Skip to main content

Sloka 4-5

Texts 4-5

Verš

Text

ṛtvija ūcuḥ
arhasi muhur arhattamārhaṇam asmākam anupathānāṁ namo nama ity etāvat sad-upaśikṣitaṁ ko ’rhati pumān prakṛti-guṇa-vyatikara-matir anīśa īśvarasya parasya prakṛti-puruṣayor arvāktanābhir nāma-rūpākṛtibhī rūpa-nirūpaṇam; sakala-jana-nikāya-vṛjina-nirasana-śivatama-pravara-guṇa-gaṇaika-deśa-kathanād ṛte.
ṛtvija ūcuḥ
arhasi muhur arhattamārhaṇam asmākam anupathānāṁ namo nama ity etāvat sad-upaśikṣitaṁ ko ’rhati pumān prakṛti-guṇa-vyatikara-matir anīśa īśvarasya parasya prakṛti-puruṣayor arvāktanābhir nāma-rūpākṛtibhī rūpa-nirūpaṇam; sakala-jana-nikāya-vṛjina-nirasana-śivatama-pravara-guṇa-gaṇaika-deśa-kathanād ṛte.

Synonyma

Synonyms

ṛtvijaḥ ūcuḥ — kněží řekli; arhasi — prosím (přijmi); muhuḥ — znovu a znovu; arhat-tama — ó nejvznešenější osobo hodná uctívání; arhaṇam — nabízené uctívání; asmākam — naše; anupathānām — kteří jsme Tvými služebníky; namaḥ — uctivé poklony; namaḥ — uctivé poklony; iti — takto; etāvat — dosud; sat — vznešených osobností; upaśikṣitam — podle pokynů; kaḥ — co; arhati — je schopen (učinit); pumān — člověk; prakṛti — hmotné přírody; guṇa — kvalit; vyatikara — v proměnách; matiḥ — jehož mysl (je pohroužená); anīśaḥ — který je nanejvýš neschopný; īśvarasya — Nejvyšší Osobnosti Božství; parasya — mimo; prakṛti-puruṣayoḥ — dosah tří kvalit hmotné přírody; arvāktanābhiḥ — které nedosahují tak daleko neboli patří do tohoto hmotného světa; nāma-rūpa-ākṛtibhiḥ — jmény, podobami a vlastnostmi; rūpa — Tvé povahy či postavení; nirūpaṇam — zjištění, vnímání; sakala — celého; jana-nikāya — lidstva; vṛjina — hříšné činy; nirasana — které odstraní; śivatama — nanejvýš příznivých; pravara — jedinečných; guṇa-gaṇa — transcendentálních vlastností; eka-deśa — jedna část; kathanāt — slovy; ṛte — kromě.

ṛtvijaḥ ūcuḥ — the priests said; arhasi — please (accept); muhuḥ — again and again; arhat-tama — O most exalted, worshipable person; arhaṇam — offering of worship; asmākam — of us; anupathānām — who are Your servants; namaḥ — respectful obeisances; namaḥ — respectful obeisances; iti — thus; etāvat — so far; sat — by exalted personalities; upaśikṣitam — instructed; kaḥ — what; arhati — is able (to make); pumān — man; prakṛti — of material nature; guṇa — of the modes; vyatikara — in the transformations; matiḥ — whose mind (is absorbed); anīśaḥ — who is most incapable; īśvarasya — of the Supreme Personality of Godhead; parasya — beyond; prakṛti-puruṣayoḥ — the jurisdiction of the three modes of material nature; arvāktanābhiḥ — which do not reach up to, or which are of this material world; nāma-rūpa-ākṛtibhiḥ — by names, forms and qualities; rūpa — of Your nature or position; nirūpaṇam — ascertainment, perception; sakala — all; jana-nikāya — of mankind; vṛjina — sinful actions; nirasana — which wipe out; śivatama — most auspicious; pravara — excellent; guṇa-gaṇa — of the transcendental qualities; eka-deśa — one part; kathanāt — by speaking; ṛte — except.

Překlad

Translation

Kněží se začali k Pánu modlit: Ó Ty, Jenž jsi nejvíce hoden uctívání, jsme jen Tvoji služebníci. I když jsi úplný Sám v Sobě, prosíme Tě, přijmi od nás — Svých věčných služebníků — ze Své bezpříčinné milosti malou službu. Nejsme si ve skutečnosti vědomi Tvé transcendentální podoby, ale můžeme se Ti pouze znovu a znovu s úctou klanět, jak učí védská literatura a autorizovaní ācāryové. Materialistické živé bytosti jsou silně přitahovány ke kvalitám hmotné přírody, a proto nejsou nikdy dokonalé, ale Ty jsi mimo dosah všech hmotných pojetí. Tvé jméno, podoba a vlastnosti jsou transcendentální; přesahují rámec experimentálního poznání. Kdo si Tě vůbec dokáže představit? V hmotném světě můžeme vnímat pouze hmotná jména a hmotné vlastnosti. Nedokážeme nic jiného než Ti skládat uctivé poklony a modlit se k Tobě, transcendentální Osobě. Opěvování Tvých příznivých transcendentálních vlastností odstraní hříchy celého lidstva. To je pro nás tou nejpříznivější činností, a tak můžeme částečně porozumět Tvému nadpřirozenému postavení.

The priests began to offer prayers to the Lord, saying: O most worshipable one, we are simply Your servants. Although You are full in Yourself, please, out of Your causeless mercy, accept a little service from us, Your eternal servants. We are not actually aware of Your transcendental form, but we can simply offer our respectful obeisances again and again, as instructed by the Vedic literatures and authorized ācāryas. Materialistic living entities are very much attracted to the modes of material nature, and therefore they are never perfect, but You are above the jurisdiction of all material conceptions. Your name, form and qualities are all transcendental and beyond the conception of experimental knowledge. Indeed, who can conceive of You? In the material world we can perceive only material names and qualities. We have no other power than to offer our respectful obeisances and prayers unto You, the transcendental person. The chanting of Your auspicious transcendental qualities will wipe out the sins of all mankind. That is the most auspicious activity for us, and we can thus partially understand Your supernatural position.

Význam

Purport

Nejvyšší Osobnost Božství nemá nic společného s hmotným vnímáním. Dokonce i impersonalista Śaṅkarācārya říká: nārāyaṇaḥ paro 'vyaktāt — “Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, přesahuje hmotné pojetí.” Podobu a vlastnosti Nejvyšší Osobnosti Božství si nemůžeme vymyslet. Co se týče Pánovy podoby a činností, musíme jednoduše přijmout popisy dané ve védské literatuře. Brahma-saṁhitā (5.29) uvádí:

The Supreme Personality of Godhead has nothing to do with material perception. Even the impersonalist Śaṅkarācārya says, nārāyaṇaḥ paro ’vyaktāt: “Nārāyaṇa, the Supreme Personality of Godhead, is beyond the material conception.” We cannot concoct the form and attributes of the Supreme Personality of Godhead. We must simply accept the description given in Vedic literatures about the Lord’s form and activities. As stated in Brahma-saṁhitā (5.29):

cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-
lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-
lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám Govindu, prvotního Pána a prvního otce, který pase krávy plnící všechny touhy v sídle z duchovních drahokamů, kde se nacházejí milióny stromů přání. S velkou úctou a láskou Mu neustále slouží stovky a tisíce bohyní štěstí.” Určitou představu Absolutní Pravdy, Její podoby a vlastností můžeme získat čtením popisů uvedených ve védské literatuře a autoritativních výroků vznešených osobností, jako je Brahmā, Nārada, Śukadeva Gosvāmī a další. Śrīla Rūpa Gosvāmī říká: ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ — “Jméno, podobu a vlastnosti Śrī Kṛṣṇy nemůžeme pochopit svými hmotnými smysly.” Dalšími jmény Pána jsou proto adhokṣaja a aprākṛta, která vyjadřují, že je mimo dosah všech hmotných smyslů. Pán se zjevil před Mahārājem Nābhim z bezpříčinné milosti ke Svým oddaným. Stejně tak se zjeví i nám, budeme-li Mu oddaně sloužit. Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ. To je jediný způsob, jak pochopit Nejvyšší Osobnost Božství. Bhagavad-gītā potvrzuje: bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ — pochopit Nejvyšší Osobnost Božství je možné prostřednictvím oddané služby. Jiný způsob neexistuje. Musíme naslouchat autoritám a śāstrám a uvažovat o Nejvyšším Pánu z hlediska jejich výroků. Podoby a vlastnosti Pána si nemůžeme představovat nebo vymýšlet.

“I worship Govinda, the primeval Lord, the first progenitor, who is tending the cows, yielding all desires, in abodes built with spiritual gems and surrounded by millions of purpose trees. He is always served with great reverence and affection by hundreds and thousands of goddesses of fortune.” We can have some conception of the Absolute Truth, His form and His attributes simply by reading the descriptions given in Vedic literatures and authoritative statements given by exalted personalities like Brahmā, Nārada, Śukadeva Gosvāmī and others. Śrīla Rūpa Gosvāmī says, ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ: “We cannot conceive the name, form and qualities of Śrī Kṛṣṇa through our material senses.” Because of this, other names for the Lord are adhokṣaja and aprākṛta, which indicate that He is beyond any material senses. Out of His causeless mercy upon His devotees, the Lord appeared before Mahārāja Nābhi. Similarly, when we are engaged in the Lord’s devotional service, the Lord reveals Himself to us. Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ. This is the only way to understand the Supreme Personality of Godhead. As confirmed in Bhagavad-gītā, bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ: one can understand the Supreme Personality of Godhead through devotional service. There is no other way. We have to hear from the authorities and from the śāstras and consider the Supreme Lord in terms of their statements. We cannot imagine or concoct forms and attributes of the Lord.