Skip to main content

Sloka 21

ТЕКСТ 21

Verš

Текст

etad eva hi devā gāyanti —
aho amīṣāṁ kim akāri śobhanaṁ
prasanna eṣāṁ svid uta svayaṁ hariḥ
yair janma labdhaṁ nṛṣu bhāratājire
mukunda-sevaupayikaṁ spṛhā hi naḥ
этад эва хи дев гйанти —
ахо амӣш ким акри обхана
прасанна эш свид ута свайа хари
йаир джанма лабдха ншу бхратджире
мукунда-севаупайика спх хи на

Synonyma

Пословный перевод

etat — toto; eva — vskutku; hi — jistě; devāḥ — všichni polobozi; gāyanti — pronášejí; aho — ó; amīṣām — těchto obyvatel Bhārata-varṣi; kim — co; akāri — byly vykonány; śobhanam — zbožné, úžasné činnosti; prasannaḥ — potěšen; eṣām — jimi; svit — nebo; uta — je řečeno; svayam — Osobně; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; yaiḥ — jimiž; janma — zrození; labdham — získané; nṛṣu — v lidské společnosti; bhārata-ajire — na dvoře Bhārata-varṣi; mukunda — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, Jenž může udělit osvobození; sevā-aupayikam — které je prostředkem ke službě; spṛhā — touha; hi — vskutku; naḥ — naše.

этат — это; эва — поистине; хи — ведь; дев — полубоги; гйанти — поют; ахо — о; амӣшм — этих (жителей Бхарата-варши); ким — какие; акри — были совершены; обханам — благочестивые действия; прасанна — доволен; эшм — этих; свит — или; ута — как говорится; свайам — Сам; хари — Бог, Верховная Личность; йаи — которыми; джанма — рождение; лабдхам — получено; ншу — среди людей; бхрата-аджире — в Бхарата-варше; мукунда — Верховного Господа, который может даровать освобождение; сев-аупайикам — являющееся средством служения; спх — желание; хи — поистине; на — наше.

Překlad

Перевод

Jelikož lidská podoba skýtá vznešené podmínky pro duchovní realizaci, všichni polobozi na nebi prohlašují: Jak úžasnou příležitost mají tyto lidské bytosti, které se narodily v Bhārata-varṣe! Jistě v minulosti vykonávaly zbožné činy v rámci askeze nebo potěšily Osobně Nejvyššího Pána. Jak jinak by mohly být tolika způsoby zaměstnány oddanou službou? My polobozi se můžeme pouze ucházet o lidské zrození v Bhārata-varṣe, abychom mohli oddaně sloužit, ale tyto lidské bytosti tam již takto jednají.

Полубоги, жители райских планет, зная, что человеческая форма жизни наилучшим образом подходит для духовного самопознания, говорят: Какая огромная удача выпала людям, родившимся в Бхарата-варше! Нет сомнений, что в прошлых жизнях они совершили много аскетических подвигов и других благочестивых поступков или даже добились благосклонности Самого Верховного Господа. Иначе как еще объяснить, что теперь они могут заниматься самыми разными видами преданного служения? Мы, полубоги, можем лишь мечтать родиться людьми в Бхарата-варше, чтобы преданно служить Господу, тогда как ее жители уже достигли этой цели.

Význam

Комментарий

Tyto skutečnosti dále rozvádí Caitanya-caritāmṛta (Ādi 9.41):

Эта мысль развивается в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 9.41):

bhārata-bhūmite haila manuṣya-janma yāra
janma sārthaka kari' kara para-upakāra
бхрата-бхӯмите хаила манушйа-джанма йра
джанма сртхака кари’ кара пара-упакра

“Ten, kdo se narodil jako lidská bytost na území Indie (Bhārata-varṣi), by měl dovést svůj život k dokonalosti a jednat pro dobro všech ostatních lidí.”

«Тот, кому довелось родиться человеком на земле Индии (Бхарата- варши), должен сделать свою жизнь совершенной и трудиться на благо всех остальных людей».

Indie, Bhārata-varṣa, poskytuje mnoho příznivých podmínek pro vykonávání oddané služby. Všichni ācāryové tam sdělili své zkušenosti, a Śrī Caitanya Mahāprabhu se Osobně zjevil, aby učil lidi Bhārata-varṣi, jak pokročit v duchovním životě a upevnit své postavení v oddané službě Pánu. Bhārata-varṣa je po všech stránkách neobyčejnou zemí, kde lze velice snadno pochopit proces oddané služby a uvést ho do svého života, který tak může být úspěšně završen. Pokud člověk dovede svůj život oddanou službou k úspěchu a potom bude kázat oddanou službu v ostatních částech světa, všichni lidé z toho budou mít skutečný prospěch.

В Индии, Бхарата-варше, очень много благоприятных условий для преданного служения Господу. Там жили великие ачарьи, оставившие после себя множество ценнейших наставлений, а кроме того, Сам Шри Чайтанья Махапрабху, явившись в Бхарата-варше, учил ее жителей духовно совершенствоваться и всегда заниматься преданным служением Господу. Бхарата-варша — это со всех точек зрения особая страна, где совсем нетрудно понять, в чем смысл преданного служения, и, встав на этот путь, достичь совершенства. Тот, кто обрел совершенство, преданно служа Господу, и проповедует науку преданного служения в разных частях света, несет человечеству истинное благо.