Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.5.21-22

Verš

bhūteṣu vīrudbhya uduttamā ye
sarīsṛpās teṣu sabodha-niṣṭhāḥ
tato manuṣyāḥ pramathās tato ’pi
gandharva-siddhā vibudhānugā ye
devāsurebhyo maghavat-pradhānā
dakṣādayo brahma-sutās tu teṣām
bhavaḥ paraḥ so ’tha viriñca-vīryaḥ
sa mat-paro ’haṁ dvija-deva-devaḥ

Synonyma

bhūteṣu — mezi vytvořenými věcmi (s příznaky života a bez nich); vīrudbhyaḥ — než rostliny; uduttamāḥ — daleko vyšší; ye — ti, kdo; sarīsṛpāḥ — pohyblivé bytosti, jako červi a hadi; teṣu — z nich; sa-bodha-niṣṭhāḥ — ti, kdo mají vyvinutou inteligenci; tataḥ — než ti; manuṣyāḥ — lidské bytosti; pramathāḥ — duchové; tataḥ api — lepší než ti; gandharva — obyvatelé Gandharvaloky (vyhlášení zpěváci na planetách polobohů); siddhāḥ — obyvatelé Siddhaloky, kteří mají všechny mystické síly; vibudha-anugāḥ — Kinnarové; ye — ti, kdo; deva — polobozi; asurebhyaḥ — než asurové; maghavat-pradhānāḥ — v čele s Indrou; dakṣa-ādayaḥ — počínaje Dakṣou; brahma-sutāḥ — přímí synové Brahmy; tu — potom; teṣām — z nich; bhavaḥ — Pán Śiva; paraḥ — nejlepší; saḥ — on (Pán Śiva); atha — navíc; viriñca-vīryaḥ — který vznikl z Pána Brahmy; saḥ — on (Brahmā); mat-paraḥ — Můj oddaný; aham — Já; dvija-deva-devaḥ — uctívající brāhmaṇy, Pán brāhmaṇů.

Překlad

Ze dvou projevených energií (duchovní a hmotné) jsou bytosti obdařené životní silou (tráva, stromy a jiné rostliny) nadřazeny tupé hmotě (kamenům, hlíně atd.). Výše než nehybné rostliny jsou červi a hadi, kteří se dokáží pohybovat. Červy a hady převyšují zvířata, jež mají vyvinutou inteligenci. Zvířatům jsou nadřazeny lidské bytosti a nad lidmi jsou duchové, jelikož nemají hmotná těla. Výše než duchové jsou Gandharvové a nad Gandharvy stojí Siddhové. Výše než Siddhové stojí Kinnarové a nad Kinnary jsou asurové. Výše než asurové jsou polobozi, a z polobohů je nejvyšší Indra, král nebes. Výše než Indra jsou přímí synové Pána Brahmy — jako je král Dakṣa — a nejvyšším z nich je Pán Śiva. Pán Śiva je synem Pána Brahmy, a proto je Brahmā považován za vyššího, ale i on je podřízený Mně, Nejvyšší Osobnosti Božství. A jelikož Já jsem nakloněn brāhmaṇům, jsou brāhmaṇové nejlepší ze všech.

Význam

V tomto verši je brāhmaṇům přisuzováno vyšší postavení, než jaké má Sám Nejvyšší Pán. Jde o to, že vláda má podléhat vedení brāhmaṇů. I když Ṛṣabhadeva doporučil Svého nejstaršího syna Bharatu za krále Země, i Bharata musel následovat pokyny brāhmaṇů, aby vládl světu dokonale. Pán je uctíván jako brahmaṇya-deva — má velice rád oddané, tedy brāhmaṇy. To se nevztahuje na takzvané kastovní brāhmaṇy, ale na kvalifikované brāhmaṇy. Každý brāhmaṇa má mít osm vlastností (uvedených ve sloce 24), jako je śama, dama, satya a titikṣā. Brāhmaṇy je třeba vždy uctívat a pod jejich vedením má vládce konat svou povinnost a vládnout občanům. V tomto věku Kali bohužel výkonného vůdce státu ani nevolí příliš inteligentní lidé, ani ho nevedou kvalifikovaní brāhmaṇové, a to vede k chaosu. Všichni lidé by měli být vzděláváni ve vědomí Kṛṣṇy, aby demokratickým způsobem zvolili do čela vlády prvotřídního oddaného, jako byl Bharata Mahārāja. Vedou-li hlavu státu kvalifikovaní brāhmaṇové, je vše naprosto dokonalé.

Tento verš se nepřímo zmiňuje o evolučním procesu a do určité míry podporuje moderní teorii, že život se vyvinul z hmoty, neboť říká: bhūteṣu vīrudbhyaḥ — živé bytosti se vyvíjejí z trávy, rostlin a stromů, které jsou nadřazeny tupé hmotě. Hmota je tedy také schopná projevit živé bytosti, a to v podobě rostlin. Z tohoto hlediska život pochází z hmoty, ale i samotná hmota pochází ze života. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (10.8): ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate — “Já jsem zdrojem všech duchovních i hmotných světů. Vše pochází ze Mě.”

Existují dvě energie — hmotná a duchovní — a obě mají svůj původ v Kṛṣṇovi. Kṛṣṇa je nejvyšší živá bytost. I když lze říci, že v hmotném světě vzniká životní síla z hmoty, je nutné přiznat, že hmota původně pochází z nejvyšší živé bytosti. Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Závěr je, že vše — hmotné i duchovní — vzniká z Nejvyšší Bytosti. Z evolučního hlediska dosáhne živá bytost dokonalosti, když dospěje na úroveň brāhmaṇy. Brāhmaṇa uctívá Nejvyšší Brahman, a Nejvyšší Brahman uctívá brāhmaṇu. Jinými slovy, oddaný se podřizuje Nejvyššímu Pánu a Pán se stará o spokojenost Svého oddaného. Brāhmaṇa se nazývá dvija-deva a Pán se nazývá dvija-deva-deva — je Pánem brāhmaṇů.

Evoluční proces popisuje také Caitanya-caritāmṛta (Madhya, kapitola devatenáctá), kde je řečeno, že existují dva druhy živých bytostí — pohyblivé a nehybné. K pohyblivým bytostem patří ptáci, zvířata, vodní živočichové, lidské bytosti a tak dále. Z nich jsou za nejlepší považováni lidé, ale těch není mnoho. V tomto malém počtu lidských bytostí je zahrnuto mnoho lidí nízké třídy, jako jsou mlecchové, Pulindové, bauddhové a śabarové. Jim je nadřazen člověk, jenž je natolik pokročilý, že dokáže přijmout védské zásady. Z těch, kdo přijímají védské zásady (obvykle označované jako varṇāśrama a v současné době známé jako hinduismus), je pouze několik lidí skutečně dodržuje. Z těch, kdo skutečně dodržují védské zásady, jich většina vykonává plodonosné či zbožné činnosti, aby dosáhli vyššího postavení. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye — z mnoha těch, kdo jsou připoutaní k plodonosnému jednání, je možná jeden jñānī neboli člověk filozoficky zaměřený a převyšující karmī. Yatatām api siddhānāṁ kaścin māṁ vetti tattvataḥ — z mnoha jñānīch možná jeden dosáhne osvobození z hmotných pout a z mnoha miliónů osvobozených jñānīch se možná jeden stane oddaným Kṛṣṇy.