Skip to main content

Sloka 45

Text 45

Verš

Text

yena yāvān yathādharmo
dharmo veha samīhitaḥ
sa eva tat-phalaṁ bhuṅkte
tathā tāvad amutra vai
yena yāvān yathādharmo
dharmo veha samīhitaḥ
sa eva tat-phalaṁ bhuṅkte
tathā tāvad amutra vai

Synonyma

Synonyms

yena — kterou osobou; yāvān — do jaké míry; yathā — jakým způsobem; adharmaḥ — bezbožné činnosti; dharmaḥ — zbožné činnosti; — nebo; iha — v tomto životě; samīhitaḥ — vykonané; saḥ — ta osoba; eva — vskutku; tat-phalam — příslušný výsledek toho; bhuṅkte — užívá si nebo trpí; tathā — takto; tāvat — do té míry; amutra — v příštím životě; vai — vskutku.

yena — by which person; yāvān — to which extent; yathā — in which manner; adharmaḥ — irreligious activities; dharmaḥ — religious activities; — or; iha — in this life; samīhitaḥ — performed; saḥ — that person; eva — indeed; tat-phalam — the particular result of that; bhuṅkte — enjoys or suffers; tathā — in that way; tāvat — to that extent; amutra — in the next life; vai — indeed.

Překlad

Translation

Úměrně rozsahu zbožných či bezbožných činností vykonaných v tomto životě si živá bytost musí užívat nebo vytrpět odpovídající reakce své karmy v životě příštím.

In proportion to the extent of one’s religious or irreligious actions in this life, one must enjoy or suffer the corresponding reactions of his karma in the next.

Význam

Purport

ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthā
madhye tiṣṭhanti rājasāḥ
jaghanya-guṇa-vṛtti-sthā
adho gacchanti tāmasāḥ
ūrdhvaṁ gacchanti sattva-sthā
madhye tiṣṭhanti rājasāḥ
jaghanya-guṇa-vṛtti-sthā
adho gacchanti tāmasāḥ

Ti, kdo jednají v kvalitě dobra, budou přemístěni na vyšší planetární soustavy a stanou se polobohy; ti, kdo jednají běžným způsobem a nepáchají příliš hříšné činy, zůstanou v tomto středním planetárním systému a ti, kdo se dopouštějí odporných hříšných činností, musí podstoupit pekelný život.

Those who act in the mode of goodness are promoted to higher planetary systems to become demigods, those who act in an ordinary way and do not commit excessively sinful acts remain within this middle planetary system, and those who perform abominable sinful actions must go down to hellish life.