Skip to main content

Sloka 24

Text 24

Verš

Text

dṛśyamānā vinārthena
na dṛśyante manobhavāḥ
karmabhir dhyāyato nānā-
karmāṇi manaso ’bhavan
dṛśyamānā vinārthena
na dṛśyante manobhavāḥ
karmabhir dhyāyato nānā-
karmāṇi manaso ’bhavan

Synonyma

Synonyms

dṛśyamānāḥ — vnímané; vinā — bez; arthena — podstaty či reality; na — ne; dṛśyante — jsou viděné; manobhavāḥ — výtvory mysli; karmabhiḥ — kvůli plodonosným činnostem; dhyāyataḥ — meditující o; nānā — různé; karmāṇi — plodonosné činnosti; manasaḥ — z mysli; abhavan — objevují se.

dṛśyamānāḥ — being perceived; vinā — without; arthena — substance or reality; na — not; dṛśyante — are seen; manobhavāḥ — creations of mental concoction; karmabhiḥ — by fruitive activities; dhyāyataḥ — meditating upon; nānā — various; karmāṇi — fruitive activities; manasaḥ — from the mind; abhavan — appear.

Překlad

Translation

Tyto viditelné objekty, jako je manželka, děti a vlastnictví, jsou jako sny a mentální výmysly. Ve skutečnosti to, co vidíme, neexistuje trvale. Někdy to lze vidět a jindy ne. Takové mentální výmysly si vytváříme pouze kvůli svým minulým činnostem, a kvůli nim zase vykonáváme další činnosti.

These visible objects like wife, children and property are like dreams and mental concoctions. Actually what we see has no permanent existence. It is sometimes seen and sometimes not. Only because of our past actions do we create such mental concoctions, and because of these concoctions, we perform further activities.

Význam

Purport

Vše hmotné je mentální výmysl, protože to někdy vidíme a jindy ne. Tygři a hadi, o kterých se nám v noci zdá, u nás ve skutečnosti nejsou, ale my se jich bojíme, protože nás to, co vidíme ve svých snech, ovlivňuje. Vše hmotné je jako sen, jelikož to neexistuje trvale.

Everything material is a mental concoction because it is sometimes visible and sometimes not. At night when we dream of tigers and snakes, they are not actually present, but we are afraid because we are affected by what we envision in our dreams. Everything material is like a dream because it actually has no permanent existence.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura ve svém komentáři píše: arthena vyāghra-sarpādinā vinaiva dṛśyamānāḥ svapnādi-bhaṅge sati na dṛśyante tad evaṁ dārādayo 'vāstava-vastu-bhūtāḥ svapnādayo 'vastu-bhūtāś ca sarve manobhavāḥ mano-vāsanā janyatvān manobhavāḥ. V noci člověk sní o tygrech a hadech a během svého snu je skutečně vidí, ale jakmile sen skončí, přestanou existovat. Stejně tak hmotný svět je výtvorem našich mentálních výmyslů. Přišli jsme si sem užívat hmotných zdrojů, a protože jsou naše mysli zabrané do hmotných věcí, pomocí mentálních výmyslů objevujeme mnoho předmětů požitku. To je důvod, proč získáváme různá těla. Podle svých mentálních výmyslů jednáme různými způsoby s touhou po dosažení různých cílů, a řízením přírody a na pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství (karmaṇā daiva-netreṇa) dostáváme výhody, po kterých toužíme. Tak se čím dál více zaplétáme s výplody mysli; to je důvod našeho utrpení v hmotném světě. Jedním druhem činnosti vytváříme další a všechny jsou výtvory našich mentálních výmyslů.

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura writes as follows in his commentary: arthena vyāghra-sarpādinā vinaiva dṛśyamānāḥ svapnādi-bhaṅge sati na dṛśyante tad evaṁ dārādayo ’vāstava-vastu-bhūtāḥ svapnādayo ’vastu-bhūtāś ca sarve manobhavāḥ mano-vāsanā janyatvān manobhavāḥ. At night one dreams of tigers and snakes, and while dreaming he actually sees them, but as soon as the dream is broken they no longer exist. Similarly, the material world is a creation of our mental concoctions. We have come to this material world to enjoy material resources, and by mental concoction we discover many, many objects of enjoyment because our minds are absorbed in material things. This is why we receive various bodies. According to our mental concoctions we work in various ways, desiring various achievements, and by nature and the order of the Supreme Personality of Godhead (karmaṇā-daiva-netreṇa) we get the advantages we desire. Thus we become more and more involved with material concoctions. This is the reason for our suffering in the material world. By one kind of activity we create another, and they are all products of our mental concoctions.