Skip to main content

Sloka 67

Text 67

Verš

Texto

yad asau śāstram ullaṅghya
svaira-cāry ati-garhitaḥ
avartata ciraṁ kālam
aghāyur aśucir malāt
yad asau śāstram ullaṅghya
svaira-cāry ati-garhitaḥ
avartata ciraṁ kālam
aghāyur aśucir malāt

Synonyma

Palabra por palabra

yat — protože; asau — tento brāhmaṇa; śāstram ullaṅghya — překračuje zákony dané v śāstrách; svaira-cārī — jedná nezodpovědně; ati-garhitaḥ — nanejvýš zavržený; avartata — trávil; ciram kālam — dlouhý čas; agha-āyuḥ — jehož život byl plný hříšných činností; aśuciḥ — nečistý; malāt — kvůli nečistotě.

yat — debido a; asau — este brāhmaṇa; śāstram ullaṅghya — pasar por alto las leyes del śāstra; svaira-cārī — obrando de modo irresponsable; ati-garhitaḥ — muy condenable; avartata — pasó; ciram kālam — mucho tiempo; agha-āyuḥ — cuya vida estuvo llena de actividades pecaminosas; aśuciḥ — impuro; malāt — debido a la impureza.

Překlad

Traducción

Tento brāhmaṇa strávil svůj dlouhý život nezodpovědným porušováním všech pravidel svatých písem, žil výstředním způsobem a jedl potravu, kterou připravovala prostitutka. Je proto plný hříchů, nečistý a oddává se zakázaným činnostem.

Este brāhmaṇa consumió su larga vida de un modo irresponsable, pasando por alto todas las reglas y regulaciones de las Sagradas Escrituras, dándose al derroche y comiendo alimentos cocinados por una prostituta. Así pues, está lleno de pecados. Es impuro y está apegado a actividades prohibidas.

Význam

Significado

Jídlo připravované nečistým, hříšným mužem či ženou—zvláště prostitutkou — je nesmírně nakažlivé. Ajāmila takovou potravu jedl, a proto podléhal Yamarājovu trestu.

Los alimentos cocinados por hombres o mujeres impuros y pecaminosos, y especialmente por prostitutas, son de lo más contaminante. Ajāmila, que comía esos alimentos, merecía el castigo de Yamarāja.