Skip to main content

Sloka 6

ТЕКСТ 6

Verš

Текст

evaṁ manaḥ karma-vaśaṁ prayuṅkte
avidyayātmany upadhīyamāne
prītir na yāvan mayi vāsudeve
na mucyate deha-yogena tāvat
evaṁ manaḥ karma-vaśaṁ prayuṅkte
avidyayātmany upadhīyamāne
prītir na yāvan mayi vāsudeve
na mucyate deha-yogena tāvat

Synonyma

Пословный перевод

evam — takto; manaḥ — mysl; karma-vaśam — v područí plodonosných činností; prayuṅkte — jedná; avidyayā — nevědomostí; ātmani — když je živá bytost; upadhīyamāne — zahalená; prītiḥ — láska; na — ne; yāvat — dokud; mayi — ke Mně; vāsudeve — Vāsudevovi, Kṛṣṇovi; na — ne; mucyate — je osvobozená; deha-yogena — ze styku s hmotným tělem; tāvat — do té doby.

evam — thus; manaḥ — the mind; karma-vaśam — subjugated by fruitive activities; prayuṅkte — acts; avidyayā — by ignorance; ātmani — when the living entity; upadhīyamāne — is covered; prītiḥ — love; na — not; yāvat — as long as; mayi — unto Me; vāsudeve — Vāsudeva, Kṛṣṇa; na — not; mucyate — is delivered; deha-yogena — from contact with the material body; tāvat — so long.

Překlad

Перевод

Když je někdo zahalen kvalitou nevědomosti, nechápe individuální živou bytost a svrchovanou živou bytost a jeho mysl je v područí plodonosných činností. Dokud nevyvine lásku k Pánu Vāsudevovi, Jímž není nikdo jiný než Já Sám, zaručeně se neosvobodí od nutnosti znovu a znovu přijímat hmotné tělo.

When the living entity is covered by the mode of ignorance, he does not understand the individual living being and the supreme living being, and his mind is subjugated by fruitive activity. Therefore, until one has love for Lord Vāsudeva, who is none other than Myself, he is certainly not delivered from having to accept a material body again and again.

Význam

Комментарий

Živá bytost, jejíž mysl je znečištěná plodonosným jednáním, chce dosahovat jednoho hmotného postavení za druhým. Prakticky každý ve dne v noci těžce pracuje, aby zlepšil svou ekonomickou situaci. Dokonce i když člověk pochopí védské obřady, bude usilovat o dosažení nebeských planet, aniž by věděl, že skutečným životním zájmem je vrátit se domů, zpátky k Bohu. Když živá bytost jedná na úrovni plodonosných činností, putuje vesmírem v různých druzích a podobách. Dokud nepřijde do styku s oddaným Pána, guruem, služba Pánu Vāsudevovi ji neupoutá. Aby pochopila poznání o Vāsudevovi, musí projít mnoha zrozeními. Bhagavad-gītā (7.19) potvrzuje: vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā sudurlabhaḥ. Živá bytost může poté, co po mnoho životů zápasila o existenci, přijmout útočiště u lotosových nohou Vāsudeva, Kṛṣṇy. Tehdy dosáhne skutečné moudrosti a odevzdá se Mu. To je jediný způsob, jak zastavit koloběh zrození a smrti. Totéž potvrzuje Caitanya-caritāmṛta (Madhya 19.151) v pokynech, které dal Śrī Caitanya Mahāprabhu Śrīlovi Rūpovi Gosvāmīmu na Daśāśvamedha-ghāṭu.

When the mind is polluted by fruitive activity, the living entity wants to be elevated from one material position to another. Generally everyone is involved in working hard day and night to improve his economic condition. Even when one understands the Vedic rituals, he becomes interested in promotion to heavenly planets, not knowing that one’s real interest lies in returning home, back to Godhead. By acting on the platform of fruitive activity, one wanders throughout the universe in different species and forms. Unless he comes in contact with a devotee of the Lord, a guru, he does not become attached to the service of Lord Vāsudeva. Knowledge of Vāsudeva requires many births to understand. As confirmed in Bhagavad-gītā (7.19): vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā sudurlabhaḥ. After struggling for existence for many births one may take shelter at the lotus feet of Vāsudeva, Kṛṣṇa. When this happens, one actually becomes wise and surrenders unto Him. That is the only way to stop the repetition of birth and death. This is confirmed in Caitanya-caritāmṛta (Madhya 19.151) in the instructions given by Śrī Caitanya Mahāprabhu to Śrīla Rūpa Gosvāmī at Daśāśvamedha-ghāṭa.

brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja
brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja

Živá bytost putuje po různých planetách v různých podobách a tělech, ale setká-li se shodou okolností s pravým duchovním mistrem, získá jeho milostí útočiště u Pána Kṛṣṇy a začne vykonávat oddanou službu.

The living entity wanders throughout different planets in different forms and bodies, but if by chance he comes in contact with a bona fide spiritual master, by the grace of the spiritual master he receives Lord Kṛṣṇa’s shelter, and his devotional life begins.