Skip to main content

Sloka 43

Text 43

Verš

Text

aṇḍa-madhya-gataḥ sūryo
dyāv-ābhūmyor yad antaram
sūryāṇḍa-golayor madhye
koṭyaḥ syuḥ pañca-viṁśatiḥ
aṇḍa-madhya-gataḥ sūryo
dyāv-ābhūmyor yad antaram
sūryāṇḍa-golayor madhye
koṭyaḥ syuḥ pañca-viṁśatiḥ

Synonyma

Synonyms

aṇḍa-madhya-gataḥ — umístěné ve středu vesmíru; sūryaḥ — Slunce; dyāv-ābhūmyoḥ — dva planetární systémy, Bhūloka a Bhuvarloka; yat — které; antaram — mezi; sūrya — Slunce; aṇḍa-golayoḥ — a vesmírná koule; madhye — uprostřed; koṭyaḥ — skupiny deseti miliónů; syuḥ — jsou; pañca-viṁśatiḥ — dvacet pět.

aṇḍa-madhya-gataḥ — situated in the center of the universe; sūryaḥ — the sun globe; dyāv-ābhūmyoḥ — the two planetary systems Bhūrloka and Bhuvarloka; yat — which; antaram — in between; sūrya — of the sun; aṇḍa-golayoḥ — and the globe of the universe; madhye — in the middle; koṭyaḥ — groups of ten million; syuḥ — are; pañca-viṁśatiḥ — twenty-five.

Překlad

Translation

Slunce se při vertikálním pohledu nachází uprostřed vesmíru, v oblasti mezi Bhūlokou a Bhuvarlokou, která se nazývá antarikṣa, meziplanetární prostor. Vzdálenost mezi Sluncem a obvodem vesmíru je dvacet pět koṭi yojanů (3,2 miliardy kilometrů).

The sun is situated [vertically] in the middle of the universe, in the area between Bhūrloka and Bhuvarloka, which is called antarikṣa, outer space. The distance between the sun and the circumference of the universe is twenty-five koṭi yojanas [two billion miles].

Význam

Purport

Slovo koṭi znamená deset miliónů a jeden yojan je 12,8 kilometrů. Průměr vesmíru je padesát koṭi yojanů (6,4 miliard kilometrů). Slunce je uprostřed vesmíru, a proto je vzdálenost mezi ním a okrajem vesmíru vypočítána na dvacet pět koṭi yojanů (3,2 miliardy kilometrů).

The word koṭi means ten million, and a yojana is eight miles. The diameter of the universe is fifty koṭi yojanas (four billion miles). Therefore, since the sun is in the middle of the universe, the distance between the sun and the edge of the universe is calculated to be twenty-five koṭi yojanas (two billion miles).