Skip to main content

Sloka 37

ТЕКСТ 37

Verš

Текст

śrī-śuka uvāca
ity ukte yamadūtais te
vāsudevokta-kāriṇaḥ
tān pratyūcuḥ prahasyedaṁ
megha-nirhrādayā girā
рӣ-ука увча
итй укте йамадӯтаис те
всудевокта-криа
тн пратйӯчу прахасйеда
мегха-нирхрдай гир

Synonyma

Пословный перевод

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; ukte — osloveni; yamadūtaiḥ — posly Yamarāje; te — oni; vāsudeva-ukta-kāriṇaḥ — kteří jsou neustále připraveni vykonávat pokyny Pána Vāsudeva (jakožto osobní společníci Pána Viṣṇua, kteří získali osvobození sālokya); tān — jim; pratyūcuḥ — odpověděli; prahasya — s úsměvem; idam — toto; megha-nirhrādayā — znějícími jako hřmění mraku; girā — s hlasy.

рӣ-ука увча — Шри Шукадева Госвами сказал; ити — так; укте — услышавшие вопросы; йамадӯтаи — посланцев Ямараджи; те — они; всудева-укта-криа — всегда готовые исполнить волю Господа Всудевы (будучи доверенными слугами Господа Вишну, которые обрели освобождение салокья); тн — им; пратйӯчу — ответили; прахасйа — улыбаясь; идам — это; мегха-нирхрдай — звучащим подобно грому; гир — голосом.

Překlad

Перевод

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Takto osloveni Yamarājovými posly se služebníci Vāsudeva usmáli a hlasy hlubokými jako hřmění mraků pronesli následující slova.

Шукадева Госвами продолжал: Выслушав посланцев Ямараджи, слуги Всудевы улыбнулись и отвечали им своими громоподобными голосами.

Význam

Комментарий

Yamadūtové byli překvapeni, že i když byli Viṣṇudūtové slušní, bránili ve vykonání Yamarājova nařízení. Také Viṣṇudūtové byli překvapeni, že Yamadūtové neznali zásady zbožného jednání, přestože se prohlašovali za služebníky Yamarāje, nejvyššího znalce náboženských zásad. Viṣṇudūtové se tedy usmívali, neboť si mysleli: “Co to říkají za nesmysly? Jsou-li skutečně služebníky Yamarāje, měli by vědět, že Ajāmila si nezaslouží, aby ho odvedli.”

Ямадутов поразило, что столь благородные на вид вишнудуты мешали совершиться суду Ямараджи. Вишнудуты, в свою очередь, были удивлены тем, что ямадуты, объявившие себя слугами Ямараджи, величайшего знатока религиозных заповедей, не умели руководствоваться принципами религии в своих действиях. Вишнудуты улыбнулись, подумав: «Что за вздор они говорят! Если они и в самом деле слуги Ямараджи, то должны знать, что не имеют права забирать Аджамилу».