Skip to main content

Sloka 21

Text 21

Verš

Text

etad eva hi devā gāyanti —
aho amīṣāṁ kim akāri śobhanaṁ
prasanna eṣāṁ svid uta svayaṁ hariḥ
yair janma labdhaṁ nṛṣu bhāratājire
mukunda-sevaupayikaṁ spṛhā hi naḥ
etad eva hi devā gāyanti —
aho amīṣāṁ kim akāri śobhanaṁ
prasanna eṣāṁ svid uta svayaṁ hariḥ
yair janma labdhaṁ nṛṣu bhāratājire
mukunda-sevaupayikaṁ spṛhā hi naḥ

Synonyma

Synonyms

etat — toto; eva — vskutku; hi — jistě; devāḥ — všichni polobozi; gāyanti — pronášejí; aho — ó; amīṣām — těchto obyvatel Bhārata-varṣi; kim — co; akāri — byly vykonány; śobhanam — zbožné, úžasné činnosti; prasannaḥ — potěšen; eṣām — jimi; svit — nebo; uta — je řečeno; svayam — Osobně; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; yaiḥ — jimiž; janma — zrození; labdham — získané; nṛṣu — v lidské společnosti; bhārata-ajire — na dvoře Bhārata-varṣi; mukunda — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, Jenž může udělit osvobození; sevā-aupayikam — které je prostředkem ke službě; spṛhā — touha; hi — vskutku; naḥ — naše.

etat — this; eva — indeed; hi — certainly; devāḥ — all the demigods; gāyanti — chant; aho — oh; amīṣām — of these inhabitants of Bhāratavarṣa; kim — what; akāri — was done; śobhanam — pious, beautiful activities; prasannaḥ — pleased; eṣām — upon them; svit — or; uta — it is said; svayam — personally; hariḥ — the Supreme Personality of Godhead; yaiḥ — by whom; janma — birth; labdham — obtained; nṛṣu — in human society; bhārata-ajire — in the courtyard of Bhārata-varṣa; mukunda — the Supreme Personality of Godhead, who can offer liberation; sevā-aupayikam — which is the means of serving; spṛhā — desire; hi — indeed; naḥ — our.

Překlad

Translation

Jelikož lidská podoba skýtá vznešené podmínky pro duchovní realizaci, všichni polobozi na nebi prohlašují: Jak úžasnou příležitost mají tyto lidské bytosti, které se narodily v Bhārata-varṣe! Jistě v minulosti vykonávaly zbožné činy v rámci askeze nebo potěšily Osobně Nejvyššího Pána. Jak jinak by mohly být tolika způsoby zaměstnány oddanou službou? My polobozi se můžeme pouze ucházet o lidské zrození v Bhārata-varṣe, abychom mohli oddaně sloužit, ale tyto lidské bytosti tam již takto jednají.

Since the human form of life is the sublime position for spiritual realization, all the demigods in heaven speak in this way: How wonderful it is for these human beings to have been born in the land of Bhārata-varṣa. They must have executed pious acts of austerity in the past, or the Supreme Personality of Godhead Himself must have been pleased with them. Otherwise, how could they engage in devotional service in so many ways? We demigods can only aspire to achieve human births in Bhārata-varṣa to execute devotional service, but these human beings are already engaged there.

Význam

Purport

Tyto skutečnosti dále rozvádí Caitanya-caritāmṛta (Ādi 9.41):

These facts are further explained in Caitanya-caritāmṛta (Ādi 9.41):

bhārata-bhūmite haila manuṣya-janma yāra
janma sārthaka kari' kara para-upakāra
bhārata-bhūmite haila manuṣya-janma yāra
janma sārthaka kari’ kara para-upakāra

“Ten, kdo se narodil jako lidská bytost na území Indie (Bhārata-varṣi), by měl dovést svůj život k dokonalosti a jednat pro dobro všech ostatních lidí.”

“One who has taken his birth as a human being in the land of India [Bhārata-varṣa] should make his life successful and work for the benefit of all other people.”

Indie, Bhārata-varṣa, poskytuje mnoho příznivých podmínek pro vykonávání oddané služby. Všichni ācāryové tam sdělili své zkušenosti, a Śrī Caitanya Mahāprabhu se Osobně zjevil, aby učil lidi Bhārata-varṣi, jak pokročit v duchovním životě a upevnit své postavení v oddané službě Pánu. Bhārata-varṣa je po všech stránkách neobyčejnou zemí, kde lze velice snadno pochopit proces oddané služby a uvést ho do svého života, který tak může být úspěšně završen. Pokud člověk dovede svůj život oddanou službou k úspěchu a potom bude kázat oddanou službu v ostatních částech světa, všichni lidé z toho budou mít skutečný prospěch.

There are many facilities in India, Bhārata-varṣa, for executing devotional service. In Bhārata-varṣa, all the ācāryas contributed their experience, and Śrī Caitanya Mahāprabhu personally appeared to teach the people of Bhārata-varṣa how to progress in spiritual life and be fixed in devotional service to the Lord. From all points of view, Bhārata-varṣa is the special land where one can very easily understand the process of devotional service and adopt it to make his life successful. If one makes his life successful in devotional service and then preaches devotional service in other parts of the world, people throughout the world will actually benefit.