Skip to main content

KAPITOLA SEDMNÁCTÁ

Matka Pārvatī proklíná Citraketua

Sedmnáctá kapitola popisuje, jak Citraketu získal tělo asury, démona, kvůli tomu, že žertoval s Pánem Śivou. Zde je ve stručnosti její obsah:

Král Citraketu si poté, co osobně hovořil s Nejvyšší Osobností Božství, užíval ve svém letadle života s ženami z planety Vidyādharů. Začal létat meziplanetárním prostorem a společně s nimi opěvoval slávu Pána. Jednoho dne na svých cestách navštívil stinná loubí hory Sumeru, kde spatřil Pána Śivu objímajícího Pārvatī ve shromáždění Siddhů, Cāraṇů a velkých mudrců. Když Citraketu viděl Pána Śivu v této situaci, hlasitě se smál, a Pārvatī se na něho proto velice rozhněvala a proklela ho. Kvůli této kletbě se později zjevil jako démon Vṛtrāsura.

Citraketu však neměl z Pārvatina prokletí vůbec žádný strach a promluvil následovně: “Každý člen lidské společnosti prožívá štěstí a neštěstí podle svých minulých činů a takto putuje hmotným světem. Nikdo tedy není za své štěstí a neštěstí zodpovědný. Živá bytost v hmotném světě podléhá vlivu hmotné přírody, ale přesto se považuje za konatele všeho. V tomto světě, který tvoří vnější energie Nejvyššího Pána, je někdy prokleta a jindy obdařena přízní, a tak si někdy užívá na vyšších planetárních soustavách a jindy trpí na nižších. Všechny tyto podmínky jsou však na stejné úrovni, protože se nacházejí v hmotném světě. Existence žádné z nich není faktická, protože jsou všechny dočasné. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je svrchovaným vládcem, neboť hmotný svět je stvořen, udržován a zničen pod Jeho dohledem, ale On přesto zůstává ke všem těmto proměnám hmotného světa probíhajícím v čase a prostoru neutrální. O tento hmotný svět se stará Jeho hmotná, vnější energie. Pán světu pomáhá tak, že vytváří podmínky pro živé bytosti, které v něm žijí.”

Když Citraketu mluvil, všichni členové velkého shromáždění, v němž byl přítomný Pán Śiva s Pārvatī, žasli. Pán Śiva pak začal hovořit o oddaných Nejvyššího Pána. Oddaný je neutrální v jakýchkoliv podmínkách—ať je na nebeských či pekelných planetách, osvobozený z hmotného světa či jím podmíněný, požehnaný štěstím či prožívající neštěstí. To vše jsou pouze duality vytvořené vnější energií. Pod jejím vlivem přijímá každá živá bytost hrubohmotné a jemnohmotné tělo a v tomto iluzorním postavení navenek trpí, přestože je nedílnou částí Nejvyššího Pána. Takzvaní polobozi se považují za nezávislé pány, a tak jsou připraveni o pochopení, že všechny živé bytosti jsou části Nejvyššího. Tuto kapitolu uzavírá oslava oddaného a Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

śrī-śuka uvāca
yataś cāntarhito ’nantas
tasyai kṛtvā diśe namaḥ
vidyādharaś citraketuś
cacāra gagane caraḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; yataḥ — ve kterém (směru); ca — a; antarhitaḥ — zmizel; anantaḥ — neomezený Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; tasyai — v tom; kṛtvā — poté, co složil; diśe — směru; namaḥ — poklony; vidyādharaḥ — král planety Vidyādhara; citraketuḥ — Citraketu; cacāra — cestoval; gagane — v prostoru; caraḥ — pohybující se.

Překlad

Śrīla Śukadeva Gosvāmī řekl: Poté, co se Citraketu poklonil ve směru, kde Ananta, Nejvyšší Osobnost Božství, zmizel, začal cestovat meziplanetárním prostorem jako vládce Vidyādharů.

Verš

sa lakṣaṁ varṣa-lakṣāṇām
avyāhata-balendriyaḥ
stūyamāno mahā-yogī
munibhiḥ siddha-cāraṇaiḥ
kulācalendra-droṇīṣu
nānā-saṅkalpa-siddhiṣu
reme vidyādhara-strībhir
gāpayan harim īśvaram

Synonyma

saḥ — on (Citraketu); lakṣam — sto tisíc; varṣa — let; lakṣāṇām — sto tisíc; avyāhata — bez překážek; bala-indriyaḥ — jehož síla a schopnosti smyslů; stūyamānaḥ — velebený; mahā-yogī — velký mystický yogī; munibhiḥ — světci; siddha-cāraṇaiḥ — Siddhy a Cāraṇy; kulācalendra-droṇīṣu — v údolích velké hory Kulācalendry neboli Sumeru; nānā-saṅkalpa-siddhiṣu — kde lze dokonale rozvinout všechny mystické síly; reme — užíval si; vidyādhara-strībhiḥ — se ženami z planety Vidyādhara; gāpayan — podněcující opěvování; harim — Nejvyšší Osobnosti Božství, Hariho; īśvaram — vládce.

Překlad

Citraketu, nejmocnější mystický yogī velebený velkými mudrci a světci a obyvateli Siddhaloky a Cāraṇaloky, putoval a radoval se ze života milióny let, s neubývající silou těla a smyslů. Cestoval údolími hory Sumeru, kde lze dokonale rozvinout různé druhy mystických sil. V těchto údolích si se ženami z Vidyādhara-loky užíval života opěvováním slávy Nejvyššího Pána, Hariho.

Význam

Mahārāja Citraketu nezapomínal oslavovat Pána zpíváním Jeho svatého jména, přestože ho obklopovaly krásné ženy z Vidyādhara-loky. Na mnoha místech v písmech je dokázáno, že člověka, kterého neznečišťuje žádné hmotné podmínění — čistého oddaného opěvujícího slávu Pána — je třeba považovat za dokonalého.

Verš

ekadā sa vimānena
viṣṇu-dattena bhāsvatā
giriśaṁ dadṛśe gacchan
parītaṁ siddha-cāraṇaiḥ
āliṅgyāṅkīkṛtāṁ devīṁ
bāhunā muni-saṁsadi
uvāca devyāḥ śṛṇvantyā
jahāsoccais tad-antike

Synonyma

ekadā — jednou; saḥ — on (král Citraketu); vimānena — se svým letadlem; viṣṇu-dattena — které obdržel od Pána Viṣṇua; bhāsvatā — oslnivě zářícím; giriśam — Pána Śivu; dadṛśe — uviděl; gacchan — pohybující se; parītam — obklopeného; siddha — obyvateli Siddhaloky; cāraṇaiḥ — a obyvateli Cāraṇaloky; āliṅgya — jak objímá; aṅkīkṛtām — sedící na jeho klíně; devīm — svou manželku, Pārvatī; bāhunā — svou paží; muni-saṁsadi — v přítomnosti velkých světců; uvāca — řekl; devyāḥ — zatímco bohyně Pārvatī; śṛṇvantyāḥ — poslouchala; jahāsa — smál se; uccaiḥ — velmi hlasitě; tad-antike — v blízkosti.

Překlad

Jednou když král Citraketu cestoval meziplanetárním prostorem v oslnivě zářícím letadle, které mu daroval Pán Viṣṇu, uviděl Pána Śivu obklopeného Siddhy a Cāraṇy. Pán Śiva seděl ve shromáždění velkých světců a jednou rukou objímal Pārvatī, sedící na jeho klíně. Citraketu se hlasitě rozesmál a v doslechu Pārvatī pak promluvil.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura v této souvislosti říká:

bhaktiṁ bhūtiṁ harir dattvā
sva-vicchedānubhūtaye
devyāḥ śāpena vṛtratvaṁ
nītvā taṁ svāntike 'nayat

Tím je vyjádřeno, že Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, chtěl přivést Citraketua co nejdříve na Vaikuṇṭhaloku. Jeho plánem bylo, že Pārvatī má Citraketua proklít, aby se stal Vṛtrāsurou a mohl se tak v příštím životě rychle vrátit domů, zpátky k Bohu. Je mnoho případů, kdy byl oddaný jednající jako démon Pánovou milostí přiveden do království Boha. To, že Pán Śiva objímal Pārvatī, bylo přirozené, neboť byli manželé; Citraketu tedy neviděl nic mimořádného. Nicméně se tomu, že vidí Pána Śivu v této situaci, hlasitě smál, i když to neměl dělat. Čekalo ho za to nakonec prokletí, a toto prokletí vedlo k jeho návratu domů, zpátky k Bohu.

Verš

citraketur uvāca
eṣa loka-guruḥ sākṣād
dharmaṁ vaktā śarīriṇām
āste mukhyaḥ sabhāyāṁ vai
mithunī-bhūya bhāryayā

Synonyma

citraketuḥ uvāca — král Citraketu řekl; eṣaḥ — tento; loka-guruḥ — duchovní mistr lidí, kteří se řídí védskými pokyny; sākṣāt — přímo; dharmam — náboženství; vaktā — přednášející; śarīriṇām — pro všechny živé bytosti, které přijaly hmotná těla; āste — sedí; mukhyaḥ — vůdce; sabhāyām — ve shromáždění; vai — vskutku; mithunī-bhūya — objímající se; bhāryayā — se svou manželkou.

Překlad

Citraketu řekl: Pán Śiva, duchovní mistr lidstva, je nejlepší z živých bytostí, které přijaly hmotná těla. Je tím, kdo vyslovuje pravidla náboženství. Jak úžasné však je, že objímá svou manželku Pārvatī uprostřed shromáždění velkých světců.

Verš

jaṭā-dharas tīvra-tapā
brahmavādi-sabhā-patiḥ
aṅkīkṛtya striyaṁ cāste
gata-hrīḥ prākṛto yathā

Synonyma

jaṭā-dharaḥ — se spletenými chomáči vlasů; tīvra-tapāḥ — vysoce vznešený díky podstupování tvrdé askeze; brahma-vādi — striktních následovníků védských zásad; sabhā-patiḥ — předseda sněmu; aṅkīkṛtya — objímající; striyam — ženu; ca — a; āste — sedí; gata-hrīḥ — beze studu; prākṛtaḥ — osoba podmíněná hmotnou přírodou; yathā — jako.

Překlad

Pán Śiva, který má spletené vlasy, nepochybně podstupuje tvrdou askezi. Je dokonce předsedou sněmu striktních následovníků védských zásad. Přesto sedí uprostřed světců s manželkou na klíně a objímá ji, jako by byl nestydatou, obyčejnou lidskou bytostí.

Význam

Citraketu uznával vznešené postavení Pána Śivy, a proto podotkl, jak je úžasné, že Śiva jedná jako obyčejná lidská bytost. Vážil si jeho postavení, ale když ho viděl, jak sedí mezi světci a chová se jako nestydatý, obyčejný člověk, žasl. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura poznamenává, že i když Citraketu Pána Śivu kritizoval, neurážel ho jako Dakṣa. Dakṣa považoval Śivu za nevýznamného, ale Citraketu vyjádřil svůj údiv nad situací, ve které Pána Śivu uviděl.

Verš

prāyaśaḥ prākṛtāś cāpi
striyaṁ rahasi bibhrati
ayaṁ mahā-vrata-dharo
bibharti sadasi striyam

Synonyma

prāyaśaḥ — obvykle; prākṛtāḥ — podmíněné duše; ca — také; api — ačkoliv; striyam — ženu; rahasi — v ústraní; bibhrati — objímají; ayam — tento (Pán Śiva); mahā-vrata-dharaḥ — mistr velkých slibů a askeze; bibharti — užívá si; sadasi — ve shromáždění velkých světců; striyam — své manželky.

Překlad

Obyčejní podmínění lidé obvykle objímají své manželky v ústraní a tam si užívají jejich společnosti. Jak je úžasné, že Pán Mahādeva — přestože je velkým mistrem askeze — veřejně objímá svou manželku ve shromáždění velkých světců.

Význam

Výraz mahā-vrata-dharaḥ označuje brahmacārīna, který nikdy nepoklesl. Pán Śiva patří mezi nejlepší yogīny, a přesto objímal svou manželku ve shromáždění velkých světců. Citraketu oceňoval, jak vznešený Pán Śiva je, když ani v takové situaci není ovlivněn. Citraketu tedy neurážel; pouze vyjádřil svůj údiv.

Verš

śrī-śuka uvāca
bhagavān api tac chrutvā
prahasyāgādha-dhīr nṛpa
tūṣṇīṁ babhūva sadasi
sabhyāś ca tad-anuvratāḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; bhagavān — Pán Śiva; api — také; tat — to; śrutvā — slyšel; prahasya — usmíval se; agādhadhīḥ — jehož inteligence je bezmezná; nṛpa — ó králi; tūṣṇīm — tichý; babhūva — zůstal; sadasi — ve shromáždění; sabhyāḥ — všichni přítomní; ca — a; tat-anuvratāḥ — následovali Pána Śivu (mlčeli).

Překlad

Śrīla Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Můj drahý králi, Pán Śiva—nejmocnější osobnost, jejíž poznání je nezměrné — se poté, co slyšel Citraketuova slova, pouze usmíval a neřekl ani slovo. Všichni členové shromáždění ho následovali a také mlčeli.

Význam

Důvod, proč chtěl Citraketu kritizovat Pána Śivu, je poněkud tajemný a obyčejný člověk ho nepochopí. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura ovšem učinil následující postřehy: Pán Śiva jakožto nejvznešenější vaiṣṇava a jeden z nejmocnějších polobohů může dělat, cokoliv chce. Přestože se navenek choval jako obyčejný člověk a nedodržoval etiketu, takové jednání nemůže snížit jeho vznešené postavení. Potíž spočívá v tom, že když obyčejný člověk uvidí Śivovo chování, může následovat jeho příklad. Bhagavad-gītā (3.21) uvádí:

yad yad ācarati śreṣṭhas
tat tad evetaro janaḥ
sa yat pramāṇaṁ kurute
lokas tad anuvartate

“Cokoliv koná velký člověk, konají i ostatní lidé. Celý svět následuje vzor, který svým příkladem stanoví.” Obyčejný člověk by mohl Pána Śivu také kritizovat; jako Dakṣa, který za to nesl těžké důsledky. Král Citraketu si proto přál, aby Pán Śiva zanechal tototo vnějšího chování a aby tak druzí byli zachráněni před jeho kritizováním a pácháním přestupků. Myslet si, že Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, je jediná dokonalá osobnost, zatímco polobozi — dokonce i takoví, jako je Pán Śiva — mají sklony k nesprávnému společenskému jednání, je přestupek. To vše vzal král Citraketu v úvahu, a proto se k Pánu Śivovi zachoval poněkud hrubě.

Pán Śiva, jehož poznání je vždy hluboké, chápal Citraketuův záměr, a proto se vůbec nehněval; naopak se pouze usmíval a zachovával mlčení. Členové shromáždění obklopující Pána Śivu také chápali, co bylo Citraketuovým cílem. Po vzoru Pána Śivy tedy neprotestovali, a mlčeli stejně jako jejich pán. Kdyby si členové shromáždění mysleli, že Citraketu Pána Śivu urazil, jistě by si zacpali uši a ihned by odešli.

Verš

ity atad-vīrya-viduṣi
bruvāṇe bahv-aśobhanam
ruṣāha devī dhṛṣṭāya
nirjitātmābhimānine

Synonyma

iti — takto; a-tat-vīrya-viduṣi — když Citraketu, který neznal moc Pána Śivy; bruvāṇe — promluvil; bahu-aśobhanam — to, co neodpovídá standardu etikety (kritika vznešeného Pána Śivy); ruṣā — rozhněvaně; āha — řekla; devī — bohyně Pārvatī; dhṛṣṭāya — Citraketuovi, který se zachoval nestydatě; nirjita-ātma — za toho, kdo ovládl své smysly; abhimānine — považující se.

Překlad

Citraketu neznal moc Pána Śivy a Pārvatī a ostře je kritizoval. Jeho výroky nebyly vůbec příjemné. Bohyně Pārvatī se nesmírně rozhněvala a promluvila k Citraketuovi, který si o sobě myslel, že je v ovládání smyslů lepší než Pán Śiva.

Význam

I když Citraketu nechtěl v žádném případě Pána Śivu urazit, neměl ho ani kritizovat, přestože Śiva překračoval pravidla společenského chování. Je řečeno: tejīyasāṁ na doṣāya — toho, kdo je velice mocný, je třeba považovat za bezchybného. Neměli bychom například kritizovat slunce, přestože vysouší moč z ulice. Obyčejný člověk — a dokonce ani velká osobnost — nemůže nic vytýkat tomu, kdo je nejmocnější. Citraketu měl vědět, že Pána Śivu není správné kritizovat, bez ohledu na to, jak sedí. Potíž spočívala v tom, že poté, co se Citraketu stal velkým oddaným Pána Viṣṇua, Saṅkarṣaṇa, byl poněkud pyšný na to, že získal Pánovu přízeň, a proto si myslel, že nyní může kritizovat kohokoliv — dokonce i Pána Śivu. Tento druh pýchy u oddaného je nepřijatelný. Vaiṣṇava by měl být vždy velice pokorný a vzdávat úctu ostatním.

tṛṇād api sunīcena
taror api sahiṣṇunā
amāninā mānadena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ

“Člověk by měl zpívat svaté jméno Pána s pokornou myslí a považovat se za nižšího než tráva na ulici. Má být snášenlivější než strom, bez jediné stopy falešné ctižádosti a vždy připravený vzdávat úctu druhým. V takovém stavu mysli může zpívat svaté jméno Pána neustále.” Vaiṣṇava nemá snižovat ničí postavení. Lépe je zůstat pokorný a zpívat Hare Kṛṣṇa mantru. Slovo nirjitātmābhimānine vyjadřuje, že se Citraketu považoval v ovládání smyslů za lepšího než Pán Śiva, i když ve skutečnosti lepší nebyl. To vše způsobilo, že se matka Pārvatī na Citraketua poněkud rozzlobila.

Verš

śrī-pārvaty uvāca
ayaṁ kim adhunā loke
śāstā daṇḍa-dharaḥ prabhuḥ
asmad-vidhānāṁ duṣṭānāṁ
nirlajjānāṁ ca viprakṛt

Synonyma

śrī-pārvatī uvāca — bohyně Pārvatī řekla; ayam — tento; kim — zdali; adhunā — nyní; loke — na světě; śāstā — nejvyšší vládce; daṇḍa-dharaḥ — ten, kdo třímá žezlo trestu; prabhuḥ — pán; asmat-vidhānām — osob, jako jsme my; duṣṭānām — zločinců; nirlajjānām — kteří se nestydí; ca — a; viprakṛt — ten, kdo usměrňuje.

Překlad

Bohyně Pārvatī řekla: Jen se podívejme — získal snad nyní tento povýšenec postavení, díky kterému může trestat nestoudné osoby, jako jsme my? Byl snad ustanovený vládcem, jenž třímá žezlo trestu? Je teď on jediným pánem všeho?

Verš

na veda dharmaṁ kila padmayonir
na brahma-putrā bhṛgu-nāradādyāḥ
na vai kumāraḥ kapilo manuś ca
ye no niṣedhanty ati-vartinaṁ haram

Synonyma

na — nikoliv; veda — zná; dharmam — náboženské zásady; kila — skutečně; padma-yoniḥ — Pán Brahmā; na — ani; brahma-putrāḥ — synové Pána Brahmy; bhṛgu — Bhṛgu; nārada — Nārada; ādyāḥ — a tak dále; na — ani; vai — vskutku; kumāraḥ — čtyři Kumārové (Sanaka, Sanat-kumāra, Sananda a Sanātana); kapilaḥ — Pán Kapila; manuḥ — samotný Manu; ca — a; ye — kteří; no — ne; niṣedhanti — nařídili zastavit; ati-vartinam — jenž je mimo zákony a nařízení; haram — Pána Śivu.

Překlad

Běda, Pán Brahmā, který se narodil z lotosového květu, nezná zásady náboženství, a neznají je ani velcí světci, jako jsou Bhṛgu a Nārada, ani čtyři Kumārové v čele se Sanat-kumārou. Manu a Kapila je také zapomněli. Domnívám se, že to musí být důvod, proč se nesnažili zastavit Pána Śivu v jeho nesprávném chování.

Verš

eṣām anudhyeya-padābja-yugmaṁ
jagad-guruṁ maṅgala-maṅgalaṁ svayam
yaḥ kṣatra-bandhuḥ paribhūya sūrīn
praśāsti dhṛṣṭas tad ayaṁ hi daṇḍyaḥ

Synonyma

eṣām — všech těchto (vznešených osobností); anudhyeya — má být neustále cílem meditace; pada-abja-yugmam — jehož dvě lotosové nohy; jagat-gurum — duchovní mistr celého světa; maṅgala-maṅgalam — zosobnění nejvyššího principu náboženství; svayam — on sám; yaḥ — ten, který; kṣatra-bandhuḥ — nejnižší z kṣatriyů; paribhūya — povyšující se nad; sūrīn — polobohy (jako je Brahmā a další); praśāsti — kárá; dhṛṣṭaḥ — drzý; tat — proto; ayam — tento; hi — vskutku; daṇḍyaḥ — má být potrestán.

Překlad

Citraketu je nejnižší z kṣatriyů, protože se drze povyšuje nad Brahmu a další polobohy tím, že uráží Pána Śivu, o jehož lotosových nohách tito polobozi neustále meditují. Pán Śiva je zosobněním náboženství a duchovním mistrem celého světa, a Citraketu proto musí být potrestán.

Význam

Všichni členové shromáždění byli vznešení brāhmaṇové a seberealizované duše, ale na chování Pána Śivy, který objímal bohyni Pārvatī sedící na jeho klíně, nic neříkali. Nicméně Citraketu Pána Śivu kritizoval, a Pārvatī proto byla toho názoru, že má být potrestán.

Verš

nāyam arhati vaikuṇṭha-
pāda-mūlopasarpaṇam
sambhāvita-matiḥ stabdhaḥ
sādhubhiḥ paryupāsitam

Synonyma

na — ne; ayam — tento člověk; arhati — zaslouží si; vaikuṇṭha-pāda-mūla-upasarpaṇam — přiblížení se k útočišti u lotosových nohou Pána Viṣṇua; sambhāvita-matiḥ — považující se za velice váženého; stabdhaḥ — drzý; sādhubhiḥ — velkými světci; paryupāsitam — uctívané.

Překlad

Tento člověk je pyšný díky svým dosaženým úspěchům a myslí si: “Já jsem nejlepší.” Nezaslouží si dosáhnout útočiště lotosových nohou Pána Viṣṇua, které uctívají všichni světci, protože je drzý a považuje se za velice důležitého.

Význam

Když si nějaký oddaný myslí, že je velice pokročilý v oddané službě, je považován za namyšleného a nehodného místa v bezpečí Pánových lotosových nohou. Znovu lze užít tento pokyn Pána Caitanyi:

tṛṇād api sunīcena
taror api sahiṣṇunā
amāninā mānadena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ

“Člověk by měl zpívat svaté jméno Pána s pokornou myslí a považovat se za nižšího než tráva na ulici. Má být snášenlivější než strom, bez jediné stopy falešné ctižádosti a vždy připravený vzdávat úctu druhým. V takovém stavu mysli může zpívat svaté jméno Pána neustále.” Dokud člověk není pokorný a poddajný, nemá právo sedět u lotosových nohou Pána.

Verš

ataḥ pāpīyasīṁ yonim
āsurīṁ yāhi durmate
yatheha bhūyo mahatāṁ
na kartā putra kilbiṣam

Synonyma

ataḥ — proto; pāpīyasīm — nanejvýš hříšného; yonim — do životního druhu; āsurīm — démonského; yāhi — jdi; durmate — ó ty nestoudníku; yathā — aby; iha — v tomto světě; bhūyaḥ — znovu; mahatām — vůči velkým osobnostem; na — ne; kartā — spácháš; putra — můj milý synu; kilbiṣam — nějaký přestupek.

Překlad

Můj milý, nestoudný synu, nyní se narodíš v nízké, hříšné rodině démonů, abys již nespáchal žádný další přestupek vůči vznešeným světcům tohoto světa.

Význam

Každý člověk si musí dávat velký pozor, aby se nedopouštěl přestupků u lotosových nohou vaiṣṇavů, z nichž je Pán Śiva nejlepší. Śrī Caitanya Mahāprabhu ve svých pokynech Śrīlovi Rūpovi Gosvāmīmu označil přestupek u lotosových nohou vaiṣṇavy výrazem hātī mātā, “šílený slon”. Když šílený slon vnikne do pěkné zahrady, celou ji zničí. Stejně tak když se člověk začne chovat jako šílený slon a dopouští se přestupků u lotosových nohou vaiṣṇavy, zastaví celý svůj duchovní rozvoj. Proto si každý musí dávat dobrý pozor, aby nepáchal přestupky vůči vaiṣṇavům.

Matka Pārvatī trestala Citraketua právem, neboť drze kritizoval svrchovaného otce, Mahādeva, který je otcem živých bytostí podmíněných v rámci tohoto hmotného světa. Bohyně Durgā je nazývána matkou a Pán Śiva otcem. Čistý oddaný má dbát na to, aby vykonával svou danou povinnost a nekritizoval ostatní. To je nejbezpečnější postavení. Má-li člověk naopak sklony kritizovat druhé, může se dopustit velkého přestupku v podobě kritizování vaiṣṇavy.

Jelikož byl Citraketu nepochybně vaiṣṇava, mohlo ho překvapit, že ho Pārvatī proklela. Proto ho bohyně Pārvatī oslovila jako syna (putra). Každý je synem matky Durgy, ale Durgā není obyčejnou matkou. Stačí malá vada v chování nějakého démona, a matka Durgā ho okamžitě potrestá, aby přišel k rozumu. To vysvětlil Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (7.14):

daivī hy eṣā guṇamayī
mama māyā duratyayā
mām eva ye prapadyante
māyām etāṁ taranti te

“Tuto Mou božskou energii, sestávající ze tří kvalit hmotné přírody, je těžké překonat, ale ti, kdo se Mi odevzdají, ji snadno překročí.” Odevzdat se Kṛṣṇovi znamená odevzdat se také Jeho oddaným, neboť nikdo nemůže být řádným služebníkem Kṛṣṇy, dokud není řádným služebníkem oddaného. Chāḍiyā vaiṣṇava-sevā nistāra pāyeche kebā — ten, kdo neslouží služebníkovi Kṛṣṇy, nemůže dosáhnout vznešeného postavení přímého Kṛṣṇova služebníka. Proto matka Pārvatī promlouvala k Citraketuovi přesně jako matka, která říká svému zlobivému dítěti: “Mé milé dítě, trestám tě proto, abys už nikdy nic takového neudělalo.” Tyto mateřské sklony trestat své dítě vidíme i u matky Yaśody, která se stala matkou Nejvyšší Osobnosti Božství. Matka Yaśodā trestala Kṛṣṇu tím, že Ho svázala a hrozila Mu proutkem. Matka má tedy povinnost kárat svého milovaného syna, dokonce i když se jedná o Nejvyššího Pána. Je třeba vědět, že matka Durgā měla právo Citraketua potrestat. Tento trest byl pro něho požehnáním, protože poté, co se narodil jako démon Vṛtrāsura, byl přemístěn přímo na Vaikuṇṭhu.

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ śaptaś citraketur
vimānād avaruhya saḥ
prasādayām āsa satīṁ
mūrdhnā namreṇa bhārata

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; evam — takto; śaptaḥ — prokletý; citraketuḥ — král Citraketu; vimānāt — ze svého letadla; avaruhya — sestupující; saḥ — on; prasādayām āsa — dokonale uspokojil; satīm — Pārvatī; mūrdhnā — hlavou; namreṇa — hluboce skloněnou; bhārata — ó králi Parīkṣite.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Můj milý králi Parīkṣite, když Pārvatī Citraketua proklela, sestoupil ze svého letadla, s velkou pokorou se před ní poklonil a dokonale ji uspokojil.

Verš

citraketur uvāca
pratigṛhṇāmi te śāpam
ātmano ’ñjalināmbike
devair martyāya yat proktaṁ
pūrva-diṣṭaṁ hi tasya tat

Synonyma

citraketuḥ uvāca — král Citraketu řekl; pratigṛhṇāmi — přijímám; te — tvé; śāpam — prokletí; ātmanaḥ — mé vlastní; añjalinā — se sepjatýma rukama; ambike — ó matko; devaiḥ — polobohy; martyāya — smrtelníkovi; yat — co; proktam — předepsané; pūrva-diṣṭam — určené předem podle jeho minulých činů; hi — vskutku; tasya — jeho; tat — to.

Překlad

Citraketu řekl: Má drahá matko, se sepjatýma rukama přijímám tvé prokletí. Nevadí mi, protože štěstí a neštěstí udílejí každému polobozi jako výsledek jeho minulých činů.

Význam

Jelikož byl Citraketu oddaným Pána, prokletí matky Pārvatī ho vůbec neznepokojilo. Dobře věděl, že každý trpí a užívá si za své minulé činy, jak stanoví vyšší autorita, daiva-netra — zástupci Nejvyšší Osobnosti Božství. Věděl, že se u lotosových nohou Pána Śivy či bohyně Pārvatī nedopustil žádného přestupku, ale přesto byl potrestán, což znamená, že tento trest mu byl předurčen. Král si z něho proto nic nedělal. Oddaný je přirozeně tak pokorný a poddajný, že přijímá jakékoliv podmínky jako Pánovo požehnání. Tat te 'nukampāṁ susamīkṣamāṇaḥ (Bhāg. 10.14.8). Oddaný vždy přijímá trest od kohokoliv jako milost Pána. Kdo žije s tímto pojetím, vidí každý nepříznivý obrat v životě jako důsledek svých špatných činů, a nikoho proto neviní. Naopak, tím více tíhne k Nejvyšší Osobnosti Božství, neboť ho jeho utrpení očistilo. Utrpení je tedy také způsob očisty.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura v této souvislosti říká, že ten, kdo rozvinul vědomí Kṛṣṇy a jehož život je naplněný láskou ke Kṛṣṇovi, již nepodléhá utrpení a štěstí, které jsou řízeny zákony karmy — již karmu překonal. Brahma-saṁhitā uvádí: karmāṇi nirdahati kintu ca bhakti-bhājām — oddaný je oproštěn od reakcí své karmy, jelikož přijal proces oddané služby. Tentýž princip potvrzuje Bhagavad-gītā (14.26). Sa guṇān samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate — ten, kdo vykonává oddanou službu, je již zbaven reakcí své hmotné karmy, a okamžitě se tak ocitá na transcendentální úrovni (brahma-bhūta). To je rovněž vyjádřeno ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.21). Kṣīyante cāsya karmāṇi — před dosažením stádia lásky se člověk osvobodí od všech následků karmy.

Pán má Své oddané nesmírně rád a je k nim velice laskavý, a oni proto za žádných okolností nepodléhají následkům karmy. Oddaný se nikdy neuchází o přemístění na nebeské planety; nerozlišuje mezi nebeskými planetami, osvobozením a peklem, neboť různé podmínky v hmotném světě se od sebe v jeho očích neliší. Vždy touží vrátit se domů, zpátky k Bohu, a zůstat tam jako Pánův společník. Toto přání v jeho srdci je čím dál vroucnější, a proto se nestará o hmotné změny ve svém životě. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura podotýká, že Pārvatino prokletí Mahārāje Citraketua je třeba považovat za milost Pána, který chtěl, aby se k Němu Citraketu vrátil co nejdříve, a proto ukončil všechny reakce za jeho minulé činy. Pán, který sídlí v srdci každého, prostřednictvím Pārvatina srdce Citraketua proklel, aby zastavil všechny jeho hmotné reakce. Tak se stal Citraketu v příštím životě Vṛtrāsurou a vrátil se domů, zpátky k Bohu.

Verš

saṁsāra-cakra etasmiñ
jantur ajñāna-mohitaḥ
bhrāmyan sukhaṁ ca duḥkhaṁ ca
bhuṅkte sarvatra sarvadā

Synonyma

saṁsāra-cakre — v kole hmotné existence; etasmin — tato; jantuḥ — živá bytost; ajñāna-mohitaḥ — zmatená nevědomostí; bhrāmyan — putuje; sukham — štěstí; ca — a; duḥkham — neštěstí; ca — také; bhuṅkte — podstupuje; sarvatra — všude; sarvadā — vždy.

Překlad

Živá bytost, která je zmatena nevědomostí, putuje lesem tohoto hmotného světa a vždy a všude si užívá štěstí a neštěstí, jež pocházejí z jejích minulých činů. (Má drahá matko, za tuto událost tedy nelze vinit ani tebe, ani mě.)

Význam

prakṛteḥ kriyamāṇāni
guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ
ahaṅkāra-vimūḍhātmā
kartāham iti manyate

“Duše zmatená falešným egem se považuje za konatele činností, které jsou ve skutečnosti konány třemi kvalitami hmotné přírody.” Podmíněná duše je ve skutečnosti zcela pod kontrolou hmotné přírody. Když putuje z místa na místo — vždy a všude — podléhá výsledkům svých minulých činů. To zařizují přírodní zákony. Živá bytost si však pošetile myslí, že konatelem je ona sama, i když tomu tak ve skutečnosti není. Aby se vysvobodila z karma-cakry, kola výsledků své karmy, musí přijmout proces bhakti-mārgy — oddané služby neboli vědomí Kṛṣṇy. To je jediná pomoc. Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja.

Verš

naivātmā na paraś cāpi
kartā syāt sukha-duḥkhayoḥ
kartāraṁ manyate ’trājña
ātmānaṁ param eva ca

Synonyma

na — ne; eva — vskutku; ātmā — duše; na — ani; paraḥ — někdo jiný (přítel či nepřítel); ca — také; api — vskutku; kartā — konatel; syāt — může být; sukha-duḥkhayoḥ — štěstí a neštěstí; kartāram — konatele; manyate — považuje za; atra — v této souvislosti; ajñaḥ — ten, kdo si není vědom skutečnosti; ātmānam — sebe; param — někoho jiného; eva — vskutku; ca — také.

Překlad

Ani sama živá bytost, ani druzí (přátelé a nepřátelé) nejsou v tomto světě příčinou hmotného štěstí a neštěstí. Z naprosté nevědomosti však živá bytost považuje za příčinu právě sebe a ostatní.

Význam

Velice důležité je zde slovo ajña. Všechny živé bytosti v hmotném světě jsou různou měrou ajña, nevědomé. Tato nevědomost je dále velice výrazná v kvalitě nevědomosti, která je projevem hmotné přírody. Člověk se proto musí svým charakterem a chováním vypracovat na úroveň dobra a pak postupně dospět na transcendentální úroveň, do stádia adhokṣaja, kde realizuje své postavení i postavení ostatních. Vše se děje pod vedením Nejvyšší Osobnosti Božství. Proces udílení výsledků jednání je označován slovem niyatam, “věčně činný”.

Verš

guṇa-pravāha etasmin
kaḥ śāpaḥ ko nv anugrahaḥ
kaḥ svargo narakaḥ ko vā
kiṁ sukhaṁ duḥkham eva vā

Synonyma

guṇa-pravāhe — v proudu kvalit hmotné přírody; etasmin — tomto; kaḥ — co; śāpaḥ — kletba; kaḥ — co; nu — vskutku; anugrahaḥ — projev přízně; kaḥ — co; svargaḥ — povýšení na nebeské planety; narakaḥ — peklo; kaḥ — co; — nebo; kim — co; sukham — štěstí; duḥkham — neštěstí; eva — vskutku; — nebo.

Překlad

Tento hmotný svět připomíná vlny neustále plynoucí řeky. Co je tedy prokletí a co je projev přízně? Co jsou nebeské a co pekelné planety? Co je ve skutečnosti štěstí a co je neštěstí? Vlny se valí neustále, a žádná z nich proto nemá věčné účinky.

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura zpívá: (miche) māyāra vaśe, yāccha bhese', khāccha hābuḍubu, bhāi — “Mé drahé živé bytosti v tomto hmotném světě, proč jste unášeny vlnami kvalit hmotné přírody?” (Jīva) kṛṣṇa-dāsa, ei viśvāsa, karle ta' āra duḥkha nāi — “Když se bude živá bytost snažit pochopit, že je věčným služebníkem Kṛṣṇy, již pro ni nebude existovat utrpení.” Kṛṣṇa chce, abychom se vzdali všech ostatních zaměstnání a odevzdali se Jemu. Jestliže tak učiníme, kde potom bude příčina a následek tohoto hmotného světa? Pro odevzdanou duši nic takového jako je příčina a následek neexistuje. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura v této souvislosti říká, že být umístěn do tohoto hmotného světa je stejné jako být uvržen do solného dolu. Když člověk spadne do solného dolu, na všech stranách okusí jedině sůl. Podobně tento hmotný svět je plný utrpení. Takzvané světské štěstí, které je dočasné, je také utrpením, ale pod vlivem nevědomosti to nejsme schopni pochopit. Taková je naše skutečná situace. Když člověk přijde k rozumu — když si začne být vědom Kṛṣṇy—již se nezajímá o různé podmínky tohoto hmotného světa. Nezajímá se o štěstí či neštěstí, kletby či projevy přízně, nebeské či pekelné planety. Nevidí mezi nimi žádný rozdíl.

Verš

ekaḥ sṛjati bhūtāni
bhagavān ātma-māyayā
eṣāṁ bandhaṁ ca mokṣaṁ ca
sukhaṁ duḥkhaṁ ca niṣkalaḥ

Synonyma

ekaḥ — jeden; sṛjati — tvoří; bhūtāni — různé druhy živých bytostí; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; ātma-māyayā — Svými osobními energiemi; eṣām — všech podmíněných duší; bandham — podmíněný život; ca — a; mokṣam — osvobozený život; ca — také; sukham — štěstí; duḥkham — neštěstí; ca — a; niṣkalaḥ — neovlivněný hmotnými kvalitami.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je jeden. Aniž by byl ovlivněn podmínkami hmotného světa, tvoří Svou osobní energií všechny podmíněné duše. Živá bytost je kvůli svému znečištění hmotnou energií umístěna do nevědomosti, a tím do různých podmínek otroctví. Díky poznání někdy získá osvobození. V sattva-guṇě a rajo-guṇě jen podléhá štěstí a neštěstí.

Význam

Je možné se ptát, proč se živé bytosti nacházejí v různých podmínkách a kdo to zařizuje. Odpověď zní, že to bez pomoci kohokoliv jiného zařizuje Nejvyšší Osobnost Božství. Pán má Své vlastní energie (parāsya śaktir vividhaiva śrūyate) a jedna z nich — vnější energie — pod Jeho dohledem vytváří pro podmíněné duše hmotný svět a různé druhy štěstí a neštěstí. Hmotný svět sestává ze tří kvalit hmotné přírody—sattva-guṇy, rajo-guṇy a tamo-guṇy. Prostřednictvím sattva-guṇy ho Pán udržuje, prostřednictvím rajo-guṇy ho tvoří a prostřednictvím tamo-guṇy ho ničí. Poté, co jsou různé druhy živých bytostí stvořeny, podléhají štěstí a neštěstí podle toho, s kterou kvalitou jsou ve styku. Je-li to sattva-guṇa, kvalita dobra, jsou šťastné, je-li to rajo-guṇa, jsou nešťastné, a pod vlivem tamo-guṇy nechápou, co mají dělat, co je správné a co špatné.

Verš

na tasya kaścid dayitaḥ pratīpo
na jñāti-bandhur na paro na ca svaḥ
samasya sarvatra nirañjanasya
sukhe na rāgaḥ kuta eva roṣaḥ

Synonyma

na — ne; tasya — Jeho (Nejvyššího Pána); kaścit — kdokoliv; dayitaḥ — drahý; pratīpaḥ — nikoliv drahý; na — ne; jñāti — příbuzný; bandhuḥ — přítel; na — ani; paraḥ — druhý; na — ani; ca — také; svaḥ — vlastní; samasya — který je stejně nakloněn; sarvatra — všude; nirañjanasya — aniž by byl ovlivněn hmotnou přírodou; sukhe — ve štěstí; na — ne; rāgaḥ — připoutanost; kutaḥ — odkud; eva — vskutku; roṣaḥ — hněv.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je rovnocenně nakloněn všem živým bytostem. Nikdo Mu proto není velice drahý a nikdo pro Něho není velký nepřítel; nikdo není Jeho přítelem a nikdo Jeho příbuzným. Jelikož je odpoutaný od hmotného světa, nemá zalíbení v takzvaném štěstí a necítí žádnou zášť k takzvanému neštěstí. Tyto dva pojmy — štěstí a neštěstí—jsou relativní. Pán je neustále šťastný, a neštěstí pro Něho tedy nepřipadá v úvahu.

Verš

tathāpi tac-chakti-visarga eṣāṁ
sukhāya duḥkhāya hitāhitāya
bandhāya mokṣāya ca mṛtyu-janmanoḥ
śarīriṇāṁ saṁsṛtaye ’vakalpate

Synonyma

tathāpi — přesto; tat-śakti — Pánovy energie; visargaḥ — stvoření; eṣām — těchto (podmíněných duší); sukhāya — pro štěstí; duḥkhāya — pro neštěstí; hita-ahitāya — pro zisk a ztrátu; bandhāya — pro otroctví; mokṣāya — pro osvobození; ca — také; mṛtyu — smrti; janmanoḥ — a zrození; śarīriṇām — všech těch, kdo přijali hmotná těla; saṁsṛtaye — pro opakování; avakalpate — jedná.

Překlad

Přestože Nejvyšší Pán není připoutaný k našemu štěstí a neštěstí, jež odpovídá karmě, a přestože nikdo není Jeho nepřítel či oblíbenec, prostřednictvím Své hmotné energie vytváří zbožné a bezbožné činnosti. Tak tvoří štěstí a neštěstí, příznivý a nepříznivý osud, otroctví a osvobození a také zrození a smrt, aby zajistil pokračování materialistického způsobu života.

Význam

I když je Nejvyšší Pán konečným konatelem všeho, ve Své původní transcendentální existenci není zodpovědný za štěstí a neštěstí či otroctví a osvobození podmíněných duší. To jsou výsledky plodonosných činností živých bytostí v tomto hmotném světě. Jeden člověk je na nařízení soudce propuštěn z vězení a druhý uvězněn, ale soudce za to nenese zodpovědnost, neboť neštěstí a štěstí těchto lidí je výsledkem jejich vlastních činností. I když je vláda z konečného hlediska svrchovanou autoritou, výkon spravedlnosti je v pravomoci jejích příslušných institucí a vláda samotná nezodpovídá za jednotlivé rozsudky; staví se tedy ke všem občanům stejně. Také Nejvyšší Pán je neutrální, ale pro udržování zákona a řádu má Jeho svrchovaná vláda různá oddělení, která dohlížejí na činnosti živých bytostí. Dalším příkladem uváděným v této souvislosti je, že lilie se otevírají či zavírají vlivem slunečního svitu, a čmeláci si proto užívají nebo trpí, ale sluneční svit a planeta Slunce nenesou za štěstí a neštěstí čmeláků zodpovědnost.

Verš

atha prasādaye na tvāṁ
śāpa-mokṣāya bhāmini
yan manyase hy asādhūktaṁ
mama tat kṣamyatāṁ sati

Synonyma

atha — proto; prasādaye — snažím se potěšit; na — ne; tvām — tebe; śāpa-mokṣāya — abych byl osvobozen od tvého prokletí; bhāmini — ó rozhněvaná; yat — co; manyase — považuješ; hi — vskutku; asādhu-uktam — nevhodná řeč; mama — moje; tat — to; kṣamyatām — nechť je odpuštěno; sati — ó ctnostná.

Překlad

Ó matko, jsi nyní zbytečně rozhněvaná, ale jelikož je všechno mé štěstí a neštěstí předurčené mými minulými činnostmi, nežádám, abych byl zbaven tvého prokletí. I když jsem neřekl nic špatného, nechť je mi prosím vše, co považuješ za špatné, odpuštěno.

Význam

Citraketu si byl plně vědom toho, jak působením zákonů přírody vznikají výsledky karmy, a nechtěl být Pārvatina prokletí zbaven. Chtěl ji však uspokojit, neboť i když byl jeho výrok přirozený, cítila se dotčena. Pokládal za samozřejmost se Pārvatī omluvit.

Verš

śrī-śuka uvāca
iti prasādya giriśau
citraketur arindama
jagāma sva-vimānena
paśyatoḥ smayatos tayoḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; prasādya — poté, co uspokojil; giriśau — Pána Śivu a jeho manželku, Pārvatī; citraketuḥ — král Citraketu; arim-dama — ó králi Parīkṣite, který vždy dokážeš přemoci nepřítele; jagāma — vzdálil se; sva-vimānena — svým letadlem; paśyatoḥ — přihlíželi; smayatoḥ — usmívali se; tayoḥ — zatímco Pán Śiva a Pārvatī.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Ó králi Parīkṣite, přemožiteli nepřátel, když Citraketu uspokojil Pána Śivu a jeho manželku Pārvatī, nastoupil do svého letadla a odletěl, provázen jejich pohledem. Když Śiva a Pārvatī viděli, že se nebojí, přestože slyšel prokletí, usmívali se v úžasu nad jeho chováním.

Verš

tatas tu bhagavān rudro
rudrāṇīm idam abravīt
devarṣi-daitya-siddhānāṁ
pārṣadānāṁ ca śṛṇvatām

Synonyma

tataḥ — poté; tu — pak; bhagavān — nejmocnější; rudraḥ — Pán Śiva; rudrāṇīm — své manželce, Pārvatī; idam — toto; abravīt — pravil; devarṣi — zatímco velký mudrc Nārada; daitya — démoni; siddhānām — a obyvatelé Siddhaloky, kteří ovládají jógové síly; pārṣadānām — jeho osobní společníci; ca — také; śṛṇvatām — naslouchali.

Překlad

Poté Pán Śiva, který je velice mocný, oslovil v přítomnosti velkého mudrce Nārady, démonů, obyvatel Siddhaloky a svých osobních společníků svou manželku Pārvatī, zatímco všichni naslouchali.

Verš

śrī-rudra uvāca
dṛṣṭavaty asi suśroṇi
harer adbhuta-karmaṇaḥ
māhātmyaṁ bhṛtya-bhṛtyānāṁ
niḥspṛhāṇāṁ mahātmanām

Synonyma

śrī-rudraḥ uvāca — Pán Śiva pravil; dṛṣṭavatī asi — viděla jsi; su-śroṇi — ó krásná Pārvatī; hareḥ — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; adbhuta-karmaṇaḥ — Jehož činy jsou úžasné; māhātmyam — velikost; bhṛtya-bhṛtyānām — služebníků služebníků; niḥspṛhāṇām — jež neusilují o smyslový požitek; mahātmanām — velké duše.

Překlad

Pán Śiva řekl: Má milá, krásná Pārvatī, viděla jsi, jak vznešení jsou vaiṣṇavové? Jsou to velké duše, neboť slouží služebníkům Nejvyšší Osobnosti Božství, Hariho, a nezajímají se o žádné hmotné štěstí.

Význam

Pán Śiva, manžel Pārvatī, své ženě řekl: “Má milá Pārvatī, máš nádhernou postavu a jsi nepochybně slavná. Nemyslím si však, že můžeš soupeřit s krásou a slávou oddaných, kteří se stali služebníky služebníků Nejvyšší Osobnosti Božství.” Pán Śiva se samozřejmě usmíval, když takto žertoval se svou manželkou, neboť jiní takto hovořit nemohou. “Nejvyšší Pán,” pokračoval Śiva, “jedná vždy vznešeným způsobem, a zde je další příklad Jeho úžasného vlivu na Jeho oddaného, krále Citraketua. Jen se podívej — přestože jsi krále proklela, vůbec se nebál, a ani toho nelitoval. Naopak ti vzdal úctu, nazval tě matkou a přijal tvoje prokletí s pocitem viny. Neřekl nic na oplátku. Taková je vznešenost oddaného. Tím, jak klidně toleroval tvoji kletbu, nepochybně překonal slávu tvé krásy a tvé moci ho proklít. Nestranně mohu posoudit, že tento oddaný, Citraketu, tě i s tvou vznešeností porazil jednoduše tím, že se stal čistým oddaným Pána.” Jak řekl Śrī Caitanya Mahāprabhu: taror api sahiṣṇunā. Oddaný dokáže stejně jako strom tolerovat všechna prokletí a životní zvraty. To je vznešenost oddaného. Pán Śiva Pārvatī nepřímo zakázal dopouštět se takové chyby a proklínat oddaného, jako je Citraketu. Naznačil, že i když je mocná, král — aniž by projevil jakoukoliv moc—překonal její moc svou tolerancí.

Verš

nārāyaṇa-parāḥ sarve
na kutaścana bibhyati
svargāpavarga-narakeṣv
api tulyārtha-darśinaḥ

Synonyma

nārāyaṇa-parāḥ — čistí oddaní, které zajímá pouze služba Nārāyaṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství; sarve — všichni; na — ne; kutaścana — kdekoliv; bibhyati — bojí se; svarga — na vyšších planetárních soustavách; apavarga — při osvobození; narakeṣu — a v pekle; api — i; tulya — stejná; artha — hodnota; darśinaḥ — kteří vidí.

Překlad

Oddaní, kteří jsou zaměstnaní výhradně oddanou službou Nejvyšší Osobnosti Božství, Nārāyaṇovi, se nikdy nebojí žádných životních podmínek. Nebeské planety, osvobození a pekelné planety pro ně znamenají jedno a totéž, neboť je zajímá pouze služba Pánu.

Význam

Pārvatī se přirozeně mohla zeptat, jak oddaní dosáhli takové vznešenosti. Tento verš proto vysvětluje, že jsou nārāyaṇa-para, závislí výhradně na Nārāyaṇovi. Nevadí jim nepříznivé zvraty v životě, neboť se ve službě Nārāyaṇovi naučili tolerovat všechny těžkosti, které mohou nastat. Nestarají se o to, zda jsou v nebi či v pekle; pouze slouží Pánu. V tom spočívá jejich vznešenost. Ānukūlyena kṛṣṇānuśīlanam — jsou plně zaměstnáni službou Pánu, a proto jsou vznešení. Výrazem bhṛtya-bhṛtyānām Pán Śiva poukázal na to, že Citraketu byl jedním příkladem tolerance a vznešenosti, ale že slavní jsou všichni oddaní, kteří se odevzdali Pánu jako Jeho věční služebníci. Netouží po štěstí, které skýtá dosažení nebeských planet, osvobození nebo splynutí s Brahmanem, svrchovanou duchovní září. Takové výhody jejich mysl nepřitahují. Zajímají se pouze o přímou službu Pánu.

Verš

dehināṁ deha-saṁyogād
dvandvānīśvara-līlayā
sukhaṁ duḥkhaṁ mṛtir janma
śāpo ’nugraha eva ca

Synonyma

dehinām — všech těch, kdo přijali hmotná těla; deha-saṁyogāt — kvůli styku s hmotným tělem; dvandvāni — duality; īśvara-līlayā — svrchovanou vůlí Pána; sukham — štěstí; duḥkham — neštěstí; mṛtiḥ — smrt; janma — zrození; śāpaḥ — prokletí; anugrahaḥ — projev přízně; eva — jistě; ca — a.

Překlad

Živé bytosti jsou kvůli působení vnější energie Nejvyššího Pána podmíněné, když jsou ve styku s hmotnými těly. Duality v podobě štěstí a neštěstí, zrození a smrti, prokletí a projevů přízně jsou přirozené vedlejší produkty tohoto styku v hmotném světě.

Význam

V Bhagavad-gītě čteme: mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram — chod hmotného světa je pod dohledem bohyně Durgy, hmotné energie Pána, ale ta jedná pod vedením Nejvyšší Osobnosti Božství. To rovněž potvrzuje Brahma-saṁhitā (5.44):

sṛṣṭi-sthiti-pralaya-sādhana-śaktir ekā
chāyeva yasya bhuvanāni bibharti durgā

Durgā — bohyně Pārvatī, manželka Pána Śivy — je nesmírně mocná. Svým samotným přáním může stvořit, udržovat a zničit jakékoliv množství vesmírů, ale jedná pod vedením Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy, nikoliv nezávisle. Kṛṣṇa je nestranný, ale jelikož toto je hmotný svět duality, vůlí Nejvyššího jsou vytvořeny relativní pojmy jako štěstí a neštěstí nebo prokletí a projevy přízně. Osoby, které nejsou nārāyaṇa-para, čistými oddanými, tento duální charakter hmotného světa nevyhnutelně znepokojuje, zatímco oddané, kteří jsou připoutaní ke službě Pánu, neznepokojuje ani v nejmenším. Například Haridāse Ṭhākura zbili holí na dvaceti dvou tržištích, ale jeho to vůbec nevyvedlo z klidu; místo toho bití s úsměvem toleroval. Oddaní nejsou ani trochu znepokojeni, bez ohledu na znepokojující hmotné duality. Jelikož upínají mysl na lotosové nohy Pána a soustřeďují se na Pánovo svaté jméno, necítí takzvané bolesti a radosti, způsobené dualitami tohoto světa.

Verš

aviveka-kṛtaḥ puṁso
hy artha-bheda ivātmani
guṇa-doṣa-vikalpaś ca
bhid eva srajivat kṛtaḥ

Synonyma

aviveka-kṛtaḥ — činěné v nevědomosti, bez zralého uvážení; puṁsaḥ — živé bytosti; hi — vskutku; artha-bhedaḥ — rozlišování hodnot; iva — jako; ātmani — v sobě; guṇa-doṣa — kvality a chyby; vikalpaḥ — představa; ca — a; bhit — rozdíl; eva — jistě; sraji — v girlandě; vat — jako; kṛtaḥ — učiněné.

Překlad

Stejně jako člověk mylně považuje girlandu z květin za hada nebo prožívá štěstí a neštěstí ve snu, tak v hmotném světě kvůli nedostatku důkladného uvážení rozlišujeme mezi štěstím a neštěstím a považujeme jedno za dobré a druhé za špatné.

Význam

Štěstí i neštěstí hmotného světa duality jsou mylné představy. V Caitanya-caritāmṛtě (Antya 4.176) je řečeno:

”dvaite" bhadrābhadra-jñāna, saba—”manodharma"
”ei bhāla, ei manda",—ei saba ”bhrama"

Rozdíly mezi štěstím a neštěstím v hmotném světě duality jsou pouze mentální výmysly, neboť takzvané štěstí a neštěstí jsou ve skutečnosti jedno a totéž. Jsou jako štěstí a neštěstí ve snech. Spící člověk si sněním vytváří štěstí a neštěstí, jež však ve skutečnosti neexistují.

Dalším příkladem v tomto verši je, že girlanda z květů je velice pěkná, ale omylem, z nedostatku zralého poznání, ji může někdo považovat za hada. S tím se pojí výrok Prabodhānandy Sarasvatīho: viśvaṁ pūrṇa-sukhāyate. Každého v hmotném světě sužují strastiplné podmínky, ale Śrīla Prabodhānanda Sarasvatī říká, že tento svět je plný štěstí. Jak je to možné? Odpovídá: yat-kāruṇya-kaṭākṣa-vaibhavavatāṁ taṁ gauram eva stumaḥ. Oddaný pokládá neštěstí tohoto hmotného světa za štěstí jedině díky bezpříčinné milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Śrī Caitanya Mahāprabhu Svým osobním chováním ukázal, že není nikdy nešťastný, ale naopak vždy šťastný, když zpívá Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Každý by měl kráčet ve stopách Śrī Caitanyi Mahāprabhua a neustále zpívat mahā-mantru: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Pak nebude nikdy zakoušet neštěstí světa duality. Zpívá-li člověk svaté jméno Pána, je šťastný v jakýchkoliv podmínkách.

Ve snech si někdy užíváme sladké rýže a jindy trpíme kvůli smrti jednoho z milovaných členů naší rodiny. Jelikož tatáž mysl a tělo existují v tomtéž hmotném světě duality také když jsme vzhůru, není takzvané štěstí a neštěstí tohoto světa o nic lepší než falešné, povrchní štěstí snů. Mysl je zprostředkujícím médiem za snění i bdění a vše, co vytvoří v rámci přijímání a odmítání (saṅkalpa a vikalpa), se nazývá manodharma, mentální výmysl.

Verš

vāsudeve bhagavati
bhaktim udvahatāṁ nṛṇām
jñāna-vairāgya-vīryāṇāṁ
na hi kaścid vyapāśrayaḥ

Synonyma

vāsudeve — Pánu Vāsudevovi, Kṛṣṇovi; bhagavati — Nejvyšší Osobnosti Božství; bhaktim — lásku a víru v oddanou službu; udvahatām — pro ty, kteří nosí; nṛṇām — lidi; jñāna-vairāgya — skutečného poznání a odpoutanosti; vīryāṇām — oplývající velkou silou; na — ne; hi — vskutku; kaścit — cokoliv; vyapāśrayaḥ — jako zájem nebo útočiště.

Překlad

Ti, kdo oddaně slouží Pánu Vāsudevovi, Kṛṣṇovi, přirozeně vlastní dokonalé poznání a odpoutanost od tohoto hmotného světa. Takoví oddaní se proto nezajímají o takzvané štěstí nebo takzvané neštěstí v tomto světě.

Význam

Zde můžeme vidět rozdíl mezi oddaným a filozofem, který spekuluje na téma transcendence. Oddaný nemusí rozvíjet poznání, aby pochopil falešnost či dočasnost tohoto hmotného světa. Díky jeho čisté oddanosti Vāsudevovi se u něho toto poznání a odpoutanost projeví přirozeně. To je potvrzeno na jiném místě ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.7):

vāsudeve bhagavati
bhakti-yogaḥ prayojitaḥ
janayaty āśu vairāgyaṁ
jñānaṁ ca yad ahaitukam

Ten, kdo vykonává čistou oddanou službu Vāsudevovi, Kṛṣṇovi, získává automaticky informace o tomto hmotném světě, a proto je přirozeně odpoutaný. Tuto odpoutanost umožňuje jeho vysoká úroveň poznání. Spekulující filozof se snaží chápat, že tento hmotný svět je falešný, pomocí rozvoje poznání, ale u oddaného se toto pochopení projeví automaticky, bez vedlejšího úsilí. Māyāvādští filozofové jsou možná velice pyšní na své takzvané poznání, ale jelikož nemají pochopení Vāsudeva (vāsudevaḥ sarvam iti), nechápou ani svět duality, který je projevem Vāsudevovy vnější energie. Dokud tedy takzvaní jñānī nepřijmou útočiště u Vāsudeva, bude jejich spekulativní poznání nedokonalé. Ye 'nye 'ravindākṣa vimukta-māninaḥ. Pouze si myslí, že se zbavili znečištění hmotného světa, ale jelikož nepřijímají útočiště u lotosových nohou Vāsudeva, jejich poznání je nečisté. Když se skutečně očistí, odevzdají se lotosovým nohám Vāsudeva. Absolutní Pravdu tedy pochopí snadněji oddaný než jñānī, kteří ve snaze porozumět Vāsudevovi pouze spekulují. To Pán Śiva potvrzuje v následujícím verši.

Verš

nāhaṁ viriñco na kumāra-nāradau
na brahma-putrā munayaḥ sureśāḥ
vidāma yasyehitam aṁśakāṁśakā
na tat-svarūpaṁ pṛthag-īśa-māninaḥ

Synonyma

na — ne; aham — já (Pán Śiva); viriñcaḥ — Pán Brahmā; na — ani; kumāra — Aśvinī-kumārové; nāradau — velký světec Nārada; na — ani; brahma-putrāḥ — synové Pána Brahmy; munayaḥ — velcí světci; sura-īśāḥ — všichni velcí polobozi; vidāma — známe; yasya — Jehož; īhitam — činnosti; aṁśaka-aṁśakāḥ — ti, kdo jsou částmi částí; na — ne; tat — Jeho; sva-rūpam — skutečnou osobnost; pṛthak — oddělení; īśa — vládci; māninaḥ — kteří si myslíme, že jsme.

Překlad

Zábavy a osobnost Nejvyššího Pána nechápu ani já (Pán Śiva), ani Brahmā, Aśvinī-kumārové, Nārada či další velcí mudrci, kteří jsou Brahmovými syny. Nechápou je dokonce ani polobozi. I když jsme částmi Pána, považujeme se za nezávislé, samostatné vládce, a proto nemůžeme pochopit Jeho totožnost.

Význam

Brahma-saṁhitā (5.33) uvádí:

advaitam acyutam anādim ananta-rūpam
ādyaṁ purāṇa-puruṣaṁ nava-yauvanaṁ ca
vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám Nejvyšší Osobnost Božství, Govindu, který je původní osobou — je absolutní, nikdy nepoklesne, nemá počátek, je stále původní i přesto, že se expanduje do neomezených podob, je nejstarší a vždy vypadá jako mladík. Tyto věčné, blažené, vševědoucí podoby Pána nechápou ani ti nejlepší znalci Ved; jsou však vždy projeveny čistým oddaným.” Pán Śiva se staví do role jednoho z neoddaných, kteří nechápou totožnost Nejvyššího Pána. Pán, který je ananta, má neomezeně mnoho podob. Jak by Mu tedy mohl obyčejný člověk porozumět? Pán Śiva stojí samozřejmě výše než obyčejné lidské bytosti, ale přesto ani on nedokáže pochopit Nejvyšší Osobnost Božství. Śiva nepatří ani mezi obyčejné živé bytosti, ani do kategorie Pána Viṣṇua. Jeho postavení je mezi Pánem Viṣṇuem a obyčejnou jīvou.

Verš

na hy asyāsti priyaḥ kaścin
nāpriyaḥ svaḥ paro ’pi vā
ātmatvāt sarva-bhūtānāṁ
sarva-bhūta-priyo hariḥ

Synonyma

na — ne; hi — vskutku; asya — Pána; asti — je; priyaḥ — velmi milý; kaścit — někdo; na — ani; apriyaḥ — nemilý; svaḥ — vlastní; paraḥ — jiný; api — dokonce; — nebo; ātmatvāt — jelikož je duší duše; sarva-bhūtānām — všech živých bytostí; sarva-bhūta — všem živým bytostem; priyaḥ — nesmírně milý; hariḥ — Pán Hari.

Překlad

Nikdo Mu není velmi drahý a nikdo Mu není nepřítelem. Nikoho nemá za Svého příbuzného a nikdo Mu není cizí. Je ve skutečnosti duší duše všech živých bytostí. Je tedy přítelem všech živých bytostí a je jim všem velice blízký a milý.

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství je ve Svém druhém aspektu Nadduší všech živých bytostí. Tak jako je každému nesmírně drahé jeho vlastní já, Svrchované Já tohoto vlastního já je ještě dražší. Nikdo nemůže být nepřítelem přátelského Nejvyššího Já, Pána, který se staví ke každému stejně. Vztahy náklonnosti či nepřátelství mezi Nejvyšším Pánem a živými bytostmi existují kvůli zásahu iluzorní energie. Tyto různé vztahy se objevují proto, že se mezi Pána a živé bytosti staví tři kvality hmotné přírody. Živá bytost ve svém čistém stavu je ve skutečnosti Pánovi vždy nesmírně drahá a Pán je drahý jí. Stranění či nepřátelství nepřipadají v úvahu.

Verš

tasya cāyaṁ mahā-bhāgaś
citraketuḥ priyo ’nugaḥ
sarvatra sama-dṛk śānto
hy ahaṁ caivācyuta-priyaḥ
tasmān na vismayaḥ kāryaḥ
puruṣeṣu mahātmasu
mahāpuruṣa-bhakteṣu
śānteṣu sama-darśiṣu

Synonyma

tasya — Jeho (Pána); ca — a; ayam — tento; mahā-bhāgaḥ — nejšťastlivější; citraketuḥ — král Citraketu; priyaḥ — milovaný; anugaḥ — nanejvýš poslušný služebník; sarvatra — všude; sama-dṛk — vidí rovnocenně; śāntaḥ — velmi klidný; hi — vskutku; aham — já; ca — také; eva — jistě; acyuta-priyaḥ — velmi drahý Pánu Kṛṣṇovi, který nikdy neselhává; tasmāt — proto; na — žádný; vismayaḥ — div; kāryaḥ — má být vykonán; puruṣeṣu — mezi osobami; mahā-ātmasu — které jsou vznešenými dušemi; mahā-puruṣa-bhakteṣu — oddaní Pána Viṣṇua; śānteṣu — klidní; sama-darśiṣu — vidící každého stejně.

Překlad

Tento velkodušný Citraketu je drahým oddaným Pána. Pohlíží na všechny živé bytosti stejně a je osvobozený od připoutanosti a nenávisti. Také já jsem velice drahý Pánu Nārāyaṇovi. Nikdo by se tedy neměl divit, když vidí činnosti nejvznešenějších oddaných Nārāyaṇa, neboť jsou zbaveni připoutanosti a zášti. Zůstávají vždy klidní a jsou stejně nakloněni všem.

Význam

Je řečeno: vaiṣṇavera kriyā, mudrā vijñeha nā bujhaya — člověk se nemá divit, když vidí činnosti vznešených, osvobozených vaiṣṇavů. Stejně jako se nemá nechat zmást jednáním Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, neměl by se nechat zmást ani jednáním Jeho oddaných. Pán i Jeho oddaní jsou osvobození. Jsou na stejné úrovni; jediný rozdíl spočívá v tom, že Pán je vládce a oddaní jsou služebníci. Kvalitativně jsou totožní. V Bhagavad-gītě (9.29) Osobnost Božství říká:

samo ’haṁ sarva-bhūteṣu
na me dveṣyo ’sti na priyaḥ
ye bhajanti tu māṁ bhaktyā
mayi te teṣu cāpy aham

“Nikdo není mým nepřítelem a nikomu nestraním. Jsem stejně nakloněn všem. Ale každý, kdo mi s oddaností slouží, je Můj přítel, je ve Mně, a já jsem také přítelem jemu.” Z tohoto výroku Nejvyššího Pána je zřejmé, že Jeho oddaní jsou Mu vždy nesmírně drazí. Pán Śiva v podstatě Pārvatī řekl: “Citraketu i já jsme vždy velmi drazí Nejvyššímu Pánu — on i já jsme jakožto služebníci Pána na stejné úrovni. Jsme přátelé a někdy se navzájem bavíme žertovnými slovy. Když se Citraketu hlasitě smál mému chování, bylo to míněno přátelsky, a proto nebyl důvod ho proklínat.” Pán Śiva se takto snažil svou manželku Pārvatī přesvědčit, že její prokletí Citraketua nebylo příliš moudré.

Zde vidíme rozdíl mezi mužem a ženou, který existuje i na vyšších úrovních života — dokonce i mezi Pánem Śivou a jeho manželkou. Pán Śiva Citraketuovi bez potíží porozuměl, ale Pārvatī nikoliv. I na vyšších úrovních života tedy existuje rozdíl mezi chápáním muže a ženy. Je možné jednoznačně říci, že chápání ženy je vždy na nižší úrovni než chápání muže. V západních zemích se nyní hodně mluví o tom, že by muž a žena měli být považováni za rovnocenné, ale z tohoto verše vyplývá, že žena je vždy méně inteligentní než muž.

Je zřejmé, že Citraketu měl v úmyslu kritizovat chování svého přítele Pána Śivy, protože Śiva seděl s manželkou na klíně. Pán Śiva zase chtěl kritizovat Citraketua za to, že navenek vystupuje jako velký oddaný, ale přitom si chce užívat se ženami z planety Vidyādharů. To vše byly přátelské žerty; nejednalo se o nic vážného, za co by měla Pārvatī Citraketua proklít. Když Pārvatī vyslechla výklad Pána Śivy, jistě se velice styděla za to, že Citraketua proklela, aby se stal démonem. Matka Pārvatī nebyla schopná docenit Citraketuovo postavení, a proto ho proklela, ale když porozuměla slovům Pána Śivy, velice se styděla.

Verš

śrī-śuka uvāca
iti śrutvā bhagavataḥ
śivasyomābhibhāṣitam
babhūva śānta-dhī rājan
devī vigata-vismayā

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; śrutvā — když slyšela; bhagavataḥ — nejmocnějšího poloboha; śivasya — Pána Śivy; umā — Pārvatī; abhibhāṣitam — pokyn; babhūva — stala se; śānta-dhīḥ — velmi klidná; rājan — ó králi Parīkṣite; devī — bohyně; vigata-vismayā — zbavená údivu.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó králi, když polobohyně (Umā, manželka Pána Śivy) vyslechla tuto řeč svého manžela, přestala se chování krále Citraketua divit a ustálila svou inteligenci.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura poznamenává, že slovo śānta-dhīḥ znamená svīya-pūrva-svabhāva-smṛtyā. Když si Pārvatī vzpomněla na své dřívější chování — jak proklela Citraketua — velice se styděla a zakryla si tvář cípem svého sārī. Přiznala, že Citraketua proklela neprávem.

Verš

iti bhāgavato devyāḥ
pratiśaptum alantamaḥ
mūrdhnā sa jagṛhe śāpam
etāvat sādhu-lakṣaṇam

Synonyma

iti — takto; bhāgavataḥ — nejvznešenější oddaný; devyāḥ — Pārvatī; pratiśaptum — proklít na oplátku; alantamaḥ — schopný po všech stránkách; mūrdhnā — svou hlavou; saḥ — on (Citraketu); jagṛhe — přijal; śāpam — prokletí; etāvat — tolik; sādhu-lakṣaṇam — příznak oddaného.

Překlad

Velký oddaný Citraketu měl takovou moc, že byl zcela způsobilý matku Pārvatī na oplátku také proklít, ale místo toho jen s velkou pokorou kletbu přijal a Pánu Śivovi a jeho manželce se poklonil. To je třeba vysoce hodnotit jako standardní chování vaiṣṇavy.

Význam

Když Pán Śiva matku Pārvatī poučil, pochopila, že prokletí Citraketua byla chyba. Král Citraketu byl tak vznešeného charakteru, že i když ho matka Pārvatī chybně proklela, okamžitě sestoupil ze svého letadla, poklonil se jí a přijal její kletbu. To již bylo vysvětleno: nārāyaṇa-parāḥ sarve na kutaścana bibhyati. Citraketu byl čestný a cítil, že jelikož ho Pārvatī chtěla proklít, může toto prokletí přijmout, jen aby ji potěšil. Tomu se říká sādhu-lakṣaṇam, vlastnost sādhua neboli oddaného. Jak vysvětlil Śrī Caitanya Mahāprabhu: tṛṇād api sunīcena taror api sahiṣṇunā. Oddaný má být vždy velice pokorný a mírný a vzdávat veškerou úctu druhým, zvláště výše postaveným. Jelikož ho chrání Nejvyšší Osobnost Božství, je vždy mocný, ale nechce svou moc projevovat zbytečně. Když má však nějakou moc méně inteligentní člověk, chce ji využít k tomu, aby získal smyslový požitek. Tak se oddaný nikdy nechová.

Verš

jajñe tvaṣṭur dakṣiṇāgnau
dānavīṁ yonim āśritaḥ
vṛtra ity abhivikhyāto
jñāna-vijñāna-saṁyutaḥ

Synonyma

jajñe — narodil se; tvaṣṭuḥ — brāhmaṇy, který se jmenoval Tvaṣṭā; dakṣiṇa-agnau — v obětním ohni zvaném dakṣiṇāgni; dānavīm — démonský; yonim — životní druh; āśritaḥ — přijal útočiště v; vṛtraḥ — Vṛtra; iti — takto; abhivikhyātaḥ — proslavený; jñāna-vijñāna-saṁyutaḥ — plně obdařený transcendentálním poznáním a jeho praktickým uplatněním v životě.

Překlad

Tentýž Citraketu se kvůli prokletí od matky Durgy (Bhavānī, manželky Pána Śivy) narodil v démonském druhu života. Ačkoliv byl stále plně obeznámený s transcendentálním poznáním a jeho praktickým uplatněním v životě, zjevil se jako démon při ohnivé oběti, kterou vykonával Tvaṣṭā, a tak začal být známý jako Vṛtrāsura.

Význam

Slovo yoni je obvykle chápáno ve významu jāti — rod, skupina či druh. I když se Vṛtrāsura zjevil v rodu démonů, je jasně řečeno, že jeho duchovní poznání i nadále existovalo. Jñāna-vijñāna-saṁyutaḥ—duchovní poznání, které měl, a jeho praktické uplatnění v životě se mu neztratily. Proto je řečeno, že i když oddaný z nějakého důvodu poklesne, přesto není ztracen.

yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṁ
ko vārtha āpto 'bhajatāṁ sva-dharmataḥ

Jakmile je někdo jednou pokročilý v oddané službě, již své duchovní jmění nikdy, za žádných okolností neztratí. Jakýkoliv duchovní pokrok, kterého dosáhl, si nese s sebou. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě. I když bhakti-yogī poklesne, narodí se v bohaté rodině nebo v rodině brāhmaṇů, kde opět začne vykonávat činnosti oddané služby od bodu, kde skončil. Přestože byl Vṛtrāsura známý jako asura, démon, o své vědomí Kṛṣṇy neboli oddanou službu nepřišel.

Verš

etat te sarvam ākhyātaṁ
yan māṁ tvaṁ paripṛcchasi
vṛtrasyāsura-jāteś ca
kāraṇaṁ bhagavan-mateḥ

Synonyma

etat — toto; te — tobě; sarvam — vše; ākhyātam — vyložil; yat — co; mām — mě; tvam — ty; paripṛcchasi — ptal ses; vṛtrasya — Vṛtrāsury; asura-jāteḥ — který se narodil v druhu asurů; ca — a; kāraṇam — příčinu; bhagavat-mateḥ — vznešené inteligence ve vědomí Kṛṣṇy.

Překlad

Můj milý králi Parīkṣite, ptal ses mě, jak došlo k tomu, že se Vṛtrāsura, velký oddaný, objevil v rodu démonů. Snažil jsem se ti to tedy vše dopodrobna vyložit.

Verš

itihāsam imaṁ puṇyaṁ
citraketor mahātmanaḥ
māhātmyaṁ viṣṇu-bhaktānāṁ
śrutvā bandhād vimucyate

Synonyma

itihāsam — příběh; imam — tento; puṇyam — velice zbožný; citraketoḥ — Citraketua; mahā-ātmanaḥ — vznešeného oddaného; māhātmyam — obsahující slávu; viṣṇu-bhaktānām — od oddaných Viṣṇua; śrutvā — naslouchající; bandhāt — z pout podmíněného, hmotného života; vimucyate — je vysvobozen.

Překlad

Citraketu byl velký oddaný (mahātmā). Vyslechne-li člověk tento příběh o Citraketuovi od čistého oddaného, bude i on vysvobozen z podmíněného, hmotného života.

Význam

Nezasvěcení lidé, neoddaní, si někdy historické události popsané v Purāṇách — jako je příběh o Citraketuovi z Bhāgavata Purāṇy — mylně vykládají. Śukadeva Gosvāmī proto radil vyslechnout příběh o Citraketuovi od oddaného. Vše o oddané službě či vlastnostech Pána a Jeho oddaných je třeba vyslechnout od oddaného, nikoliv od profesionálního přednašeče. To je zde doporučeno. Sekretář Śrī Caitanyi Mahāprabhua také radil učit se Śrīmad-Bhāgavatamu od oddaného: yāha, bhāgavata paḍa vaiṣṇavera sthāne. Výrokům Śrīmad-Bhāgavatamu není správné naslouchat od profesionálních přednašečů, neboť v jejich podání nebudou účinné. Śrī Sanātana Gosvāmī nám uvedením citátu z Padma Purāṇy přísně zakazuje naslouchat tomu, co o činnostech Pána a Jeho oddaných říkají neoddaní:

avaiṣṇava-mukhodgīrṇaṁ
pūtaṁ hari-kathāmṛtam
śravaṇaṁ naiva kartavyaṁ
sarpocchiṣṭaṁ yathā payaḥ

“O Kṛṣṇovi nemá člověk poslouchat nic od neoddaného. Mléko, kterého se dotkla hadí tlama, působí jako jed; stejně tak i hovory o Kṛṣṇovi, které vede neoddaný, jsou jedovaté.” Člověk musí být autorizovaný oddaný, a pak může kázat a vštěpovat svým posluchačům vědu o oddané službě.

Verš

ya etat prātar utthāya
śraddhayā vāg-yataḥ paṭhet
itihāsaṁ hariṁ smṛtvā
sa yāti paramāṁ gatim

Synonyma

yaḥ — každý, kdo; etat — tento; prātaḥ — časně ráno; utthāya — vstávající; śraddhayā — s vírou; vāk-yataḥ — ovládající mysl a slova; paṭhet — může číst; itihāsam — historický příběh; harim — Nejvyššího Pána; smṛtvā — vzpomínající; saḥ — ta osoba; yāti — půjde; paramām gatim — zpátky domů, zpátky k Bohu.

Překlad

Ten, kdo vstává časně ráno a přednáší tento historický příběh o Citraketuovi, přičemž ovládá slova a mysl a vzpomíná na Nejvyšší Osobnost Božství, se bez potíží vrátí domů, zpátky k Bohu.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k sedmnácté kapitole šestého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Matka Pārvatī proklíná Citraketua”.