Skip to main content

Sloka 22

Text 22

Verš

Text

puṁsāṁ kilaikānta-dhiyāṁ svakānāṁ
yāḥ sampado divi bhūmau rasāyām
na rāti yad dveṣa udvega ādhir
madaḥ kalir vyasanaṁ samprayāsaḥ
puṁsāṁ kilaikānta-dhiyāṁ svakānāṁ
yāḥ sampado divi bhūmau rasāyām
na rāti yad dveṣa udvega ādhir
madaḥ kalir vyasanaṁ samprayāsaḥ

Synonyma

Synonyms

puṁsām — osobám; kila — jistě; ekānta-dhiyām — pokročilým co se týče duchovního vědomí; svakānām — které Nejvyšší Osobnost Božství uznává za Své vlastní; yāḥ — jež; sampadaḥ — bohatství; divi — na vyšších planetárních soustavách; bhūmau — na středních planetárních soustavách; rasāyām — a na nižších planetárních soustavách; na — ne; rāti — uděluje; yat — z něhož; dveṣaḥ — nenávist; udvegaḥ — úzkost; ādhiḥ — mentální vzrušení; madaḥ — pýcha; kaliḥ — hádky; vyasanam — neštěstí ze ztráty; samprayāsaḥ — velké úsilí.

puṁsām — unto persons; kila — certainly; ekānta-dhiyām — who are advanced in spiritual consciousness; svakānām — who are recognized by the Supreme Personality of Godhead as His own; yāḥ — which; sampadaḥ — opulences; divi — in the upper planetary systems; bhūmau — in the middle planetary systems; rasāyām — and in the lower planetary systems; na — not; rāti — bestows; yat — from which; dveṣaḥ — envy; udvegaḥ — anxiety; ādhiḥ — mental agitation; madaḥ — pride; kaliḥ — quarrel; vyasanam — distress due to loss; samprayāsaḥ — great endeavor.

Překlad

Translation

Ty, kdo se zcela odevzdávají u lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství a neustále na ně myslí, Pán přijímá a uznává jako Své osobní společníky či služebníky. Takovým služebníkům nikdy neudílí oslnivé bohatství vyšších, nižších či středních planetárních soustav tohoto hmotného světa. Když někdo v kterékoliv z těchto tří částí vesmíru vlastní hmotné bohatství, přirozeně to zvyšuje jeho nenávist, úzkost, neklid mysli, pýchu a bojechtivost. Vynakládá proto velké usilí, aby zvětšil a udržel si své vlastnictví, a velmi se trápí, když je ztratí.

Persons who fully surrender at the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead and always think of His lotus feet are accepted and recognized by the Lord as His own personal assistants or servants. The Lord never bestows upon such servants the brilliant opulences of the upper, lower and middle planetary systems of this material world. When one possesses material opulence in any of these three divisions of the universe, his possessions naturally increase his enmity, anxiety, mental agitation, pride and belligerence. Thus one goes through much endeavor to increase and maintain his possessions, and he suffers great unhappiness when he loses them.

Význam

Purport

V Bhagavad-gītě (4.11) Pán říká:

In Bhagavad-gītā (4.11) the Lord says:

ye yathā māṁ prapadyante
tāṁs tathaiva bhajāmy aham
mama vartmānuvartante
manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ
ye yathā māṁ prapadyante
tāṁs tathaiva bhajāmy aham
mama vartmānuvartante
manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ

“Každého odměňuji podle toho, nakolik se mi odevzdává. Všichni v každém ohledu kráčejí Mou cestou, ó synu Pṛthy.” Indra i Vṛtrāsura byli oddanými Pána, přestože Indra dostal od Viṣṇua pokyny, aby Vṛtrāsuru zabil. Pán ve skutečnosti projevoval větší přízeň Vṛtrāsurovi, protože ten se po zabití Indrovým bleskem měl vrátit zpátky k Bohu, zatímco vítězný Indra měl zůstat hnít v tomto hmotném světě. Jelikož byli oba oddaní, Pán jim dal požehnání, jaká si přáli. Vṛtrāsura nikdy netoužil po hmotném vlastnictví, protože dobře znal jeho povahu. Aby člověk získal hmotné vlastnictví, musí těžce pracovat, a když je získá, vytvoří si mnoho nepřátel, protože tento hmotný svět je neustále plný soupeření. Když někdo zbohatne, jeho přátelé či příbuzní proti němu budou zaujatí. Čistým oddaným, ekānta-bhaktům, proto Kṛṣṇa nikdy nedává hmotné vlastnictví. Oddaný někdy potřebuje určité hmotné věci pro kázání, ale majetek kazatele se liší od majetku karmīho. Karmī získává svůj majetek jako výsledek karmy, ale oddanému ho zaopatřuje Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, aby mu usnadnil jeho činnosti v oddané službě. Oddaný nikdy nepoužívá hmotné vlastnictví k jinému účelu než ke službě Pánu, a proto jeho majetek nelze s majetkem karmīho srovnávat.

“As devotees surrender unto Me, I reward them accordingly. Everyone follows My path in all respects, O son of Pṛthā.” Both Indra and Vṛtrāsura were certainly devotees of the Lord, although Indra took instructions from Viṣṇu to kill Vṛtrāsura. The Lord was actually more favorable to Vṛtrāsura because after being killed by Indra’s thunderbolt, Vṛtrāsura would go back to Godhead, whereas the victorious Indra would rot in this material world. Because both of them were devotees, the Lord awarded them the respective benedictions they wanted. Vṛtrāsura never wanted material possessions, for he knew very well the nature of such possessions. To accumulate material possessions, one must labor very hard, and when he gets them he creates many enemies because this material world is always full of rivalry. If one becomes rich, his friends or relatives are envious. For ekānta-bhaktas, unalloyed devotees, Kṛṣṇa therefore never provides material possessions. A devotee sometimes needs some material possessions for preaching, but the possessions of a preacher are not like those of a karmī. A karmī’s possessions are achieved as a result of karma, but those of a devotee are arranged by the Supreme Personality of Godhead just to facilitate his devotional activities. Because a devotee never uses material possessions for any purpose other than the service of the Lord, the possessions of a devotee are not to be compared to those of a karmī.