Skip to main content

Sloka 22

ТЕКСТ 22

Verš

Текст

puṁsāṁ kilaikānta-dhiyāṁ svakānāṁ
yāḥ sampado divi bhūmau rasāyām
na rāti yad dveṣa udvega ādhir
madaḥ kalir vyasanaṁ samprayāsaḥ
пус килаикнта-дхий свакн
й сампадо диви бхӯмау расйм
на рти йад двеша удвега дхир
мада калир вйасана сампрайса

Synonyma

Пословный перевод

puṁsām — osobám; kila — jistě; ekānta-dhiyām — pokročilým co se týče duchovního vědomí; svakānām — které Nejvyšší Osobnost Božství uznává za Své vlastní; yāḥ — jež; sampadaḥ — bohatství; divi — na vyšších planetárních soustavách; bhūmau — na středních planetárních soustavách; rasāyām — a na nižších planetárních soustavách; na — ne; rāti — uděluje; yat — z něhož; dveṣaḥ — nenávist; udvegaḥ — úzkost; ādhiḥ — mentální vzrušení; madaḥ — pýcha; kaliḥ — hádky; vyasanam — neštěstí ze ztráty; samprayāsaḥ — velké úsilí.

пусм — существам; кила — конечно; экнта-дхийм — обладающим развитым духовным сознанием; свакнм — приближенным Верховной Личности Бога; й — которые; сампада — достояния; диви — на высших планетных системах; бхӯмау — на средних планетных системах; расйм — на низших планетных системах; на — не; рти — дарует; йат — от которого; двеша — недоброжелательность; удвега — беспокойство; дхи — возбуждение ума; мада — гордыня; кали — вражда; вйасанам — скорбь по утрате; сампрайса — чрезмерные усилия.

Překlad

Перевод

Ty, kdo se zcela odevzdávají u lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství a neustále na ně myslí, Pán přijímá a uznává jako Své osobní společníky či služebníky. Takovým služebníkům nikdy neudílí oslnivé bohatství vyšších, nižších či středních planetárních soustav tohoto hmotného světa. Když někdo v kterékoliv z těchto tří částí vesmíru vlastní hmotné bohatství, přirozeně to zvyšuje jeho nenávist, úzkost, neklid mysli, pýchu a bojechtivost. Vynakládá proto velké usilí, aby zvětšil a udržel si své vlastnictví, a velmi se trápí, když je ztratí.

Те, кто развивают в себе безраздельную преданность лотосным стопам Верховной Личности Бога и всегда помнят о них, завоевывают расположение Господа и становятся Его помощниками и доверенными слугами. Господь никогда не одаряет такого преданного блестящей мишурой богатств, доступных на высших, низших или средних планетных системах. В сердце того, кто получает материальные богатства любого из этих трех миров, начинает расти ненависть, тревога, волнение, гордыня и враждебность к другим. Одержимый жадностью, он тяжело трудится, чтобы сохранить и приумножить свои богатства, а когда лишается их, испытывает невыносимые муки.

Význam

Комментарий

V Bhagavad-gītě (4.11) Pán říká:

В «Бхагавад-гите» (4.11) Господь говорит:

ye yathā māṁ prapadyante
tāṁs tathaiva bhajāmy aham
mama vartmānuvartante
manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ
йе йатх м прападйанте
тс татхаива бхаджмй ахам
мама вартмнувартанте
манушй пртха сарваа

“Každého odměňuji podle toho, nakolik se mi odevzdává. Všichni v každém ohledu kráčejí Mou cestou, ó synu Pṛthy.” Indra i Vṛtrāsura byli oddanými Pána, přestože Indra dostal od Viṣṇua pokyny, aby Vṛtrāsuru zabil. Pán ve skutečnosti projevoval větší přízeň Vṛtrāsurovi, protože ten se po zabití Indrovým bleskem měl vrátit zpátky k Bohu, zatímco vítězný Indra měl zůstat hnít v tomto hmotném světě. Jelikož byli oba oddaní, Pán jim dal požehnání, jaká si přáli. Vṛtrāsura nikdy netoužil po hmotném vlastnictví, protože dobře znal jeho povahu. Aby člověk získal hmotné vlastnictví, musí těžce pracovat, a když je získá, vytvoří si mnoho nepřátel, protože tento hmotný svět je neustále plný soupeření. Když někdo zbohatne, jeho přátelé či příbuzní proti němu budou zaujatí. Čistým oddaným, ekānta-bhaktům, proto Kṛṣṇa nikdy nedává hmotné vlastnictví. Oddaný někdy potřebuje určité hmotné věci pro kázání, ale majetek kazatele se liší od majetku karmīho. Karmī získává svůj majetek jako výsledek karmy, ale oddanému ho zaopatřuje Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, aby mu usnadnil jeho činnosti v oddané službě. Oddaný nikdy nepoužívá hmotné vlastnictví k jinému účelu než ke službě Pánu, a proto jeho majetek nelze s majetkem karmīho srovnávat.

«Как человек предается Мне, так Я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует Моим путем, о сын Притхи». И Индра, и Вритрасура были преданными Господа. Вишну объяснил Индре, как убить Вритрасуру, но на самом деле Господь был гораздо милостивее к Вритрасуре, поскольку, погибнув от удара молнии Индры, Вритрасура вернется к Господу, в то время как победоносный Индра останется и дальше прозябать в материальном мире. Но так как и тот, и другой были преданными, Господь каждому из них даровал именно то, чего тот хотел. Сам Вритрасура никогда не стремился к материальным благам, прекрасно понимая их природу. Накопление материальных богатств сопряжено с тяжким трудом, но в мире зависти и соперничества, даже сумев сколотить капитал, человек лишь наживает себе бесчисленных врагов. Стоит кому-то разбогатеть, как тут же его друзья и родные начинают завидовать ему. Поэтому Своим беспримесным преданным, эканта-бхактам, Кришна никогда не посылает материальных богатств. Иногда преданному все же бывают нужны материальные ресурсы для проповеди, однако средства проповедника имеют иную природу, чем собственность карми. В отличие от карми, к которому богатство приходит по карме, преданному богатство посылает Сам Верховный Господь, чтобы помочь ему в его служении. Поэтому собственность преданного невозможно поставить в один ряд с собственностью карми — преданный использует все свои ресурсы только для служения Господу, и ни для чего иного.