Skip to main content

Sloka 19

ТЕКСТ 19

Verš

Текст

idaṁ śarīraṁ mama durvibhāvyaṁ
sattvaṁ hi me hṛdayaṁ yatra dharmaḥ
pṛṣṭhe kṛto me yad adharma ārād
ato hi mām ṛṣabhaṁ prāhur āryāḥ
idaṁ śarīraṁ mama durvibhāvyaṁ
sattvaṁ hi me hṛdayaṁ yatra dharmaḥ
pṛṣṭhe kṛto me yad adharma ārād
ato hi mām ṛṣabhaṁ prāhur āryāḥ

Synonyma

Пословный перевод

idam — toto; śarīram — transcendentální tělo, sac-cid-ānanda-vigraha; mama — Mé; durvibhāvyam — nepochopitelné; sattvam — bez jediné příměsi hmotných kvalit přírody; hi — vskutku; me — Mé; hṛdayam — srdce; yatra — kde; dharmaḥ — skutečná úroveň náboženství, bhakti-yoga; pṛṣṭhe — na zádech; kṛtaḥ — učiněná; me — Mnou; yat — protože; adharmaḥ — bezbožnost; ārāt — daleko; ataḥ — proto; hi — vskutku; mām — Mě; ṛṣabham — nejlepší z živých bytostí; prāhuḥ — nazývají; āryāḥ — ti, kdo jsou pokročilí v duchovním životě; úctyhodní nadřízení — úctyhodní nadřízení.

idam — this; śarīram — transcendental body, sac-cid-ānanda-vigraha; mama — My; durvibhāvyam — inconceivable; sattvam — with no tinge of the material modes of nature; hi — indeed; me — My; hṛdayam — heart; yatra — wherein; dharmaḥ — the real platform of religion, bhakti-yoga; pṛṣṭhe — on the back; kṛtaḥ — made; me — by Me; yat — because; adharmaḥ — irreligion; ārāt — far away; ataḥ — therefore; hi — indeed; mām — Me; ṛṣabham — the best of the living beings; prāhuḥ — call; āryāḥ — those who are advanced in spiritual life, or the respectable superiors.

Překlad

Перевод

Mé transcendentální tělo (sac-cid-ānanda-vigraha) má lidskou podobu, ale nejedná se o hmotné lidské tělo. Je nepochopitelné. Příroda Mě nenutí přijmout určitý druh těla; přijímám ho ze Své vlastní vůle. Mé srdce je také duchovní, a jelikož neustále myslím na dobro Svých oddaných, nachází se v něm proces oddané služby, který je určen právě pro ně. Daleko od Svého srdce jsem zanechal bezbožnost (adharmu) a neoddané činnosti. Ty na Mě nedělají žádný dojem. Díky všem těmto transcendentálním vlastnostem se ke Mně lidé obvykle modlí jako k Ṛṣabhadevovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, nejlepší ze všech živých bytostí.

My transcendental body [sac-cid-ānanda-vigraha] looks exactly like a human form, but it is not a material human body. It is inconceivable. I am not forced by nature to accept a particular type of body; I take on a body by My own sweet will. My heart is also spiritual, and I always think of the welfare of My devotees. Therefore within My heart can be found the process of devotional service, which is meant for the devotees. Far from My heart have I abandoned irreligion [adharma] and nondevotional activities. They do not appeal to Me. Due to all these transcendental qualities, people generally pray to Me as Ṛṣabhadeva, the Supreme Personality of Godhead, the best of all living entities.

Význam

Комментарий

V tomto verši jsou velice významná slova idaṁ śarīraṁ mama durvibhāvyam. Obecně se setkáváme se dvěma energiemi — hmotnou a duchovní. Do jisté míry známe hmotnou energii (zemi, vodu, vzduch, oheň, éter, mysl, inteligenci a ego), protože v hmotném světě se tělo každé bytosti skládá z těchto prvků. Uvnitř hmotného těla je duše, ale tu nelze vidět hmotnýma očima. Když vidíme tělo plné duchovní energie, je pro nás velice obtížné pochopit, jak může mít duchovní energie tělo. Je řečeno, že tělo Pána Ṛṣabhadeva je zcela duchovní; proto je pro materialistu velice těžké této skutečnosti porozumět. Zcela duchovní tělo je pro něho nepochopitelné. Když něco nedokážeme pochopit svým experimentálním vnímáním, musíme přijmout údaje Ved. V Brahma-saṁhitě je uvedeno: īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ. Nejvyšší Osobnost Božství vlastní tělo, které má podobu, ale toto tělo se neskládá z hmotných prvků. Tvoří ho duchovní blaženost, věčnost a životní síla. Díky Své nepochopitelné energii se před námi může Nejvyšší Pán zjevit ve Svém původním duchovním těle, ale jelikož nemáme s duchovním tělem žádné zkušenosti, jsme někdy zmateni a považujeme Pánovu podobu za hmotnou. Māyāvādští filozofové nikdy nemohou duchovní tělo pochopit. Říkají, že cokoliv duchovního je vždy neosobní, a jakmile vidí něco osobního, považují za samozřejmé, že je to hmotné. V Bhagavad-gītě (9.11) je řečeno:

In this verse the words idaṁ śarīraṁ mama durvibhāvyam are very significant. Generally we experience two energies — material energy and spiritual energy. We have some experience of the material energy (earth, water, air, fire, ether, mind, intelligence and ego) because in the material world everyone’s body is composed of these elements. Within the material body is the spirit soul, but we cannot see it with the material eyes. When we see a body full of spiritual energy, it is very difficult for us to understand how the spiritual energy can have a body. It is said that Lord Ṛṣabhadeva’s body is completely spiritual; therefore for a materialistic person, it is very difficult to understand. For a materialistic person, the completely spiritual body is inconceivable. We have to accept the version of the Vedas when our experimental perception cannot understand a subject. As stated in Brahma-saṁhitā: īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-cid-ānanda-vigrahaḥ. The Supreme Lord has a body with form, but that body is not composed of material elements. It is made of spiritual bliss, eternity and living force. By the inconceivable energy of the Supreme Personality of Godhead, the Lord can appear before us in His original spiritual body, but because we have no experience of the spiritual body, we are sometimes bewildered and see the form of the Lord as material. The Māyāvādī philosophers are completely unable to conceive of a spiritual body. They say that the spirit is always impersonal, and whenever they see something personal they take it for granted that it is material. In Bhagavad-gītā (9.11) it is said:

avajānanti māṁ mūḍhā
mānuṣīṁ tanum āśritam
paraṁ bhāvam ajānanto
mama bhūta-maheśvaram
avajānanti māṁ mūḍhā
mānuṣīṁ tanum āśritam
paraṁ bhāvam ajānanto
mama bhūta-maheśvaram

“Hlupáci se Mi vysmívají, když sestupuji v lidské podobě. Neznají Mou transcendentální povahu a Mou svrchovanou vládu nad vším, co existuje.”

“Fools deride Me when I descend in the human form. They do not know My transcendental nature and My supreme dominion over all that be.”

Neinteligentní lidé si myslí, že Nejvyšší Pán přijímá tělo složené z hmotné energie. Hmotné tělo chápeme snadno, ale duchovní tělo nemůžeme pochopit. Ṛṣabhadeva proto říká: idaṁ śarīraṁ mama durvibhāvyam. V duchovním světě má každý duchovní tělo. Neexistuje tam žádné pojetí hmotného bytí. V duchovním světě existuje pouze služba a přijímání služby. Je tam pouze sevya, sevā a sevaka — osoba, Jíž se slouží, služba a služebník. Tyto tři prvky jsou zcela duchovní, a proto je duchovní svět označován za absolutní. Neexistuje tam ani náznak hmotného znečištění. Pán Ṛṣabhadeva je zcela transcendentální hmotnému pojetí, a proto říká, že se Jeho srdce skládá z dharmy. Dharmu vysvětluje Bhagavad-gītā (18.66): sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja. V duchovním světě je každá živá bytost odevzdaná Nejvyššímu Pánu a je zcela na duchovní úrovni. I když tam jsou služebníci, obsluhovaný a služba, vše je duchovní a rozmanité. V tuto chvíli je pro nás kvůli našemu hmotnému pojetí vše durvibhāvya, nepochopitelné. Pán je jakožto Nejvyšší nazýván Ṛṣabha, což znamená “nejlepší”. Řečeno slovy Ved: nityo nityānām. My jsme také duchovní, ale jsme podřízení. Kṛṣṇa, Nejvyšší Pán, je nejpřednější živá bytost. Slovo ṛṣabha znamená “vůdce” nebo “nejvyšší” a poukazuje na Nejvyšší Bytost, Samotného Boha.

Unintelligent people think that the Supreme Lord accepts a body composed of the material energy. We can easily understand the material body, but we cannot understand the spiritual body. Therefore Ṛṣabhadeva says: idaṁ śarīraṁ mama durvibhāvyam. In the spiritual world, everyone has a spiritual body. There is no conception of material existence there. In the spiritual world there is only service and the receiving of service. There is only sevya, sevā and sevaka — the person served, the process of service and the servant. These three items are completely spiritual, and therefore the spiritual world is called absolute. There is no tinge of material contamination there. Being completely transcendental to the material conception, Lord Ṛṣabhadeva states that His heart is composed of dharma. Dharma is explained in Bhagavad-gītā (18.66): sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja. In the spiritual world, every living entity is surrendered to the Supreme Lord and is completely on the spiritual platform. Although there are servitors, the served and service, all are spiritual and variegated. At the present moment, due to our material conception, everything is durvibhāvya, inconceivable. Being the Supreme, the Lord is called Ṛṣabha, the best. In terms of the Vedic language, nityo nityānām. We are also spiritual. but we are subordinate. Kṛṣṇa, the Supreme Lord, is the foremost living entity. The word ṛṣabha means “the chief,” or “the supreme,” and indicates the Supreme Being, or God Himself.