Skip to main content

Sloka 20

Text 20

Verš

Text

bhavān atārṣīn māyāṁ vai
vaiṣṇavīṁ jana-mohinīm
yad vihāyāsuraṁ bhāvaṁ
mahā-puruṣatāṁ gataḥ
bhavān atārṣīn māyāṁ vai
vaiṣṇavīṁ jana-mohinīm
yad vihāyāsuraṁ bhāvaṁ
mahā-puruṣatāṁ gataḥ

Synonyma

Synonyms

bhavān — ty; atārṣīt — překonal jsi; māyām — iluzorní energii; vai — vskutku; vaiṣṇavīm — Pána Viṣṇua; jana-mohinīm — která mate lidi; yat — jelikož; vihāya — vzdal se; āsuram — démonů; bhāvam — mentality; mahā-puruṣatām — postavení vznešeného oddaného; gataḥ — dosáhl.

bhavān — your good self; atārṣīt — has surmounted; māyām — the illusory energy; vai — indeed; vaiṣṇavīm — of Lord Viṣṇu; jana-mohinīm — which deludes the mass of people; yat — since; vihāya — giving up; āsuram — of the demons; bhāvam — the mentality; mahā-puruṣatām — the position of an exalted devotee; gataḥ — obtained.

Překlad

Translation

Překonal jsi iluzorní energii Pána Viṣṇua a díky tomuto osvobození ses vzdal démonské mentality a dosáhl jsi postavení vznešeného oddaného.

You have surmounted the illusory energy of Lord Viṣṇu, and because of this liberation, you have given up the demoniac mentality and have attained the position of an exalted devotee.

Význam

Purport

Pán Viṣṇu je mahā-puruṣa, a proto ten, kdo se stane vaiṣṇavou, dosáhne postavení mahā-pauruṣyi. Tohoto postavení dosáhl Mahārāja Parīkṣit. V Padma Purāṇě je řečeno, že polobůh a démon se liší v tom, že polobůh je oddaný Pána Viṣṇua, zatímco démon je jeho pravým opakem: viṣṇu-bhaktaḥ smṛto daiva āsuras tad-viparyayaḥ. Vṛtrāsura byl považován za démona, ale ve skutečnosti byl více než kvalifikovaný oddaný, mahā-pauruṣya. Stane-li se člověk nějakým způsobem oddaným Nejvyššího Pána, může být přiveden na úroveň dokonalé osoby; bez ohledu na to, jaké bylo jeho dřívější postavení. To je možné tehdy, když se čistý oddaný snaží sloužit Pánu tím, že tohoto člověka takto vysvobodí. Śukadeva Gosvāmī proto říká ve Śrīmad-Bhāgavatamu (2.4.18):

Lord Viṣṇu is the mahā-puruṣa. Therefore one who becomes a Vaiṣṇava attains the position of a mahā-pauruṣya. This position was attained by Mahārāja Parīkṣit. It is said in the Padma Purāṇa that the distinction between a demigod and a demon is that a demigod is a devotee of Lord Viṣṇu whereas a demon is just the opposite: viṣṇu-bhaktaḥ smṛto daiva āsuras tad-viparyayaḥ. Vṛtrāsura was considered a demon, but actually he was more than qualified as a devotee, or mahā-pauruṣya. If one somehow becomes a devotee of the Supreme Lord, whatever his position, he can be brought to the position of a perfect person. This is possible if an unalloyed devotee tries to serve the Lord by delivering him in this way. Therefore Śukadeva Gosvāmī says in Śrīmad-Bhāgavatam (2.4.18):

kirāta-hūṇāndhra-pulinda-pulkaśā
ābhīra-śumbhā yavanāḥ khasādayaḥ
ye 'nye ca pāpā yad-apāśrayāśrayāḥ
śudhyanti tasmai prabhaviṣṇave namaḥ
kirāta-hūṇāndhra-pulinda-pulkaśā
ābhīra-śumbhā yavanāḥ khasādayaḥ
ye ’nye ca pāpā yad-apāśrayāśrayāḥ
śudhyanti tasmai prabhaviṣṇave namaḥ

“Kirātové, Hūṇové, Āndhrové, Pulindové, Pulkaśové, Ābhīrové, Śumbhové, Yavanové, členové ras Khasa i jiní lidé propadlí hříšným činnostem mohou být očištěni přijetím útočiště u oddaných Pána, neboť Pán představuje svrchovanou moc. Vzdávám Mu proto uctivé poklony.” Každý se může očistit, přijme-li útočiště u čistého oddaného a upraví-li svůj charakter podle jeho pokynů. Pak i Kirāta, Āndhra, Pulinda nebo kdokoliv jiný může být očištěn a povýšen na úroveň mahā-pauruṣyi.

“Kirātas, Hūṇas, Āndhras, Pulindas, Pulkaśas, Ābhīras, Śumbhas, Yavanas and members of the Khasa races, and even others addicted to sinful acts can be purified by taking shelter of the devotees of the Lord, for He is the supreme power. I beg to offer my respectful obeisances unto Him.” Anyone can be purified if he takes shelter of a pure devotee and molds his character according to the pure devotee’s direction. Then, even if one is a Kirāta, Āndhra, Pulinda or whatever, he can be purified and elevated to the position of a mahā-pauruṣya.