Skip to main content

Sloka 37

Text 37

Verš

Text

śrī-śuka uvāca
ity ukte yamadūtais te
vāsudevokta-kāriṇaḥ
tān pratyūcuḥ prahasyedaṁ
megha-nirhrādayā girā
śrī-śuka uvāca
ity ukte yamadūtais te
vāsudevokta-kāriṇaḥ
tān pratyūcuḥ prahasyedaṁ
megha-nirhrādayā girā

Synonyma

Synonyms

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; ukte — osloveni; yamadūtaiḥ — posly Yamarāje; te — oni; vāsudeva-ukta-kāriṇaḥ — kteří jsou neustále připraveni vykonávat pokyny Pána Vāsudeva (jakožto osobní společníci Pána Viṣṇua, kteří získali osvobození sālokya); tān — jim; pratyūcuḥ — odpověděli; prahasya — s úsměvem; idam — toto; megha-nirhrādayā — znějícími jako hřmění mraku; girā — s hlasy.

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī said; iti — thus; ukte — being addressed; yamadūtaiḥ — by the messengers of Yamarāja; te — they; vāsudeva-ukta-kāriṇaḥ — who are always ready to execute the orders of Lord Vāsudeva (being personal associates of Lord Viṣṇu who have obtained the liberation of sālokya); tān — unto them; pratyūcuḥ — replied; prahasya — smiling; idam — this; megha-nirhrādayā — resounding like a rumbling cloud; girā — with voices.

Překlad

Translation

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Takto osloveni Yamarājovými posly se služebníci Vāsudeva usmáli a hlasy hlubokými jako hřmění mraků pronesli následující slova.

Śukadeva Gosvāmī continued: Being thus addressed by the messengers of Yamarāja, the servants of Vāsudeva smiled and spoke the following words in voices as deep as the sound of rumbling clouds.

Význam

Purport

Yamadūtové byli překvapeni, že i když byli Viṣṇudūtové slušní, bránili ve vykonání Yamarājova nařízení. Také Viṣṇudūtové byli překvapeni, že Yamadūtové neznali zásady zbožného jednání, přestože se prohlašovali za služebníky Yamarāje, nejvyššího znalce náboženských zásad. Viṣṇudūtové se tedy usmívali, neboť si mysleli: “Co to říkají za nesmysly? Jsou-li skutečně služebníky Yamarāje, měli by vědět, že Ajāmila si nezaslouží, aby ho odvedli.”

The Yamadūtas were surprised to see that the Viṣṇudūtas, although polite, were hindering the rule of Yamarāja. Similarly, the Viṣṇudūtas were also surprised that the Yamadūtas, although claiming to be servants of Yamarāja, the supreme judge of religious principles, were unaware of the principles of religious action. Thus the Viṣṇudūtas smiled, thinking, “What is this nonsense they are speaking? If they are actually servants of Yamarāja they should know that Ajāmila is not a suitable candidate for them to carry off.”