Skip to main content

Sloka 8

ТЕКСТ 8

Verš

Текст

oṁ namo bhagavate narasiṁhāya namas tejas-tejase āvir-āvirbhava vajra-nakha vajra-daṁṣṭra karmāśayān randhaya randhaya tamo grasa grasa om svāhā; abhayam abhayam ātmani bhūyiṣṭhā oṁ kṣraum.
о намо бхагавате нарасихйа намас теджас-теджасе вир-вирбхава ваджра-накха ваджра-дашра кармайн рандхайа рандхайа тамо граса граса о свх. абхайам абхайам тмани бхӯйишх о кшраум.

Synonyma

Пословный перевод

om — ó Pane; namaḥ — uctivé poklony; bhagavate — Nejvyšší Osobnosti Božství; nara-siṁhāya — jménem Pán Nṛsiṁha; namaḥ — poklony; tejaḥ-tejase — síla veškeré síly; āviḥ-āvirbhava — prosím, projev se plně; vajra-nakha — ó Ty, který máš drápy jako blesky; vajra-daṁṣṭra — ó Ty, který máš zuby jako blesky; karma-āśayān — démonské touhy být šťastný prostřednictvím hmotných činností; randhaya randhaya — laskavě znič; tamaḥ — nevědomost v hmotném světě; grasa — prosím zažeň; grasa — prosím zažeň; om — ó můj Pane; svāhā — s úctou nabízené obětiny; abhayam — nebojácnost; abhayam — nebojácnost; ātmani — v mé mysli; bhūyiṣṭhāḥ — kéž by ses zjevil; om — ó Pane; kṣraum — bīja neboli semeno manter, jež jsou modlitbami k Pánu Nṛsiṁhovi.

ом — о Господь; нама — почтительный поклон; бхагавате — Верховной Личности Бога; нара-сихйа — Господу Нрисимхадеве; нама — поклон; теджа-теджасе — силе любой силы; ви-вирбхава — яви Себя полностью; ваджра-накха — о Ты, чьи ногти подобны молниям; ваджра-дашра — о Ты, чьи зубы подобны молниям; карма-айн — демоническое стремление стать счастливыми, занимаясь материальной деятельностью; рандхайа рандхайа — уничтожь; тама — невежество, присущее обитателям материального мира; граса — изгони; граса — изгони; ом — о Господь; свх — подношения; абхайам — бесстрашие; абхайам — бесстрашие; тмани — в уме; бхӯйишх — яви же Себя; ом — о Господь; кшраумбиджа, или семя, мантр, обращенных к Господу Нрисимхе.

Překlad

Перевод

S úctou se klaním Pánu Nṛsiṁhadevovi, zdroji veškeré síly. Ó můj Pane, který máš drápy a zuby jako blesky, znič laskavě naše démonské touhy po plodonosném jednání. Prosím, zjev se v našich srdcích a zažeň naši nevědomost, abychom se Tvou milostí mohli zbavit strachu v boji o přežití v tomto hmotném světě.

Я в глубоком почтении склоняюсь перед Господом Нрисимхадевой, источником всей силы. О Господь, Твои ногти и клыки подобны молниям, так истреби же демона наших желаний, связанных с кармической деятельностью. Появись в нашем сердце и изгони оттуда невежество, чтобы по Твоей милости мы, изнуренные борьбой за существование в этом мире, обрели бесстрашие.

Význam

Комментарий

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (4.22.39) říká Sanat-kumāra Mahārājovi Pṛthuovi:

В «Шримад-Бхагаватам» (4.22.39) Санат-кумар дал Махарадже Притху такое наставление:

yat-pāda-paṅkaja-palāśa-vilāsa-bhaktyā
karmāśayaṁ grathitam udgrathayanti santaḥ
tadvan na rikta-matayo yatayo 'pi ruddha-
srotogaṇās tam araṇaṁ bhaja vāsudevam
йат-пда-пакаджа-пала-вилса-бхактй
кармайа гратхитам удгратхайанти санта
тадван на рикта-матайо йатайо ’пи руддха-
срото-гас там араа бхаджа всудевам

“Oddaní, kteří neustále slouží prstům na lotosových nohách Pána, se mohou velice snadno zbavit pevně zauzlených tužeb po plodonosném jednání. Jelikož zastavit vlny smyslového požitku je nesmírně obtížné, neoddaným jñānīm a yogīnům se to nedaří, i když se o to pokoušejí. Proto nejlepší, co můžeš udělat, je zaměstnat se oddanou službou Kṛṣṇovi, synovi Vasudeva.”

«Преданные, которые неустанно служат пальцам на лотосных стопах Господа, с легкостью разрубают тугие узлы желаний, сопряженных с кармической деятельностью. Что же касается непреданных — гьяни и йогов, то, хотя они и пытаются остановить волны материальных желаний, для них это невероятно трудно, и потому все их попытки оканчиваются неудачей. Поэтому мой тебе совет: посвяти себя преданному служению Кришне, сыну Васудевы».

Každá živá bytost v tomto hmotném světě má velkou touhu užívat si hmoty ke svému plnému uspokojení. Proto musí přijímat jedno tělo za druhým, a tím pádem její pevně zakořeněné ploduchtivé touhy nemají konce. Nikdo nemůže ukončit koloběh zrození a smrti, aniž by byl zcela prostý tužeb. Śrīla Rūpa Gosvāmī proto popisuje čistou bhakti (oddanou službu) takto:

Каждое обусловленное живое существо в этом мире жаждет получить как можно больше материальных наслаждений. Ради этого ему все время приходится переселяться из одного тела в другое, и в каждом теле им движет необоримое желание наслаждаться плодами своих действий. Вырваться из круговорота рождения и смерти способен лишь тот, кто полностью свободен от желаний. Поэтому Шрила Рупа Госвами описывает чистое бхакти, или преданное служение, так:

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukulyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā
анйбхилшит-ӯнйа
джна-кармдй-анвтам
нукӯлйена кшну-
ӣлана бхактир уттам

“Oddaný má vykonávat transcendentální láskyplnou službu Nejvyššímu Pánu Kṛṣṇovi s příznivým postojem a bez touhy po hmotném prospěchu či zisku z plodonosných činností nebo filozofické spekulace. To se nazývá čistá oddaná služba.” Dokud se živá bytost zcela nezbaví všech hmotných tužeb, způsobených hustou temnotou nevědomosti, nemůže se plně zaměstnat oddanou službou Pánu. Měli bychom se proto vždy modlit k Pánu Nṛsiṁhadevovi, který zabil Hiraṇyakaśipua, zosobnění hmotné touhy. Hiraṇya znamená “zlato” a kaśipu znamená “měkká poduška či lůžko”. Materialisté si vždy přejí zajistit tělu pohodlí, a k tomu potřebují velké množství zlata. Hiraṇyakaśipu byl tedy dokonalým představitelem materialistického života. Způsoboval proto nejpřednějšímu oddanému, Prahlādovi Mahārājovi, velké potíže, až ho nakonec Pán Nṛsiṁhadeva zabil. Každý oddaný, který se chce zbavit hmotných tužeb, by se měl s úctou modlit k Nṛsiṁhadevovi, jak to učinil Prahlāda Mahārāja v tomto verši.

«Тот, кто занимается трансцендентным преданным служением Верховному Господу, Кришне, должен делать это с любовью и быть полностью свободным от стремления к материальной выгоде, или успеху на поприще кармической деятельности и философских изысканий. Такое преданное служение называется чистым». Пока человек не избавится от всех материальных желаний — желаний, рожденных из тьмы невежества, — он не сможет посвятить себя преданному служению Господу. Поэтому мы всегда должны молиться Господу Нрисимхадеве, который убил Хираньякашипу, олицетворявшего материальные желания. Хирайа значит «золото», а каипу — «мягкая подушка» или «постель». Материалисты всегда стремятся окружить свое тело всевозможными удобствами, а для этого им нужно много золота. Хираньякашипу был типичным материалистом. Поэтому он причинял множество беспокойств великому преданному, Махарадже Прахладе, и в конце концов был убит Господом Нрисимхадевой. Каждый преданный, стремящийся избавиться от материальных желаний, должен смиренно молиться Нрисимхадеве, как это делает здесь Махараджа Прахлада.