Skip to main content

Sloka 4

Text 4

Verš

Text

nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma
yad indriya-prītaya āpṛṇoti
na sādhu manye yata ātmano ’yam
asann api kleśada āsa dehaḥ
nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma
yad indriya-prītaya āpṛṇoti
na sādhu manye yata ātmano ’yam
asann api kleśada āsa dehaḥ

Synonyma

Synonyms

nūnam — vskutku; pramattaḥ — šílený; kurute — vykonává; vikarma — hříšné činnosti, zakázané v písmech; yat — když; indriya-prītaye — pro smyslový požitek; āpṛṇoti — jedná; na — ne; sādhu — vhodné; manye — považuji; yataḥ — prostřednictvím čeho; ātmanaḥ — duše; ayam — toto; asan — dočasné; api — i když; kleśa-daḥ — přinášející utrpení; āsa — bylo umožněné; dehaḥ — tělo.

nūnam — indeed; pramattaḥ — mad; kurute — performs; vikarma — sinful activities forbidden in the scriptures; yat — when; indriya-prītaye — for sense gratification; āpṛṇoti — engages; na — not; sādhu — befitting; manye — I think; yataḥ — by which; ātmanaḥ — of the soul; ayam — this; asan — being temporary; api — although; kleśa-daḥ — giving misery; āsa — became possible; dehaḥ — the body.

Překlad

Translation

Když někdo považuje smyslový požitek za životní cíl, pak nepochybně zešílí touhou po materialistickém životě a začne páchat všemožné hříšné činnosti. Neví, že již za své minulé hříšné jednání získal tělo, které — třebaže je dočasné — je příčinou jeho utrpení. Živá bytost ve skutečnosti nemá mít hmotné tělo, ale dostává ho pro smyslový požitek. Proto si myslím, že inteligentnímu člověku nepřísluší znovu se zaplétat do činností zaměřených na uspokojování smyslů, za něž neustále dostává jedno hmotné tělo za druhým.

When a person considers sense gratification the aim of life, he certainly becomes mad after materialistic living and engages in all kinds of sinful activity. He does not know that due to his past misdeeds he has already received a body which, although temporary, is the cause of his misery. Actually the living entity should not have taken on a material body, but he has been awarded the material body for sense gratification. Therefore I think it not befitting an intelligent man to involve himself again in the activities of sense gratification by which he perpetually gets material bodies one after another.

Význam

Purport

Tento verš zavrhuje myšlenku, že člověk má žebrat, půjčovat si a krást, aby mohl žít životem plným smyslového požitku, neboť takové vědomí vede do temných, pekelných podmínek. Čtyři hříšné činnosti jsou: nedovolený sex, konzumace masa, požívání omamných látek a hazardování. To jsou prostředky, jež člověku přinášejí další hmotné tělo, které je plné utrpení. Ve Vedách je řečeno: asaṅgo hy ayaṁ puruṣaḥ. Živá bytost není s tímto hmotným světem ve skutečnosti spojená, ale kvůli svému sklonu užívat si hmotných smyslů se dostává do hmotného podmínění. Člověk má dovést svůj život k dokonalosti stykem s oddanými a dále se nezaplétat v hmotném těle.

Begging, borrowing and stealing to live for sense gratification is condemned in this verse because such consciousness leads one to a dark, hellish condition. The four sinful activities are illicit sex, meat-eating, intoxication and gambling. These are the means by which one gets another material body that is full of miseries. In the Vedas it is said: asaṅgo hy ayaṁ puruṣaḥ. The living entity is not really connected with this material world, but due to his tendency to enjoy the material senses he is put into the material condition. One should perfect his life by associating with devotees. He should not become further implicated in the material body.