Skip to main content

Sloka 20

Text 20

Verš

Texto

bhavān atārṣīn māyāṁ vai
vaiṣṇavīṁ jana-mohinīm
yad vihāyāsuraṁ bhāvaṁ
mahā-puruṣatāṁ gataḥ
bhavān atārṣīn māyāṁ vai
vaiṣṇavīṁ jana-mohinīm
yad vihāyāsuraṁ bhāvaṁ
mahā-puruṣatāṁ gataḥ

Synonyma

Palabra por palabra

bhavān — ty; atārṣīt — překonal jsi; māyām — iluzorní energii; vai — vskutku; vaiṣṇavīm — Pána Viṣṇua; jana-mohinīm — která mate lidi; yat — jelikož; vihāya — vzdal se; āsuram — démonů; bhāvam — mentality; mahā-puruṣatām — postavení vznešeného oddaného; gataḥ — dosáhl.

bhavān — Tu Gracia; atārṣīt — has superado; māyām — la energía ilusoria; vai — en verdad; vaiṣṇavīm — del Señor Viṣṇu; jana-mohinīm — que confunde a las masas; yat — puesto que; vihāya — abandonando; āsuram — de los demonios; bhāvam — la mentalidad; mahā-puruṣatām — la posición de un devoto excelso; gataḥ — obtenida.

Překlad

Traducción

Překonal jsi iluzorní energii Pána Viṣṇua a díky tomuto osvobození ses vzdal démonské mentality a dosáhl jsi postavení vznešeného oddaného.

Tú has superado la energía ilusoria del Señor Viṣṇu, alcanzando la liberación; de ese modo has abandonado la mentalidad demoníaca y has alcanzado la posición de un devoto excelso.

Význam

Significado

Pán Viṣṇu je mahā-puruṣa, a proto ten, kdo se stane vaiṣṇavou, dosáhne postavení mahā-pauruṣyi. Tohoto postavení dosáhl Mahārāja Parīkṣit. V Padma Purāṇě je řečeno, že polobůh a démon se liší v tom, že polobůh je oddaný Pána Viṣṇua, zatímco démon je jeho pravým opakem: viṣṇu-bhaktaḥ smṛto daiva āsuras tad-viparyayaḥ. Vṛtrāsura byl považován za démona, ale ve skutečnosti byl více než kvalifikovaný oddaný, mahā-pauruṣya. Stane-li se člověk nějakým způsobem oddaným Nejvyššího Pána, může být přiveden na úroveň dokonalé osoby; bez ohledu na to, jaké bylo jeho dřívější postavení. To je možné tehdy, když se čistý oddaný snaží sloužit Pánu tím, že tohoto člověka takto vysvobodí. Śukadeva Gosvāmī proto říká ve Śrīmad-Bhāgavatamu (2.4.18):

El Señor Viṣṇu es el mahā-puruṣa. Por lo tanto, el vaiṣṇava alcanza la posición de mahā-pauruṣya. Esa es la posición que alcanzó Mahārāja Parīkṣit. En el Padma Purāṇa se dice que la diferencia entre un semidiós y un demonio es que el semidiós es devoto del Señor Viṣṇu, mientras que el demonio es precisamente lo contrario: viṣṇu-bhaktaḥ smṛto daiva āsuras tad-viparyayaḥ. Vṛtrāsura era considerado demonio, pero, en realidad, poseía más que de sobra las cualidades de un devoto, un mahā-pauruṣya. Aquel que, por una u otra causa, se hace devoto del Señor Supremo, puede elevarse hasta llegar a ser una persona perfecta, sea cual sea su posición. Esto es posible cuando es liberado de ese modo por un devoto puro que trata de servir al Señor. Por eso Śukadeva Gosvāmī dice en el Śrīmad-Bhāgavatam (2.4.18):

kirāta-hūṇāndhra-pulinda-pulkaśā
ābhīra-śumbhā yavanāḥ khasādayaḥ
ye 'nye ca pāpā yad-apāśrayāśrayāḥ
śudhyanti tasmai prabhaviṣṇave namaḥ
kirāta-hūṇāndhra-pulinda-pulkaśā
ābhīra-śumbhā yavanāḥ khasādayaḥ
ye ’nye ca pāpā yad-apāśrayāśrayāḥ
śudhyanti tasmai prabhaviṣṇave namaḥ

“Kirātové, Hūṇové, Āndhrové, Pulindové, Pulkaśové, Ābhīrové, Śumbhové, Yavanové, členové ras Khasa i jiní lidé propadlí hříšným činnostem mohou být očištěni přijetím útočiště u oddaných Pána, neboť Pán představuje svrchovanou moc. Vzdávám Mu proto uctivé poklony.” Každý se může očistit, přijme-li útočiště u čistého oddaného a upraví-li svůj charakter podle jeho pokynů. Pak i Kirāta, Āndhra, Pulinda nebo kdokoliv jiný může být očištěn a povýšen na úroveň mahā-pauruṣyi.

«Las razas kirāta, hūṇa, āndhra, pulinda, pulkaśa, ābhira, śumbha, yavana, y khasa, e incluso otras adictas a las actividades pecaminosas, pueden purificarse si se refugian en los devotos del Señor, porque Él es el poder supremo. Permítaseme ofrecerle respetuosas reverencias». Todos pueden purificarse si se refugian en un devoto puro y modelan su carácter bajo su guía. Quien así lo haga, podrá purificarse y elevarse a la posición de mahā-pauruṣya, incluso si se trata de un kirāta, un āndhra, un pulinda, etc.