Skip to main content

Sloka 20

Text 20

Verš

Текст

atra codāharantīmam
itihāsaṁ purātanam
dūtānāṁ viṣṇu-yamayoḥ
saṁvādas taṁ nibodha me
atra codāharantīmam
itihāsaṁ purātanam
dūtānāṁ viṣṇu-yamayoḥ
saṁvādas taṁ nibodha me

Synonyma

Пословный перевод

atra — v této souvislosti; ca — také; udāharanti — dávají jako příklad; imam — tento; itihāsam — příběh (Ajāmilův); purātanam — který je velice starý; dūtānām — služebníků; viṣṇu — Pána Viṣṇua; yamayoḥ — a Yamarāje; saṁvādaḥ — rozhovor; tam — ten; nibodha — pokus se pochopit; me — ode mne.

atra — in this connection; ca — also; udāharanti — they give as an example; imam — this; itihāsam — the history (of Ajāmila); purātanam — which is very old; dūtānām — of the order carriers; viṣṇu — of Lord Viṣṇu; yamayoḥ — and of Yamarāja; saṁvādaḥ — the discussion; tam — that; nibodha — try to understand; me — from me.

Překlad

Перевод

V této souvislosti popisují učenci a světci dávnou historickou událost, při níž došlo k rozhovoru mezi služebníky Pána Viṣṇua a služebníky Yamarāje. Prosím, poslouchej.

In this regard, learned scholars and saintly persons describe a very old historical incident involving a discussion between the order carriers of Lord Viṣṇu and those of Yamarāja. Please hear of this from me.

Význam

Комментарий

Purāṇy neboli příběhy z dávné historie někdy neinteligentní lidé přehlížejí a jejich obsah považují za mytologii. Popisy Purāṇ, dávných dějin vesmíru, jsou však skutečné, i když nejsou v chronologickém pořadí. Purāṇy zaznamenávají hlavní události, které se odehrály před mnoha milióny let nejen na této, ale i na jiných planetách ve vesmíru. Všichni realizovaní znalci Ved se proto na popisy Purāṇ odvolávají. Śrīla Rūpa Gosvāmī uznává Purāṇy za stejně důležité jako samotné Vedy a v Bhakti-
-rasāmṛta-sindhu
cituje následující verš z Brahma-yāmaly:

The Purāṇas, or old histories, are sometimes neglected by unintelligent men who consider their descriptions mythological. Actually, the descriptions of the Purāṇas, or the old histories of the universe, are factual, although not chronological. The Purāṇas record the chief incidents that have occurred over many millions of years, not only on this planet but also on other planets within the universe. Therefore all learned and realized Vedic scholars speak with references to the incidents in the Purāṇas. Śrīla Rūpa Gosvāmī accepts the Purāṇas to be as important as the Vedas themselves. Therefore in Bhakti-rasāmṛta-sindhu he quotes the following verse from the Brahma-yāmala:

śruti-smṛti-purāṇādi-
pañcarātra-vidhiṁ vinā
aikāntikī harer bhaktir
utpātāyaiva kalpate
śruti-smṛti-purāṇādi-
pañcarātra-vidhiṁ vinā
aikāntikī harer bhaktir
utpātāyaiva kalpate

“Oddaná služba Pánu, která opomíjí autorizovaná védská písma, jako jsou Upaniṣady, Purāṇy a Nārada-pañcarātra, je pouze zbytečným narušením pořádku ve společnosti.” Oddaný Kṛṣṇy se musí odvolávat nejen na Vedy, ale i na Purāṇy. Nikdo by neměl Purāṇy pošetile považovat za mytologii. Kdyby se jednalo o mytologii, Śukadeva Gosvāmī by se neobtěžoval s vyprávěním dávných historických událostí, které se týkaly života Ajāmila. Nyní tento příběh začíná.

“Devotional service of the Lord that ignores the authorized Vedic literatures like the Upaniṣads, Purāṇas and Nārada-pañcarātra is simply an unnecessary disturbance in society.” A devotee of Kṛṣṇa must refer not only to the Vedas, but also to the Purāṇas. One should not foolishly consider the Purāṇas mythological. If they were mythological, Śukadeva Gosvāmī would not have taken the trouble to recite the old historical incidents concerning the life of Ajāmila. Now the history begins as follows.