Skip to main content

Sloka 33-34

Texts 33-34

Verš

Text

patir eva hi nārīṇāṁ
daivataṁ paramaṁ smṛtam
mānasaḥ sarva-bhūtānāṁ
vāsudevaḥ śriyaḥ patiḥ
patir eva hi nārīṇāṁ
daivataṁ paramaṁ smṛtam
mānasaḥ sarva-bhūtānāṁ
vāsudevaḥ śriyaḥ patiḥ
sa eva devatā-liṅgair
nāma-rūpa-vikalpitaiḥ
ijyate bhagavān pumbhiḥ
strībhiś ca pati-rūpa-dhṛk
sa eva devatā-liṅgair
nāma-rūpa-vikalpitaiḥ
ijyate bhagavān pumbhiḥ
strībhiś ca pati-rūpa-dhṛk

Synonyma

Synonyms

patiḥ — manžel; eva — vskutku; hi — jistě; nārīṇām — žen; daivatam — polobůh; paramam — nejvyšší; smṛtam — je považován; mānasaḥ — který sídlí v srdci; sarva-bhūtānām — všech živých bytostí; vāsudevaḥ — Vāsudeva; śriyaḥ — bohyně štěstí; patiḥ — manžel; saḥ — On; eva — jistě; devatā-liṅgaiḥ — prostřednictvím podob polobohů; nāma — jména; rūpa — podoby; vikalpitaiḥ — vnímané; ijyate — je uctívaný; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; pumbhiḥ — muži; strībhiḥ — ženami; ca — také; pati-rūpa-dhṛk — v podobě manžela.

patiḥ — the husband; eva — indeed; hi — certainly; nārīṇām — of women; daivatam — demigod; paramam — supreme; smṛtam — is considered; mānasaḥ — situated in the heart; sarva-bhūtānām — of all living entities; vāsudevaḥ — Vāsudeva; śriyaḥ — of the goddess of fortune; patiḥ — the husband; saḥ — He; eva — certainly; devatā-liṅgaiḥ — by the forms of the demigods; nāma — names; rūpa — forms; vikalpitaiḥ — conceived; ijyate — is worshiped; bhagavān — the Supreme Personality of Godhead; pumbhiḥ — by men; strībhiḥ — by women; ca — also; pati-rūpa-dhṛk — in the form of the husband.

Překlad

Translation

Manžel je pro ženu nejvyšší polobůh. Pán Vāsudeva, Nejvyšší Osobnost Božství a manžel bohyně štěstí, sídlí v srdci každého a ploduchtiví pracovníci Ho uctívají prostřednictvím různých jmen a podob polobohů. Stejně tak manžel zastupuje Pána jako objekt ženina uctívání.

A husband is the supreme demigod for a woman. The Supreme Personality of Godhead, Lord Vāsudeva, the husband of the goddess of fortune, is situated in everyone’s heart and is worshiped through the various names and forms of the demigods by fruitive workers. Similarly, a husband represents the Lord as the object of worship for a woman.

Význam

Purport

Pán říká v Bhagavad-gītě (9.23):

The Lord says in Bhagavad-gītā (9.23):

ye 'py anya-devatā-bhaktā
yajante śraddhayānvitāḥ
te 'pi mām eva kaunteya
yajanty avidhi-pūrvakam
ye ’py anya-devatā-bhaktā
yajante śraddhayānvitāḥ
te ’pi mām eva kaunteya
yajanty avidhi-pūrvakam

“Ti, kdo jsou oddanými jiných bohů a s vírou je uctívají, uctívají ve skutečnosti pouze Mě, ó synu Kuntī, ale nesprávným způsobem.” Polobozi jsou různí pomocníci, kteří jednají jako ruce a nohy Nejvyšší Osobnosti Božství. Tomu, kdo není v přímém styku s Nejvyšším Pánem a nedokáže si představit Jeho vznešené postavení, se někdy doporučuje uctívat polobohy jakožto různé části Pána. Pokud ženy — které jsou obvykle velmi poutány ke svým manželům — uctívají své muže jako zástupce Vāsudeva, je to pro ně prospěšné, stejně jako bylo pro Ajāmila prospěšné volání Nārāyaṇa, jeho syna. Ajāmila myslel na svého syna, ale díky připoutanosti ke jménu Nārāyaṇa dosáhl samotným vyslovováním tohoto jména osvobození. V Indii se manžel dodnes nazývá pati-guru, “manžel-duchovní mistr”. Jsou-li k sobě manželé navzájem poutáni za účelem rozvoje vědomí Kṛṣṇy, pak jejich vztah, který je založený na spolupráci, tomuto rozvoji velice napomáhá. I když jsou ve védských mantrách někdy pronášena jména Indry a Agniho (indrāya svāhā, agnaye svāhā), védské oběti jsou ve skutečnosti vykonávány pro uspokojení Pána Viṣṇua. Dokud člověk příliš lpí na hmotném smyslovém požitku, doporučuje se mu uctívání polobohů nebo uctívání manžela.

“Whatever a man may sacrifice to other gods, O son of Kuntī, is really meant for Me alone, but it is offered without true understanding.” The demigods are various assistants who act like the hands and legs of the Supreme Personality of Godhead. One who is not in direct touch with the Supreme Lord and cannot conceive of the exalted position of the Lord is sometimes advised to worship the demigods as various parts of the Lord. If women, who are usually very much attached to their husbands, worship their husbands as representatives of Vāsudeva, the women benefit, just as Ajāmila benefited by calling for Nārāyaṇa, his son. Ajāmila was concerned with his son, but because of his attachment to the name of Nārāyaṇa, he attained salvation simply by chanting that name. In India a husband is still called pati-guru, the husband spiritual master. If husband and wife are attached to one another for advancement in Kṛṣṇa consciousness, their relationship of cooperation is very effective for such advancement. Although the names of Indra and Agni are sometimes uttered in the Vedic mantras (indrāya svāhā, agnaye svāhā), the Vedic sacrifices are actually performed for the satisfaction of Lord Viṣṇu. As long as one is very much attached to material sense gratification, the worship of the demigods or the worship of one’s husband is recommended.