Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.5.25

Verš

matto ’py anantāt parataḥ parasmāt
svargāpavargādhipater na kiñcit
yeṣāṁ kim u syād itareṇa teṣām
akiñcanānāṁ mayi bhakti-bhājām

Synonyma

mattaḥ — ode Mě; api — dokonce; anantāt — s neomezenou silou a majestátem; parataḥ parasmāt — vyšší než nejvyšší; svarga-apavarga-adhipateḥ — může obdařit štěstím, jaké lze získat v nebeském království, osvobozením či užíváním si hmotného podhodlí a následným osvobozením; na — ne; kiñcit — cokoliv; yeṣām — jichž; kim — jaká potřeba; u — ó; syāt — může být; itareṇa — s někým jiným; teṣām — jich; akiñcanānām — bez potřeb či bez vlastnictví; mayi — Mně; bhakti-bhājām — oddaně slouží.

Překlad

Můj majestát je neomezený, jsem všemocný a Mé postavení je vyšší než postavení Pána Brahmy a Pána Indry, krále nebeských planet. Jsem také tím, kdo udílí veškeré štěstí získané v nebeském království a osvobozením. Brāhmaṇové od Mě přesto nežádají hmotné pohodlí. Jsou velmi čistí a nechtějí nic vlastnit; pouze Mi oddaně slouží. Proč by měli o hmotný prospěch žádat někoho jiného?

Význam

Zde je uvedena dokonalá bráhmanská kvalifikace: akiñcanānāṁ mayi bhakti-bhājām. Brāhmaṇové se neustále věnují oddané službě Pánu, a proto nemají žádná hmotná přání a nevlastní žádné hmotné věci. V Caitanya-caritāmṛtě (Madhya 11.8) vysvětluje Caitanya Mahāprabhu postavení čistých vaiṣṇavů, kteří si toužebně přejí vrátit se domů, zpátky k Bohu: niṣkiñcanasya bhagavad-bhajanonmukhasya. Ti, kdo se skutečně chtějí vrátit k Bohu, jsou niṣkiñcana — netouží po žádném hmotném pohodlí. Śrī Caitanya Mahāprabhu varuje: sandarśanaṁ viṣayiṇām atha yoṣitāṁ ca hā hanta hanta viṣa-bhakṣaṇato 'py asādhu — hmotný přepych a smyslový požitek v podobě společnosti žen jsou nebezpečnější než jed. Brāhmaṇové, kteří jsou čistými vaiṣṇavy, neustále slouží Pánu a jsou prosti jakékoliv touhy po hmotném zisku. Neuctívají polobohy, jako je Pán Brahmā, Indra či Pán Śiva, aby obdrželi hmotné pohodlí. Nežádají o hmotný zisk ani Nejvyššího Pána — z toho plyne, že brāhmaṇové jsou nejvyšší živé bytosti tohoto světa. To rovněž potvrzuje Śrī Kapila ve Śrīmad-Bhāgavatamu (3.29.33):

tasmān mayy arpitāśeṣa-
kriyārthātmā nirantaraḥ
mayy arpitātmanaḥ puṁso
mayi sannyasta-karmaṇaḥ
na paśyāmi paraṁ bhūtam
akartuḥ sama-darśanāt

Brāhmaṇové se neustále odevzdávají službě Pánu svým tělem, slovy a myslí. Neexistuje lepší osoba než brāhmaṇa, který jedná tímto způsobem a odevzdává se Nejvyššímu Pánu.