Skip to main content

Sloka 3

Text 3

Verš

Text

atha ha tam āviṣkṛta-bhuja-yugala-dvayaṁ hiraṇmayaṁ puruṣa-viśeṣaṁ kapiśa-kauśeyāmbara-dharam urasi vilasac-chrīvatsa-lalāmaṁ daravara-vanaruha-vana-mālācchūry-amṛta-maṇi-gadādibhir upalakṣitaṁ sphuṭa-kiraṇa-pravara-mukuṭa-kuṇḍala-kaṭaka-kaṭi-sūtra-hāra-keyūra-nūpurādy-aṅga-bhūṣaṇa-vibhūṣitam ṛtvik-sadasya-gṛha-patayo ’dhanā ivottama-dhanam upalabhya sabahu-mānam arhaṇenāvanata-śīrṣāṇa upatasthuḥ.
atha ha tam āviṣkṛta-bhuja-yugala-dvayaṁ hiraṇmayaṁ puruṣa-viśeṣaṁ kapiśa-kauśeyāmbara-dharam urasi vilasac-chrīvatsa-lalāmaṁ daravara-vanaruha-vana-mālācchūry-amṛta-maṇi-gadādibhir upalakṣitaṁ sphuṭa-kiraṇa-pravara-mukuṭa-kuṇḍala-kaṭaka-kaṭi-sūtra-hāra-keyūra-nūpurādy-aṅga-bhūṣaṇa-vibhūṣitam ṛtvik-sadasya-gṛha-patayo ’dhanā ivottama-dhanam upalabhya sabahu-mānam arhaṇenāvanata-śīrṣāṇa upatasthuḥ.

Synonyma

Synonyms

atha — potom; ha — jistě; tam — Jeho; āviṣkṛta-bhuja-yugala-dvayam — který se zjevil se čtyřmi pažemi; hiraṇmayam — oslnivě zářící; puruṣa-viśeṣam — nejlepší ze všech živých bytostí, Puruṣottama; kapiśa-kauśeya-ambara-dharam — měl na Sobě žluté hedvábné šaty; urasi — na hrudi; vilasat — krásný; śrīvatsa — zvaný Śrīvatsa; lalāmam — měl znak; dara-vara — lasturou; vana-ruha — lotosový květ; vana-mālā — girlanda z lesních květů; acchūri — disk; amṛta-maṇi — drahokam Kaustubha; gadā-ādibhiḥ — kyjem a dalšími symboly; upalakṣitam — charakterizovaný; sphuṭa-kiraṇa — zářící; pravara — jedinečná; mukuṭa — helmice; kuṇḍala — náušnice; kaṭaka — náramky; kaṭi-sūtra — opasek; hāra — náhrdelník; keyūra — pásky na pažích; nūpura — zvonky na kotnících; ādi — a tak dále; aṅga — těla; bhūṣaṇa — s ozdobami; vibhūṣitam — ozdobený; ṛtvik — kněží; sadasya — společníci; gṛha-patayaḥ — a král Nābhi; adhanāḥ — chudáci; iva — jako; uttama-dhanam — velký poklad; upalabhya — když získali; sa-bahu-mānam — s velkou úctou; arhaṇena — s předměty pro uctívání; avanata — sklonili; śīrṣāṇaḥ — své hlavy; upatasthuḥ — uctívali.

atha — thereafter; ha — certainly; tam — Him; āviṣkṛta-bhuja-yugala-dvayam — who manifested Himself with four arms; hiraṇmayam — very bright; puruṣa-viśeṣam — the topmost of all living beings, Puruṣottama; kapiśa-kauśeya-ambara-dharam — wearing a yellow silk garment; urasi — on the chest; vilasat — beautiful; śrīvatsa — called Śrīvatsa; lalāmam — possessing the mark; dara-vara — by a conchshell; vana-ruha — lotus flower; vana-mālā — garland of forest flowers; acchūri — disc; amṛta-maṇi — the Kaustubha gem; gadā-ādibhiḥ — and by a club and other symbols; upalakṣitam — symptomized; sphuṭa-kiraṇa — radiant; pravara — excellent; mukuṭa — helmet; kuṇḍala — earrings; kaṭaka — bracelets; kaṭi-sūtra — girdle; hāra — necklace; keyūra — armlets; nūpura — ankle bells; ādi — and so on; aṅga — of the body; bhūṣaṇa — with ornaments; vibhūṣitam — decorated; ṛtvik — the priests; sadasya — associates; gṛha-patayaḥ — and King Nābhi; adhanāḥ — poor persons; iva — like; uttama-dhanam — a great treasure; upalabhya — having achieved; sa-bahu-mānam — with great regard; arhaṇena — with ingredients for worship; avanata — bent; śīrṣāṇaḥ — their heads; upatasthuḥ — worshiped.

Překlad

Translation

Pán Viṣṇu se před králem Nābhim zjevil se čtyřmi pažemi. Oslnivě zářil a vypadal jako nejlepší ze všech osobností. Jeho spodní část těla halil žlutý hedvábný oděv. Na Jeho hrudi byl znak Śrīvatsa, který je vždy velmi krásný. Nesl lasturu, lotos, disk a kyj a kolem krku měl girlandu z lesních květů a drahokam Kaustubha. Nádherně Ho zdobila helmice, náušnice, náramky, opasek, perlový náhrdelník, pásky na pažích, zvonky na kotnících a další tělesné ozdoby posázené zářícími drahokamy. Když král Nābhi, jeho kněží a společníci viděli Pána před sebou, připadali si jako chudáci, kteří znenadání získali velké bohatství. Přijali Pána, na projev úcty sklonili hlavy a uctili Ho obětováním příslušných předmětů.

Lord Viṣṇu appeared before King Nābhi with four arms. He was very bright, and He appeared to be the best of all personalities. Around the lower portion of His body, He wore a yellow silken garment. On His chest was the mark of Śrīvatsa, which always displays beauty. He carried a conchshell, lotus flower, disc and club, and He wore a garland of forest flowers and the Kaustubha gem. He was beautifully decorated with a helmet, earrings, bangles, belt, pearl necklace, armlets, ankle bells and other bodily ornaments bedecked with radiant jewels. Seeing the Lord present before them, King Nābhi and his priests and associates felt just like poor people who have suddenly attained great riches. They received the Lord and respectfully bent their heads and offered Him things in worship.

Význam

Purport

Zde je jasně uvedeno, že Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nevypadal jako obyčejná lidská bytost. Zjevil se před králem Nābhim a jeho společníky jako nejlepší ze všech osobností (Puruṣottama). Vedy uvádějí: nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Nejvyšší Osobnost Božství je také živá bytost, ale je nejvyšší. V Bhagavad-gītě (7.7) Pán Kṛṣṇa Sám říká: mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya — “Ó dobyvateli bohatství (Arjuno), neexistuje vyšší pravda, než jsem Já.” Nikdo není přitažlivější nebo autoritativnější než Pán Kṛṣṇa. To je jeden z rozdílů mezi Bohem a obyčejnou živou bytostí. Podle tohoto popisu transcendentálního těla Pána Viṣṇua lze Osobnost Božství snadno rozeznat od všech ostatních živých bytostí. Mahārāja Nābhi a všichni jeho kněží a společníci tedy složili Pánu poklony a začali Ho uctívat různými předměty. Jak uvádí Bhagavad-gītā (6.22): yaṁ labdhvā cāparaṁ lābhaṁ manyate nādhikaṁ tataḥ. To znamená: “Kdo toto získá, myslí na to, že již nemůže získat nic víc.” Když někdo realizuje Boha a vidí Pána tváří v tvář, nepochybně si myslí, že získal to nejlepší ze všeho. Raso 'py asya paraṁ dṛṣṭvā nivartate—když člověk pozná vyšší chuť, jeho vědomí se upevní. Poté, co spatřil Nejvyššího Pána, ho přestane přitahovat cokoliv hmotného. Od té doby bude vždy stálý ve svém uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství.

It is distinctly mentioned here that the Supreme Personality of Godhead did not appear as an ordinary human being. He appeared before King Nābhi and his associates as the best of all personalities (Puruṣottama). As stated in the Vedas: Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Kaṭha Upaniṣad 2.2.13). The Supreme Personality of Godhead is also a living being, but He is the supreme living being. In Bhagavad-gītā (7.7), Lord Kṛṣṇa Himself says, mattaḥ parataraṁ nānyat kiñcid asti dhanañjaya: “O conqueror of wealth [Arjuna], there is no truth superior to Me.” No one is more attractive or more authoritative than Lord Kṛṣṇa. That is one of the differences between God and an ordinary living being. According to this description of the transcendental body of Lord Viṣṇu, the Lord can easily be distinguished from all other living beings. Consequently Mahārāja Nābhi and his priests and associates all offered the Lord obeisances and began to worship Him with various things. As stated in Bhagavad-gītā (6.22), yaṁ labdhvā cāparaṁ lābhaṁ manyate nādhikaṁ tataḥ. That is, “Upon gaining this, one thinks that there is no greater gain.” When one realizes God and sees the Lord face to face, one certainly thinks that he has gained the best of all things. Raso ’py asya paraṁ dṛṣṭvā nivartate: when one experiences a higher taste, his consciousness is fixed. After seeing the Supreme Personality of Godhead, one ceases to be attracted by anything material. One then remains steady in his worship of the Supreme Personality of Godhead.