Skip to main content

Sloka 19

Text 19

Verš

Texto

lakṣottaraṁ sārdha-nava-koṭi-yojana-parimaṇḍalaṁ bhū-valayasya kṣaṇena sagavyūty-uttaraṁ dvi-sahasra-yojanāni sa bhuṅkte.
lakṣottaraṁ sārdha-nava-koṭi-yojana-parimaṇḍalaṁ bhū-valayasya kṣaṇena sagavyūty-uttaraṁ dvi-sahasra-yojanāni sa bhuṅkte.

Synonyma

Palabra por palabra

lakṣa-uttaram — zvětšený o 100 000; sārdha — s 5 000 000; nava-koṭi-yojana90 000 000 yojanů; parimaṇḍalam — obvod; bhū-valayasya — zemské klenby; kṣaṇena — za jediný okamžik; sagavyūti-uttaram — zvětšený o dvě krośi (6,4 kilometrů); dvi-sahasra-yojanāni2 000 yojanů; saḥ — bůh Slunce; bhuṅkte — překonává.

lakṣa-uttaram — aumentada en 100 000; sārdha — con 5 000 000; nava-koṭi-yojana — de 90 000 000 yojanas; parimaṇḍalam — circunferencia; bhū-valayasya — de la esfera terrestre; kṣaṇena — en un momento; sagavyūti-uttaram — más dos krośas (unos seis kilómetros y medio); dvi-sahasra-yojanāni — 2 000 yojanas; saḥ — el dios del Sol; bhuṅkte — recorre.

Překlad

Traducción

Můj drahý králi, bůh Slunce na své oběžné dráze Bhūmaṇḍalou překonává vzdálenost 95 100 000 yojanů (1 217 280 000 kilometrů) rychlostí 2 000 yojanů a dvou kroś (25 606 kilometrů) za jediný okamžik.

Mi querido rey, en su órbita por Bhū- maṇḍala, el dios del Sol recorre una distancia de 95 100 000 yojanas [1 224 000 000 kilómetros] a una velocidad de 2 000 yojanas y dos krośas [25 755 kilómetros] a cada instante.

Význam

Significado

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k dvacáté první kapitole pátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Pohyby Slunce”.

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo vigesimoprimero del Canto Quinto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «La trayectoria del Sol».