Skip to main content

KAPITOLA DVACÁTÁ

Studium vesmírné struktury

Tato kapitola podává popis různých ostrovů, počínaje Plakṣadvīpem, a oceánů, které je obklopují. Popisuje i umístění a rozměry hory zvané Lokāloka. Ostrov Plakṣadvīp, jenž je dvakrát tak široký jako Jambūdvīp, obklopuje oceán šťávy z cukrové třtiny. Vládcem tohoto ostrova je Idhmajihva, jeden ze synů Mahārāje Priyavraty. Ostrov je rozdělen na sedm oblastí, a v každé z nich je jedna hora a jedna velká řeka.

Druhý ostrov se jmenuje Śālmalīdvīp. Obklopuje ho oceán alkoholu a je 5 120 000 kilometrů široký, dvakrát tolik co Plakṣadvīp. Jeho vládcem je Yajñabāhu, další ze synů Mahārāje Priyavraty. I tento ostrov je — podobně jako Plakṣadvīp — rozdělen na sedm oblastí, a v každé z nich je hora a velká řeka. Obyvatelé tohoto ostrova uctívají Nejvyšší Osobnost Božství v podobě Candrātmy.

Třetí ostrov, obklopený oceánem přečištěného másla a také rozdělený na sedm oblastí, se jmenuje Kuśadvīp. Vládne mu Hiraṇyaretā, další syn Mahārāje Priyavraty, a jeho obyvatelé uctívají Nejvyšší Osobnost Božství v podobě Agniho, boha ohně. Šířka tohoto ostrova činí 10 240 000 kilometrů, tedy dvakrát tolik co šířka Śālmalīdvīpu.

Čtvrtý ostrov Krauñcadvīp, jenž je obklopený oceánem mléka, je široký 20 480 000 kilometrů a je také — stejně jako všechny ostatní ostrovy—rozdělen na sedm oblastí s jednou horou a jednou velkou řekou v každé z nich. Vládne mu Ghṛtapṛṣṭha, další syn Mahārāje Priyavraty. Jeho obyvatelé uctívají Nejvyšší Osobnost Božství v podobě vody.

Pátý ostrov, široký 40 960 000 kilometrů, je obklopený oceánem jogurtu a jmenuje se Śākadvīp. Jeho vládcem je Medhātithi, další ze synů Mahārāje Priyavraty. I tento ostrov je rozdělen na sedm oblastí, z nichž každá se vyznačuje jednou velkou horou a jednou velkou řekou. Jeho obyvatelé uctívají Nejvyšší Osobnost Božství v podobě Vāyua, vzduchu.

Šestý ostrov, který je dvakrát tak široký jako předcházející Śākadvīp, je obklopený oceánem průzračné vody a nazývá se Puṣkaradvīp. Jeho vládcem je Vītihotra, další ze synů Mahārāje Priyavraty. Ostrov dělí na dvě poloviny obrovská hora zvaná Mānasottara a jeho obyvatelé uctívají Svayambhūa, další aspekt Nejvyšší Osobnosti Božství. Za Puṣkaradvīpem jsou ještě další dva ostrovy, z nichž jeden je neustále osvětlený sluneční září a druhý je vždy temný. Mezi nimi stojí hora zvaná Lokāloka, jež se nachází ve vzdálenosti 1,6 miliardy kilomerů od okraje vesmíru. Na této hoře sídlí Pán Nārāyaṇa, který neustále rozšiřuje Své bohatství. Oblast za horou Lokāloka se nazývá Aloka-varṣa a za Aloka-varṣou se nachází čistý cíl osob, které touží po osvobození.

Při vertikálním pohledu je slunce umístěno přesně uprostřed vesmíru, v Antarikṣe neboli prostoru mezi Bhūrlokou a Bhuvarlokou. Vzdálenost mezi sluncem a obvodem Aṇḍa-golaky, vesmírné koule, je dvacet pět koṭi yojanů (3,2 miliardy kilometrů). Jelikož slunce vstupuje do vesmíru a rozděluje oblohu, nazývá se Mārtaṇḍa, a protože vzniká z Hiraṇyagarbhy, celku mahat-tattvy, nazývá se také Hiraṇyagarbha.

Verš

śrī-śuka uvāca
ataḥ paraṁ plakṣādīnāṁ pramāṇa-lakṣaṇa-saṁsthānato varṣa-vibhāga upavarṇyate.

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; ataḥ param — potom; plakṣa-ādīnām — ostrova zvaného Plakṣa a ostatních; pramāṇa-lakṣaṇa-saṁsthānataḥ — z hlediska rozměrů, konkrétních charakteristik a podoby; varṣa-vibhāgaḥ — rozdělení ostrova; upavarṇyate — je popsáno.

Překlad

Velký mudrc Śukadeva Gosvāmī pravil: Následně popíši rozměry, charakteristiky a podoby šesti ostrovů, počínaje ostrovem Plakṣa.

Verš

jambūdvīpo ’yaṁ yāvat-pramāṇa-vistāras tāvatā kṣārodadhinā pariveṣṭito yathā merur jambv-ākhyena lavaṇodadhir api tato dvi-guṇa-viśālena plakṣākhyena parikṣipto yathā parikhā bāhyopavanena; plakṣo jambū-pramāṇo dvīpākhyākaro hiraṇmaya utthito yatrāgnir upāste sapta-jihvas tasyādhipatiḥ priyavratātmaja idhmajihvaḥ svaṁ dvīpaṁ sapta-varṣāṇi vibhajya sapta-varṣa-nāmabhya ātmajebhya ākalayya svayam ātma-yogenopararāma.

Synonyma

jambū-dvīpaḥ — Jambūdvīp, ostrov jménem Jambū; ayam — ten; yāvat-pramāṇa-vistāraḥ — stejně jako jeho šířka, tedy 100 000 yojanů (jeden yojan je 12,8 km); tāvatā — tolik; kṣāra-udadhinā — oceánem slané vody; pariveṣṭitaḥ — obklopený; yathā — tak jako; meruḥ — hora Sumeru; jambū-ākhyena — ostrovem zvaným Jambū; lavaṇa-udadhiḥ — oceán slané vody; api — jistě; tataḥ — poté; dvi-guṇa-viśālena — který je dvakrát tak široký; plakṣa-ākhyena — ostrovem jménem Plakṣa; parikṣiptaḥ — obklopený; yathā — jako; parikhā — vodní příkop; bāhya — vnější; upavanena — lesem podobným zahradě; plakṣaḥ — strom plakṣa; jambū-pramāṇaḥ — vysoký jako strom jambū; dvīpa-ākhyā-karaḥ — dávající jméno ostrovu; hiraṇmayaḥ — nádherný; utthitaḥ — tyčící se; yatra — kde; agniḥ — oheň; upāste — nachází se; sapta-jihvaḥ — se sedmi plameny; tasya — toho ostrova; adhipatiḥ — král nebo pán; priyavrata-ātmajaḥ — syn krále Priyavraty; idhma-jihvaḥ — jménem Idhmajihva; svam — svůj; dvīpam — ostrov; sapta — sedm; varṣāṇi — území; vibhajya — dělící na; sapta-varṣa-nāmabhyaḥ — po nichž bylo pojmenováno sedm území; ātmajebhyaḥ — svým synům; ākalayya — nabízí; svayam — osobně; ātma-yogena — oddanou službou Pánu; upararāma — zanechal všech hmotných činností.

Překlad

Podobně jako je hora Sumeru obklopena Jambūdvīpem, je i Jambūdvīp obklopen oceánem slané vody. Šířka Jambūdvīpu je 100 000 yojanů (1 280 000 kilometrů) a stejně široký je i oceán slané vody. Tak jako je vodní příkop okolo pevnosti někdy obklopen lesem podobným zahradě, je slaný oceán obklopující Jambudvīp obklopen Plakṣadvīpem. Šířka Plakṣadvīpu je dvojnásobkem šířky slaného oceánu — tedy 200 000 yojanů (2 560 000 kilometrů). Na Plakṣadvīpu roste strom, který září jako zlato a je stejně vysoký jako strom jambū na Jambūdvīpu. U jeho kořene hoří oheň se sedmi plameny. Jelikož se jedná o strom plakṣa, ostrov se nazývá Plakṣadvīp. Plakṣadvīpu vládl Idhmajihva, jeden ze synů Mahārāje Priyavraty, který dal sedmi ostrovům jména svých sedmi synů, poté je mezi tyto syny rozdělil a zanechal aktivního života, aby se věnoval oddané službě Pánu.

Verš

śivaṁ yavasaṁ subhadraṁ śāntaṁ kṣemam amṛtam abhayam iti varṣāṇi teṣu girayo nadyaś ca saptaivābhijñātāḥ; maṇikūṭo vajrakūṭa indraseno jyotiṣmān suparṇo hiraṇyaṣṭhīvo meghamāla iti setu-śailāḥ aruṇā nṛmṇāṅgirasī sāvitrī suptabhātā ṛtambharā satyambharā iti mahā-nadyaḥ; yāsāṁ jalopasparśana-vidhūta-rajas-tamaso haṁsa-pataṅgordhvāyana-satyāṅga-saṁjñāś catvāro varṇāḥ sahasrāyuṣo vibudhopama-sandarśana-prajananāḥ svarga-dvāraṁ trayyā vidyayā bhagavantaṁ trayīmayaṁ sūryam ātmānaṁ yajante.

Synonyma

śivam — Śiva; yavasam — Yavasa; subhadram — Subhadra; śāntam — Śānta; kṣemam — Kṣema; amṛtam — Amṛta; abhayam — Abhaya; iti — takto; varṣāṇi — území se jmény sedmi synů; teṣu — na nich; girayaḥ — hory; nadyaḥ ca — a řeky; sapta — sedm; eva — vskutku; abhijñātāḥ — jsou známé; maṇi-kūṭaḥ — Maṇikūṭa; vajra-kūṭaḥ — Vajrakūṭa; indra-senaḥ — Indrasena; jyotiṣmān — Jyotiṣmān; suparṇaḥ — Suparṇa; hiraṇya-ṣṭhīvaḥ — Hiraṇyaṣṭhīva; megha-mālaḥ — Meghamāla; iti — takto; setu-śailāḥ — pohoří tvořící hranice mezi varṣami; aruṇā — Aruṇā; nṛmṇā — Nṛmṇā; āṅgirasī — Āṅgirasī; sāvitrī — Sāvitrī; supra-bhātā — Suprabhātā; ṛtambharā — Ṛtambharā; satyambharā — Satyambharā; iti — tak; mahā-nadyaḥ — veletoky; yāsām — jejichž; jala-upasparśana — pouhým dotknutím se vody; vidhūta — smyty; rajaḥ-tamasaḥ — kvality vášně a nevědomosti; haṁsa — Haṁsa; pataṅga — Pataṅga; ūrdhvāyana — Ūrdhvāyana; satyāṅga — Satyāṅga; saṁjñāḥ — jménem; catvāraḥ — čtyři; varṇāḥ — třídy či skupiny lidí; sahasra-āyuṣaḥ — žijící tisíc let; vibudha-upama — podobní polobohům; sandarśana — tělesnou krásou; prajananāḥ — a plozením dětí; svarga-dvāram — brána k nebeským planetám; trayyā vidyayā — vykonáváním obřadů podle védských zásad; bhagavantam — Nejvyšší Osobnost Božství; trayī-mayam — ustanovenou ve Vedách; sūryam ātmānam — Nadduši zastoupenou bohem Slunce; yajante — uctívají.

Překlad

Sedm ostrovů (varṣ) je pojmenováno podle těchto sedmi synů — Śivy, Yavasy, Subhadry, Śānty, Kṣemy, Amṛty a Abhayi. Na těchto sedmi územích je sedm hor a sedm řek. Hory se jmenují Maṇikūṭa, Vajrakūṭa, Indrasena, Jyotiṣmān, Suparṇa, Hiraṇyaṣṭhīva a Meghamāla, a řeky se jmenují Aruṇā, Nṛmṇā, Āṅgirasī, Sāvitrī, Suprabhātā, Ṛtambharā a Satyambharā. Koupelí v těchto řekách či pouhým dotekem jejich vody se lze okamžitě zbavit hmotného znečištění a čtyři třídy lidí žijící na Plakṣadvīpu — Haṁsové, Pataṅgové, Ūrdhvāyanové a Satyāṅgové — se tímto způsobem očišťují. Obyvatelé Plakṣadvīpu žijí tisíc let, jsou krásní jako polobozi a po způsobu polobohů také plodí své děti. Dokonalým vykonáváním védských obřadů a uctíváním Nejvyššího Pána v zastoupení boha Slunce dosahují Slunce, jež je nebeskou planetou.

Význam

Všeobecně přijímané pojetí je, že původně existují tři božstva — Pán Brahmā, Pán Viṣṇu a Pán Śiva — a podle názoru lidí, kteří mají nedostatečné poznání, není Pán Viṣṇu o nic lepší než Pán Brahmā či Pán Śiva. To je však nesprávný závěr. Ve Vedách stojí: iṣṭāpūrtaṁ bahudhā jāyamānaṁ viśvaṁ bibharti bhuvanasya nābhiḥ tad evāgnis tad vāyus tat sūryas tad u candramāḥ agniḥ sarva-daivataḥ. To znamená, že Nejvyšším Pánem, který je příjemcem a poživatelem výsledků védských obřadů (odborně zvaných iṣṭāpūrta), udržovatelem celého stvoření, tím, kdo zaopatřuje všem živým bytostem vše potřebné (eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān), a středem celého stvoření, je Pán Viṣṇu. Expanduje se jako polobozi — Agni, Vāyu, Sūrya a Candra — kteří jsou pouhými částmi Jeho těla. Pán Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (9.23):

ye ’py anya-devatā-bhaktā
yajante śraddhayānvitāḥ
te ’pi mām eva kaunteya
yajanty avidhi-pūrvakam

“Oddaní, kteří s pevnou vírou uctívají polobohy, uctívají také Mě, ale v rozporu s usměrňujícími zásadami”. Pokud člověk uctívá polobohy, ale nechápe vztah mezi nimi a Nejvyšší Osobností Božství, uctívá nesprávným způsobem. Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (9.24) také říká: ahaṁ hi sarva-yajñānāṁ bhoktā ca prabhur eva ca: “Jsem jediným poživatelem obřadů.”

Někdo může namítat, že polobozi jsou stejně důležití jako Pán Viṣṇu, protože jejich jména jsou různými jmény Viṣṇua. To však není platný závěr, neboť védská literatura jej vyvrací. Vedy prohlašují:

candramā manaso jātaś cakṣoḥ sūryo ajāyata; śrotrādayaś ca prāṇaś ca mukhād agnir ajāyata; nārāyaṇād brahmā, nārāyaṇād rudro jāyate, nārāyaṇāt prajāpatiḥ jāyate, nārāyaṇād indro jāyate, nārāyaṇād aṣṭau vasavo jāyante, nārāyaṇād ekādaśa rudrā jāyante.

“Polobůh Měsíce Candra vzešel z mysli Nārāyaṇa a bůh Slunce z Jeho očí. Z Nārāyaṇa pocházejí vládnoucí božstva sluchu a životního vzduchu. Vládnoucí božstvo ohně pochází z Jeho úst. Prajāpati, Pán Brahmā, vzešel z Nārāyaṇa, Indra vzešel z Nārāyaṇa a osm Vasuů, jedenáct expanzí Pána Śivy a dvanáct Ādityů vzešlo také z Nārāyaṇa.” Ve védské literatuře smṛti je také uvedeno:

brahmā śambhus tathaivārkaś
candramāś ca śatakratuḥ
evam ādyās tathaivānye
yuktā vaiṣṇava-tejasā
jagat-kāryāvasāne tu
viyujyante ca tejasā
vitejaś ca te sarve
pañcatvam upayānti te

“Brahmā, Śambhu, Sūrya a Indra jsou pouhými výtvory energie Nejvyšší Osobnosti Božství. To platí i o mnoha dalších polobozích, jejichž jména zde nejsou uvedena. Když je vesmírný projev zničen, tyto různé expanze Nārāyaṇových energií splynou s Nārāyaṇem — všichni tito polobozi zemřou. Jejich životní síla jim bude odňata a splynou s Nārāyaṇem.”

Proto je třeba učinit závěr, že Nejvyšší Osobnost Božství je Pán Viṣṇu, a nikoliv Pán Brahmā či Pán Śiva. Tak jako je vládní úředník někdy považován za celou vládu, ačkoliv řídí pouze její oddělení, i polobozi zmocnění Viṣṇuem jednají Jeho jménem, třebaže nejsou tak mocní jako On. Všichni polobozi musí jednat podle Jeho příkazů. Proto je řečeno: ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya. Jediným vládcem je Pán Kṛṣṇa neboli Viṣṇu a všichni ostatní jsou Jeho poslušnými služebníky, kteří jednají přesně podle Jeho nařízení. Rozdíl mezi Pánem Viṣṇuem a polobohy je také uveden v Bhagavad-gītě (9.25).

yānti deva-vratā devān
pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā
yānti mad-yājino ’pi mām

Ti, kdo uctívají polobohy, odcházejí na planety polobohů, zatímco ti, kdo uctívají Pána Kṛṣṇu a Pána Viṣṇua, odcházejí na vaikuṇṭhské planety. To jsou výroky smṛti. Představa, že Pán Viṣṇu je na stejné úrovni s polobohy, je tedy v protikladu se śāstrami. Polobozi nejsou nejvyšší; jejich svrchovanost závisí na milosti Pána Nārāyaṇa (Viṣṇua neboli Kṛṣṇy).

Verš

pratnasya viṣṇo rūpaṁ yat
satyasyartasya brahmaṇaḥ
amṛtasya ca mṛtyoś ca
sūryam ātmānam īmahīti

Synonyma

pratnasya — nejstarší osoby; viṣṇoḥ — Pán Viṣṇu; rūpam — podoba; yat — která; satyasya — Absolutní Pravdy; ṛtasyadharmy; brahmaṇaḥ — Nejvyššího Brahmanu; amṛtasya — příznivého výsledku; ca — a; mṛtyoḥ — smrti (nepříznivého výsledku); ca — a; sūryam — polobůh Sūrya; ātmānam — Nadduše či zdroj všech duší; īmahi — obracíme se pro útočiště; iti — takto.

Překlad

(Touto mantrou uctívají obyvatelé Plakṣadvīpu Nejvyššího Pána:) Přijměme útočiště u boha Slunce, který je odleskem Pána Viṣṇua, neomezeně se expandující Nejvyšší Osobnosti Božství, nejstarší ze všech osob. Viṣṇu je jediným Pánem hodným uctívání; je Vedami, náboženstvím a původem všech příznivých a nepříznivých výsledků.

Význam

Pán Viṣṇu je dokonce i Nejvyšším Pánem smrti, jak potvrzuje Bhagavad-gītā (mṛtyuḥ sarva-haraś cāham). Existují dva druhy činností — příznivé a nepříznivé — a oběma vládne Pán Viṣṇu. O nepříznivých činnostech je řečeno, že stojí za Pánem, zatímco příznivé činnosti stojí před Ním. Příznivé i nepříznivé existuje po celém světě a Pán Viṣṇu ovládá obojí.

Śrīla Madhvācārya ve vztahu k tomuto verši říká:

sūrya-somāgni-vārīśa-
vidhātṛṣu yathā-kramam
plakṣādi-dvīpa-saṁsthāsu
sthitaṁ harim upāsate

Po celém stvoření existuje mnoho zemí, polí, hor a oceánů a všude je uctíván Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, Svými různými jmény.

Śrīla Vīrarāghava Ācārya vysvětluje tento verš Śrīmad-Bhāgavatamu takto: Původní příčina vesmírného projevu musí být nejstarší osoba, a musí tedy být mimo vliv hmotných přeměn. Pán je poživatelem všech příznivých činností a příčinou podmíněného života i osvobození. Polobůh Sūrya, který se řadí mezi velmi mocné jīvy (živé bytosti), je zastoupením jedné z částí Jeho těla. Jelikož přirozeně podléháme mocným živým bytostem, můžeme uctívat různé polobohy jako živé bytosti, které jsou mocnými zástupci Nejvyšší Osobnosti Božství. Přestože tato mantra doporučuje uctívání boha Slunce, není uctíván jako Nejvyšší Pán, ale jako Jeho mocný zástupce.

V Kaṭha Upaniṣadě (1.3.1) stojí:

ṛtaṁ pibantau sukṛtasya loke
guhāṁ praviṣṭau parame parārdhe
chāyātapau brahmavido vadanti
pañcāgnayo ye ca tri-ṇāciketāḥ

“Ó Nāciketo, dvě expanze Pána Viṣṇua — nepatrná živá bytost a Nadduše — se nacházejí v oblasti srdce tohoto těla. Poté, co živá bytost vstoupila do této oblasti, spočívá na hlavním z životních vzduchů a užívá si výsledků činností; Nadduše, která jedná jako svědek, jí to umožňuje. Ti, kdo dobře znají Brahman, a ti z hospodářů, kteří pečlivě dodržují védské zásady, praví, že rozdíl mezi duší a Nadduší je jako rozdíl mezi stínem a sluncem.”

Ve Śvetāśvatara Upaniṣadě (6.16) je uvedeno:

sa viśvakṛd viśvavidātmayoniḥ
jñaḥ kālākāro guṇī sarvavid yaḥ
pradhāna-kṣetrajña-patir guṇeśaḥ
saṁsāra-mokṣa-sthiti-bandha-hetuḥ

“Nejvyšší Pán, stvořitel tohoto vesmírného projevu, zná každý kout Svého stvoření. Ačkoliv je příčinou stvoření, pro Jeho zjevení žádná příčina neexistuje. Je si všeho plně vědom. Je Nadduší, vládcem všech transcendentálních vlastností a také vládcem tohoto vesmírného projevu co se týče pout k podmíněnému stavu hmotné existence a osvobození z těchto pout.”

Podobně je v Taittirīya Upaniṣadě (2.8) řečeno:

bhīṣāsmād vātaḥ pavate
bhīṣodeti sūryaḥ
bhīṣāsmād agniś cendraś ca
mṛtyur dhāvati pañcamaḥ

“Ze strachu z Nejvyššího Brahmanu vane vítr, ze strachu před Ním slunce pravidelně vychází a zapadá a ze strachu před Ním hoří oheň. Jedině strach z Něho vede smrt a Indru, krále nebes, k vykonávání jejich příslušných povinností.”

Tato kapitola popisuje, že obyvatelé jednotlivých ostrovů počínaje Plakṣadvīpem uctívají boha Slunce, boha Měsíce, boha ohně, boha vzduchu a Pána Brahmu. Ale přestože uctívají těchto pět polobohů, ve skutečnosti uctívají Pána Viṣṇua, Nadduši všech živých bytostí, což tento verš naznačuje slovy pratnasya viṣṇo rūpam. Viṣṇu je brahma, amṛta, mṛtyu—Nejvyšší Brahman a počátek všeho, příznivého i nepříznivého. Sídlí v srdci každého, včetně všech polobohů. Bhagavad-gītā (7.20) uvádí: kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ prapadyante 'nya devatāḥ: ti, jimž mysl znetvořily hmotné touhy, se odevzdávají polobohům. Lidem, kteří jsou zaslepeni chtivými touhami, je doporučeno uctívat polobohy, aby se jim vyplnila jejich hmotná přání, ale tato přání ve skutečnosti neplní hmotní polobozi. Vše, co polobozi dělají, se děje se schválením Pána Viṣṇua. Příliš chtiví lidé uctívají namísto Pána Viṣṇua, Nadduše všech živých bytostí, různé polobohy, ale z konečného hlediska uctívají Jeho, neboť On je Nadduší všech polobohů.

Verš

plakṣādiṣu pañcasu puruṣāṇām āyur indriyam ojaḥ saho balaṁ buddhir vikrama iti ca sarveṣām autpattikī siddhir aviśeṣeṇa vartate.

Synonyma

plakṣa-ādiṣu — na ostrovech počínaje Plakṣou; pañcasu — pěti; puruṣāṇām — obyvatel; āyuḥ — dlouhý život; indriyam — zdravé smysly; ojaḥ — tělesná síla; sahaḥ — mentální síla; balam — fyzická síla; buddhiḥ — inteligence; vikramaḥ — udatnost; iti — tak; ca — také; sarveṣām — jich všech; autpattikī — vrozená; siddhiḥ — dokonalost; aviśeṣeṇa — bez rozdílu; vartate — existuje.

Překlad

Ó králi, všichni obyvatelé pěti ostrovů počínaje Plakṣadvīpem jsou přirozeně a stejnou měrou obdařeni dlouhým životem, silou smyslů, fyzickou a mentální silou, inteligencí a udatností.

Verš

plakṣaḥ sva-samānenekṣu-rasodenāvṛto yathā tathā dvīpo ’pi śālmalo dvi-guṇa-viśālaḥ samānena surodenāvṛtaḥ parivṛṅkte.

Synonyma

plakṣaḥ — země známá jako Plakṣadvīp; sva-samānena — stejně širokým; ikṣu-rasa — šťávy z cukrové třtiny; udena — oceánem; āvṛtaḥ — obklopená; yathā — tak jako; tathā — podobně; dvīpaḥ — další ostrov; api — také; śālmalaḥ — známý jako Śālmala; dvi-guṇa-viśālaḥ — dvakrát tak velký; samānena — stejně širokým; surā-udena — oceánem alkoholu; āvṛtaḥ — obklopený; parivṛṅkte — existuje.

Překlad

Plakṣadvīp je obklopen oceánem šťávy z cukrové třtiny, který je stejně široký jako samotný ostrov. Za ním se nachází ostrov Śālmalīdvīp, jenž je dvakrát tak široký jako Plakṣadvīp (400 000 yojanů či 5 120 000 kilometrů) a obklopený stejně širokým oceánem s chutí alkoholu, který se nazývá Surāsāgara.

Verš

yatra ha vai śālmalī plakṣāyāmā yasyāṁ vāva kila nilayam āhur bhagavataś chandaḥ-stutaḥ patattri-rājasya sā dvīpa-hūtaye upalakṣyate.

Synonyma

yatra — kde; ha vai — jistě; śālmalī — strom śālmalī; plakṣa-āyāmā — stejných rozměrů jako strom plakṣa (sto yojanů široký a tisíc sto yojanů vysoký); yasyām — v němž; vāva kila — vskutku; nilayam — místo odpočinku nebo pobytu; āhuḥ — říkají; bhagavataḥ — nejmocnějšího; chandaḥ-stutaḥ — který uctívá Pána védskými modlitbami; patattri-rājasya — Garuḍy, jenž nosí Pána Viṣṇua; — ten strom; dvīpa-hūtaye — pro pojmenování ostrova; upalakṣyate — je významný.

Překlad

Na Śālmalīdvīpu roste strom śālmalī, od něhož pochází jméno ostrova. Má stejné rozměry jako strom plakṣa — je 100 yojanů (1 280 kilometrů) široký a 1 100 yojanů (14 080 kilometrů) vysoký. Učenci praví, že tento obří strom je sídlem Garuḍy, krále všech ptáků, který nosí Pána Viṣṇua. Na tomto stromě Garuḍa uctívá Pána Viṣṇua védskými modlitbami.

Verš

tad-dvīpādhipatiḥ priyavratātmajo yajñabāhuḥ sva-sutebhyaḥ saptabhyas tan-nāmāni sapta-varṣāṇi vyabhajat surocanaṁ saumanasyaṁ ramaṇakaṁ deva-varṣaṁ pāribhadram āpyāyanam avijñātam iti.

Synonyma

tat-dvīpa-adhipatiḥ — vládce tohoto ostrova; priyavrata-ātmajaḥ — syn Mahārāje Priyavraty; yajña-bāhuḥ — jménem Yajñabāhu; sva-sutebhyaḥ — svým synům; saptabhyaḥ — sedmi; tat-nāmāni — se jmény podle jejich jmen; sapta-varṣāṇi — sedm území; vyabhajat — rozdělil; surocanam — Surocana; saumanasyam — Saumanasya; ramaṇakam — Ramaṇaka; deva-varṣam — Deva-varṣa; pāribhadram — Pāribhadra; āpyāyanam — Āpyāyana; avijñātam — Avijñāta; iti — takto.

Překlad

Syn Mahārāje Priyavraty jménem Yajñabāhu, vládce Śālmalīdvīpu, rozdělil ostrov na sedm území, která daroval svým sedmi synům. Tyto části ostrova, které nesou jména sedmi synů, jsou Surocana, Saumanasya, Ramaṇaka, Deva-varṣa, Pāribhadra, Āpyāyana a Avijñāta.

Verš

teṣu varṣādrayo nadyaś ca saptaivābhijñātāḥ svarasaḥ śataśṛṅgo vāmadevaḥ kundo mukundaḥ puṣpa-varṣaḥ sahasra-śrutir iti; anumatiḥ sinīvālī sarasvatī kuhū rajanī nandā rāketi.

Synonyma

teṣu — na těchto územích; varṣa-adrayaḥ — hory; nadyaḥ ca — jakož i řeky; sapta eva — sedm; abhijñātāḥ — známo; svarasaḥ — Svarasa; śata-śṛṅgaḥ — Śataśṛṅga; vāma-devaḥ — Vāmadeva; kundaḥ — Kunda; mukundaḥ — Mukunda; puṣpa-varṣaḥ — Puṣpa-varṣa; sahasra-śrutiḥ — Sahasraśruti; iti — takto; anumatiḥ — Anumati; sinīvālī — Sinīvālī; sarasvatī — Sarasvatī; kuhū — Kuhū; rajanī — Rajanī; nandā — Nandā; rākā — Rākā; iti — takto.

Překlad

Na těchto územích se nachází sedm hor — Svarasa, Śataśṛṅga, Vāmadeva, Kunda, Mukunda, Puṣpa-varṣa a Sahasraśruti. Protéká jimi také sedm řek — Anumati, Sinīvālī, Sarasvatī, Kuhū, Rajanī, Nandā a Rākā. Existují tam dodnes.

Verš

tad-varṣa-puruṣāḥ śrutadhara-vīryadhara-vasundhareṣandhara-saṁjñā bhagavantaṁ vedamayaṁ somam ātmānaṁ vedena yajante.

Synonyma

tat-varṣa-puruṣāḥ — obyvatelé těchto ostrovů; śrutadhara — Śrutadhara; vīryadhara — Vīryadhara; vasundhara — Vasundhara; iṣandhara — Iṣandhara; saṁjñāḥ — známí jako; bhagavantam — Nejvyšší Osobnost Božství; veda-mayam — plně obeznámení s védským poznáním; somam ātmānam — v zastoupení živé bytosti známé jako Soma; vedena — následováním védských pravidel a usměrnění; yajante — uctívají.

Překlad

Všichni obyvatelé těchto ostrovů, známí jako Śrutadharové, Vīryadharové, Vasundharové a Iṣandharové, striktně následují varṇāśrama-dharmu a uctívají expanzi Nejvyšší Osobnosti Božství jménem Soma; boha Měsíce.

Verš

sva-gobhiḥ pitṛ-devebhyo
vibhajan kṛṣṇa-śuklayoḥ
prajānāṁ sarvāsāṁ rājā-
ndhaḥ somo na āstv iti

Synonyma

sva-gobhiḥ — expanzí svých paprsků; pitṛ-devebhyaḥpitům a polobohům; vibhajan — rozdělil; kṛṣṇa-śuklayoḥ — na dvě čtrnáctidenní období, tmavé a světlé; prajānām — občanů; sarvāsām — všech; rājā — král; andhaḥ — obilí; somaḥ — bůh Měsíce; naḥ — nám; āstu — nechť zůstane příznivě nakloněn; iti — takto.

Překlad

(Obyvatelé Śālmalīdvīpu uctívají poloboha Měsíce těmito slovy:) Bůh Měsíce svými paprsky rozdělil měsíc na dvě čtrnáctidenní období, známá jako śukla a kṛṣṇa, za účelem rozdávání obilí pitům a polobohům. Je také tím, kdo rozdělil čas a vládne všem obyvatelům vesmíru. Proto se modlíme, aby zůstal naším králem a vůdcem, a skládáme mu uctivé poklony.

Verš

evaṁ surodād bahis tad-dvi-guṇaḥ samānenāvṛto ghṛtodena yathā-pūrvaḥ kuśa-dvīpo yasmin kuśa-stambo deva-kṛtas tad-dvīpākhyākaro jvalana ivāparaḥ sva-śaṣpa-rociṣā diśo virājayati.

Synonyma

evam — takto; surodāt — z oceánu alkoholu; bahiḥ — vně; tat-dvi-guṇaḥ — dvakrát tolik; samānena — stejně široký; āvṛtaḥ — obklopený; ghṛta-udena — oceán přečištěného másla; yathā-pūrvaḥ — jako tomu bylo v případě Śālmalīdvīpu; kuśa-dvīpa — ostrov zvaný Kuśadvīp; yasmin — na němž; kuśa-stambaḥ — tráva kuśa; deva-kṛtaḥ — stvořená svrchovanou vůlí Nejvyšší Osobnosti Božství; tat-dvīpa-ākhyā-karaḥ — dávající ostrovu jeho jméno; jvalanaḥ — oheň; iva — jako; aparaḥ — další; sva-śaṣpa-rociṣā — leskem rostoucí trávy; diśaḥ — všechny strany; virājayati — osvětluje.

Překlad

Vně oceánu alkoholu je další ostrov, známý jako Kuśadvīp, který je široký 800 000 yojanů (10 240 000 kilometrů); dvakrát tolik co oceán alkoholu. Tak jako je kolem Śālmalīdvīpu oceán alkoholu, Kuśadvīp obklopuje oceán tekutého ghí, jenž je stejně široký jako ostrov samotný. Ostrov je porostlý trsy trávy kuśa, podle níž dostal své jméno. Tato tráva kuśa, kterou stvořili polobozi vůlí Nejvyššího Pána, vypadá jako druhá podoba ohně, ale s velmi mírnými a příjemnými plameny. Její mladé výhonky osvětlují všechny strany.

Význam

Z popisu daného v tomto verši můžeme kvalifikovaně odhadnout povahu plamenů na Měsíci. Na Měsíci musí být všude plameny — tak jako jsou na Slunci — protože bez nich nemůže existovat světlo. Plameny na Měsíci však musí být, na rozdíl od slunečních, mírné a příjemné. To je naše přesvědčení. Moderní teorii, že na Měsíci je jen prach, verše Śrīmad-Bhāgavatamu neuznávají. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura říká: suśaṣpāṇi sukomala-śikhās teṣāṁ rociṣā — tráva kuśa osvětluje všechny strany, ale její plameny jsou velmi mírné a příjemné. To nám dává určitou představu o plamenech na Měsíci.

Verš

tad-dvīpa-patiḥ praiyavrato rājan hiraṇyaretā nāma svaṁ dvīpaṁ saptabhyaḥ sva-putrebhyo yathā-bhāgaṁ vibhajya svayaṁ tapa ātiṣṭhata vasu-vasudāna-dṛḍharuci-nābhigupta-stutyavrata-vivikta-vāmadeva-nāmabhyaḥ.

Synonyma

tat-dvīpa-patiḥ — vládce toho ostrova; praiyavrataḥ — syn Mahārāje Priyavraty; rājan — ó králi; hiraṇyaretā — Hiraṇyaretā; nāma — jménem; svam — svůj; dvīpam — ostrov; saptabhyaḥ — sedmi; sva-putrebhyaḥ — svým synům; yathā-bhāgam — podle rozdělení; vibhajya — rozdělil; svayam — sám; tapaḥ ātiṣṭhata — podstoupil askezi; vasu — Vasuovi; vasudāna — Vasudānovi; dṛḍharuci — Dṛḍharucimu; nābhi-gupta — Nābhiguptovi; stutya-vrata — Stutyavratovi; vivikta — Viviktovi; vāma-deva — Vāmadevovi; nāmabhyaḥ — jménem.

Překlad

Ó králi, nad tímto ostrovem panoval další syn Mahārāje Priyavraty, Hiraṇyaretā. Rozdělil jej na sedm částí, které předal svým sedmi synům podle jejich dědických práv. Poté se vzdal rodinného života, aby se mohl podrobit askezi. Jména jeho synů jsou Vasu, Vasudāna, Dṛḍharuci, Stutyavrata, Nābhigupta, Vivikta a Vāmadeva.

Verš

teṣāṁ varṣeṣu sīmā-girayo nadyaś cābhijñātāḥ sapta saptaiva cakraś catuḥśṛṅgaḥ kapilaś citrakūṭo devānīka ūrdhvaromā draviṇa iti rasakulyā madhukulyā mitravindā śrutavindā devagarbhā ghṛtacyutā mantramāleti.

Synonyma

teṣām — všichni tito synové; varṣeṣu — na územích; sīmā-girayaḥ — pomezní hory; nadyaḥ ca — jakož i řeky; abhijñātāḥ — známé; sapta — sedm; sapta — sedm; eva — jistě; cakraḥ — Cakra; catuḥ-śṛṅgaḥ — Catuḥśṛṅga; kapilaḥ — Kapila; citra-kūṭaḥ — Citrakūṭa; devānīkaḥ — Devānīka; ūrdhva-romā — Ūrdhvaromā; draviṇaḥ — Draviṇa; iti — takto; rasa-kulyā — Rasakulyā; madhu-kulyā — Madhukulyā; mitra-vindā — Mitravindā; śruta-vindā — Śrutavindā; deva-garbhā — Devagarbhā; ghṛta-cyutā — Ghṛtacyutā; mantra-mālā — Mantramālā; iti — takto.

Překlad

Na těchto sedmi ostrovech se tyčí sedm pomezních hor, známých jako Cakra, Catuḥśṛṅga, Kapila, Citrakūṭa, Devānīka, Ūrdhvaromā a Draviṇa. Ostrovy protéká také sedm řek — Rasakulyā, Madhukulyā, Mitravindā, Śrutavindā, Devagarbhā, Ghṛtacyutā a Mantramālā.

Verš

yāsāṁ payobhiḥ kuśadvīpaukasaḥ kuśala-kovidābhiyukta-kulaka-saṁjñā bhagavantaṁ jātaveda-sarūpiṇaṁ karma-kauśalena yajante.

Synonyma

yāsām — jeho; payobhiḥ — vodou; kuśa-dvīpa-okasaḥ — obyvatelé ostrova zvaného Kuśadvīp; kuśala — Kuśala; kovida — Kovida; abhiyukta — Abhiyukta; kulaka — Kulaka; saṁjñāḥ — jménem; bhagavantam — Nejvyšší Osobnosti Božství; jātaveda — polobůh ohně; sa-rūpiṇam — projevující podobu; karma-kauśalena — odborným vykonáváním obřadů; yajante — uctívají.

Překlad

Obyvatelé ostrova Kuśadvīpu jsou oslavováni jako Kuśalové, Kovidové, Abhiyuktové a Kulakové, a takto přesně připomínají brāhmaṇy, kṣatriye, vaiśyi a śūdry. Očišťují se koupelí ve vodách těchto řek a jsou odborníky v provádění obřadů podle pokynů védských písem. Tak uctívají Pána v Jeho aspektu poloboha ohně.

Verš

parasya brahmaṇaḥ sākṣāj
jāta-vedo ’si havyavāṭ
devānāṁ puruṣāṅgānāṁ
yajñena puruṣaṁ yajeti

Synonyma

parasya — Nejvyššího; brahmaṇaḥ — Brahmanu; sākṣāt — přímo; jāta-vedaḥ — ó bože ohně; asi — jsi; havyavāṭ — ten, kdo předává védské oběti obilí a ghí; devānām — všech polobohů; puruṣa-aṅgānām — jež jsou údy Nejvyšší Osoby; yajñena — prováděním obřadních obětí; puruṣam — Nejvyšší Osobě; yaja — prosíme předej obětiny; iti — takto.

Překlad

(Touto mantrou obyvatelé Kuśadvīpu uctívají boha ohně:) Ó bože ohně, jsi částí Nejvyšší Osobnosti Božství, Hariho, a předáváš Mu všechny obětiny. Proto tě žádáme, abys Nejvyšší Osobnosti Božství předal součásti oběti, které přinášíme polobohům, neboť Pán je jejich skutečným poživatelem.

Význam

Polobozi jsou služebníci, kteří pomáhají Nejvyšší Osobnosti Božství. Když člověk uctívá polobohy, ti jako služebníci Nejvyššího přinesou obětiny Pánu, tak jako výběrčí daní shromažďují platby občanů a odvádějí je do vládní pokladny. Polobozi nemohou obětiny přijmout—pouze je předají Nejvyšší Osobnosti Božství. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura píše: yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ — guru je zástupcem Nejvyšší Osobnosti Božství, a proto přináší Pánu vše, co je mu nabídnuto. Také všichni polobozi, jakožto věrní služebníci Nejvyšší Osobnosti Božství, předávají Pánu vše, co je jim nabídnuto při vykonávání obětí. Na uctívání polobohů s tímto pochopením není nic špatného, ale považovat je za nezávislé na Nejvyšším Pánu a na stejné úrovni s Ním se nazývá hṛta-jñāna, ztráta inteligence (kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ). Ten, kdo si myslí, že samotní polobozi jsou skutečnými příjemci, je na omylu.

Verš

tathā ghṛtodād bahiḥ krauñcadvīpo dvi-guṇaḥ sva-mānena kṣīrodena parita upakḷpto vṛto yathā kuśadvīpo ghṛtodena yasmin krauñco nāma parvata-rājo dvīpa-nāma-nirvartaka āste.

Synonyma

tathā — tak také; ghṛta-udāt — z oceánu přečištěného másla; bahiḥ — vně; krauñca-dvīpaḥ — další ostrov, zvaný Krauñcadvīp; dvi-guṇaḥ — dvakrát tak velký; sva-mānena — stejných rozměrů; kṣīra-udena — oceánem mléka; paritaḥ — všude kolem; upakḷptaḥ — obklopený; vṛtaḥ — obklopený; yathā — jako; kuśa-dvīpaḥ — ostrov známý jako Kuśadvīp; ghṛta-udena — oceánem přečištěného másla; yasmin — na němž; krauñcaḥ nāma — jménem Krauñca; parvata-rājaḥ — král hor; dvīpa-nāma — jméno ostrova; nirvartakaḥ — je příčinou; āste — existuje.

Překlad

Na vnější straně oceánu přečištěného másla se rozprostírá další ostrov zvaný Krauñcadvīp, který je široký 1 600 000 yojanů (20 480 000 kilometrů), tedy dvakrát více než oceán přečištěného másla. Tak jako Kuśadvīp obklopuje oceán přečištěného másla, je Krauñcadvīp obklopen oceánem mléka, jenž je stejně široký jako samotný ostrov. Na Krauñcadvīpu se nachází velká hora známá jako Krauñca, od níž pochází jméno ostrova.

Verš

yo ’sau guha-praharaṇonmathita-nitamba-kuñjo ’pi kṣīrodenā-sicyamāno bhagavatā varuṇenābhigupto vibhayo babhūva.

Synonyma

yaḥ — která; asau — ta (hora); guha-praharaṇa — zbraněmi Kārttikeyi, syna Pána Śivy; unmathita — otřesená; nitamba-kuñjaḥ — stromy a rostliny na jejích svazích; api — ačkoliv; kṣīra-udena — oceánem mléka; āsicyamānaḥ — neustále omývaná; bhagavatā — velmi mocným; varuṇena — polobohem Varuṇou; abhiguptaḥ — chráněná; vibhayaḥ babhūva — přestala se bát.

Překlad

Ačkoliv Kārttikeyovy zbraně napadly a zničily rostliny rostoucí na svazích hory Krauñca, hora se přestala bát, protože ji neustále ze všech stran omývá oceán mléka a chrání ji Varuṇadeva.

Verš

tasminn api praiyavrato ghṛtapṛṣṭho nāmādhipatiḥ sve dvīpe varṣāṇi sapta vibhajya teṣu putra-nāmasu sapta rikthādān varṣapān niveśya svayaṁ bhagavān bhagavataḥ parama-kalyāṇa-yaśasa ātma-bhūtasya hareś caraṇāravindam upajagāma.

Synonyma

tasmin — na tom ostrově; api — také; praiyavrataḥ — syn Mahārāje Priyavraty; ghṛta-pṛṣṭhaḥ — Ghṛtapṛṣṭha; nāma — jménem; adhipatiḥ — král toho ostrova; sve — svém; dvīpe — na ostrově; varṣāṇi — území; sapta — sedm; vibhajya — rozdělil; teṣu — na každém z nich; putra-nāmasu — nesoucí jména jeho synů; sapta — sedm; rikthā-dān — syny; varṣa-pān — vládci varṣ; niveśya — jmenoval; svayam — sebe; bhagavān — velmi mocný; bhagavataḥ — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; parama-kalyāṇa-yaśasaḥ — Jehož sláva má tak příznivý vliv; ātma-bhūtasya — duše všech duší; hareḥ caraṇa-aravindam — Pánovy lotosové nohy; upajagāma — přijal útočiště u.

Překlad

Vládcem tohoto ostrova byl další syn Mahārāje Priyavraty — jmenoval se Ghṛtapṛṣṭha a byl velkým učencem. I on rozdělil svůj ostrov na sedm částí, které přidělil svým sedmi synům, po nichž také pojmenoval jednotlivá území. Poté se zcela vzdal rodinného života a přijal útočiště u lotosových nohou Pána, duše všech duší, Jenž oplývá všemi příznivými vlastnostmi. Tímto způsobem dosáhl dokonalosti.

Verš

āmo madhuruho meghapṛṣṭhaḥ sudhāmā bhrājiṣṭho lohitārṇo vanaspatir iti ghṛtapṛṣṭha-sutās teṣāṁ varṣa-girayaḥ sapta saptaiva nadyaś cābhikhyātāḥ śuklo vardhamāno bhojana upabarhiṇo nando nandanaḥ sarvatobhadra iti abhayā amṛtaughā āryakā tīrthavatī rūpavatī pavitravatī śukleti.

Synonyma

āmaḥ — Āma; madhu-ruhaḥ — Madhuruha; megha-pṛṣṭhaḥ — Meghapṛṣṭha; sudhāmā — Sudhāmā; bhrājiṣṭhaḥ — Bhrājiṣṭha; lohitārṇaḥ — Lohitārṇa; vanaspatiḥ — Vanaspati; iti — takto; ghṛtapṛṣṭha-sutāḥ — Ghṛtapṛṣṭhovi synové; teṣām — těch synů; varṣa-girayaḥ — hory tvořící hranice jednotlivých území; sapta — sedm; sapta — sedm; eva — také; nadyaḥ — řeky; ca — a; abhikhyātāḥ — oslavované; śuklaḥ vardhamānaḥ — Śukla a Vardhamāna; bhojanaḥ — Bhojana; upabarhiṇaḥ — Upabarhiṇa; nandaḥ — Nanda; nandanaḥ — Nandana; sarvataḥ-bhadraḥ — Sarvatobhadra; iti — takto; abhayā — Abhayā; amṛtaughā — Amṛtaughā; āryakā — Āryakā; tīrthavatī — Tīrthavatī; rūpavatī — Rūpavatī; pavitravatī — Pavitravatī; śuklā — Śuklā; iti — takto.

Překlad

Synové Mahārāje Ghṛtapṛṣṭhy dostali jména Āma, Madhuruha, Meghapṛṣṭha, Sudhāmā, Bhrājiṣṭha, Lohitārṇa a Vanaspati. Na jejich ostrově se nachází sedm hor, které tvoří hranice sedmi území, jimiž protéká sedm řek. Hory se jmenují Śukla, Vardhamāna, Bhojana, Upabarhiṇa, Nanda, Nandana a Sarvatobhadra. Řeky se jmenují Abhayā, Amṛtaughā, Āryakā, Tīrthavatī, Rūpavatī, Pavitravatī a Śuklā.

Verš

yāsām ambhaḥ pavitram amalam upayuñjānāḥ puruṣa-ṛṣabha-draviṇa-devaka-saṁjñā varṣa-puruṣā āpomayaṁ devam apāṁ pūrṇenāñjalinā yajante.

Synonyma

yāsām — všech řek; ambhaḥ — voda; pavitram — velmi posvátná; amalam — velmi čistá; upayuñjānāḥ — používají; puruṣa — Puruṣa; ṛṣabha — Ṛṣabha; draviṇa — Draviṇa; devaka — Devaka; saṁjñāḥ — se jmény; varṣa-puruṣāḥ — obyvatelé těchto varṣ; āpaḥ-mayam — Varuṇa, vládce vod; devam — jako božstvo přijímající uctívání; apām — vody; pūrṇena — s plnými; añjalinā — spojenými dlaněmi; yajante — uctívají.

Překlad

Obyvatelé Krauñcadvīpu se dělí na čtyři třídy zvané Puruṣové, Ṛṣabhové, Draviṇové a Devakové. Všichni uctívají Nejvyšší Osobnost Božství tak, že obětují spojené dlaně s vodou z těchto posvátných řek u lotosových nohou Varuṇy, poloboha, který má podobu vody.

Význam

Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura praví: āpomayaḥ asmayam — obyvatelé různých částí Krauñcadvīpu obětují ve spojených dlaních posvátnou vodu řek božstvu vytvořenému z kamene či železa.

Verš

āpaḥ puruṣa-vīryāḥ stha
punantīr bhūr-bhuvaḥ-suvaḥ
tā naḥ punītāmīva-ghnīḥ
spṛśatām ātmanā bhuva iti

Synonyma

āpaḥ — ó vodo; puruṣa-vīryāḥ — obdařená energií Nejvyšší Osobnosti Božství; stha — jsi; punantīḥ — posvěcující; bhūḥ — planetární soustavy zvané Bhūḥ; bhuvaḥ — planetární soustavy Bhuvaḥ; suvaḥ — planetární soustavy Svaḥ; tāḥ — ta voda; naḥ — nás; punīta — očišťuje; amīva-ghnīḥ — kdo ničí hřích; spṛśatām — těch doteků; ātmanā — tvým přirozeným postavením; bhuvaḥ — těla; iti — takto.

Překlad

(Obyvatelé Krauñcadvīpu používají při uctívání tuto mantru:) Ó vodo řek, obdržela jsi energii od Nejvyšší Osobnosti Božství, a proto očišťuješ tři planetární systémy, známé jako Bhūloka, Bhuvarloka a Svarloka. Tvou přirozenou povahou je odstraňovat hříchy, a z toho důvodu se tě dotýkáme. Prosíme tě, abys nás i nadále očišťovala.

Význam

Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (7.4):

bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ
khaṁ mano buddhir eva ca
ahaṅkāra itīyaṁ me
bhinnā prakṛtir aṣṭadhā

“Země, voda, oheň, vzduch, éter, mysl, inteligence a falešné ego—těchto osm prvků dohromady tvoří Mé oddělené hmotné energie.”

Energie Pána jedná po celém stvoření, tak jako energie Slunce — teplo a světlo — jednají ve vesmíru a uvádějí vše do chodu. Konkrétní řeky uvedené v śāstrāch jsou také energiemi Nejvyšší Osobnosti Božství a lidé, kteří se v nich pravidelně koupou, se očišťují. Na vlastní oči lze vidět, že mnoho lidí se vyléčí z nemocí pouhými koupelemi v Ganze. Obyvatelé Krauñcadvīpu se podobně očišťují koupelemi v tamních řekách.

Verš

evaṁ purastāt kṣīrodāt parita upaveśitaḥ śākadvīpo dvātriṁśal-lakṣa-yojanāyāmaḥ samānena ca dadhi-maṇḍodena parīto yasmin śāko nāma mahīruhaḥ sva-kṣetra-vyapadeśako yasya ha mahā-surabhi-gandhas taṁ dvīpam anuvāsayati.

Synonyma

evam — takto; purastāt — za; kṣīra-udāt — z oceánu mléka; paritaḥ — všude kolem; upaveśitaḥ — umístěný; śāka-dvīpaḥ — další ostrov, zvaný Śākadvīp; dvā-triṁśat — třicet dva; lakṣa100 000; yojanayojanů; āyāmaḥ — jehož rozměr; samānena — stejně dlouhý; ca — a; dadhi-maṇḍa-udena — oceánem, jehož voda připomíná stloukaný jogurt; parītaḥ — obklopený; yasmin — na které zemi; śākaḥśāka; nāma — jménem; mahīruhaḥ — fíkovník; sva-kṣetra-vyapadeśakaḥ — dávající ostrovu jeho jméno; yasya — jehož; ha — vskutku; mahā-surabhi — silně vonící; gandhaḥ — vůně; tam dvīpam — ten ostrov; anuvāsayati — provoňuje.

Překlad

Vně oceánu mléka je další ostrov, Śākadvīp, jehož šířka činí 3 200 000 yojanů (40 960 000 kilometrů). Tak jako je Krauñcadvīp obklopen svým oceánem mléka, Śākadvīp obklopuje oceán stloukaného jogurtu, který je široký jako ostrov samotný. Na Śākadvīpu roste velký strom śāka, po němž je ostrov pojmenován. Tento strom vydává silnou vůni, která se šíří po celém ostrově.

Verš

tasyāpi praiyavrata evādhipatir nāmnā medhātithiḥ so ’pi vibhajya sapta varṣāṇi putra-nāmāni teṣu svātmajān purojava-manojava-pavamāna-dhūmrānīka-citrarepha-bahurūpa-viśvadhāra-saṁjñān nidhāpyādhipatīn svayaṁ bhagavaty ananta ā-veśita-matis tapovanaṁ praviveśa.

Synonyma

tasya api — také toho ostrova; praiyavrataḥ — syn Mahārāje Priyavraty; eva — jistě; adhipatiḥ — vládce; nāmnā — jménem; medhā-tithiḥ — Medhātithi; saḥ api — také on; vibhajya — rozdělil; sapta varṣāṇi — sedm částí ostrova; putra-nāmāni — nesoucí jména jeho synů; teṣu — v nich; sva-ātmajān — jeho synové; purojava — Purojava; manojava — Manojava; pavamāna — Pavamāna; dhūmrānīka — Dhūmrānīka; citra-repha — Citrarepha; bahu-rūpa — Bahurūpa; viśvadhāra — Viśvadhāra; saṁjñān — se jmény; nidhāpya — ustanovil jako; adhipatīn — vládce; svayam — sám; bhagavati — do Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; anante — do neomezeného; āveśita-matiḥ — jehož mysl byla plně pohroužena; tapaḥ-vanam — do lesa vhodného k meditaci; praviveśa — vstoupil.

Překlad

Vládce Śākadvīpu — rovněž jeden ze synů Mahārāje Priyavraty — se jmenoval Medhātithi. I on rozdělil svůj ostrov na sedm částí pojmenovaných podle svých synů, které učinil vládci tohoto ostrova. Jména těchto synů jsou Purojava, Manojava, Pavamāna, Dhūmrānīka, Citrarepha, Bahurūpa a Viśvadhāra. Když Medhātithi rozdělil ostrov a své syny ustanovil jeho vládci, odešel do ústraní. Odebral se do lesa vhodného k meditaci, aby plně soustředil mysl na lotosové nohy Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

eteṣāṁ varṣa-maryādā-girayo nadyaś ca sapta saptaiva īśāna uruśṛṅgo balabhadraḥ śatakesaraḥ sahasrasroto devapālo mahānasa iti anaghāyurdā ubhayaspṛṣṭir aparājitā pañcapadī sahasrasrutir nijadhṛtir iti.

Synonyma

eteṣām — všech těchto částí; varṣa-maryādā — v úloze hranic; girayaḥ — velké hory; nadyaḥ ca — rovněž řeky; sapta — sedm; sapta — sedm; eva — vskutku; īśānaḥ — Īśāna; uruśṛṅgaḥ — Uruśṛṅga; bala-bhadraḥ — Balabhadra; śata-kesaraḥ — Śatakesara; sahasra-srotaḥ — Sahasrasrota; deva-pālaḥ — Devapāla; mahānasaḥ — Mahānasa; iti — takto; anaghā — Anaghā; āyurdā — Āyurdā; ubhayaspṛṣṭiḥ — Ubhayaspṛṣṭi; aparājitā — Aparājitā; pañcapadī — Pañcapadī; sahasra-srutiḥ — Sahasrasruti; nija-dhṛtiḥ — Nijadhṛti; iti — takto.

Překlad

Také na těchto územích je sedm pomezních hor a sedm řek. Hory se jmenují Īśāna, Uruśṛṅga, Balabhadra, Śatakesara, Sahasrasrota, Devapāla a Mahānasa. Řeky nesou jména Anaghā, Āyurdā, Ubhayaspṛṣṭi, Aparājitā, Pañcapadī, Sahasrasruti a Nijadhṛti.

Verš

tad-varṣa-puruṣā ṛtavrata-satyavrata-dānavratānuvrata-nāmāno bhagavantaṁ vāyv-ātmakaṁ prāṇāyāma-vidhūta-rajas-tamasaḥ parama-samādhinā yajante.

Synonyma

tat-varṣa-puruṣāḥ — obyvatelé těchto území; ṛta-vrata — Ṛtavrata; satya-vrata — Satyavrata; dāna-vrata — Dānavrata; anuvrata — Anuvrata; nāmānaḥ — s těmito čtyřmi jmény; bhagavantam — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; vāyu-ātmakam — zastoupený polobohem Vāyuem; prāṇāyāma — ovládáním vzduchů v těle; vidhūta — odstraněna; rajaḥ-tamasaḥ — jejichž vášeň a nevědomost; parama — vznešeným; samādhinā — tranzem; yajante — uctívají.

Překlad

Obyvatelé těchto ostrovů se také dělí na čtyři třídy — Ṛtavrata, Satyavrata, Dānavrata a Anuvrata — které přesně připomínají brāhmaṇy, kṣatriye, vaiśyi a śūdry. Praktikují prāṇāyāmu a mystickou yogu a v tranzu uctívají Nejvyššího Pána v podobě Vāyua.

Verš

antaḥ-praviśya bhūtāni
yo bibharty ātma-ketubhiḥ
antaryāmīśvaraḥ sākṣāt
pātu no yad-vaśe sphuṭam

Synonyma

antaḥ-praviśya — vstupuje do; bhūtāni — všech živých bytostí; yaḥ — kdo; bibharti — udržuje; ātma-ketubhiḥ — činnostmi vnitřních vzduchů (prāṇa, apāna atd.); antaryāmī — Nadduše uvnitř; īśvaraḥ — Nejvyšší Osoba; sākṣāt — přímo; pātu — prosím udržuj; naḥ — nás; yat-vaśe — pod Jejíž vládou; sphuṭam — vesmírný projev.

Překlad

(Obyvatelé Śākadvīpu uctívají Nejvyšší Osobnost Božství v podobě Vāyua těmito slovy:) Ó Nejvyšší Osobo sídlící jako Nadduše uvnitř těla, řídíš rozmanité činnosti různých vzduchů, jako je prāṇa, a tak udržuješ všechny živé bytosti. Ó Pane, ó Nadduše všech, ó vládce vesmírného projevu, pod Nímž vše existuje, prosíme, ochraň nás před vším nebezpečím.

Význam

Yogī ovládá vzduch v těle pomocí metody mystické yogy zvané prāṇāyāma, aby si udržel tělesné zdraví. Tímto způsobem dosáhne tranzu a snaží se spatřit Nadduši v hloubi svého srdce. Prāṇāyāma je prostředkem k dosažení samādhi, tranzu, který umožňuje plné soustředění na Nejvyšší Osobnost Božství v podobě antaryāmī, Nadduše sídlící v hloubi srdce.

Verš

evam eva dadhi-maṇḍodāt parataḥ puṣkaradvīpas tato dvi-guṇāyāmaḥ samantata upakalpitaḥ samānena svādūdakena samudreṇa bahir āvṛto yasmin bṛhat-puṣkaraṁ jvalana-śikhāmala-kanaka-patrāyutāyutaṁ bhagavataḥ kamalāsanasyādhyāsanaṁ parikalpitam.

Synonyma

evam eva — takto; dadhi-maṇḍa-udāt — oceán jogurtu; parataḥ — za; puṣkara-dvīpaḥ — další ostrov jménem Puṣkaradvīp; tataḥ — než ten (Śākadvīp); dvi-guṇa-āyāmaḥ — s dvojnásobnými rozměry; samantataḥ — na všech stranách; upakalpitaḥ — obklopený; samānena — stejně široký; svādu-udakena — se sladkou vodou; samudreṇa — oceánem; bahiḥ — vně; āvṛtaḥ — obklopený; yasmin — na němž; bṛhat — velký; puṣkaram — lotos; jvalana-śikhā — jako plameny ohně; amala — čisté; kanaka — zlaté; patra — listy; ayuta-ayutam — který má 100 000 000; bhagavataḥ — velmi mocný; kamala āsanasya — Pána Brahmy, jenž sedí na lotosovém květu; adhyāsanam — místo k sezení; parikalpitam — považován.

Překlad

Vně oceánu jogurtu leží další ostrov, známý jako Puṣkaradvīp, který je široký 6 400 000 yojanů (81 920 000 kilometrů), dvakrát tolik co oceán jogurtu. Obklopuje ho oceán velmi chutné vody, jehož šířka je stejná jako ostrov samotný. Na Puṣkaradvīpu se nachází velký lotos se 100 000 000 okvětními lístky z čistého zlata, jež září jako plameny ohně. Tento lotosový květ je považován za místo, na němž sedí Pán Brahmā, který je nejmocnější živou bytostí, díky čemuž je někdy nazýván bhagavān.

Verš

tad-dvīpa-madhye mānasottara-nāmaika evārvācīna-parācīna-varṣayor maryādācalo ’yuta-yojanocchrāyāyāmo yatra tu catasṛṣu dikṣu catvāri purāṇi loka-pālānām indrādīnāṁ yad-upariṣṭāt sūrya-rathasya meruṁ paribhramataḥ saṁvatsarātmakaṁ cakraṁ devānām aho-rātrābhyāṁ paribhramati.

Synonyma

tat-dvīpa-madhye — na tomto ostrově; mānasottara — Mānasottara; nāma — jménem; ekaḥ — jeden; eva — vskutku; arvācīna — na této straně; parācīna — a za (neboli vně); varṣayoḥ — území; maryādā — označující hranici; acalaḥ — velká hora; ayuta — deset tisíc; yojana — osm mil (12,8 km); ucchrāya-āyāmaḥ — jejíž výška a šířka; yatra — kde; tu — ale; catasṛṣu — na čtyřech; dikṣu — stranách; catvāri — čtyři; purāṇi — města; loka-pālānām — vládců planetárních soustav; indra-ādīnām — v čele s Indrou; yat — kterých; upariṣṭāt — na vrcholu; sūrya-rathasya — vozu boha Slunce; merum — hora Meru; paribhramataḥ — při objíždění; saṁvatsara-ātmakam — skládající se z jedné saṁvatsary; cakram — kolo či oběžná dráha; devānām — polobohů; ahaḥ-rātrābhyām — dnem i nocí; paribhramati — obíhá.

Překlad

Uprostřed tohoto ostrova je velká hora jménem Mānasottara, která tvoří hranici mezi vnitřní a vnější částí ostrova. Její výška a šířka je 10 000 yojanů (128 000 kilometrů). Na jejích čtyřech stranách se nacházejí sídla polobohů, jako je Indra. Slunce cestuje na voze boha Slunce na vrcholu hory po oběžné dráze zvané Saṁvatsara, která vede okolo hory Meru. Dráha Slunce na severní straně se nazývá Uttarāyaṇa a na jižní Dakṣiṇāyana. Jedna strana představuje pro polobohy den a druhá pro ně představuje noc.

Význam

Pohyb Slunce potvrzuje Brahma-saṁhitā (5.52): yasyājñāya bhramati saṁbhṛta-kāla-cakraḥ. Slunce obíhá okolo hory Sumeru, šest měsíců po severní straně a šest po jižní. To po sečtení představuje délku dne a noci polobohů na vyšších planetárních soustavách.

Verš

tad-dvīpasyāpy adhipatiḥ praiyavrato vītihotro nāmaitasyātmajau ramaṇaka-dhātaki-nāmānau varṣa-patī niyujya sa svayaṁ pūrvajavad-bhagavat-karma-śīla evāste.

Synonyma

tat-dvīpasya — tohoto ostrova; api — také; adhipatiḥ — vládce; praiyavrataḥ — syn Mahārāje Priyavraty; vītihotraḥ nāma — jménem Vītihotra; etasya — jeho; ātma-jau — dvěma synům; ramaṇaka — Ramaṇaka; dhātaki — a Dhātaki; nāmānau — se jmény; varṣa-patī — vládci dvou území; niyujya — ustanovil; saḥ svayam — sám; pūrvaja-vat — jako jeho další bratři; bhagavat-karma-śīlaḥ — pohroužený v činnostech určených k uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství; eva — vskutku; āste — zůstává.

Překlad

Vládce tohoto ostrova, syn Mahārāje Priyavraty jménem Vītihotra, měl dva syny, Ramaṇaku a Dhātakiho. Přidělil jim dvě části ostrova a potom se stejně jako jeho starší bratr Medhātithi osobně zaměstnal činnostmi určenými k uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

tad-varṣa-puruṣā bhagavantaṁ brahma-rūpiṇaṁ sakarmakeṇa karmaṇārādhayantīdaṁ codāharanti.

Synonyma

tat-varṣa-puruṣāḥ — obyvatelé tohoto ostrova; bhagavantam — Nejvyšší Osobnost Božství; brahma-rūpiṇam — v podobě Pána Brahmy sedícího na lotosu; sa-karmakeṇa — pro splnění hmotných přání; karmaṇā — védskými obřady; ārādhayanti — uctívají; idam — toto; ca — a; udāharanti — pronášejí.

Překlad

Obyvatelé tohoto území uctívají pro splnění hmotných tužeb Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, zastoupeného Pánem Brahmou. Modlí se k Pánu následujícím způsobem.

Verš

yat tat karmamayaṁ liṅgaṁ
brahma-liṅgaṁ jano ’rcayet
ekāntam advayaṁ śāntaṁ
tasmai bhagavate nama iti

Synonyma

yat — který; tat — to; karma-mayam — dosažitelný védskými obřady; liṅgam — podoba; brahma-liṅgam — která umožňuje poznat Nejvyšší Brahman; janaḥ — osoba; arcayet — musí uctívat; ekāntam — jež má plnou víru v jediného Nejvyššího; advayam — neliší se; śāntam — klidná; tasmai — jemu; bhagavate — nejmocnější; namaḥ — klaníme se; iti — tak.

Překlad

Pán Brahmā je znám jako karma-maya, podoba obřadů, protože vykonáváním obřadů lze dosáhnout jeho postavení a protože se z něho projevily védské obřadní hymny. Je neochvějně oddán Nejvyšší Osobnosti Božství, a proto se od Pána v jednom smyslu neliší. Přesto by však neměl být uctíván po vzoru monistů, ale z hlediska duality. Člověk má vždy zůstat služebníkem Nejvyššího Pána, nejvyššího Božstva přijímajícího uctívání. Proto se uctivě klaníme Pánu Brahmovi, podobě projeveného védského poznání.

Význam

Důležité je zde slovo karma-mayam (“dosažitelný metodou védských obřadů”). Vedy praví: dharma-niṣṭhaḥ śata-janmabhiḥ pumān viriñcatām eti: “Ten, kdo alespoň sto životů striktně následuje zásady varṇāśrama-dharmy, bude odměněn postavením Pána Brahmy.” Významné je i to, že Pán Brahmā se přes svou nesmírnou moc nikdy nepovažuje za totožného s Nejvyšší Osobností Božství. Je si neustále vědom toho, že je věčným služebníkem Pána. Jelikož Pán a služebník jsou na duchovní úrovni totožní, je zde Brahmā osloven jako bhagavān. Bhagavān je Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, ale pokud Mu oddaný slouží s plnou vírou, je mu vyjeven význam védské literatury. Proto se Brahmā nazývá brahma-liṅga, což znamená, že celá jeho podoba se skládá z védského poznání.

Verš

tataḥ parastāl lokāloka-nāmācalo lokālokayor antarāle parita upakṣiptaḥ.

Synonyma

ṛṣiḥ — Śukadeva Gosvāmī; uvāca — pravil; tataḥ — z tohoto oceánu sladké pitné vody; parastāt — za; lokāloka-nāma — jménem Lokāloka; acalaḥ — hora; loka-alokayoḥ antarāle — mezi zeměmi osvětlenými a neosvětlenými Sluncem; paritaḥ — okolo; upakṣiptaḥ — existuje.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Za oceánem sladké vody se tyčí hora Lokāloka, která oceán ze všech stran obklopuje a odděluje země osvětlené Sluncem od neosvětlených.

Verš

yāvan mānasottara-mervor antaraṁ tāvatī bhūmiḥ kāñcany anyādarśa-talopamā yasyāṁ prahitaḥ padārtho na kathañcit punaḥ pratyupalabhyate tasmāt sarva-sattva-parihṛtāsīt.

Synonyma

yāvat — stejně jako; mānasottara-mervoḥ antaram — oblast mezi Mānasottarou a Meru (počínaje středem hory Sumeru); tāvatī — tolik; bhūmiḥ — země; kāñcanī — ze zlata; anyā — další; ādarśa-tala-upamā — jejíž povrch připomíná povrch zrcadla; yasyām — na který; prahitaḥ — upuštěná; padārthaḥ — věc; na — ne; kathañcit — jakkoliv; punaḥ — znovu; pratyupalabhyate — je nalezena; tasmāt — proto; sarva-sattva — všemi živými bytostmi; parihṛtā — opuštěna; āsīt — byla.

Překlad

Za oceánem sladké vody leží území, jež je stejně široké jako oblast mezi středem hory Sumeru a hranicí hory Mānasottara. Obývá ho mnoho živých bytostí. Za ním, až po horu Lokāloka, se rozkládá další oblast, která je celá ze zlata. Její zlatý povrch odráží světlo jako povrch zrcadla, a spadne-li na ni nějaký hmotný předmět, nelze ho již nikdy znovu nalézt. Všechny živé bytosti proto tuto zlatou zemi opustily.

Verš

lokāloka iti samākhyā yad anenācalena lokālokasyāntarvar-tināvasthāpyate.

Synonyma

loka — se světlem (či s obyvateli); alokaḥ — beze světla (či bez obyvatel); iti — takto; samākhyā — označení; yat — jež; anena — tím; acalena — hora; loka — oblasti osídlené živými bytostmi; alokasya — a oblasti neosídlené živými bytostmi; antarvartinā — která je uprostřed; avasthāpyate — stojí.

Překlad

Mezi osídlenými a neosídlenými oblastmi se nachází velká hora, která je od sebe dělí, díky čemuž je oslavována jako Lokāloka.

Verš

sa loka-trayānte parita īśvareṇa vihito yasmāt sūryādīnāṁ dhruvāpavargāṇāṁ jyotir-gaṇānāṁ gabhastayo ’rvācīnāṁs trīḻ lokān āvitanvānā na kadācit parācīnā bhavitum utsahante tāvad unnahanāyāmaḥ.

Synonyma

saḥ — ta hora; loka-traya-ante — na konci tří lok (Bhūloky, Bhuvarloky a Svarloky); paritaḥ — okolo; īśvareṇa — Nejvyšší Osobností Božství, Kṛṣṇou; vihitaḥ — stvořená; yasmāt — z níž; sūrya-ādīnām — planety Slunce; dhruva-apavargāṇām — až po Dhruvaloku a jiná, níže umístěná svítící tělesa; jyotiḥ-gaṇānām — všech svítících těles; gabhastayaḥ — paprsky; arvācīnān — na této straně; trīn — tři; lokān — planetární soustavy; āvitanvānāḥ — šířící se po; na — ne; kadācit — kdykoliv; parācīnāḥ — za oblastí vymezenou touto horou; bhavitum — být; utsahante — jsou schopny; tāvat — tolik; unnahana-āyāmaḥ — výška hory.

Překlad

Svrchovanou vůlí Kṛṣṇy byla hora známá jako Lokāloka ustanovena za vnější hranici tří světů — Bhūloky, Bhuvarloky a Svarloky — aby ovládala sluneční paprsky po celém vesmíru. Všechna svítící tělesa, od Slunce vzhůru až po Dhruvaloku, šíří své paprsky po všech třech světech, ale jen v prostoru vymezeném touto horou. Jelikož je nesmírně vysoká—přečnívá i Dhruvaloku — stojí v cestě paprskům svítících těles, které za ni proto nemohou nikdy proniknout.

Význam

Mluvíme-li o loka-trayi, poukazujeme na tři základní planetární systémy — Bhūḥ, Bhuvaḥ a Svaḥ — na něž se dělí vesmír. Kolem těchto planetárních systémů je osm světových stran — východ, západ, sever, jih, severovýchod, jihovýchod, severozápad a jihozápad. Hora Lokāloka byla ustanovena jako vnější hranice všech lok, aby zajistila stejnoměrné šíření paprsků Slunce a dalších svítících těles po celém vesmíru.

Tento působivý popis šíření slunečních paprsků po různých planetárních systémech vesmíru je vysoce vědecký. Śukadeva Gosvāmī popsal tyto záležitosti týkající se vesmíru Mahārājovi Parīkṣitovi tak, jak je vyslechl od svého předchůdce. Zmíněné skutečnosti vysvětlil před pěti tisíci lety, ale toto poznání existovalo již dávno předtím, protože Śukadeva Gosvāmī ho obdržel v učednické posloupnosti. Jelikož je toto poznání přijímáno v učednické posloupnosti, je dokonalé. Historie moderního vědeckého poznání naopak nesahá více než několik století do minulosti. I když tedy moderní vědci nepřijímají jiné faktické popisy Śrīmad-Bhāgavatamu, jak mohou popřít dokonalé astronomické výpočty, které existovaly dávno předtím, než si takové věci dokázali vůbec představit? Śrīmad-Bhāgavatam obsahuje mnoho údajů. Moderní vědci však nemají o jiných planetárních soustavách žádné informace; ve skutečnosti stěží znají planetu, na které nyní žijeme.

Verš

etāvāḻ loka-vinyāso māna-lakṣaṇa-saṁsthābhir vicintitaḥ kavibhiḥ sa tu pañcāśat-koṭi-gaṇitasya bhū-golasya turīya-bhāgo ’yaṁ lokālokācalaḥ.

Synonyma

etāvān — tolik; loka-vinyāsaḥ — umístění různých planet; māna — s rozměry; lakṣaṇa — příznaky; saṁsthābhiḥ — také s jejich různými polohami; vicintitaḥ — stanovené vědeckými výpočty; kavibhiḥ — učenci; saḥ — to; tu — ale; pañcāśat-koṭi — 500 000 000 yojanů; gaṇitasya — což je měřeno v; bhū-golasya — planetární soustavy známé jako Bhūgolaka; turīya-bhāgaḥ — jedna čtvrtina; ayam — to; lokāloka-acalaḥ — hora zvaná Lokāloka.

Překlad

Učenci, kteří jsou prosti chyb, iluze a sklonu podvádět, tímto způsobem popisují planetární soustavy, jejich jednotlivé znaky, rozměry a umístění. Po pečlivé úvaze stanovili jako fakt, že vzdálenost mezi Sumeru a horou Lokāloka se rovná jedné čtvrtině průměru vesmíru, tedy 125 000 000 yojanům (1,6 miliardy kilometrů).

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura podal přesné astronomické informace o umístění hory Lokāloky, pohybech Slunce a vzdálenosti mezi Sluncem a obvodem vesmíru. Odborné názvy používané při astronomických výpočtech uváděných ve Jyotir Vedě je však těžké přeložit. Pro uspokojení čtenáře tedy můžeme uvést znění sanskrtského komentáře od Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura, který zaznamenává přesné výpočty týkající se údajů o vesmíru:

sa tu lokālokas tu bhū-golakasya bhū-sambandhāṇḍa-golakasyety arthaḥ; sūryasy eva bhuvo ’py aṇḍa-golakayor madhya-vartitvāt kha-golam iva bhū-golam api pañcāśat-koṭi-yojana-pramāṇaṁ tasya turīya-bhāgaḥ sārdha-dvādaśa-koṭi-yojana-vistārocchrāya ity arthaḥ bhūs tu catus-triṁśal-lakṣonapañcāśat-koṭi-pramāṇā jñeyā; yathā meru-madhyān mānasottara-madhya-paryantaṁ sārdha-sapta-pañcāśal-lakṣottara-koṭi-yojana-pramāṇam; mānasottara-madhyāt svādūdaka-samudra-paryantaṁ ṣaṇ-ṇavati-lakṣa-yojana-pramāṇaṁ tataḥ kāñcanī-bhūmiḥ sārdha-sapta-pañcāśal-lakṣottara-koṭi-yojana-pramāṇā evam ekato meru-lokālokayor antarālam ekādaśa-śal-lakṣādhika-catuṣ-koṭi-parimitam anyato ’pi tathatyeto lokālokāl loka-paryantaṁ sthānaṁ dvāviṁśati-lakṣottarāṣṭa-koṭi-parimitaṁ lokālokād bahir apy ekataḥ etāvad eva anyato ’py etāvad eva yad vakṣyate, yo ’ntar-vistāra etena hy aloka-parimāṇaṁ ca vyākhyātaṁ yad-bahir lokālokācalād ity ekato lokālokaḥ sārdha-dvādaśa-koṭi-yojana-parimāṇaḥ anyato ’pi sa tathety evaṁ catus-triṁśal-lakṣonapañcāśat-koṭi-pramāṇā bhūḥ sābdhi-dvīpa-parvatā jñeyā; ata evāṇḍa-golakāt sarvato dikṣu sapta-daśa-lakṣa-yojanāvakāśe vartamāne sati pṛthivyāḥ śeṣa-nāgena dhāraṇaṁ dig-gajaiś ca niścalī-karaṇaṁ sārthakaṁ bhaved anyathā tu vyākhyāntare pañcāśat-koṭi-pramāṇatvād aṇḍa-golaka-lagnatve tat tat sarvam akiñcit-karaṁ syāt cākṣuṣe manvantare cākasmāt majjanaṁ śrī-varāha-devenotthāpanaṁ ca durghaṭaṁ syād ity adikaṁ vivecanīyam.

Verš

tad-upariṣṭāc catasṛṣv āśāsvātma-yoninākhila-jagad-guruṇādhiniveśitā ye dvirada-pataya ṛṣabhaḥ puṣkaracūḍo vāmano ’parājita iti sakala-loka-sthiti-hetavaḥ.

Synonyma

tat-upariṣṭāt — na vrcholu hory Lokāloka; catasṛṣu āśāsu — na čtyřech stranách; ātma-yoninā — Pánem Brahmou; akhila-jagat-guruṇā — duchovním mistrem celého vesmíru; adhiniveśitāḥ — ustanovení; ye — všichni tito; dvirada-patayaḥ — nejlepší ze slonů; ṛṣabhaḥ — Ṛṣabha; puṣkara-cūḍaḥ — Puṣkaracūḍa; vāmanaḥ — Vāmana; aparājitaḥ — Aparājita; iti — takto; sakala-loka-sthiti-hetavaḥ — příčiny udržování různých planet ve vesmíru.

Překlad

Na vrcholu hory Lokāloka stojí čtyři gajā-patiové, nejlepší ze slonů, které postavil na čtyři strany Pán Brahmā, nejvyšší duchovní mistr celého vesmíru. Jmenují se Ṛṣabha, Puṣkaracūḍa, Vāmana a Aparājita, a zodpovídají za udržování vesmírných planetárních soustav.

Verš

teṣāṁ sva-vibhūtīnāṁ loka-pālānāṁ ca vividha-vīryopabṛṁhaṇāya bhagavān parama-mahā-puruṣo mahā-vibhūti-patir antaryāmy ātmano viśuddha-sattvaṁ dharma-jñāna-vairāgyaiśvaryādy-aṣṭa-mahā-siddhy-upalakṣaṇaṁ viṣvaksenādibhiḥ sva-pārṣada-pravaraiḥ parivārito nija-varāyudhopaśobhitair nija-bhuja-daṇḍaiḥ sandhārayamāṇas tasmin giri-vare samantāt sakala-loka-svastaya āste.

Synonyma

teṣām — jich všech; sva-vibhūtīnām — jež jsou Jeho osobními expanzemi a pomocníky; loka-pālānām — jež jsou pověřeni dohledem na vesmírné dění; ca — a; vividha — rozmanitosti; vīrya-upabṛṁhaṇāya — pro šíření moci; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; parama-mahā-puruṣaḥ — nejpřednější vládce všech druhů bohatství, Nejvyšší Osobnost Božství; mahā-vibhūti-patiḥ — vládce všech nepochopitelných sil; antaryāmī — Nadduše; ātmanaḥ — Jeho; viśuddha-sattvam — neznečištěný kvalitami hmotné přírody; dharma-jñāna-vairāgya — náboženství, čistého poznání a odříkání; aiśvarya-ādi — všech druhů bohatství; aṣṭa — osm; mahā-siddhi — a velkých mystických dokonalostí; upalakṣaṇam — s vlastnostmi; viṣvaksena-ādibhiḥ — Svou expanzí známou jako Viṣvaksena a dalšími; sva-pārṣada-pravaraiḥ — nejlepší z osobních služebníků; parivāritaḥ — obklopený; nija — Jeho vlastními; vara-āyudha — různými druhy zbraní; upaśobhitaiḥ — ozdobený; nija — vlastními; bhuja-daṇḍaiḥ — se silnými pažemi; sandhārayamāṇaḥ — projevuje tuto podobu; tasmin — na té; giri-vare — velké hoře; samantāt — všude kolem; sakala-loka-svastaye — pro dobro všech planetárních soustav; āste — existuje.

Překlad

Nejvyšší Osobnost Božství je vládcem všeho transcendentálního bohatství a duchovního nebe. Je Nejvyšší Osobou, Bhagavānem, Nadduší všech. Polobozi vedení Indrou, králem nebes, jsou pověřeni dohledem na dění v hmotném světě. Pán se projevuje na vrcholu oné hory v duchovním těle, neznečištěný kvalitami hmotné přírody, aby přinesl prospěch všem živým bytostem na všech planetách a posílil moc zmíněných slonů a polobohů. Je obklopen Svými osobními expanzemi a služebníky, jako je Viśvaksena, a projevuje všechny Své dokonalé atributy, jako je náboženství a poznání, a Své mystické síly, jako je aṇimā, laghimā a mahimā. Zaujímá nádherný postoj a zdobí Ho různé zbraně, které drží ve Svých čtyřech rukách.

Verš

ākalpam evaṁ veṣaṁ gata eṣa bhagavān ātma-yogamāyayā viracita-vividha-loka-yātrā-gopīyāyety arthaḥ.

Synonyma

ā-kalpam — po dobu vyměřenou stvoření; evam — tak; veṣam — vzhled; gataḥ — přijal; eṣaḥ — tento; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; ātma-yoga-māyayā — Svou vlastní duchovní energií; viracita — přivedl k dokonalosti; vividha-loka-yātrā — zdroj živobytí různých planetárních soustav; gopīyāya — jen pro udržování; iti — takto; arthaḥ — účel.

Překlad

Různé podoby Nejvyšší Osobnosti Božství, jako je Nārāyaṇa a Viṣṇu, jsou krásně ozdobeny různými zbraněmi. Pán tyto podoby projevuje, aby udržoval všechny rozmanité planety stvořené Jeho osobní energií, yogamāyou.

Význam

V Bhagavad-gītě (4.6) Pán Kṛṣṇa říká: sambhavāmy ātma-māyayā — “Zjevuji se prostřednictvím Své vnitřní energie.” Slovo ātma-māyā se týká Pánovy osobní energie, yogamāyi. Poté, co Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, stvoří prostřednictvím yogamāyi hmotný a duchovní svět, Sám je udržuje tak, že se expanduje na různé kategorie, jako jsou Viṣṇu mūrti a polobozi. Udržuje hmotné stvoření od začátku až do konce a duchovní svět udržuje Osobně.

Verš

yo ’ntar-vistāra etena hy aloka-parimāṇaṁ ca vyākhyātaṁ yad bahir lokālokācalāt; tataḥ parastād yogeśvara-gatiṁ viśuddhām udāharanti.

Synonyma

yaḥ — to, co; antaḥ-vistāraḥ — vzdálenost uvnitř hory Lokāloka; etena — tím; hi — vskutku; aloka-parimāṇam — šířka území zvaného Aloka-varṣa; ca — a; vyākhyātam — popsáno; yat — které; bahiḥ — vně; lokāloka-acalāt — za horou Lokāloka; tataḥ — to; parastāt — za; yogeśvara-gatim — cesta Yogeśvary (Kṛṣṇy) při pronikání obaly vesmíru; viśuddhām — bez hmotného znečištění; udāharanti — říkají.

Překlad

Můj drahý králi, na vnější straně hory Lokāloka je území zvané Aloka-varṣa, které se rozprostírá do stejné šířky jako oblast uvnitř hory—125 000 000 yojanů (1,6 miliardy kilometrů). Za Aloka-varṣou se nalézá cíl těch, kdo usilují o osvobození z hmotného světa, a jelikož je mimo dosah kvalit hmotné přírody, je naprosto čistý. Tímto územím vezl Pán Kṛṣṇa Arjunu, když se vydal přivést zpět brāhmaṇovy syny.

Verš

aṇḍa-madhya-gataḥ sūryo
dyāv-ābhūmyor yad antaram
sūryāṇḍa-golayor madhye
koṭyaḥ syuḥ pañca-viṁśatiḥ

Synonyma

aṇḍa-madhya-gataḥ — umístěné ve středu vesmíru; sūryaḥ — Slunce; dyāv-ābhūmyoḥ — dva planetární systémy, Bhūloka a Bhuvarloka; yat — které; antaram — mezi; sūrya — Slunce; aṇḍa-golayoḥ — a vesmírná koule; madhye — uprostřed; koṭyaḥ — skupiny deseti miliónů; syuḥ — jsou; pañca-viṁśatiḥ — dvacet pět.

Překlad

Slunce se při vertikálním pohledu nachází uprostřed vesmíru, v oblasti mezi Bhūlokou a Bhuvarlokou, která se nazývá antarikṣa, meziplanetární prostor. Vzdálenost mezi Sluncem a obvodem vesmíru je dvacet pět koṭi yojanů (3,2 miliardy kilometrů).

Význam

Slovo koṭi znamená deset miliónů a jeden yojan je 12,8 kilometrů. Průměr vesmíru je padesát koṭi yojanů (6,4 miliard kilometrů). Slunce je uprostřed vesmíru, a proto je vzdálenost mezi ním a okrajem vesmíru vypočítána na dvacet pět koṭi yojanů (3,2 miliardy kilometrů).

Verš

mṛte ’ṇḍa eṣa etasmin yad abhūt tato mārtaṇḍa iti vyapadeśaḥ; hiraṇyagarbha iti yad dhiraṇyāṇḍa-samudbhavaḥ.

Synonyma

mṛte — mrtvé; aṇḍe — do koule; eṣaḥ — tento; etasmin — do té; yat — které; abhūt — osobně vstoupil v době stvoření; tataḥ — od toho; mārtaṇḍa — Mārtaṇḍa; iti — takto; vyapadeśaḥ — název; hiraṇya-garbhaḥ — známý jako Hiraṇyagarbha; iti — takto; yat — protože; hiraṇya-aṇḍa-samudbhavaḥ — jeho hmotné tělo bylo stvořeno z Hiraṇyagarbhy.

Překlad

Bůh Slunce je známý také jako Vairāja, celkové hmotné tělo všech živých bytostí, a protože vstoupil do netečného vesmírného vejce v době stvoření, nazývá se také Mārtaṇḍa. Je rovněž znám jako Hiraṇyagarbha, protože své hmotné tělo získal od Hiraṇyagarbhy (Pána Brahmy).

Význam

Postavení Pána Brahmy je určeno pro velmi vznešené, duchovně pokročilé živé bytosti. Není-li možné takové živé bytosti nalézt, Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, se Sám expanduje jako Pán Brahmā. K tomu dochází velmi zřídka. Existují tedy dva druhy Brahmů. Někdy je Brahmou obyčejná živá bytost a jindy Nejvyšší Osobnost Božství. Brahmou, o němž se zde hovoří, je obyčejná živá bytost. Ať už je Brahmou Nejvyšší Osobnost Božství nebo obyčejná živá bytost, je znám jako Vairāja Brahmā a Hiraṇyagarbha Brahmā. Bůh Slunce je proto také přijímán jako Vairāja Brahmā.

Verš

sūryeṇa hi vibhajyante
diśaḥ khaṁ dyaur mahī bhidā
svargāpavargau narakā
rasaukāṁsi ca sarvaśaḥ

Synonyma

sūryeṇa — bohem Slunce na sluneční planetě; hi — vskutku; vibhajyante — jsou rozděleny; diśaḥ — strany; kham — nebe; dyauḥ — nebeské planety; mahī — zemské planety; bhidā — jiné kategorie; svarga — nebeské planety; apavargau — a místa určená k osvobození; narakāḥ — pekelné planety; rasaukāṁsi — jako je Atala; ca — také; sarvaśaḥ — všechny.

Překlad

Ó králi, bůh Slunce a planeta Slunce dělí všechny strany vesmíru. Jedině díky přítomnosti Slunce můžeme pochopit, co je nebe, co jsou vyšší planety, tento svět a nižší planety. Jedině díky němu také můžeme pochopit, která místa jsou určena pro hmotný požitek, která pro osvobození, která jsou pekelná a která podzemní.

Verš

deva-tiryaṅ-manuṣyāṇāṁ
sarīsṛpa-savīrudhām
sarva-jīva-nikāyānāṁ
sūrya ātmā dṛg-īśvaraḥ

Synonyma

deva — polobohů; tiryak — nižší živočichové; manuṣyāṇām — a lidské bytosti; sarīsṛpa — hmyz a hadi; sa-vīrudhām — a rostliny a stromy; sarva-jīva-nikāyānām — všech skupin živých bytostí; sūryaḥ — bůh Slunce; ātmā — život a duše; dṛk — očí; īśvaraḥ — Osobnost Božství.

Překlad

Všechny živé bytosti včetně polobohů, lidí, zvířat, ptáků, hmyzu, plazů, rostlin a stromů závisejí na teple a světle poskytovaném bohem Slunce ze sluneční planety. Díky Slunci také všechny živé bytosti vidí, a proto se Slunce nazývá dṛg-īśvara, Osobnost Božství vládnoucí zraku.

Význam

V této souvislosti Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura říká: sūrya ātmā ātmatvenopāsyaḥ. Skutečným životem a duší všech živých bytostí v tomto vesmíru je Slunce, které je proto upāsya, hodné uctívání. Boha Slunce uctíváme pronášením Gāyatrī mantry (oṁ bhūr bhuvaḥ svaḥ tat savitur vareṇyaṁ bhargo devasya dhīmahi). Sūrya je životem a duší tohoto vesmíru a existuje nespočetné množství vesmírů, jejichž životem a duší je bůh Slunce, tak jako je Nejvyšší Osobnost Božství životem a duší celého stvoření. Víme, že Vairāja, Hiraṇyagarbha, vstoupil do velké, netečné hmotné koule zvané Slunce. To svědčí o tom, že teorie o nepřítomnosti života na Slunci, kterou zastávají takzvaní vědci, je chybná. Bhagavad-gītā také praví, že Kṛṣṇa nejprve přednesl Bhagavad-gītu bohu Slunce (imaṁ vivasvate yogaṁ proktavān aham avyayam). Slunce tedy není pusté. Obývají ho živé bytosti a jeho vládnoucím božstvem je Vairāja neboli Vivasvān. Rozdíl mezi Sluncem a Zemí je, že Slunce je ohnivá planeta, ale každý jeho obyvatel má uzpůsobené tělo a může tam bez potíží žít.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k dvacáté kapitole pátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Studium vesmírné struktury”.