti Božství. Tomu, kdo není v přímém styku s Nejvyšším Pánem a nedokáže si představit Jeho vznešené postavení, se někdy doporučuje uctívat polobohy jakožto různé části Pána. Pokud ženy — které jsou obvykle velmi poutány ke svým manželům — uctívají své muže jako zástupce Vāsudeva, je to pro ně prospěšné, stejně jako bylo pro Ajāmila prospěšné volání Nārāyaṇa, jeho syna. Ajāmila myslel na svého syna, ale díky připoutanosti ke jménu Nārāyaṇa dosáhl samotným vyslovováním tohoto jména osvobození. V Indii se manžel dodnes nazývá pati-guru, “manžel-duchovní mistr”. Jsou-li k sobě manželé navzájem poutáni za účelem rozvoje vědomí Kṛṣṇy, pak jejich vztah, který je založený na spolupráci, tomuto rozvoji velice napomáhá. I když jsou ve védských mantrách někdy pronášena jména Indry a Agniho (indrāya svāhā, agnaye svāhā), védské oběti jsou ve skutečnosti vykonávány pro uspokojení Pána Viṣṇua. Dokud člověk příliš lpí na hmotném smyslovém požitku, doporučuje se mu uctívání polobohů nebo uctívání manžela.

«Жертвы другим богам, по сути, предназначены Мне, о сын Кунти, но люди приносят их без должного понимания». Полубоги — это помощники Верховной Личности Бога, выполняющие функции Его рук и ног. Тем, кто не способен напрямую обратиться к Верховному Господу и не может понять Его величия, иногда предписывается поклоняться полубогам как частям тела Господа. Женщины обычно очень привязаны к своим мужьям, и если они почитают своих супругов, как представителей Всудевы, то получают такое же благо, какое, к примеру, получил Аджамила, взывая к своему сыну по имени Нараяна. Аджамила был привязан к своему сыну, но поскольку он с чувством повторял имя Нараяны, то благодаря этому обрел освобождение. В Индии мужей до сих пор называют пати-гуру, «супруг-наставник в духовной жизни». Если муж и жена привязаны друг к другу ради развития сознания Кришны, то их совместная жизнь будет способствовать их духовному развитию. Хотя некоторые ведические мантры содержат имена Индры и Агни (индрйа свх, агнайе свх), цель всех ведических жертвоприношений — удовлетворить Господа Вишну. Поклонение этим полубогам, как и поклонение мужу, рекомендуется лишь тем, кто слишком привязан к материальным чувственным наслаждениям.