Skip to main content

Sloka 4-5

Texts 4-5

Verš

Texto

ṛtvija ūcuḥ
arhasi muhur arhattamārhaṇam asmākam anupathānāṁ namo nama ity etāvat sad-upaśikṣitaṁ ko ’rhati pumān prakṛti-guṇa-vyatikara-matir anīśa īśvarasya parasya prakṛti-puruṣayor arvāktanābhir nāma-rūpākṛtibhī rūpa-nirūpaṇam; sakala-jana-nikāya-vṛjina-nirasana-śivatama-pravara-guṇa-gaṇaika-deśa-kathanād ṛte.
ṛtvija ūcuḥ
arhasi muhur arhattamārhaṇam asmākam anupathānāṁ namo nama ity etāvat sad-upaśikṣitaṁ ko ’rhati pumān prakṛti-guṇa-vyatikara-matir anīśa īśvarasya parasya prakṛti-puruṣayor arvāktanābhir nāma-rūpākṛtibhī rūpa-nirūpaṇam; sakala-jana-nikāya-vṛjina-nirasana-śivatama-pravara-guṇa-gaṇaika-deśa-kathanād ṛte.

Synonyma

Palabra por palabra

ṛtvijaḥ ūcuḥ — kněží řekli; arhasi — prosím (přijmi); muhuḥ — znovu a znovu; arhat-tama — ó nejvznešenější osobo hodná uctívání; arhaṇam — nabízené uctívání; asmākam — naše; anupathānām — kteří jsme Tvými služebníky; namaḥ — uctivé poklony; namaḥ — uctivé poklony; iti — takto; etāvat — dosud; sat — vznešených osobností; upaśikṣitam — podle pokynů; kaḥ — co; arhati — je schopen (učinit); pumān — člověk; prakṛti — hmotné přírody; guṇa — kvalit; vyatikara — v proměnách; matiḥ — jehož mysl (je pohroužená); anīśaḥ — který je nanejvýš neschopný; īśvarasya — Nejvyšší Osobnosti Božství; parasya — mimo; prakṛti-puruṣayoḥ — dosah tří kvalit hmotné přírody; arvāktanābhiḥ — které nedosahují tak daleko neboli patří do tohoto hmotného světa; nāma-rūpa-ākṛtibhiḥ — jmény, podobami a vlastnostmi; rūpa — Tvé povahy či postavení; nirūpaṇam — zjištění, vnímání; sakala — celého; jana-nikāya — lidstva; vṛjina — hříšné činy; nirasana — které odstraní; śivatama — nanejvýš příznivých; pravara — jedinečných; guṇa-gaṇa — transcendentálních vlastností; eka-deśa — jedna část; kathanāt — slovy; ṛte — kromě.

ṛtvijaḥ ūcuḥ — los sacerdotes dijeron; arhasi — por favor (acepta); muhuḥ — una y otra vez; arhat-tama — ¡oh, Tú, objeto supremo de adoración!; arhaṇam — ofrenda de adoración; asmākam — de nosotros; anupathānām — que somos Tus sirvientes; namaḥ — reverencias respetuosas; namaḥ — reverencias respetuosas; iti — de ese modo; etāvat — hasta ahí; sat — por elevadas personalidades; upaśikṣitam — enseñado; kaḥ — qué; arhati — puede (hacer); pumān — el hombre; prakṛti — de la naturaleza material; guṇa — de las modalidades; vyatikara — en las transformaciones; matiḥ — cuya mente (está absorta); anīśaḥ — que es completamente incapaz; īśvarasya — de la Suprema Personalidad de Dios; parasya — más allá; prakṛti-puruṣayoḥ — el ámbito de las tres modalidades de la naturaleza material; arvāktanābhiḥ — que no llegan hasta, o que son del mundo material; nāma-rūpa-ākṛtibhiḥ — con nombres, formas y cualidades; rūpa — de Tu naturaleza o posición; nirūpaṇam — indagación, percepción; sakala — todas; jana-nikāya — de la humanidad; vṛjina — acciones pecaminosas; nirasana — eliminan; śivatama — sumamente auspiciosas; pravara — excelentes; guṇa-gaṇa — de las cualidades trascendentales; eka-deśa — una parte; kathanāt — hablando; ṛte — excepto.

Překlad

Traducción

Kněží se začali k Pánu modlit: Ó Ty, Jenž jsi nejvíce hoden uctívání, jsme jen Tvoji služebníci. I když jsi úplný Sám v Sobě, prosíme Tě, přijmi od nás — Svých věčných služebníků — ze Své bezpříčinné milosti malou službu. Nejsme si ve skutečnosti vědomi Tvé transcendentální podoby, ale můžeme se Ti pouze znovu a znovu s úctou klanět, jak učí védská literatura a autorizovaní ācāryové. Materialistické živé bytosti jsou silně přitahovány ke kvalitám hmotné přírody, a proto nejsou nikdy dokonalé, ale Ty jsi mimo dosah všech hmotných pojetí. Tvé jméno, podoba a vlastnosti jsou transcendentální; přesahují rámec experimentálního poznání. Kdo si Tě vůbec dokáže představit? V hmotném světě můžeme vnímat pouze hmotná jména a hmotné vlastnosti. Nedokážeme nic jiného než Ti skládat uctivé poklony a modlit se k Tobě, transcendentální Osobě. Opěvování Tvých příznivých transcendentálních vlastností odstraní hříchy celého lidstva. To je pro nás tou nejpříznivější činností, a tak můžeme částečně porozumět Tvému nadpřirozenému postavení.

Los sacerdotes ofrecieron oraciones al Señor diciendo: ¡Oh, Tú, que eres el objeto supremo de adoración!, nosotros solo somos Tus sirvientes. Tú gozas de plenitud en Ti mismo, pero, por Tu misericordia sin causa, ten la bondad de aceptar de nosotros, Tus sirvientes eternos, un pequeño servicio. En realidad, no somos conscientes de Tu forma trascendental, y lo único que podemos hacer es ofrecerte una y otra vez respetuosas reverencias, siguiendo las instrucciones de las Escrituras védicas y de los ācāryas autorizados. Las entidades vivientes materialistas sienten gran atracción por las modalidades de la naturaleza material, y debido a ello, nunca alcanzan la perfección, pero Tú estás por encima de la jurisdicción de todos los conceptos materiales. Tu nombre, Tu forma y Tus cualidades son trascendentales, y están fuera del alcance del conocimiento experimental. En efecto, pues ¿quién puede concebirte? En el mundo material solo podemos percibir nombres y cualidades materiales. Lo único que está en nuestras manos es ofrecerte respetuosas reverencias y oraciones a Ti, la persona trascendental. El canto de Tus auspiciosas cualidades trascendentales borrará los pecados de toda la humanidad. Esa es la actividad más auspiciosa para nosotros; de ese modo podemos entender parcialmente Tu posición sobrenatural.

Význam

Significado

Nejvyšší Osobnost Božství nemá nic společného s hmotným vnímáním. Dokonce i impersonalista Śaṅkarācārya říká: nārāyaṇaḥ paro 'vyaktāt — “Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, přesahuje hmotné pojetí.” Podobu a vlastnosti Nejvyšší Osobnosti Božství si nemůžeme vymyslet. Co se týče Pánovy podoby a činností, musíme jednoduše přijmout popisy dané ve védské literatuře. Brahma-saṁhitā (5.29) uvádí:

La Suprema Personalidad de Dios está fuera del alcance de la percepción material. Incluso el impersonalista Śaṅkarācārya dice: nārāyaṇaḥ paro ’vyaktāt: «Nārāyaṇa, la Suprema Personalidad de Dios, está más allá de todo concepto material». Nosotros no podemos inventar la forma y los atributos de la Suprema Personalidad de Dios. Simplemente tenemos que aceptar la descripción que nos hacen las Escrituras védicas de la forma y las actividades del Señor. Como se afirma en laBrahma-saṁhitā (5.29):

cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-
lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-
lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám Govindu, prvotního Pána a prvního otce, který pase krávy plnící všechny touhy v sídle z duchovních drahokamů, kde se nacházejí milióny stromů přání. S velkou úctou a láskou Mu neustále slouží stovky a tisíce bohyní štěstí.” Určitou představu Absolutní Pravdy, Její podoby a vlastností můžeme získat čtením popisů uvedených ve védské literatuře a autoritativních výroků vznešených osobností, jako je Brahmā, Nārada, Śukadeva Gosvāmī a další. Śrīla Rūpa Gosvāmī říká: ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ — “Jméno, podobu a vlastnosti Śrī Kṛṣṇy nemůžeme pochopit svými hmotnými smysly.” Dalšími jmény Pána jsou proto adhokṣaja a aprākṛta, která vyjadřují, že je mimo dosah všech hmotných smyslů. Pán se zjevil před Mahārājem Nābhim z bezpříčinné milosti ke Svým oddaným. Stejně tak se zjeví i nám, budeme-li Mu oddaně sloužit. Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ. To je jediný způsob, jak pochopit Nejvyšší Osobnost Božství. Bhagavad-gītā potvrzuje: bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ — pochopit Nejvyšší Osobnost Božství je možné prostřednictvím oddané služby. Jiný způsob neexistuje. Musíme naslouchat autoritám a śāstrám a uvažovat o Nejvyšším Pánu z hlediska jejich výroků. Podoby a vlastnosti Pána si nemůžeme představovat nebo vymýšlet.

«Yo adoro a Govinda, el Señor primigenio, el primer progenitor, que está cuidando las vacas, cumpliendo todos los deseos, en moradas construidas con gemas espirituales y rodeadas de millones de árboles de deseos. Es constantemente servido con gran reverencia y afecto por cientos y miles de diosas de la fortuna». Para llegar a formarnos una idea de la Verdad Absoluta, Su forma y Sus atributos, tenemos que leer las descripciones que se dan en las Escrituras védicas y en las afirmaciones autorizadas de personalidades excelsas como Brahmā, Nārada, Śukadeva Gosvāmī y otros. Śrīla Rūpa Gosvāmī dice: ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ: «Con los sentidos materiales no podemos concebir el nombre, la forma y las cualidades de Śrī Kṛṣṇa». Por esta razón, el Señor recibe también los nombres de adhokṣaja y aprākṛta, que indican que está fuera del alcance de los sentidos materiales. El Señor apareció ante Mahārāja Nābhi por la misericordia sin causa que otorga a Sus devotos. De la misma manera, el Señor Se nos revela cuando nos ocupamos en Su servicio devocional.Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ. Esa es la única manera de comprender a la Suprema Personalidad de Dios. Como se confirma en el Bhagavad-gītā: bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ: A la Suprema Personalidad de Dios se Le puede comprender por medio del servicio devocional. No hay otra manera. Para formarnos un concepto del Señor, tenemos que escuchar de las autoridades y de los śāstras, y basarnos en sus declaraciones. No podemos imaginar o inventar una serie de formas y cualidades y atribuírselas al Señor.